Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GUSTA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Wczesna ocena wielkości siły mięśni odwodzących po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego, przeprowadzonym z przednio-bocznego dostępu operacyjnego.
Tytuł angielski: Early abductor muscle strenght after total hip replacement performed by antero-lateral approach.
Autorzy: Pawłowski Zbigniew, Bohatyrewicz Andrzej, Czajkowski Andrzej Antoni, Kominiak Piotr, Gusta Andrzej
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.375-380, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W czasie od listopada 2000 do kwietnia 2001 roku u 31 chorych z jednostronną chorobą zwyrodnieniową stawu biodrowego przeprowadzono pomiary: siły mięśni odwodzących udo, czasu narastania wartości maksymalnych siły i ruchomości stawu biodrowego 2 dni przed zabiegiem oraz 10-14 dni po zabiegu endoprotezoplastyki z dojścia przednio-bocznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono znaczne obniżenie maksymalnej i średniej siły mięśni odwodzących udo w okresie pierwszych 2 tygodni po zabiegu, wydłużenie czasu osiągnięcia maksymalnej siły skurczu mięśni odwodzących staw biodrowy oraz znaczne zwiększenie zakresu ruchomości.

  Streszczenie angielskie: Between November 2000 and April 2001 31 patients with unilateral coxarthrosis were assessed in order to determine strenght of the hip abductors and hip mobility 2 days prior surgery, 10 and 14 days post surgery. All patients underwent total hip replacement though an antero-lateral approach. It was found that maximal and average muscle strenght decreased during the first 2 weeks post-op, with concomitant increase in time needed to achieve full muscle strenght and hip mobility.


  2/8

  Tytuł oryginału: Przewlekle pękający tętniak aorty brzusznej jako jedna z przyczyn pozakręgosłupowych bólów krzyża.
  Tytuł angielski: Chronic, contained rupture of aortic aneurysm as one of the reasons for retrospinal back pain.
  Autorzy: Białecki Piotr, Gutowski Piotr, Gusta Andrzej, Bohatyrewicz Andrzej, Larysz Dariusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.535-539, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili problem rzadkich, pozakręgosłupowych przyczyn bólów krzyża. Szczególną uwagę zwrócono na obraz kliniczny, diagnostykę oraz leczenie przewlekłe pękającego tętniaka aorty brzusznej (tab). W pracy wykorzystano badania retrospektywne, oceniające częstość występowania tego schorzenia wśrod 65 chorych operowanych z powodu pękniętego tab. Dodatkowo przedstawiono trudności diagnostyczne u 66-letniego chorego, leczonego z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego, u którego ostatecznie podczas zabiegu operacyjnego rozpoznano przewlekle pękającego tętniaka aorty brzusznej. W omówieniu pracy autorzy podkreślają często nietypowe objawy kliniczne, towarzyszące tab, częste współwystępowanie zmian zwyrodnieniowych oraz konieczność odpowiedniej diagnostyki różnicowej u chorych z nietypowymi bólami kręgosłupa.


  3/8

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych czynników wpływających na wielkość krwawienia po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego oraz próba określenia sposobów zapobiegania przedłużonemu krwawieniu pooperacyjnemu : praca doktorska
  Autorzy: Ziętek Paweł, Gusta Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii w Szczecinie
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 153 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20144

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/8

  Tytuł oryginału: Kontraktowanie - formą finansowania usług pielęgniarskich w nowym systemie ochrony zdrowia w Polsce.
  Tytuł angielski: Contracting - a form of financing nursing services in the new system of health care in Poland.
  Autorzy: Lesiuk Szczepan, Gustaw Katarzyna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.102-105, bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • pielęgniarstwo

  Streszczenie polskie: Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym tworzy nowe możliwości pozyskiwania środków publicznych przez sektor prywatny, w tym także osoby wykonujące zawód pielęgniarki. Przekształcenia w ochronie zdrowia w Polsce dotyczące usług pielęgniarskich pozwoliły na zdefiniowanie nowej koncepcji funkcjonowania pielęgniarstwa w oparciu o przyjęcie 1995 roku przez MZiOS "Zakresu kompetencji pielęgniarki środowiskowej/rodzinnej" oraz "Standardów praktyki zawodowej pielęgniarki i położnej". Wdrażanie zmian w obszarze pielęgniarstwa możliwe było dzięki zmianom legislacyjnym dotyczącym kształcenia i praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, usankcjonowaniem czego była ustawa z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzieleniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia. Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również nauczanie zawodu, prowadzenie prac naukowo-badawczych, kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych. Efektem tych działań było uruchomienie procesu kontraktowania świadczeń pielęgniarskich, głównie w obszarze pielęgniarstwa środowiskowego/rodzinnego, medycynie szkolnej oraz w zakresie opieki położniczej. Pierwsze kontrakty na świadczenia pielęgniarskie zostały zawarte w maju 1996 roku. Aktualnie w kraju obserwuje się duże zainteresowanie tą formą realizacji świadczeń, ...


  5/8

  Tytuł oryginału: Problemy diagnostyki i terapii pacjenta z uszkodzeniem płatów czołowych.
  Tytuł angielski: Problems of diagnostics and therapy in a patients with lesions of the frontal lobes.
  Autorzy: Gustaw Katarzyna, Długosz Edyta
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.197-204, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W praktyce lekarza p.o.z. pojawiają się pacjenci z trudnymi diagnostycznie objawami dysfunkcji płatów czołowych. W pracy opisano zaburzenia wynikające z patologii płatów czołowych. Omówiono etiopatogenezę i obraz kliniczny tych zaburzeń, a także metody diagnostyczne. Zwrócono uwagę na występowanie takich zespołów w przebiegu udaru mózgu.

  Streszczenie angielskie: The frontal lobes constitute two thirds of the human brain; the functions performed by then, however, remain mysterious. Apart from their well-known involvement in motor function and language, little was known about the functions of the frontal lobes until recent advences discovered their important roles in a multitude of cognitive process, such as executive function, attention, memory, as well as language. The important functions of the frontal lobes are also regulation of the state of activity and shaping the conscious behaviour, personality, social behaviour or responsibility. Many diseases encountered in eveyday medical practice may contain in their clinical picture the dysfunction - a pathology difficult to interpret by a PHC physician. The present paper discusses the functions of the frontal lobes and the picture of lesions. Attention is paid to the methods of investigating their functions.


  6/8

  Tytuł oryginału: System ochrony zdrowia i rozwoju nauk medycznych w Królestwie Nepalu.
  Tytuł angielski: System of health care and development of medical sciences in the Kingdom of Nepal.
  Autorzy: Gustaw Katarzyna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (3) s.263-268, il., tab.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie


  7/8

  Tytuł oryginału: Zaburzenia nastroju towarzyszące zespołom bólowym w przebiegu dyskopatii kręgosłupa szyjnego - propozycje terapii.
  Tytuł angielski: Mood disorders accompanying pain syndromes in the course of cervical dyscopathies - therapy proposals.
  Autorzy: Gustaw Katarzyna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.299-305, il, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ból, szczególnie przewlekły, jest czynnikiem mediującym powstanie zaburzeń nastroju chorych z przewlekłym zespołem bólowym w przebiegu dyskopatii kręgosłupa szyjnego. U części pacjentów obok leczenia klasycznego zastosowano leczenia preparatami SSRI. Poprawę subiektywnego stanu zdrowia stwierdzono u 94 proc pacjentów, u których stosowano obok leczenia podstawowego (rehabilitacja i farmakoterpia) dodatkowo leczenie przeciwdepresyjne.

  Streszczenie angielskie: Chronic pain syndromes, especially in the course of dyscopathies, often lead to chronic mood disturbances The study covered 65 farmers with chronic pain syndrome in the course of lower back dyscopathy, with frequent aggravations of the disease lasting more than 5 years. Studies using the BECK and MADRS depression scales conducted among these patients confirmed the features of decreased mood; no other chronic diseases, however, were diagnosed. Endogenous depression was excluded. Apart from basic treatment, 35 patients were administered preparations of an inhibitor of serotonin reuptake. After one month of treatment an improvement of mood was observed in 94 p.c. of patients, and after two months 88 p.c. of the patients, which was confirmed by the BECK and MARDS tests. The results obtained by patients after a period of one/two months were lower, according to the score scale, by 10 p.c. 11 p.c. respectively. No significant improvement was observed in the patients who received basic treatment as compared to their self-evaluation before treatment.


  8/8

  Tytuł oryginału: Funkcja kręgosłupa w części szyjnej po odcinkowym usztywnieniu bądź zesztywnieniu : praca doktorska
  Autorzy: Kędzierski Michał Piotr, Gusta Andrzej (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii, Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, 106 k. : il., tab., bibliogr. 100 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20666

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: