Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZYBEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej : podręcznik dla studentów Studiów Podyplomowych
Autorzy: Aponowicz Iwona, Białas Tomasz, Czapiewski Mirosław, Grzybek Sergiusz, Hałaczkiewicz Michał, Hołub Joanna, Nogalski Bogdan, Pietrusiński Mieczysław, Reszczyńska Danuta, Rutka Ryszard, Rybicki Jacek M., Tokarski Stefan, Wysocka Magdalena, Zwolakiewicz Leszek
Opracowanie edytorskie: Nogalski Bogdan (red.), Rybicki Jacek M. (red.).
Źródło: - Toruń, Wydaw. "Dom Organizatora" 2002, 424 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 740,019

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia


  2/7

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu przewlekłego, krytycznego niedokrwienia kończyn dolnych na strukturę komórek mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn.
  Tytuł angielski: Influence of chronic critical atherosclerotic limb ischemia on skeletal muscle structure of ischemic limbs.
  Autorzy: Motyka Marek, Kuśmierz Janusz, Grzybek Henryk, Kocot Arkadiusz, Walas Ryszard
  Opracowanie edytorskie: Majewski Wacław (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.261-267, bibliogr. 11 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy, a jeśli tak to w jakim stopniu, miażdżycowa niedrożność tętnic kończyn dolnych wpływa na obraz mikroskopowy komórek mięśni poprzecznie prążkowanych. Materiał i metodyka. U 15 chorych z objawami krytycznego, przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych leczonych w naszej klinice w okresie 01.1999 - 06.1999 r. wykonano biopsję cienkoigłową mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionej kończyn dolnej, badanie mikroskopowe bioptatu oraz badanie hemodynamiczne. Wyniki. W grupie chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych stopnia III B obraz mikroskopowy komórki mięśnia poprzecznie prążkowanego niedokrwionej kończyny dolnej (goleni) charakteryzował się chaotycznym przebiegiem włókien mięśniowych, widoczną rozpoczynającą się ich degradacją, obecnością niewielkiej liczby małych mitochondriów oraz początkiem procesów katabolicznych - obecnośći lizosomów. W grupie chorych z IV stopniem niedokrwienia zmiany były bardziej nasilone, tzn. zauważalny był bardziej nasilony proces degeneracji włókien mięśniowych, obecność większej liczby lizosomów. Z kolei u chorego z krytycznym, skrajnym niedokrwieniem kończyny kwalifikowanego do pierwotnej amputaacji oprócz wyżej wymienionych zmian wystąpił rozpad jądra komórkowego, a więc śmierć komórki. Wnioski. Na podstawie naszych badań stwierdziliśmy, że zmiany zachodząće w komórkach mięśni niedokrwionej kończyny dolnej zależą od stopnia tego niedokrwienia ocenianego wg zmodyfikowanej skali Fontaine'a, tj. im stopień niedokrwienia wyższy, tym bardziej są widoczne zmiany degeneracyjne w komórkach mięśni poprzecznie prążkowanych niedokrwionych kończyn dolnych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to find an answer to the following question: Is preoperative lower ischemia connected with the microscopic image of skeletal muscle cells and to what extent: Material and methods. The study group comprised 15 patients wtih symptoms of critical, chornic lower extremity ischemia treated in our Department btween 01.1999 and 06.1999. We performed biopsy samples of ischemic lower limb skeletal muscles, microscopic examinations of biopsy samples and diagnostic tests. Results. In patients with III B grade ischemia the microscopic image of ischemic lower limb skeletal muscles (crus) was characaterized by chaotic placement of muscles fibers, visible beginning of their degeneration, presence of scarce, small mitochondria and the beginning of catabolic processes - presence of lysosomes. In patients with IV grade ischemia changes were much more advanced, we observed much more advanced processes of muscle fiber degeneration and the persence of a greater number of lysososms. In the patient qualified towards primary thigh amputation, apart from the above mentioned changes we noted cell nucleus degeneration, thus cell death. Conclusions. On the basis of our research we established that ischemic lower limb skeletal muscle cell changes depend on the degree of ischemia, according to Fontaine's scale. The higher the degree the more advanced degeneration changes in skeletal muscle cells of ischemic limbs.


  3/7

  Tytuł oryginału: Charakterystyka i medyczne zastosowania konstrukcji liposomowych.
  Tytuł angielski: Characterization and medical applications of liposome constructions.
  Autorzy: Stebelska Katarzyna, Wyrozumska Paulina, Grzybek Michał, Sikorski Aleksander F.
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (2) s.229-242, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Liposomy zostały po raz pierwszy opisane w 1965 r. Te pęcherzykowate struktury uzyskiwane podczas hydratacji fosfolipidów wykorzystywano początkowo jako układy modelowe w badaniach nad właściwościami błon biologicznych. Liposomy są zbudowane z zamkniętych, koncentrycznych dwuwarstw lipidowych, oddzielających przestrzenie wodne. W medycynie znalazły zastosowanie jako struktury zdolne zamykać substancje hydrofilowe lub hydrofobowe o znaczeniu terapeutycznym. Cząsteczki substancki hydrofilowych mogą być zamykane w przestrzeni wodnej liposomów, a cząsteczki substancji lipofilowych mogą być inkorporowane w dwuwarstwę lipidową. Jako struktury lipidowe są zdolne do oddziaływań z komórkami zarówno fagocytującymi, jak i niezdolnymi do fagocytozy. Przykłady takich oddziaływań to: adosprcja na powierzchni komórek swoista lub nieswoista, wymiana lipidów lub wkomponowanych w liposomową dwuwarstwę cząsteczek substancji lipofilowych z błoną komórkową, fuzja z błoną komórkową, której może towarzyszyć uwolnienie zawartości wodnych przedziałów liposomowych do wnętrza komórki, pochłonięcie liposomów w wyniku endocytozy z udziałem receptorów. Liposomy i ich zachowanie in vitro i in vivo są szczegółowo charakteryzowane. Okazuje się bowiem, że wędrujące w krwioobiegu liposomy zostają opłaszczane białkami osocza. Liposomy takie są następnie rozpoznawane i fagocytowane przez komórki żerne układu siateczkowo-śródbłonkowego. Liposomy (oraz ich zawartość), zależnie od właściwości ...

  Streszczenie angielskie: Liposomes were characterized for the first time in 1965. Since begining these vesicle-like structures, obtained during hydratation of phospholipids, have been used as biomembrane model in the studies on properties of biomembranes. The liposomes being closed concentric lipid bilayers separate aqueous compartments. Liposomes are applied in medicine as structures abel to encapsulate hydrophilic drugs. Molecules of hydrophilic substances can be encapsulated in aqueous liposome compartment while molecules of hydrophobic nature can be incorporated within liposome bilayer. As lipidic structures liposomes are able to interact with cells: macrophages or cells which are not able to phagocytosis. The examples of such interactions are: receptor-mediated or non-specific adsorption on cell surface, fusion with plasma membrane followed by delivery of their aqueous compartment contents into cytosol and internalization via clathrin mediated endocytosis mechanism. Some lipids or lipophilic molecules can exchange between liposome and plasma membrane bilayers. Liposomes and their in vitro and in vivo behaviour are characterized in details. It appears that circulating liposomes are quickly coated by plasma protiens. This process is followed by recognition and phagocytosis by macrophages of reticuloendothelial system. Liposomes (and their contents), depending on surface properties, are accumulated in organs rich in these cells. To reduce this phenomenon some strategies are proposed. The ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Ocena morfologiczna elementów cytologicznych w treści oskrzelowej u noworodków z zapaleniem płuc w przebiegu mechanicznej wentylacji.
  Tytuł angielski: The morphologic evaluation of cytologic elements in tracheobronchial aspirate in mechanically ventilated neonates with pneumonia.
  Autorzy: Rudnicka Aleksandra, Grzybek Henryk, Gumprecht Kamila, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.137-142, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie rodzaju i dynamiki zmian cytomorfologicznych treści tchawiczo-oskrzelowej u noworodków z zapaleniem płuc mechanicznie wentylowanych oraz ocena przydatności tej metody jako rutynowego badania dodatkowego. Badaniami objęto 27 noworodków (19 chłopców i 8 dziewczynek), w tym z zapaleniem płuc i 19 z zespołem zaburzeń oddychania i zapaleniem płuc. Ich średnia urodzeniowa masa ciała wynosiła 1872 ń 781 g, a wiek płodowy 33,6 ń 4,1 tygodnia. Wydzielinę tchawiczo-oskrzelową pobierano kilkakrotnie w odstępach trzydniowych, odpowiednio utrwalano i oceniano w mikrskopie świetlnym i elektronowym. Już w pierwszych preparatach z wydzieliny u noworodków tylko z zapaleniem płuc widoczne były granulocyty obojętnochłonne, a po 6 dniach mechanicznej wentylacji makrofagi z piankowatą cytoplazmą i kariolizą. W mikroskopie elektronowym obserwowano daleko posuniętą destrukcję organelli komórkowych. U noworodków ze współistniejącym zespołem zaburzeń oddychania granulocyty obojętnochłonne i pojedyncze makrofagi pojawiały się dopiero po kilku dniach mechanicznej wentylacji, a po 6-9 dniach ich miejsce zajęły makrofagi i monocyty oraz elementy morfotyczne oraz elementy morfotyczne z nekrozą cytoplazmatyczną i kariolizą. Metoda jest nieobiążająca dla zaintubowanego noworodka, jednak długotrwały proces laboratoryjny jest niesatysfakcjonujący dla diagnostyki chorób płuc i podjęcia odpowiedniego leczenia. Badania te mogą być zastosowane w wybranych przypadkach badawczo-poznawczych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess a type and dynamics of cytomorphologic changes in tracehobronchial aspirates in mechanicaly ventilated neonates with pneumonia and an evaluation of this method as a routine examination. The study population comprised 27 neonates (19 boys and 8 girls), among them 8 with pneumonia and 19 with RDS and pneumonia. The mean birth weight was 1872 ń 781 g and mean gestational age 33.6 ń 4.1 week. Tracheobronchial aspirates were sampled few times in three days intervals, properly preparated, fixed and examined in light and electron microscopes. Neutrophils were present already in first samples of penumonic neonates. After 6 days of mechanical ventilation appeared macrophages with spumy cytoplasm and karyolysis. In electron microscope destruction of cellular organelle was found. In neonates with RDS and pneumonia neutrophils and single macrophages were present after a few days of mechanical vantilation and after 6-9 days macrophages and monocytes took the place of neutrophils and morphologic destruction with cytoplasmic necrosis and karyolysis were appeared. The method of morphologic evaluation of cytologic elements in tracheobronchial aspirates is not harmful for intubated neonates, however a long-lasting laboratory process is unsatisfying for evaluation of prognosis and treatment of neonatal pneumonia. These examinations can be applied only in specified cases.


  5/7

  Tytuł oryginału: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (zespół Jeune'a) u 15-letniego chłopca - sześcioletnia obserwacja.
  Tytuł angielski: Asphyxiating thoracic dysplasia in a 15-year-old boy - 6-year observation.
  Autorzy: Torbus Onufry, Jachimowicz Magdalena, Grzybek Henryk, Pięta Marcin, Karczewska Krystyna, Ostański Mariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.635-643, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Dysplazja zaciskająca klatki piersiowej (asphyxiating thoracic dysplasia, zespół Jeune'a) jest genetycznie uwarunkowaną dysplazją kostną klatki piersiowej, śmiertelną najczęściej w okresie życia płodowego lub wczesnego dzieciństwa. Z zespołem Jeune'a mogą współistnieć inne dysplazje kostne oraz niewydolność nerek, wątroby i trzustki. Dotychczas opublikowano około 100 przypadków zespołu. Celem pracy jest opis schorzenia u 15-letniego chłopca, obserwowanego do 20 roku życia. Choroba rozpoczęła się w 2 roku życia ograniczeniem rozwoju klatki piersiowej i infekcjami dróg oddechowych. W 15 roku życia chłopca hospitalizowano z powodu wystąpienia duszności. Przy przyjęciu stwierdzono niedobór masy i wysokości ciała oraz wąską, długą i płaską klatkę piersiową, hipoksję tkankową, restrykcję i obturację oddechową, a w scyntygrafii perfuzyjnej i wentylacyjnej płuc symetryczne zmniejszenie wychwytu radioznacznika, bez zaburzeń wentylacji regionalnej. W mikroskopie elektronowym uwidoczniono brak nabłonka śluzówki oskrzeli i zgrubienie błony podstawnej z obecnymi w niej i pod nią licznymi włóknami kolagenowymi i fibroblastami. Ponieważ jest to pierwszy w piśmiennictwie elektronomikroskopowy obraz śluzówki oskrzeli w zespole Jeune'a, nie można jednoznacznie ustosunkować się do opisywanych zmian. Po 6 latach zaobserwowano poprawę masy i wysokości ciała oraz niektórych parametrów antorpometrycznych klatki piersiowej, utrzymywanie się restrykcji i obturacji oddechowej, stagnację niewydolności oddechowej i pogłębienie niewydolności krążenia.


  6/7

  Tytuł oryginału: Wpływ wody poddanej działaniu pola magnetycznego na obraz morfologiczny wywołany hipoksją hipobaryczną w kłębkach nerkowych u szczurów : praca doktorska
  Autorzy: Przeworowska-Kawala Mirosława, Grzybek Henryk (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu
  Źródło: 2002, 56 k. : il., tab., bibliogr. 79 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  7/7

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia dietetycznego u pacjentów z hiperlipidemią.
  Autorzy: Grzybek Agnieszka, Pachocka Lucyna, Targosz Urszula, Kłosiewicz-Latoszek Longina
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (1/2) s.8-14, tab.
  Sygnatura GBL: 306,497

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  stosując format: