Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZESZCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/46

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne cukrzycy typu 2
  Autorzy: Grzeszczak Władysław
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[113-118], il. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/46

  Tytuł oryginału: Związek pomiędzy polimorfizmem Pst1 genu SA a predyspozycją do H-gestozy.
  Tytuł angielski: Relation between SA gene Pst 1 polymorphism and susceptibility to pregnancy - induced hypertension.
  Autorzy: Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Łącka Beata, Zychma Marcin, Grzeszczak Władysław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Michalski Bogdan, Poręba Ryszard, Kniażewski Bartosz, Rzempołuch Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (1) s.7-11, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Badania ostatnich lat mogą sugerować genetyczne podłoże wystąpienia H-gestozy. Z drugiej strony, istnieją mocne przesłanki genetycznego podłoża nadciśnienia samoistnego. Obiecującym "genem kandydatem" do występowania nadciśnienia tętniczego jest gen SA. Celem pracy było zbadanie, czy polimorfizm Pst1 genu SA może być markerem dziedzicznej predyspozycji do występownia H-gestozy. Badaniami objęto 272 kobiety (mediana wieku 28 lat), w tym grupę badaną stanowiły 124 kobiety z H-gestozą, a grupę kontrolną 148 zdrowych ciężarnych. Badania prowadzono metodą opartą na polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Obliczenia wykonano w programie Statistica for Windows. W celu porównania rozkładu genotypów i częstości występowania poszczególnych alleli pomiędzy grupami zastosowano test chiý. Za znamienne uznano wartości p 0.05. W prezentowanej przez nas pracy stwierdziliśmy znamiennie częstsze występowanie genotypu A1A1 genu SA u chorych z H-gestozą w porównaniu z ciężarnymi z grupy kontrolnej. Częstość występowania samego allela A1 była również znamiennie większa u chorych z h-gestozą niż u osób z grupy kontrolnej (test chiý). Wniosek: Na podstawie wyników naszych badań wydaje się, że może istnieć związek pomiędzy polimorfizmem A1A2 genu SA a predyspozycją do powstania H-gestozy u kobiet rasy kaukaskiej

  Streszczenie angielskie: Genetic factors have been report to play an important role in the predisposition to development of pregnancy-induced hypertension (PIH). On the other hand, there is strong evidence that genetic factors play important role in the predisposition to essential hypertension. Recently, the plausible "candidate gene" for the development of hypertension is SA gene. The aim of our study was to assess the association of the SA gene with the susceptibility to PIH. For that purpose, the SA gene A1A2 polymorphism was studied in 124 women (median age 28 yrs) suffering from PIH in comparison with 148 healthy pregnant women (median age 28 yrs). Genotypic was performed using methods based on polymerase chain reaction. In this study we found statistically significant more frequent of genotype A1A1 occurence in the patients with PIH when compared to healthy pregnant controls. The frequency of A1 allele was laso significant higher in PIH in comparison with controls (chiý test). Based upon the results of our study we can suspect that the SA gene Pst1 polymorphism is associated with the predisposition to PIH in caucasian women.


  4/46

  Tytuł oryginału: Remnants of respiratory peaks in heart rate variability spectrum of an adult man with tachypnea and bradycardia.
  Tytuł polski: Pozostałości pików oddechowych w widmie zmienności rytmu serca dorosłego człowieka z szybkim rytmem oddechowym i wolnym rytmem serca.
  Autorzy: Sacha Jerzy, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.67-74, il., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analiza zmienności rytmu serca (HRV) w dziedzinie częstotliwości jest użytecznym narzędziem do badania fluktuacji rytmu zatokowego powodowanych przez autonomiczny układ nerwowy. Jednakże, nie jest jasne, jaka jest górna granica częstotliwości, która może być analizowana w widmie HRV. Materiał i metody: Badamy widma HRV dorosłego ochotnika z szybkim rytmem oddechowym, gdy jego rytm jest zwalniany bądź przyspieszany. Stosując szybką tranformatę Fouriera (FFT), analizujemy serie odstępów między uderzeniami serca w dziedzinie częstotliwość. Przeprowadzamy również komputerowe symulacje mierzonych sygnałów i porównujemy otrzymane z widmiami ochotnika. Wyniki: Jeżeli częstość oddechów przekracza połowę średniej częstości uderzeń serca, w widmie HRV są obecne dwa piki reprezentujące ten sam sygnał oddechowy. Jeden z pików jest wynikiem zjawiska aliasingu, natomiast drugi jest pozostałością prawdziwego piku oddechowego, jako efekt właściwości symetrii FFT. Żaden z nich nie przynosi rzetelnej, ilościowej informacji o fali oddechowej w widmie HRV. Wnioski: Górna granica częstotliwości w widmie HRV jest zdeterminowana przez połowę średniej częstotliwości serca. Przed obliczaniem widma należy więc określic górny możliwy do analizy limit częstotliwości, by uniknąć sytuacji, w której analizowane zakresy lokalizują się poza tą granicą. Sytuacja jest taka wielce prawdopodobna w przypadku, gdy pacjent wykazuje wolną akcję serca.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Heart rate variability (HRV) analysis in frequency domain is a useful tool to investigate fluctuations of the sinus rhythm caused by the nervous system. However, it is not clear what the upper limit of the frequency where the HRV spectrum is reliable is. Material and methods: We investigated HRV spectra of an adult man with high respiratory rate when his heartbeat rate was slowed down or accelerated. We applied Fast Fiurier Transform (FFT) to analyse the discrete event series in the frequency domain. We also performed numerical simulations of measured signals and compared the resulting spectra with those of the man. Results: It the respiration rate exceeds half of the average heartbeat rate, two peaks corresponding to the same respiratory signal can be found in the spectrum. One of them results from the aliasing phenomenon but the other is a remnant of the true respiratory peak whose origin lies in the symmetry properties of FFT. None of the peaks brings reliable, quantitative information about the respiration wave in the HRV spectrum. Conclusion: The upper frequency limit in a hRV spectrum is determined by half of the average heartbeat frequency. Consequently, one should check if any considered fluctuation lies within this frequency range, otherwise there is no reliable information about the fluctuation in the HRV spectrum. Such a situation is likely to occur when a patient exhibits slow heart rate.


  5/46

  Tytuł oryginału: Czy polimorfizm insercyjno/delecyjny genu konwertazy angiotensynowej łączy się z długowiecznością?
  Tytuł angielski: Is insertion/deletion polymorphism angiotensin - converting enzyme gene responsible for long-life?
  Autorzy: Grzeszczak Władysław, Misztalski Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (2) s.79-83, bibliogr. 58, sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Najbardziej przebadanym i prawdopodobniej znacząco powiązanym z patologią polimorfizmem genu konwertazy angiotensynowej jest polimorfizm insercyjno-delecyjny (I/D). Większość prac opisuje niekorzystny wpływ allelu D na częstość występowania i przebieg niektórych chorób. Efekt działania allelu D powinien być najlepiej widoczny w populacji osób długowiecznych. Dla uzyskania odpowiedzi na pytanie: czy polimorfizm I/D genu ACE łączy się z długowiecznością, porównano rozkład genotypów 101 osób długowiecznych z grupą 494 osób młodszych. Badanie przeprowadzono metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej. Obliczenia wykonano w programie Statistica 5.1 PL. Dla porównania rozkładu genotypów i rozmieszczenia alleli zastosowano test niezależności c2 i iloraz szans (Odds Ratio). Po przeprowadzeniu badań porównawczych nie wykazano związku polimorfizmu I/D z długowiecznością.

  Streszczenie angielskie: I/D polymorphism of ACE gene is the most frequent examined polymorphism and probably very strongly connected to pathology. The majority of studies describe negative influence of allele D on frequency and course of given diseases. The result of negative effect of this allele should be visible in people with long life expectancy. To answer the question: is I/D polymorphism ACE gene responsible for longlife, a comparison was made of the genotype map of a group of 101 longlife subjects with a group of 494 younger persons. The examination used polymerase chain reaction methods. The results were calculated using the programme Statistica 5.1 PL. One used the independent chiý test and Odds Ratio to compare the genotype map and localisation of alleles. After having made comparative examination no connection was made between I/D polymorphism ACE gene long-life.


  6/46

  Tytuł oryginału: Irbesartan w terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z niewydolnością krążenia i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Irbesartan - antihypertensive treatment in patients with heart failure and diabetes mellitus.
  Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.160-164, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) jako lek z grupy selektywnych, niepeptydowych antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 (AT1), przeciwdziała, wywieranym za pośrednictwem AT1, wpływom angiotensyny II na ustrój. W świetle wielu danych eksperymentalnych i klinicznych aktywacja receptorów AT1 odgrywa znaczącą rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego, przeroście lewej komory serca, progresji zaburzeń lipidowych i upośledzeniu czynności nerek. Z tych względów ingerencja farmakologiczna przy udziale antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 jest wykorzystywana jako nowa opcja terapeutyczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego niektórych powikłań. Zaletą omawianego leku jest długotrwałe działanie hipotensyjne i związana z tym możliwość stosowania jednej dawki dziennie. Mechanizm działania leków z tej grupy nie ogranicza się do zablokowania AT1, ale obejmuje również szereg innych reakcji będących konsekwencją ingerencji farmakologicznej w układ renina-angiotensyna-aldosteron. W świetle opisanych doniesień, irbesartan i niektóre leki z grupy antagonistów receptorów dla angiotensyny II wydają się obiecującym uzupełnieniem standardów farmakologicznego postępowania leczniczego u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza w niewydolności serca, przy współistnieniu cukrzycy oraz niewydolności nerek. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały obok długotrwałego działania hipotensyjnego (badania Poola, Fogari'ego, Stumlple'a, Mimran'a) - (możliwość ...

  Streszczenie angielskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) is a selective non-peptide antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1). Irbesartan inhibits the action of angiotensin II, which acts through the binding to the AT1 receptor. Many experimental and clinical data show that activation of AT1 receptors plays the crucial role in the development of hypertension, hypertrophy of left ventricle, progression of lipid disorders and impairment of renal function. Therefore, the pharmacological intervention with angiotensin II type 1 receptor antagonists could be used as a new therapeutic option in treatment of hypertension and its complications. The advantage of irbesartan is its long lasting blood pressure lowering action and the possibility of taking it once a day. The principle of its action is not only limited to blocking the AT1 receptor, but it also participates in many other reactions of the renin-angiotensin-aldosterone system. According to the reports published, irbesartan and other antagonists of angiotensin II type 1 receptor seem to be a promising complement in the treatment of idiopatic hypertension, especially in patients with heart failure, diabetes and impaired renal function. Several studies showed that in addition to its long blood pressure lowering action (study of Pool, Fogari, Stumlple, Minran) - (possibility of taking the drug once a day), the AT1 antagonists reduced proteinuria (Sica et al.) without decreasing the creatine clearance, improved the function of ...


  7/46

  Tytuł oryginału: Wpływ płucnej niewydolności oddychania na czynność autonomicznego układu nerwowego u niemowląt.
  Tytuł angielski: The influence of respiratory insufficiency on autonomic nervous system function in infants.
  Autorzy: Gumprecht Kamila, Sieroń-Rokicka Bogusława, Gumprecht Janusz, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.373-381, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wpływu umiarkowanej niewydolności oddychania, nie wymagającej mechanicznej wentylacji, na aktywność sercowo-naczyniową autonomicznego układu nerwowego oraz wzajemnych zależności tej aktywności między układem współczulnym i przywspółczulnym niemowląt. Posłużono się analizą widmową zmienności rytmu serca (HRV) w zakresie niskich (LF: 0,05 - 0,2 Hz) częstotliwości przy użyciu systemu MEDEA HRV. Częstotliwości te są uznanymi wskaźnikami modulacji węzła zatokowo-przedsionkowego odpowiednio przez układy współczulny i przywspółczulny. Stosunek mocy widma w zakresie składowych LF i HF (LF/HF) przedstawia wzajemną relację aktywności układów współczulnego i przywspółczulnego, natomiast całkowita moc widma HRV jest wskaźnikiem aktywności całego układu wegetatywnego. Badaniami objęto 44 niemowląt, w tym 29 z niewydolnością oddychania, u których badania wykonano dwukrotnie, w okresie zaburzeń oddychania i po wyleczeniu (40 - 64 dzień od pierwszego badania) oraz 15 zdrowych niemowląt (grupa kontrolna) badanych jednokrotnie. Wskazano, że niewydolność oddychania zwiększa istotnie aktywność sercowo-naczyniową układu przywspółczulnego, a tym samym zwiększa aktywność układu autonomicznego. Stwierdzono ponadto, że niewydolność oddychania zmienia wzajemną zależność aktywności sercowo-naczyniowej układów współczulnego i przywspółczulnego, a po ustąpieniu niewydolności oddychania zaburzenia aktywności tych układów ulegają normalizacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to examine the influence of the respiratory insufficiency in infants treated conservatively or with the use of mechanical lung ventilation, on cardiovascular activity of the autonomic nervous system and interdependence of the sympathic and parasympathic system in infants. The vascular autonomic nervous system functions were estimated by the power spectrum analysis of the heart rate variability (PS/HRV) using MEDEA HRV system. HRV spectrum analysis was limited to low (LF: 0.05 - 0.2 Hz) and high (HF: 0.2 - 0.6 Hz) frequency components, which were indicators of the sinoatrial node modulation by sympathic (LF) or parasympathic (HF) nervous system. LE/HF ratio presents the independence of the sympathic and parasympathic nervous system activity, and the total power spectrum of the HRV is the whole vegetative system activity index. The medical research was carried out in 44 infants. They included 29 infants with respiratory insufficiency conservatively treated in intensive care unit and 15 healthy control subject. All infants with respiratory insufficiency were examined twice: during respiratory insufficiency and after recovery (40 - 64 days from first examination). Healthy infants were examined only once. According to the HRV parameters analysis it was proved that in infants respiratory insufficiency has significant influence on the increased cardiovascular activity of the parasympathic system, and increased cardiovascular activity of the autonomic nervouus system. Respiratory insufficiency significantly changes relationship between cardiovascular activity of the sympathic and parasympathic nervous system...


  8/46

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju w różnych porach roku na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment in different seasons on circardian profile of the arterial blood pressure.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.133-139, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi w różnych porach roku. Materiał i metody. Badania profilu dobowego ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego monitorowania przeprowadzono u osób przebywających w Wysowej-Zdroju w ciągu czterech pór roku. Profile dobowe ciśnienia tętniczego wyznaczono, posługując się średnimi z 2-godzinnych przedziałów czasowych. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju wpływa na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, cukrzycę typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Wniosek. Obserwowany wiosną w ciągu nocy niekorzystny wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 1 oraz obserwowany w okresie zimy w ciągu całej doby wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 2 wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to assess the effect of spa treament in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure in different seasons of the year. Material and methods. The assessment of the circadian profile of the arterial blood pressure using 24-hour monitoring was carried out at Wysowa health resort in 4 seasons of the year. The circadian profiles of the arterial blood pressure were set using the averages of two-hour intervals. Results. Spa treatment at Wysowa-Zdrój affects the circadian profile of arterial blood pressure obtained by 24-hour automatic monitoring within the group of patients with type 1 diabetes, within the group of patients with type 2 diabetes as well as in the control group. Conclusion. Observations of the statistically significant rise of the night blood pressure during the springtime within the group of type 1 diabetes mellitus as wellas the rise of blood pressure during the wintertime within the group of type 2 diabetes mellitus should be continued.


  9/46

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment on circardian profile of the arterial blood pressure.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.141-147, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi. Materiał i metody. Badania metodą 24-godzinnego automatycznego monitorowania przeprowadzono w Wysowej-Zdroju. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju nie wpływa negatywnie na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Współistnienie u chorych na cukrzycę typu 2 nadciśnienia tętniczego ma niewielki wpływ na zmiany profilu dobowego ciśnienia tętniczego. Wniosek. Brak negatywnego wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego badanego metodą 24-godzinnego monitorowania w grupie chorych na cukrzycę typu 1, a także typu 2 powinien znaleźć odzwierciedlenie w odmiennym podejściu podczas kwalifikowania tych grup chorych do leczenia uzdrowiskowego w warunkach klimatu górskiego.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the effect of spa treatment in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure. Materials and methods. The examinations using 24-hour automatic blood pressure monitoring (ABPM) were carried out at Wysowa Health Resort. Results. Spa treatment at Wysowa does not affect the circadian profile of arterial blood pressure in the group of type 1 diabetic patients, in the group of type 2 diabetic patients nor in the control group. The co-existing arterial hypertension in type 2 diabetes group has a minimal influence on the circadian blood pressure profile. Conclusion. The lack of negative effect of spa treatment at Wysowa on the circadian profile of the arterial blood pressure using of 24-hour automatic monitoring in type 1 as well as type 2 diabetes patients should become reflected in a different approach during qualifying these groups of patients for spa treatment in the mountain climate conditions.


  10/46

  Tytuł oryginału: Analiza parametrów widma zmienności rytmu zatokowego u dializowanych chorych na cukrzycę w pięcioletniej obserwacji.
  Tytuł angielski: Five years follow-up study of power spectrum heart rate variability in dialysed patients suffered from diabetes mellitus.
  Autorzy: Burak Wacław, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.149-153, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca stanowi samodzielny czynnik ryzyka zapadalności na schorzenia sercowo-naczyniowe dializowanych chorych z terminalną niewydolnością nerek. Neuropatia autonomiczna, a w szczególności autonomiczna neuropatia układu sercowo-naczyniowego (CAN), jest ciężkim powikłaniem obu typów cukrzycy. Celem obecnych badań było porównanie występowania i progresji CAN u dializowanych chorych zarówno z cukrzycą, jak i bez niej w okresie pięcioletniej obserwacji. Materiał i metody. 48 chorych dializowanych w latach 1996-2000 podzielono na dwie grupy: grupę I stanowiło 21 chorych o średnim czasie leczenia dializą 59 ń 18 miesięcy, grupę II - 27 pacjentów o średnim okresie leczenia dializą 21 miesięcy. U wszystkich badanych przeprowadzono coroczne nieinwazyjne badania beat-by-beat fali tętna oraz ciśnienia tętniczego krwi za pomocą aparatu Finapress pozwalającego na przeprowadzenie pełnej analizy zmienności rytmu zatokowego w zakresie czasu i częstotliwości (widma). Wyniki. Wyniki analizy spektralnej zmienności rytmu zatokowego w zakresie poszczególnych pasm częstotliwości, a także w zakresie całkowitej mocy widma były niższe u dializowanych chorych na cukrzycę niż u chorych dializowanych bez cukrzycy. Wartości poszczególnych parametrów widma zmienności rytmu zatokowego uzyskane w obu badanych grupach statystycznie znamiennie różniły się od odpowiednich wartości uzyskanych u zdrowych w tym samym przedziale wiekowym, i to już na początku obserwacji (w 1996 r.). Natomiast ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. DM itself is an important risk factor of cardiovascular disease in uraemic dialysed subjects. Autonomic neuropathy (NA), particularly cardiovascular autonomic neuropathy (CAN) is one of the complications of the diabetes mellitus of both types. The aim of the current study is to compare the incidence and the severity of CAN in HD patients with and wothout DM, during five years observations. Material and methods. 48 HD patients were observed from 1996 to 2000 year and divided into two groups: group I consisted of 21 subjects, HD therapy time 59 ń 18 months, group II consisted of 27 HD patients with mean HD therapy time 64 ń 21 months. In all patients non-invasive beat by-beat pulse interval and blood pressure measurement were performed every year using Finapress device with software which allowed us to perform time and frequency domain analysis of HRV. Results. Results study of power spectrum heart rate variability (PS HRV) of patricular frequency bands as well as of total spectrum power were lower in dialysed patients (HD) with diabetes mellitus (DM) as compared to patients without diabetes. Results of particular frequency bands obtained in investigated groups differed significantly between the diabetic and non-diabetic patients of the same age from the beginning of observation. The LF/HF power ratio in dialised diabetic patients was higher then in others. Conclusions. 1. In HD treated patients suffering from DM marked reduction of the HRV parameters ...


  11/46

  Tytuł oryginału: Wpływ cukrzycy na przeżycie metody leczenia dializą otrzewnową; obserwacje własne.
  Tytuł angielski: The influence of diabetes mellitus on peritoneal dialysis technique survival; one-center experiences.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.155-162, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu cukrzycy na przeżycie metody leczenia dializą otrzewnową (technique survival) w grupie chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych w Klinice Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu w latach 1993 - 2001. Materiał i metody. Analizą retrospektywną objęto 114 chorych ze schyłkową niewydolnością nerek (47 kobiet i 67 mężczyzn) w średnim wieku 48,4 ń 14,6 lat, u których dializa otrzewnowa (PD) była pierwszą metodą leczenia nerkozatępczego. U 60,3 proc. osób rozpoznawano cukrzycę. Całkowity okres obserwacji chorych wynosił 3170,7 pacjentomiesięcy. Wyniki. W analizowanym okresie 28 osób (24,5 proc.) przeniesiono z PD do programu powtarzanych hemodializ. Przyczyną zmiany metody leczenia była w 32,1 proc. nieefektywność dializy, w 46,5 proc. zapalenia otrzewnej, w 14,3 proc. powikłania mechaniczne, w 7,1 proc. wybór chorego. Nie stwierdzono różnic w przeżyciu metody leczenia dializą otrzewnową w grupie choych na cukrzycę i osób bez cukrzycy. Przeżycie metody leczenia PD w grupie chorych na cukrzycę typu 2 było znamiennie lepsze niż chorych na cukrzycę typu 1. Wnioski. Dominującym wskazaniem do zmiany programu leczenia nerkozastępczego z PD na hemodializy były powikłania dializacyjne zapalenia otrzewnej. Nie stwierdzono różnic w przeżyciu metody leczenia PD w grupie chorych na cukrzycę i osób bez cukrzycy. Przeżycie metody leczenia PD było istotnie dłuższe w cukrzycy typu 2 niż w cukrzycy typu 1.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to estimate the influence of diabetes mellitus on peritoneal dialysis (PD) technique survival in the group of uraemic patients undergoing PD in Department of Internal Medicine, Diabetology and Nephrology in Zabrze in 1993 - 2001. Material and methods. The retrospective analysis of 114 patients with end-stage renal disease (ESRD) (47 female, 67 male; in median age 48.4 ń 14.6 years) undergoing PD as a first renal replacement therapy was performed. 60.3 p.c. of patients were diabetics. The overall observation time was 3170.7 patientmonths. Results. 28 (24.5 p.c.) patients were transferred to hemodialysis (HD). The reasons for PD failure were: in 32.1 p.c. inadequate dialysis, 46.54 p.c. peritonitis, 14.5 p.c. mechanical complications, 7.1 p.c. patients request. No significant differences in PD technique survival between diabetic and non-diabetic group were found. PD technique survival was better in type 2 diabetics than in patients with type 1 diabetes. Conclusion. Peritonitis complications were the most common cause of changing modality of renal replacement therapy from PD to hemodialysis. There were no significant differencies in PD technique survival between patients with- and without diabetes. PD technique survival was better in type 2 than type 1 diabetics.


  12/46

  Tytuł oryginału: Zespół stopy cukrzycowej u chorych na cukrzycę z niewydolnością nerek leczonych hemodializami.
  Tytuł angielski: Diabetic foot syndrome in diabetic subjects with renal failure treated by hemodialysis.
  Autorzy: Dwornicki Marek, Śnit Mirosław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.163-167, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Szacuje się, że w Polsce owrzodzenia dotyczące stopy cukrzycowej występują u około 18 proc. pacjentów z cukrzycą typu 2 i u 2 proc. z cukrzycą typu 1 w czasie całego życia tych chorych. Celem pracy była ocena częstości stopy cukrzycowej u dializowanych chorych z cukrzycą. Materiał i metody. Analizie poddano 146 chorych na cukrzycę dializowanych w dniach 07.12.1992 - 31.12.2000 roku. Średnia wieku chorych wynosiła 56,5 lat, w tym dla 75 kobiet wynosiła 56,4 a dla mężczyzn 56,6 lat. W tej grupie u 43 chorych rozpoznano cukrzycę typu 1, a u 103 typu 2. Wyniki. W czasie 8 letniej obserwacji stwierdzono u 32 osób stopę cukrzycową (u 20 mężczyzn i u 12 kobiet). U 16 pacjentów zaobserwowano cukrzycę typu 1, a u 16 - typu 2. U 15 chorych konieczna była amputacja (u 7 chorych na cukrzycę typu 1 i u 8 chorych na cukrzycę typu 2). Analiza korelacji wykazała zależność między zespołem stopy cukrzycowej a ślepotą (0,24, p 0,0005), czasem, jaki upłynął od rozpoznania cukrzycy do rozwoju niewydolności nerek (0,112, p 0,05), otyłością (BMI; 0,13, p 0,05) oraz trybem włączenia do dializy (0,112, p 0,05). Nie stwierdzono zależności pomiędzy płcią, wiekiem, typem cukrzycy, czasem leczenia, schorzeniami układu krążenia, stężeniem cholesterolu całkowitego, HbA1c, białka całkowitego i albumin w surowicy krwi. Wnioski. Częstość stopy cukrzycowej wśród chorych hemodializowanych przewyższa obserwowaną w populacji wszystkich chorych na cukrzycę. Podstawą profilaktyki jest pedantyczna ocena stanu stóp chorych oraz ciągły nadzór lekarski.

  Streszczenie angielskie: Introduction. In Poland it is estimated that foot ulcers affect 18 p.c. of patients with type 2 diabetes and 2 p.c. of patients with type 1 of diabetes, during their lifetimes. The aim of the present study was to evaluate the rate of diabetic foot syndrome in hemodialyzed patients with diabetes. Material and methods. We analyzed 146 diabetic patients, hemodialized from 07.12.1992 to 31.12.2000. Mean age was 56.5 (female mean age - 56.4; male - 56.6). There were 43 patients with 1 type of diabetes and 103 patients with 2 type of diabetes. Results. We found 32 diabetes foot cases, (20 male and 12 female) during 8 years of observation. There were 16 patients with type 1 diabetes and another 16 with type 2. 15 patients needed amputation of the lower limb (7 with type 1 and 8 with type 2 diabetes). Data analysis revealed correlation between diabetic foot and blindness (p 0.0005), period between diagnosis of diabetes and renal failure development (p 0.05), obesity (p 0.05) and severity of uremia at the start of treatment. There was no correlation between sex, age, type of diabetes, hemodialysis therapy duration, cardiovasculatory diseases, total cholesterol, HbA1c, total protein and albumin level in serum. Conclusions. Diabetic foot in hemodialyzed patients is more frequent that the observed in whole population of diabetic patients. The basis of prevention is pedantic foot condition assessment and continuous medical supervision.


  13/46

  Tytuł oryginału: Wykrywalność cukrzycy typu 2 w regionie Dąbrowy Górniczej - zmiany w latach 1980-1994.
  Tytuł angielski: Detection of type 2 diabetes in Dąbrowa Górnicza region - changes over years 1980-1994.
  Autorzy: Nazimek-Siewniak Bogusława, Grzeszczak Władysław, Gumprecht Janusz, Zychma Marcin J.
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.169-173, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ustalenie rzeczywistej zapadalności na cukrzycę typu 2 jest trudne. Zapadalność na to schorzenie ma tendencję wzrostową wraz z zaawansowaniem wieku. Ocenia się, że 20 - 25 proc. populacji w wieku podeszłym choruje na cukrzycę. W tej sytuacji uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące zmian częstości wykrywania nowych przypadków cukrzycy jest jak najbardzej aktualne. Celem przeprowadzonych badań było określenie w populacji Dąbrowy Górniczej zmian dotyczących wykrywalności cukrzycy typu 2 w latach 1980 - 1994. Materiał i metody. Do grupy badanej włączono kolejnych 2175 chorych ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2. Byli to wszyscy chorzy, którzy zgłosili się w latach 1980 - 1994 do poradni cukrzycowych na terenie Dąbrowy Górniczej. Wszyscy badani byli mieszkańcami wymienionego regionu i zgłaszali się do poradni cukrzycowej przynajmniej raz w roku. Podczas każdej wizyty oprócz przeprowadzenia wywiadu i badania fizykalnego określono wartość ciśnienia tętniczego, masę ciała oraz stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej, a także zawartość glukozy i białka w moczu. Przynajmniej jeden raz w roku u chorego oznaczano stężenie kreatyniny we krwi oraz badał go okulista i neurolog. Jeden raz w roku wykonywano u chorych badanie EKG. Informację o pojawieniu się ewentualnych powikłań zamieszczano w kartach obserwacyjnych opracowywanych w czasie każdej wizyty. Wyniki i wnioski. Z retrospektywnego badania obejmującego 15 lat obserwacji i wykrywania cukrzycy, a także jej późnych powikłań ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The evaluation of type 2 diabetes mellitus incidence is difficult. The incidence of diabetes mellitus type 2 increases with age. 20 - 25 p.c. of elderly population develops diabetes. In the light of these data the determination of incidence of new diabetic patients is plausible. The aim of the study was to determine the incidence of type 2 diabetes mellitus in the population of Dąbrowa Górnicza in the years 1980 - 1994. Material and methods. 2175 consecutive patients with type 2 diabetes mellitus were included in the study group. The study group included all the subjects controlled in the diabetic out-patient center in Dąbrowa Górnicza (1980 - 1994). All the subjects were inhibitans of this region and had appointments at least once a year. During the appointment: patients' history, physical examination, blood pressure measurement, weight measurement, blood glucose were evaluated. During the next appointment glucose and protein urine levels were assessed. Plasma creatinine, eye and neurologic examination were performed once a year. ECG examination was done once a year. The information about complications were filed. New cases of diabetes mellitus as well as diabetic complications: cerebral insults, vascular incidents, proteinuria, retinopathy and neuropathy were determined. Results and conclusions. The detectability of the type 2 diabetes mellitus in Dąbrowa Górnicza increased in the last 15 years. The increase in the detectability of diabetes mellitus ...


  14/46

  Tytuł oryginału: Zmiany kostne u chorych z nefropatią cukrzycową leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej.
  Tytuł angielski: Bone changes in patients with diabetic nephropathy treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, August Ryszard, Karasek Dariusz
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.126-130, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia metabolizmu tkanki kostnej towarzyszące cukrzycy oraz mocznicy mają etiologię wieloczynnikową i przybierają różne postaci kliniczne. Celem pracy była ocena wyników badań densytometrycznych (DEXA) w grupie chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej (DO), chorujących na cukrzycę i bez wywiadu cukrzycy. Badania przeprowadzono w 2 grupach chorych leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej: 1. W grupie 1 (56 chorych leczonych DO) przeprowadzono jednorazowo badanie DEXA kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej. 2. W grupie 2 (29 chorych leczonych DO) oceniono retrospektywnie dynamikę zmian gęstości mineralnej kości na podstawie dwóch, wykonanych kolejno, w odstępie 633 dni (mediana), badań DEXA kręgosłupa lędźwiowego. Analizując badania kręgosłupa L2-L4 stwierdzono w grupie chorych na cukrzycę leczonych DO istotnie wyższe BMC/W. Ocena badania densytometrycznego szyjki kości udowej wykazała w grupie osób leczonych DO chorujących na cukrzyce typu 1 w porównaniu z grupą osób chorujących na cukrzycę typu 2 istotnie niższy Z-score w polu krętarza większego. Częstość występowania osteopenii lub osteoporozy była większa w grupie chorych na cukrzycę typu 1 w porównaniu z typem 2 cukrzycy (odpowiednio: 60 proc. i 28 proc.). Oceniając dwa kolejne badania densytometryczne kręgosłupa L2-L4 stwierdzono istotny wzrost Z-score w grupie chorych na cukrzycę, leczonych DO.

  Streszczenie angielskie: Both diabetes mellitus and chronic renal failure can change bone metabolism; so different types of skeletal damage is observed in dialysis patients. The aim of the study was to investigated regional bone mineral density (BMD) with dual-energy x-ray absorptiometry (DEXA) in diabetic and non diabetic patients with end stage renal disease (ERSD) undergoing peritoneal dialysis (PD). Study was performed in two groups of PD patients: in group 1 (56 patients) - lumbar spine and femoral neck bone mineral densities were measured using DEXA; in group 2 (29 patients) - two, successive lumbar spine DEXA measurements, performed in a median period of 633 days, where later these results were compared. Median lumbar BMC/W values were statistically higher in PD diabetics than in PD patients without history of diabetes. Significantly decreased BMD Z-score for trochanter was found in type 1 diabetic patients. The prevalence of osteopenia or osteoporosis was higher for type 1 diabetic patients than type 2 diabetics (60 p.c. and 28 p.c. respectively). Our data showed an increase of lumbar spine BMD Z-score with time on peritoneal dialysis in diabetic PD population.


  15/46

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne z zastosowaniem erytropoetyny beta w formie wstrzykiwaczy (Reco-Pen) u chorych z terminalną niewydolnością nerek i niedokrwistością nerkopochodną leczonych dializą otrzewnową.
  Tytuł angielski: Single-center experiences with epoetin-beta multidose formulation (Reco-Pen) in patients with end-stage renal diseases and renal anaemia treated with peritoneal dialysis.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (2) s.133-135, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 6 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Postępy w leczeniu dializą otrzewnową Licheń Stary 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Główną przyczyną niedokrwistości towarzyszącej przewlekłej niewydolności nerek jest względny niedobór erytropoetyny. Celem pracy była ocena efektów stosowania iniekcji podskórnych erytropoetyny beta (w postaci wstrzykiwaczy NeoRecormonu) w okresie 260,5 dni (mediana) w grupie 26 chorych z terminalną niewydolnością nerek i wtórną niedokrwistością nerkopochodną, leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej (DO). Mediana stosowanej średniej tygodniowej dawki erytropoetyny beta wynosiła 65 j.m./kg c.c. U 84,6 proc. chorych średnia dawka tygodniowa NecRecormonu była mniejsza od 100 j.m./kg c.c. W analizowanym okresie liczba erytrocytów, stężenie hemoglobiny i hematokryt wzrosły istotnie statystycznie zarówno w podgrupie chorych na cukrzycę i bez cukrzycy. W wyniku leczenia erytropoetyną beta odsetek chorych ze stężeniem hemoglobiny w surowicy powyżej 11 g/dl wzrósł z wyjściowych 11,5 proc. do 53,8 proc.

  Streszczenie angielskie: The relative deficit of erythropoietin is the main cause of anaemia in chronic renal failure. The aim of the study was to estimate the efficacy of subcutaneous injections of epoetin-beta (as a multidose formulation administered by RecoPen device) in the median period of 260,5 days in the group of 26 patients with end-stage renal disease and renal anaemia treated with peritoneal dialysis (PD). Median of mean weekly dose of epoetin beta was 65 IU per kilogramme of body mas; 84,6 p.c. patients had epoetin beta administered in weekly doses smaller than 100 IU per kilogramme of body mass. During analysed period haemoglobin, erythrocytes and haematocrit values increased significantly both in diabetic and nondiabetic PD patients. As a consequence of epoetin beta therapy, the percentage of patients with haemoglobin values higher than 11 g/dl increased from initial 11,5 to 53,8.


  16/46

  Tytuł oryginału: Czynność układu nerwowego u chorych z nieświadomością hipoglikemii w przebiegu cukrzycy typu 2 leczonej insuliną.
  Tytuł angielski: Nervous system function in hypoglycaemia unaware type 2 diabetic patients on insulin therapy.
  Autorzy: Pacyk Grzegorz, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (2) s.78-81, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Identyfikacja osób bez ostrzegawczych objawów hipoglikemii (zespół nieświadomości zagrożenia hipoglikemią (z.n.z.h.) jest istotna, ponieważ niedocukrzenie u tych chorych może szybko doprowadzić do utraty przytomności z nieodwracalnymi konsekwencjami. Cel pracy: Określenie wybranych parametrów czynności autonomicznego, centralnego i obwodowego układu nerwowego mogących służyć rozpoznawaniu z.n.z.h. Materiał: 16 (7M i 9K) chorych na cukrzycę typu 2, w tym 7 chorych z z.n.z.h. oraz 9 osób bez z.n.z.h. Metody: Analiza demograficzna obu grup chorych oraz porównanie w obu grupach: mocy widma wysokiej i niskiej częstotliwości zmienności rytmu serca, wyników testu kaszlowego; wzrokowych potencjałów wywołanych; parametrów przewodnictwa we włóknach czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych. Wyniki: Moc widma wysokiej i niskiej częstotliwości jest istotnie niższa, przewodnictwo czuciowe i ruchowe jest zwolnione w grupie z z.n.z.h. w porównaniu z grupą bez z.n.z.h. Różnice testu kaszlowego oraz wzrokowych potencjałów wywołanych nie osiągają poziomu istotności statystycznej. Wnioski: Chorzy z nieświadomością niedocukrzeń charakteryzują się uszkodzeniem funkcji autonomicznego i obwodowego układu nerwowego.

  Streszczenie angielskie: Bacground: The loss of the warning, neurogenic symptoms of developing hypoglycaemia is refered to as hypoglycaemia unawareness. Patients unaware of low blood glucose concentration may not take any remedial action and lapse into potentially fatal coma. Objective: Noninvasive evaluation of autonomic, central and peripheral nervous system (n.s.) function in order to diagnose hypoglycaemia unaware patients. Methods: 16 type 2 diabetic patients were classified according to clinical criteria into hypoglycaemia unaware (N = 7) and aware pts (N = 9). Demographic data having been obtained, high and low frequency powers of heart rate variability, cough tests, visual evoked potentials, motor and sensor nerve conduction were assessed. Results: High and low frequency powers of heart rate variability and motor conduction velocity were lower in hypoglycaemia unaware pts than in aware ones. Difference between cough tests and visual evoked potentials results did not reach statistical significance. Conclusions: Hypoglycaemia unawareness in type 2 diabetic pts is associated with decreased autonomic n.s. activity and deterioration of peripheral motor nerve conduction.


  17/46

  Tytuł oryginału: Wpływ reformy systemu opieki zdrowotnej na jakość życia chorych na cukrzycę typu 2 leczonych w poradni diabetologicznej w latach 1999-2001.
  Tytuł angielski: How the health care reform influenced psychological well-being of outpatient type 2 diabetics in 1999-2001.
  Autorzy: Pacyk Grzegorz, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.205-209, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Biorąc pod uwagę negatywne opinie respondentów Centrum Badania Opinii Społecznej, dotyczące sprawności funkcjonowania służby zdrowia i jakości usług medycznych w okresie wdrażania reformy systemu opieki zdrowotnej, celem pracy była ocena jakości życia chorych na cukrzycę typu 2 w latach 1999-2001. Materiał i metody. Badaniem objęto 289 chorych na cukrzycę typu 2 w wieku 62 ń 5 lat, 33,6 proc. osób spośród skierowanych w latach 1999-2001 do poradni diabetologicznej; średni czas trwania cukrzycy: 6 ń 2,8 lat. Jakość życia chorych oceniano podczas strukturyzowanej edukacji grupowej przed wygłoszeniem 8 wykładów i po zakończeniu cyklu, stosując kwestionariusz oceny samopoczucia według według Clare Bradley. Wyniki. Ogólna jakość życia w 1999 roku uległa istotnemu pogorszeniu w porównaniu z rokiem 1998 (skala punktowa pporządkowa: 40 ń 3 vs. 30 ń 4, p 0,001), a następnie przyjęła tendencję wzrostową, osiągając istotną poprawę w 2001 roku (1999 vs. 2001: 30 ń 4 vs. 38 ń 6, p 0,001). Udział w edukacji grupowej prowadzonej w poradni w latach 1999-2001 powodował istotne statystycznie zmniejszenie poziomu lęku i depresji oraz poprawę wskaźników jakości życia. Wnioski. Ogólna jakość życia chorych na cuykrzycę typu 2 w ich własnej ocenie istotnie się poprawiła dopiero w trzecim roku reformy systemu opieki zdrowotnej. W ciągu całego okresu obserwacji stwierdzono korzystny wpływ edukacji grupowej na stan psychoemocjonalny chorych na cukrzycę typu 2.

  Streszczenie angielskie: Background: Since 1999 when the health care reform has been introduced in Poland, according to Public Opinion Research Center, 72-79 p.c. of representative population sample considered health service as rather bad or very bad. The aim of this study was to assess the influence of health care system reform on psychological well-being of outpatient type 2 diabetics in 1999-2001. Material and methods: The study included 289 outpatient type 2 diabetics, i.e.: 33.6 p.c. of all diabetics referred to the Outpatient Diabetes Clinic in 1999-2001, age: 62 ń 5 years, diabetes duration: 6 ń 2.8 years. Psychological well-being was evaluated before and after each course of eight lectures ("school for diabetics") using well-being Questionnaire by Clare Bradley. Results: General well-being significantly deteriorated in 1999 as compared to 1998 (median ń interquartile range: 40 ń 3 vs. 30 ń 4, p 0.001) and then tended to improve, reaching statistical significance in 2001 (1999 vs. 2001: 30 ń 4 vs. 38 ń 6, p 0.001). Depression and anxiety significantly diminished and general well-being improved after participation in group education sessions. Conclusions: Self assessed general well-being of outpatient type 2 diabetics significantly ameliorated not before the third year of health care reform. Group education favourably influenced psychological well-being during the years of health care reform.


  18/46

  Tytuł oryginału: Wpływ polimorfizmów w genie MTHFR na rozwój nefropatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu 2.
  Tytuł angielski: The effect of polymorphisms in the MTHFR gene on the progression to diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes.
  Autorzy: Fojcik Hanna, Moczulski Dariusz, Żukowska-Szczechowska Ewa, Szydłowska Ilona, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.211-216, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Polimorfizmy C677T i A1298C w genie MTHFR wpływają na podwyższenie stężenia homocysteiny, szczególnie podczas niedoborów kwasu foliowego. Podwyższone stężenie homocysteiny może być czynnikiem wzrostu ryzyka rozwinięcia nefropatii cukrzycowej. Celem pracy było zbadanie wpływu polimorfizmów C677T i A1298C w genie MTHFR na rozwój nefropatii cukrzycowej u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Chorych na cukrzycę typu 2 (429 osób) podzielono ze względu na stan nerek na grupy pacjentów: z normoalbuminurią (159), z mikroalbuminurią (149) i z proteinurią (121). U każdej osoby oznaczono polimorfizmy C677T i A1298C, korzystając z metody opartej na PCR i RLFP. Oznaczono także stężenie homocysteiny w osoczu krwi. Wyniki. Częstość występowania podwójnych heterozygot 677CT/1298C wzrastała z każdym stopniem rozwoju nefropatii cukrzycowej. Zjawisko to dotyczyło tylko mężczyzn. Spośród pacjentów płci męskiej podwójne heterozygoty to: 13 proc. osób z normoalbuminurią, 19 proc. z mikroalbuminurią i 32 proc. z proteinurią (OR = 3,04, 95 proc. Cl 1,15-8,07). Wnioski. Występowanie podwójnych heterozygot 677CT/1298AC w genie MTHFR wiąże się z podwyższonym stopniem ryzyka rozwoju nefropatii cukrzycowej. Zjawisko to dotyczy pacjentów płci męskiej z cukrzycą typu 2.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The C677T and A1298C polymorphism of methylenetetrahydrofolate gene (MTHFR) have been reported to be associated with elevated plasma level of homocysteine in patients with low folic acid intake. Elevated level of plasma homocysteine may be a risk factor for development of diabetic nephropathy. The aim of the study was to examine the association between the C677T and A1298C polymorphism in the MTHFR gene and diabetic nephropathy. Material and methods. 429 patients with type 2 diabetes were divided into three groups based on renal status: 159 with normoalbuminuria, 149 with microalbuminuria and 121 with proteinuria. In each patient the C677T and A1298C polymorphisms were genotyped using PCR-based protocol and plasma homocysteine was determined. The C677T and A1298C genotype frequency was compared among the subgroups. Results: The frequency of double heterozygotes for the C677T and A1298C genotype increased with each stage of diabetic nephropathy but only in male patients with type 2 diabetes. 13 p.c. male patients with normoalbuminuria were double heterozygotes, 19 p.c. with microalbuminuria, and 32 p.c. with proteinuria (OR = 3.04, 95 p.c. Cl 1.15-8.07). Conclusions: The study indicates that being a double heterozygote for the C677T and A1298C in the MTHFR gene is a risk factor of diabetic nephropathy but only in male patients with type 2 diabetes.


  19/46

  Tytuł oryginału: Ocena zmian czynności serca u chorych na cukrzycę z krańcową niewydolnością nerek dializowanych otrzewnowo - obserwacja trzyletnia.
  Tytuł angielski: Cardiac function in peritoneal dialysis patients during 3 years of observation.
  Autorzy: Burak Wacław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Śnit Mirosław, Grzeszczak Władysław, Buksa Jarosław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Schorzenia sercowo-naczyniowe są istotną komplikacją zarówno u chorych na cukrzycę (DM), jak i na terminalną niewydolność nerek (ESRD), prowadzącą do zwiększonej śmiertelności. Przerost lewej komory serca (LVH) jest niezależnym czynnikiem ryzyka u tych chorych. Celem naszych badań było ustalenie ewentualnych różnic czynności serca pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CAPD), w tym chorych na cukrzycę, w zależności od adekwatności i czasu dializoterapii. Materiał i metody: W latach 1998-2001 włączono do programu dializ otrzewnowych 77 osób (30 kobiet i 47 mężczyzn): 40 pacjentów z powodu nefropatii cukrzycowej i 37 z innych powodów. Średni czas leczenia CAPD wynosił 27 miesięcy. U wszystkich pacjentów przynajmniej raz w roku wykonywano badanie USG jedno- i dwuwymiarowe. Oceniano standardowe parametry lewokomorowe, takie jak: frakcje wyrzutową (EF), indeks masy lewej komory (LVM), frakcję skracania (SF) i współczynnik napływu do lewej komory (E/A). Wyliczano współczynniki adekwatności dializy: Kt/V, PKt/V i TCCr. Statystyczną analizę wykonano, stosując test t-Studenta, a przy braku normalności rozkładu - test Manna-Whitneya. Wyliczano liniową korelację Pearsona. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica. Wyniki. Indeks masy lewej komory, wymiar skurczowy i rozkurczowy lewej komory oraz przegrody i ściany tylnej były znamiennie większe w grupie chorych na cukrzycę niż u osób bez tego schorzenia i w obu badanych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cardiovascular disease (CVD) is one of the complications of both diabetes mellitus (DM) and end-stage renal disease (ESRD), and leads to higher incidence of morbidity and mortality in affected patients. Left ventricular hypertrophy (LVH) is an independent risk factor for such patients. The aim of our study was to estimate differences in heart function between diabetic and non-diabetic ESRD patients on CAPD in relation to dialysis adequacy and duration of CAPD therapy. Material and methods. Between 1998 and 2001 77 patients were involved on CAPD (30 female and 47 male) in our dialysis centre. Forty patients had ESRD in course of diabetic nephropathy (40 with DM) and 37 were non-diabetics. Mean duration of peritoneal dialysis therapy was 27 months. In all patients M-mode and two-dimensional echocardiography were performed at last once a year. Standard left ventricular (LV) parameters were obtained, as well as EF p.c., LVMI, SF and E/A ratio. Kt/V, PKt/V and TCCr were calculated using standard methods. Statistical analysis was done using Student t-test. In case the distribution was not normal Mann-Whitney test was used. Correlations were analysed using Pearson,s test. Statistical package Statistica for Windows 6.0 was used for the analysis. Results. LVMI, LV diastolic and systolic dimension, LV interventricular septal thickness and LV posterior wall thickness were all found to be significantly higher in diabetics compared to non-diabetics, and both ESRD ...


  20/46

  Tytuł oryginału: Przeżywalność chorych w podeszłym wieku cierpiących z powodu cukrzycy i przewlekłej niewydolności nerek leczonych dializami.
  Tytuł angielski: Survival of elderly patients and suffering from diabetes mellitus and chronic renal failure treated by dialysis.
  Autorzy: Śnit Mirosław, Dwornicki Marek, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.237-242, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Na całym świecie wzrasta liczba przypadków przewlekłej niewydolności nerek spowodowanych cukrzycą. Celem pracy była analiza przeżywalności chorych na cukrzycę w wieku powyżej 64 roku życia, dializowanych na Oddziale Dializoterapii Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu z powodu przewlekłej niewydolności nerek. Materiał i metody. Przeanalizowano historie choroby 336 pacjentów (156 kobiet i 180 mężczyzn) hemodializowanych i dializowanych otrzewnowo w ośrodku od 07.12.1992 roku do 30.05.2002 roku. W całej grupie 197 osób chorowało na cukrzycę, w tym 130 na cukrzycę typu 2 i 67 na cukrzycę typu 1; 58 osób miało więcej niż 64 lata, 37 z nich chorowało na cukrzycę, wszyscy typu 2. Analizy statystycznej dokonano przy użyciu testów: Manna-Whitneya xý, Kaplana-Meiera oraz korelacji Spearmana. Wyniki. Ryzyko zgonu chorych wzrastało wraz z wiekiem dializowanych (p 0,007) oraz długością okresu dializoterapii (p 0,002). Wykazano korelację między ryzykiem zgonu a cukrzycą (p 0,0002), chorobą wieńcową (P 0,00005), rodzajem terapii - hemodializoterapia pogarszała rokowanie (p 0,0004), stężeniem wyjściowym albumin w surowicy krwi (p 0,05). Analiza krzywych przeżycia Kaplana-Meiera wykazała znamiennie statystyczną wyższą umieralność zarówno chorych powyżej 64 roku życia, jak i chorych na cukrzycę. Nie wykazano zależności od płci, stopnia nadwagi, wyjściowych stężeń kreatyniny, cholesterolu całkowitego, białka całkowitego oraz hemoglobiny. ...

  Streszczenie angielskie: Background. The number of chronic renal failure in diabetic and aged increases in the whole world. The aim of the present study was to analyze survival of diabetic patients aged over 64 years, dialyzed in our centre. Material and methods. We analized cases records of 336 patients (156 female and 180 male) dialyzed in our centre from 07.12.1992 to 30.05.2002, both on haemodialysis and peritoneal dialysis. There were 197 patients with diabetes (130 with 2 type and 67 with 1 type of diabetes). There were 58 patients over 64 years old (37 with type 1 of diabetes). Statistical analysis was performed using Mann-Whitney, xý, Kaplan-Meier and correlation tests. Results: The risk of death increased with the age of dialyzed patients (p 0.007), duration time of dialysis (p 0.002). We showed correlation between risk of death and diabetes (p 0.0002), coronary disease (p 0.00005), modality of therapy - haemodialysis deteriorated prognosis (p 0.0004), initial albumin level and blood pressure (p 0.05). Analysis of Kaplan-Meier survival curves showed statistically significant higher mortality both in elderly and in diabetic patients. There was no correlation between sex, overweight degree, initial level of creatinine, total cholesterol, total proteins and hemoglobin. Conclusions. Diabetes and advanced age of patients with chronic renal failure significantly increased mortality in this group. Worse results of our aged diabetic patient's survival compared to results in ...


  21/46

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z I Karpackiej Konferencji Diabetologicznej "Postępy w diagnostyce i terapii cukrzycy typu 2".
  Tytuł angielski: Raport from the I Carpatian Diabetological Conference.
  Opracowanie edytorskie: Grzeszczak Władysław (Oprac.).
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.275-276 - 1 Karpacka Konferencja Diabetologiczna pt. Postępy w diagnostyce i terapii cukrzycy typu 2 Szczyrk 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/46

  Tytuł oryginału: Sulfonylurea receptor gene 16-3 polymorphism - association with sulfonylurea or insulin treatment in type 2 diabetic subjects.
  Autorzy: Zychma Marcin J., Gumprecht Janusz, Strojek Krzysztof, Grzeszczak Władysław, Moczulski Dariusz, Trautsolt Wanda, Karasek Dariusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR512-CR515, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: The presence of a complex phenotype of type 2 diabetes results from impaired insulin secretion and action, whereas the emchanism of action of sulfonylurea derivatives, most commonly used int he treatment of type 2 diabetes, is based on their ability to directly inhibit the ATP-sensitive potassium channel (KATP), which leads to á-cell depolarization, subsequent influx of calcium and then insulin exocytosis. It has recently been demonstrated in healthy subjects that molecular variants of the gene encoding for the KATP subunit - sulfonylurea receptor gene (SUR1) are associated with a decreased response of insulin secretion to intravenous injection of tolbutamide, a suflonylurea derivative. In thid study we tested whether a molecular variant of the SUR1 gene, 16-3t, has a different distribution in type 2 diabetic patients with early failure of sulfonylurea therapy, compared to patients treatable iwth sufonylurea despite long diabetes duration. Material/Methods: The SUR1 polymorphism was genotyped in 68 type 2 diabetic patietns who required insulin treatment and had known diabetes duration ó 5 years, compared to 99 patients receiving oral agents (sulfonylurea alone or in combination with metformin or acarbose) with known diabetes duration of at least 15 years. Results: We obseverd no significant differences in SUR1 16-3t genotype distributions or allele frequencies between the two examined groups. Conclusion: Our study provides evidence against a major impact of the SUR1 c16-3t polymorphism on the long-term effectiveness of therapy with sulfonylurea derivatives in type 2 diabetic patients.


  23/46

  Tytuł oryginału: Stężenie albumin w surowicy chorych na cukrzycę z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej; obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Serum albumin in diabetic patients with end stage renal disease undergoing peritoneal dialysis; one center experiences.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Gumprecht Janusz, Zychma Marcin, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.289-294, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu cukrzycy na albunemie w grupie chorych ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych nerkozasdtępczo metodą dializy otrzewnowej. Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 53 chorych z terminalną niewydolnością nerek (18 kobiet i 35 mężczyzn), w średnim wieku 51,3ń16,0 lat, leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej przez średnio 970,7 ń 661,1 dni. Spośród nich 33 osoby chorowały na cukrzycę. Wyniki. Obniżone poniżej 3,5 g/dl stężenie albumin w surowicy stwierdzono w okresie przeddializacyjnym u 67 proc. chorych ze schyłkową niewydolnością nerek kwalifikowanych do leczenia dializą otrzewnową. Stężenie albumin w surowicy zarówno w okresie przeddializacyjnym, jak i podczas leczenia nerkozastępczego metodą dializy otrzewnowej było istotnie niższe u chorych na cykrzycę niz u chorych bez tego schorzenia. Chorzy na cukrzycę typu 1 różnili się od chorych z cukrzycą typu 2 wyjściowo niższym stężeniem białka całkowitego i albumin w surowicy. Stężenie albumin w okresie przeddializacyjnym korelowało dodatnio z albuminemią w okresie leczenia nerkozastępczego. Wiek i diureza resztkowa wpływały na stężenie białka w surowicy chorych na cukrzycę leczonych dializą otrzewnową. Wnioski. U znaczącego odsetka chorych z terminalną niewydolnością nerek rozpoczynających leczenie nerkozastępcze stwierdzono obniżone stężenie albumin w surowicy krwi. Stężenie albumin w surowicy krwi w okresie przeddializacyjnym koreluje dodatnio z albuminemią podczas leczenia nerkozastępczego. Cukrzyca ma negatywny wpływ na albuminemie u chorych leczonych dializą otrzewnową.

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to estimate the influence of diabetes mellitus on serum albumin level in the group of uraemic patients undergoing peritoneal dialysis (PD). Material and methods. Analysis of 53 patients with endstage renal disease (ESRD) (18 female and 35 male), median age 51.3ń16.0 years, undergoing PD for mean 970.7ń661.1 days was performed. 33 patients were diabetics. Results. Hypoalbuminemia below 3.5 g/dl occurred in 67 p.c. of uraemic patients, starting peritoneal dialysis. Serum albumin in diabetic patients was significantly lower both in predialysis and peritoneal dialysis time. Serum protein and serum albumin in predialysis time were significantly lower in type 1 diabetics in comparison with type 2 diabetes mellitus patients. Positive correlation between serum albumin in predialysis and dialysis time was found. Age and residual rnal function influenced on serum protein in diabetic patients undergoing peritoneal dialysis. Conclusions. Hypoalbuminaemia occurs in significant percent of uraemic patients starting renal replacement therapy. There is a positive correlation between serum albumin in predialysis time and during renal replacement therapy. Diabetes mellitus influences negatively serum albumin in patients undergoing peritoneal dialysis.


  24/46

  Tytuł oryginału: Zależność predyspozycji do nefropatii cukrzycowej od polimorfizmu w genie CASR.
  Tytuł angielski: Predisposition to diabetic nephropathy association between the polymorphism in the CASR gene.
  Autorzy: Pasierb Marta, Moczulski Dariusz, Pawlak Joanna, Górczyńska-Kosiorz Sylwia, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.295-298, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. U chorych na cukrzycę obserwuje się zmniejszoną ekspresję genu CASR w nerkach. Gen CASR bierze udział w gospodarce wapniowej oraz jest istotnym elementem wpływającym na reabsorpcję sodu w nerkach, chociaż jego rola w nerce nie została dokładnie zbadana. Podczas badania wpływu polimorfizmów w genie CASR na gospodarkę wapniową u chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych hemodializami obserwowano różną częstość genotypów polimorfizmu w intronie 4 genu CASR u chorych na cukrzycy typu 2 jako przyczynę terminalnej niewydolności nerek oraz u chorych z innymi niż cukrzyca przyczynami terminalnej niewydolności nerek. Aby zbadać, czy ta obserwacja wynika ze związku z cukrzycą typu 2 lub z nefropatią cukrzycową, przeprowadzono badanie kontrolno-kliniczne wśród 384 chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Wykonano genotypowanie polimorfizmu w intronie 4 genu CASR u 149 chorych z normoalbuminurią (wyłącznie chorzy ze znanym czasem trwania cukrzycy typu 2 co najmniej 10 lat) oraz u 235 chorych z nefropatią cukrzycową. Do genotypowania wykorzystano protokół oparty na polimerazowej reakcji łańcuchowej i trawieniu odpowiednim enzymem restrykcyjnym. Wyniki. Obserwowano, że genotypy C/C i C/T w intronie 4 były częstsze u chorych z nefropatią cukrzycową niż u chorych z normoalbuminurią (OR=1,75 95 proc. Cl 1,15-2,66). Wnioski. Przedstawiona praca wskazuje na związek pomiędzy polimorfizmem w intronie 4 genu CASR a genetyczną predyspozycją do nefropatii cukrzycowej. ...

  Streszczenie angielskie: Background. Decreased expression of CASR (calcium-sensing receptor) in kidneys has been observed in diabetes. CASR is involved in calcium metabolism and is an important factor influencing sodium reabsoption in kidneys. However its exact role in the kidneys is still not known. In our study we examined possible association between polymorphism in the CASR gene and calcium metabolism in patients with end stage renal disease treated with haemodialysis. The results revealed different frequencies of the genotypes in the intron 4 polymorphism in the CASR gene between patients with diabetic nephropathy and patients with non-diabetic causes of end stage renal disease. To examine if the observed finding is caused by the association with diabetic nephropathy or diabetes a control-case study was performed in a group of 384 patients with type 2 diabetes. Material and methods. Genotyping of the polymorphism in the intron 4 of CASR gene was performed in a group of 149 patients with normoalbuminuria (at least 10 years of known duration of type 2 diabetes) and in 235 patients with diabetic nephropathy. PCR-based protocopl and specific digesting enzymes were used for genotyping. Result. It was observed that C/C and C/T genotypes were more frequent in patients with diabetic nephropathy than in patients with normoalbuminuria (OR= 1,75 95 p.c. Cl 1.15-2.66).Conclusion. Presented work reveals an association between the polymorphism in the intron 4 of the CASR gene and genetic ...


  25/46

  Tytuł oryginału: Dyspresja QT przed i we wczesnej fazie po przeszczepie nerki powikłanym odrzucaniem narządu u chorych z cukrzycą i bez tego schorzenia.
  Tytuł angielski: QT dispersion before and immediately after kidney transplantation with graft rejection in subjects with and without diabetes.
  Autorzy: Burak Wacław, Zychma Marcin, Gumprecht Janusz, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.299-302, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Chorzy na terminalną niewydolność nerek (ESRD) oraz chorzy na cukrzycę (DM) bez względu na sposób leczenia umierają wcześniej niż reszta populacji, głównie z przyczyn sercowo-naczyniowych, w tym z powodu nagłego zgonu sercowego. Dyspresja odstępu QT (QTd) jest prostym nieinwazyjnym badaniem mogącym prognozować wystąpienie groźnych dla życia arytmii. Udany przeszczep nerki w krótkim czasie znacznie skraca QTD. Celem pracy była ocena QTD u chorych we wczesnej fazie po przeszczepie nerki powikłanym odrzucaniem nrządu, z uwzględnieniem etiologii ESRO chorych na nefropatie cukrzycową i z innych powodów. Materiał i metody. Z grupy 45 chorych, u których od 1999 roku do chwili obecnej wykonano w ośrodku przeszczep nerek, u 12 (6 kobiet i 6 mężczyzn) doszło do epizodów odrzucania przeszczepu. Grupę I stanowiły 3 osoby (1 kobieta i 2 mężczyzn), u których powodem ESRO była nefropatia cukrzycowa (1 osoba z cukrzycą typu 2 i 2 osoby z cukrzycą typu 1), a grupę II stanowiło 9 osób (5 kobiet i 4 mężczyzn), u których przyczyną ESRO było glomerulonephritis (GN) (7 osób), zwyrodnienie torbielowate nerek (1 osoba) i śródmiąższowe schorzenie nerek (1 osoba). U wszystkich chorych bezpośrednio przed i po transplantacji, w czasie leczenia odrzucania i po 3 miesiącach, oceniano 12-odprowadzeniowe zapisy EKG, wyliczając jako średnią z 3 kolejnych ewolucji: QTmax (najdłuższy odstęp QT), QTmin (najkrótszy odstęp QT), QTd (różnica QTmax-QTmin), a po korekcji uwzględniającej częstość ...

  Streszczenie angielskie: Background. Irrespective of the treatment method endstage renal failure patients and diabetics he die earlier than healthy, mostly from cardiovascular diseases and partially of sudden cardiac death. QT dispresion (QTd) is a simple, noninvasive ECG parameter that may predict serious arrhythmias. Shortly after renal transplantation (KT) QTs has been normalised. The aim of our work was to compare QTd value immediately after KT with graft rejection in diabetics and nondiabetics. Material and methods. Among 45 KT patients transplanted between 1999-2002 (F/M 6/6) acute graft rejection was observed in 12 cases. Patients were subdivided on two groups according to ESRD etiology: group I consisted of subjects (F/M 1/2) with diabetic nephropathy and group II consisted of 9 subjects (F/M 5/4) with a history of GN (7 persons), PKD (1 person) and remaining on interstitial nephritis. Twelve-lead electrocardiographs were performed before and immediately after KT and after 3 months. The QT interval was measured as the mean value of 3 consecutive cycles. Minimum (QTmin) and maximum (QTmax) duration of QT intervals and their difference (QT dispersion - QTd) were measured. QT intervals were corrected according to Bazett's formula. Obtained from 12 control subjects (matched by age and sex) QT values were referenced. Statistical analysis were performed using chi-square test and paired Student t-test. Results. QTd was significantly greater in diabetic (105 ń 41 ms) and nondiabetic (48 ń 19 ...


  26/46

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 leczonych sanatoryjnie w Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów European Diabetes Policy Group i American Diabetes Association. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in diabetes type 2 patients treated at Wysowa Health Resort using European Diabetes Policy Group and American Diabetes Association criteria. Preliminary results.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.309-313, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przewlekłe powikłania cukrzycy prowadzą do pogorszenia jakości oraz skrócenia życia chorych. Poprawa jakości życia i jego wydłużenie u chorych na cukrzycę są możliwe tylko dzięki skuteczniejszemu zapobieganiu rozwojowi przewlekłych powikłań cukrzycy. Dlatego EDPG (European Diabetes Policy Group) opublikowały nowe kryteria wyrównania cukrzycy typu 2. Materiały i metody. Ocenie poddano 498 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego. Wyniki. U żadnego z badanych nie stwierdzono wyrównanych zgodnie z kryteriami wszystkich 8 parametrów. Najczęściej nie obserwowano wyrównania żadnego z parametrów lub wyrównanie tylko jednego z nich. Wnioski. Stopień wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 rozpoczynających leczenie sanatoryjne w Wysowej-Zdroju tylko w niewielkim zakresie spełnia zalecenia EDPG. Postępowanie mające na celu poprawę wyrównania metabolicznego należy prowadzić wielokierunkowo z wykorzystaniem wszystkich możliwości.

  Streszczenie angielskie: Background. Diabetes complications are responsible for impaired quality of life and premature death. The improvement of quality of life and its prolongation is possible only by effective reduction of diabetes complications. It is why EDPG has published new metabolic control assessment criteria for type 2 diabetes. Material and methods. The assessment of 498 diabetes type 2 patients undergoing spa treatment at Wysowa Health Resort was performed. We investigated HbA1c, preprandial and postprandial glucose levels, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol, triglycerides and blood presure. Results. There was no one patient with all eight parameters at EDPG target levels. On the average 1 or 0 parameters reached the target levels. Conclusions. Metabolic control of tyupe 2 patients was far from EDPG targets. Multidirectional efforts for better control of risk factors should be carried on.


  27/46

  Tytuł oryginału: Akces naczyniowy u chorych na cukrzycę i przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializami - dziewięcioletnia obserwacja własna.
  Tytuł angielski: Vascular access in diabetic patients with chronic renal failure treated with haemodialysis - nine years of observation.
  Autorzy: Śnit Mirosław, Dwornicki Marek, Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.315-319, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wytworzenie sprawnego akcesu naczyniowego u chorych na cukrzycę i terminalną niewydolność nerek stanowi duży problem. Materiał i metody. Przeanalizowano retrospektywnie historię chorób 153 osób dializowanych w latach 1992-2002, w tym 74 kobiety i 79 mężczyzn. Spośród hemodializowanych 81 osób miało rozpoznaną cukrzyce, 25 - typu 1, a 56 - typu 2. Średni okres dializoterapii w grupie chorych na cukrzycę wynosił 31,9ń19,6 miesiąca, a w grupie osób bez cukrzycy - 54,7ń46,9 miesiąca (p 0,003). Wyniki. Średnia liczba przetok u chorych na cukrzycę wynosiła 1,57 0,92, natomiast w grupie bez tego schorzenia - 1,40ń0,69 (różnica statystycznie nieznamienna). U chorych na cukrzycę jedną funkcjonującą przetokę miało 53 chorych (65,4 proc.). Drugą trzeba było wykonać u 16 chorych (19,8 proc.) trzecia - u 6 (7,4 proc.), a czwartą - również u 6 chorych (7,4 proc.). W grupie osób bez towarzyszącej cukrzycy odpowiednio: 50 (69,5 proc.), 16 (22,2 proc.) 5 (6,9 proc.) i (O proc.) - różnice bez znamienności statystycznej, z wyjątkiem ostatniej przetoki - p 0,02. Stwierdzono statycznie istotnie dłuższy czas prawidłowego działania pierwszej i drugiej przetoki u chorych bez cukrzycy. U 5 chorych implantowano protezy naczyniowe, a u 2 - cewniki stałe. Wykazano znamienną korelację między występowaniem cukrzycy oraz jej typem a czasem funkcjonowania pierwszej i drugiej przetoki tętniczo-żylnej. Wnioski. Czas przeżycia przetoki tętniczo-żylnej u chorych bez cukrzycy. Akces naczyniowy w ...

  Streszczenie angielskie: Background. Creation of perfect vascular access in chronic renal failure (CRF) diabetic patients is very difficult. Material and methods. We retrospectively in our center since year 1992 to 2002, 74 women and 79 men. There were 72 non-diabetics and 81 diabetic ones, 25 with type 1 and 56 with type 2 of diabetes. Mean time of renal replacement therapy in diabetic group was 31,9ń19,6 months, and 54,7ń46,9 months in non-diabetics. Results. Mean number of created fistulas was 1,57ń0,92 for diabetics and 1,40ń0,69 for non-diabetics &statistically non significant). In CRF diabetic patients undergoing haemodialysis the percentage of functioning vascular access was: for the first fistula - 65,4 p.c., the second was created in 19,8 patients, third - 7,4 p.c. and fourth - 7,4 p.c. In non-diabetics, respectively: 69,5 p.c., 22,2 p.c., 6,9 p.c. and 0 p.c. (p 0,002). Time of proper functioning of the first and second fistulas was significantly longer non-diabetics. In 5 patients arterio-venous grafts were used and in tunneled, cuffed catheters were implanted. There were statisticallty significant correlations between survival of fistulas and diagnosis and type of diabetes and coincidence of coronary artery disease. Conclusions. Survival of arterio-venous fistula in non-diabetics haemodialysed patients is significantly longer than in diabetic ones. Creation of vascular access in CRF diabetic patients should be planned and performed earlier than in non-diabetics, with good ...


  28/46

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Cukrzyca autoimmunologiczna niewymagająca leczenia insuliną w chwili rozpoznania (utajona autoimmunologiczna cukrzyca u dorosłych - LADA)].
  Autorzy: Grzeszczak Władysław
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (6) s.124 - Tł. na podst. artyk. z czas. Diabetes Care 2001; 24 : 1460-1467
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  29/46

  Tytuł oryginału: Terapia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.1023-1030
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  30/46

  Tytuł oryginału: Aktywność biologiczna nieenzymatycznego układu przeciwutleniającego w osoczu krwi u chorych na cukrzycę insulinozależną.
  Tytuł angielski: Biological activity of non-enzymatic anti-oxidant system in the plasma of patients with type 1 diabetes.
  Autorzy: Łyczba Andrzej, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.341-348, tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzmożona aktywność wolnorodnikowa przy jednoczesnej niewydolności układów przeciwutleniających prowadzi do stresu oksydacyjnego, stanowiącego istotny czynnik patogenetyczny, między innymi cukrzycy i jej powikłań. Celem pracy było określenie stężeń substancji o własnościach przeciwutleniajacych (witaminy E, A, C, á-karotenu bilirubiny całkowitej, kwasu moczowego) w osoczu krwi u chorych na cukrzycę typu 1 oraz określenie, czy stężenie powyższych składowych u tych chorych zależą od obecnosci mikroalbuminurii lub jej braku i stężenia fluktozaminy. Materiał i metody. Badaniem objęto 81 osób, których podzielono na dwie grupy: 61 chorych na cukrzycę typu 1 oraz 20 osób zdrowych. U wszystkich badanych oznaczono stężenie witamin: E, A, C, á-karotenu oraz bilirubiny i kwasu moczowego w osoczu. U chorych na cukrzycę oceniono ponadto obecność mikroalbuminurii w dobowej zbiórce moczu oraz stężenie fruktozaminy. Wyniki. U badanych chorych na cukrzycę typu 1, w tym także u osób z niewyrównaną cukrzycą, stwierdzono niższe osoczowe stężenia witamin C, E, A i á-karotenu w porównaniu z osobami zdrowymi. Nie wykazano różnicy stężenia bilirubiny pomiędzy badanymi grupami. Występowanie mikroalbuminurii wiązało się ze statystycznie znamiennym obniżeniem osoczowym stężeń witamin C, E, i kwasu moczowego, w porównaniu z chorymi bez mikroalbuminurii. Porównanie stężeń witaminy A i á-karotenu oraz bilirubiny nie wykazało różnic pomiędzy grupą chorych z mikroalbuminurią i bez niej. Wnioski. Stężenie witamin E, A i C oraz á-karotenu, kwasu moczowego i bilirubiny w osoczu są ...


  31/46

  Tytuł oryginału: Związek polimorfizmu genu Sa Pst1 z ryzykiem rozwoju nefropatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę typu 2 - obserwacje wstępne.
  Tytuł angielski: The association between the Sa gene Pst1 polymorphism and the presence of diabetic nephropathy and hypertension in type 2 diabetic patients - preliminary results.
  Autorzy: Ossowska-Szymkowicz Iwona, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, Zychma Marcin
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.361-375, tab., bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • nefrologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ostatnie badania sugerują, że te same czynniki genetyczne mogą odpowiadać zarówno za rozwój nadciśnienia tętniczego, jak i nefropatii cukrzycowej, ale molekularny mechanizm leżący u podłoża obydwu tych schorzeń nie został jeszcze poznany. Locus Sa zidenttyfikowano jako ulegający wzmożonej ekspresji w nerakch szczurów z nadciśnieniem etniczym. Opisano związek polimorfizmu długości fragmentów restrykcyjnych (Pst1) produktu polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR-RFLP) tego genu z występowaniem nadciśnienia tętniczego u osób bez cukrzycy. Celem pracy było zbadanie związku pomiędzy polimorfizmem Pst1 genu Sa a występowaniem cukrzycowej choroby nerek w stadium mikroalbuminurii lun jawnej nefropatii u chorych na ukrzycę typu 2. Ponadto oceniono zależność między badanym polimorfizmem a obecnością lub brakiem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. Plimorfizm genu Sa oceniono u 693 chorych na cukrzycę typu 2, u których stan zaawansowania powiklań nerkowych oceniono na podstawie analizy dotychczasowych danych klinicznych oraz pomiarów stosunku wydalania mikroalbumin/kraetyniny w 3 próbkach moczu. W powyższej grupie znalazło się 127 chorych z jawną nefropatią (białkomocz), 323 chorych z mikroalbuminurią oraz 243 chorych, u których stwierdzono normoalbuminurię z czasem trwania cukrzycy powyżej 10 lat stanowiących grupę kontrolną. Z 693 chorych na cukrzycę typu 2 utworzono następnie grupę chorych z nadciśnieniem tętniczym (450) chorych i bez nadciśnienia tętniczego (243 chorych). Wyniki. Nie obserwowano istotnych różnic w rozkładzie genotypów, jak również częstości i występowania alleli polimorfizmu genu Sa Pst1 pomiędzy badanymi grupami...


  32/46

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu promotora genu reduktazy aldozy w rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Role of aldose reductase gene in susceptibility to diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes - preliminary results.
  Autorzy: Gosek Katarzyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, Moczulski Dariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.377-391, tab., bibliogr. 95 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrost aktywności szlaku poliolowego jest jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie powikłań o typie mikroangiopatii. Reduktaza aldozy (AR) stanowi pierwszy i ograniczający zarazem etap reakcji redukcji glukozy do sorbitolu. Ostatnio zidentyfikowano polimorfizm C(-106)T w promotorze genu AR u osób chorych na cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena, czy polimorfizm genu AR bierze udział w patogenezie rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Badaniami objęto 444 chorych na cukrzycę typu 2, których podzielono na 3 grupy w zależności od braku obecności nefropatii cukrzycowej lub stadia jej rozwoju: normoalbuminuria (N-162 osoby), mikroalbuminuria (M - 153 osób) oraz rozwiniętego białkomoczu (B - 129 osób). U każdej badanej osoby polimorfizm C(-106)T promotora genu AR oznaczano poprzez amplifikację genomowego DNA metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Wyniki. Analiza częstości występowania genotypów oraz alleli w promotorze genu AR u chorych na cukrzycę typu 2 z różnym stadium nefropatii nie wykazała różnicy w porównaniu z osobami z normoalbuminurią. Stwierdzono, że obecność allelu T odpowiada za zwiększenie ryzyka wystąpienia nefropatii cukrzycowej u chorych charakteryzujących się stężeniem HbA1c ň 9 proc. Wykazano częstsze występowanie genotypu CT i TT u chorych z mikroalbuminurią i jawnym białkomoczem w porównaniu z chorymi z normoalbuminurią. Stwierdzono ponadto większą częstość genotypu CT i TT w grupie kobiet charakteryzujących się jawnym białkomoczem niż u kobiet z normoalbuminurią oraz mikroalbuminurią. Wnioski...


  33/46

  Tytuł oryginału: Czy obecność cukrzycy wpływa na częstość występowania krwawień z przewodu pokarmowego i rokowanie w ich przebiegu?
  Tytuł angielski: Does diabetes influence the incidence of gastrointestinal bleeding and its prognosis?
  Autorzy: Buksa Jarosław, Grzeszczak Władysław, Frączak Tomasz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.393-399, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Krwawienie z przewodu pokarmowego jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Czynnikami obciążającymi są współistniejące choroby, między innymi cukrzyca, koagulopatie, alkohol, stosowanie leków przeciwzapalnych i stres. Celem pracy była ocena wpływu cukrzycy na ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego, ocena przyczyn krwawienia oraz wpływ na śmiertelność. Materiał i metody. Badaniem objęto 885 przypadków krwawień z przewodu pokarmowego (u 788 chorych) w latach 1985-1999. Chorych podzielono na 2 grupy: z cukrzycą i bez cukrzycy. Oszacowano średni wiek ogółem i według płci w obu grupach. Obliczono liczbę przypadków, oceniono zachorowalność oraz ogólne ryzyko śmiertelności, a także ryzyko śmiertelności krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Do analizy statystycznej użyto testu t-Studenta dla grup zależnych do oceny cech ilościowych i testu chiý - do oceny cech jakościowych. Wyniki: Chorzy na cukrzycę z krwawieniem z przewodu pokarmowego byli liczniejsi oraz znamiennie starsi w grupie badanej niż w ogólnej populacji. W podgrupie chorych na cukrzycę u kobiet częściej występowało krwawienie z przewodu pokarmowego niż w całej badanej grupie. U chorych na cukrzycę odnotowano znamienne większe ryzyko krwotoku z górnego niż z dolnego odcinka przewodu pokarmowego w stosunku do całej badanej grupy. Nie stwierdzono różnic w przyczynach krwawień z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego w obu podgrupach. Śmiertelność w podgrupie chorych na cukrzycę była znamiennie wyższa w przypadku krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego...


  34/46

  Tytuł oryginału: Czy istnieje związek pomiędzy występowaniem choroby wieńcowej a zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych na cukrzycę z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej? Obserwacje własne.
  Tytuł angielski: Relationship between coronary artery disease and calcium-phosphate metaboslism in diabetic patients with end-stage renal disease treated with peritoneal dialysis; own observations.
  Autorzy: Żywiec Joanna, Gumprecht Janusz, Zychma Marcin, Grzeszczak Władysław, Skubala Alina, Simońska Edyta
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.401-406, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Populację chorych ze schyłkową niewydolnością nerek charakteryzuje zwiększona zapadalność i śmiertelność z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego. Wśród czynników ryzyka arterogenezy rozpatruje się swoiste dla przewlekłej niewydolności nerek zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz wydzielania parathormonu. Celem pracy było ustalenie zależności pomiędzy wywiadem choroby wieńcowej a zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz stężeniem parathormonu w surowicy w grupie chorych na cukrzycę powikłaną terminalną niewydolnością nerek, leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej. Materiał i metody. Badaniami objęto grupę 54 chorych (19 kobiet i 35 mężczyzn w średnim wieku 52,3 ń 17,1 lat) z terminalną niewydolnością nerek, leczonych nerkozastępczo metodą dializy otrzewnowej (PD) średnio 1007,8 ń 669,6 dni. Przyczyną mocznicy u 57,4 proc. osób była cukrzyca. W tej grupie 19 osób miało chorobę wieńcową. Wśród 23 pacjentów bez cukrzycy chorobę wieńcową rozpoznano u 8 osób. Analizie statystycznej poddano stężenie wapnia, fosforanów nieorganicznych w surowicy, iloczyn wapniowo-fosforanowy oraz stężenie parathormonu (iPTH) w 2 obserwacjach (przed rozpoczęciem leczenia PD i z ostatniej ambulatoryjnej kontroli chorych). Wyniki. Wśród chorych bez cukrzycy obserwowano znamiennie niższe stężenie parathormonu w obserwacji końcowej u pacjentów z wywiadem choroby wieńcowej. W grupach chorych na cukrzycę, zarówno typu 1, jak i typu 2, osoby z wywiadem choroby wieńcowej byli istotnie starsi od pacjentów bez takiego obciążenia ...


  35/46

  Tytuł oryginału: Aktywność biologiczna nieenzymatycznego układu przeciwutleniajacego w osoczu krwi u chorych na cukrzycę insulinozależną : praca doktorska
  Autorzy: Łyczba Andrzej, Grzeszczak Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 170 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20037

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  36/46

  Tytuł oryginału: Angiotensin I-converting enzyme and chymase gene polymorphisms - relationship to left ventricular mass in type 2 diabetes patients.
  Autorzy: Gumprecht Janusz, Zychma Marcin, Grzeszczak Władysław, Łącka Beata, Burak Wacław, Mosur Mariusz, Kaczmarski Jacek, Otulski Ireneusz, Stokłosa Tomasz, Czank Piotr
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.CR603-CR606, tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Type 2 diabetic patients are at increased risk for cardiovascular morbidity and mortality. Increased left ventricular mass also predicts a higher incidence of cardiovascular events. Angiotensin II is a potent mediator of myocardial growth, and angiotensin II can be produced in the heart by angiotensin I-convertig enzyme (ACE) and heart chymase (CMA). The aim of this study was to establish the role of ACE gene insertion/deletion (I/D) and CMA gene CMA/B polymorphisms in determining left ventricular mass in type 2 dibetic patients. Material/Methods: Echocardiographic measurements, ACE gene I/D and CMA/B genotypes were determined in 154 type 2 daibetic patients. Results: Mean LVMI was higher among DD homozygotes compared to heterozygotes and II homozygotes (128.9 g/mý vs. 120.5 g/mý and 120.4 g/mý, respectively), but the difference was not statistically significant (ANOVA P = 0.12). A similar effect was observed for the CMA/B polymorphism, where mean LVMI were 126.6 g/mý, 122.1 g/mý adn 118.2 g/mý, for carriers of AA, AG and GG genotype, respectively (not statistically significant, P = 0.33). ACE I/D adn CMA/B polymorphism were also analyzed jointly, and carriers of both DD and AA genotypes were found to have significantly higher LVMI values (P = 0.05) than non-carriers (133.0 g/mý and 121.2 g/mý, for 21 DD and AA carriers vs. 133 non-carriers). In multivariate analysis, the presence of DD and AA genotpyes was independently associated with LVMI (P = 0.04). Conclusion: Our results may suggest the additive effect of ACE and CMA gene polymorphisms on the increase in left ventricualr mass in NIDDM patients.


  37/46

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu genów układu renina-angiotensyna w rozwoju nadciśnienia tętniczego u kobiet z nadciśnieniem wywołanym ciążą (PIH).
  Tytuł angielski: The importance of renin-angiotensin system genes polymorphism in the development of pregnancy induced hypertension.
  Autorzy: Grzeszczak Władysław
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: [6] supl. A: Sympozjum naukowe "Aspekty genetyczne nadciśnienia tętniczego" s.A65-A73, tab., bibliogr. 50 poz., sum. - Sympozjum naukowe pt. Aspekty genetyczne nadciśniena tętniczego Warszawa 23.11. 2001
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie tętnicze wywołane ciążą (PIH) występuje prawie u 10 proc. kobiet w ciąży. Wykazano ponad wszelką wątpliwość, że PIH występuje rodzinnie. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań wydaje się prawie niemożliwe, aby za powstanie PIH był odpowiedzialny pojedynczy gen. Szczególnie intensywnie badany był związek pomiędzy polimorfizmami genetycznymi dotyczącymi układu renina-angiotensyna a powstaniem PIH. Wśród genów kandydatów, które mogą brać udział w rozwoju nadciśnienia tętniczego wywoływanego ciążą (PIH), należy wymienić geny układu renina-angiotensyna. Wśród najważniejszych badanych polimorfizmów genów układu renina-angiotensyna wymienić należy: gen angiotensynogenu, gen reniny, gen enzymu konwertującego, gen receptora AT1 dla angiotensyny II, gen chymazy, gen propyloendopeptydazy, gen neprylizyny, geny układu kininowo-kalikreinowego. Stwierdzono znamienne statystycznie zależności pomiędzy polimorfizmami genów: a) receptora AT1 dla angiotensyny II, b) propyloendopeptydazy, c) receptora 1 dla bradykininy a ryzykiem rozwoju PIH. Chociaż znaczenie obserwowanych zależności nie zostało w pełni wyjaśnione, wydaje się, że wymienione polimorfizmy mogą odgrywać ważną rolę w patogenezie PIH.


  38/46

  Tytuł oryginału: Pochodne sulfonylomocznika - fakty i mity na początku XXI wieku.
  Autorzy: Grzeszczak Władysław
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (2) s.28-31
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/46

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających na leczenie uzdrowiskowe do Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów EDPG i ADA.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in type 2 diabetes patients arriving for SPA treatment at Wysowa health resort using EDPG and ADA criteria.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz, Franczak Tomasz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.475-482, il. bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zgodnie z zalecenami EDPG kryteria wyrównania metabolicznego cukrzycy obejmują parametry gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi. Wydaje się, że celowa jest analiza dotycząca rzeczywistego wyrównywania tych parametrów u chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających do uzdrowiska w Wysowej-Zdroju. Materiał i metody. Ocenie poddano 499 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego krwi. Wyniki. W zakresie gospodarki węglowodanowej zagrożenie mikroangiopatią stwierdzono u ponad 50 proc. osób, a makroangiopatią - u ponad 60 proc. badanych. W zakresie gospodarki lipidowej niskie wartości HDL oraz wysokie wartości LDL obserwowano u ponad 80 proc. badanych. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi obserwowano u około 70 proc. pacjentów. Wnioski. Tylko kompleksowe postępowanie diagnostyczne, edukacyjne oraz terapeutyczne może poprawić te niekorzystne wyniki.


  40/46

  Tytuł oryginału: Skuteczność sildenafilu w terapii zaburzeń erekcji u chorych na cukrzycę i przewlekłą niewydolność nerek leczonych nerkozastępczo - obserwacja wstępna.
  Tytuł angielski: Therapeutic efficacy of sildenafil in treatment of erectile dysfunction in diabetic chronic renal patients undergoing renal replacement therapy - preliminary report.
  Autorzy: Dwornicki Marek, Śnit Mirosław, Nałogowska-Głośnicka Krystyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.483-487, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrastająca liczba chorych na cukrzycę leczonych nerkozastępczo powoduje narastanie uprzednio nieistniejącego problemu zaburzeń seksualnych w tej grupie chorych. Materiał i metody. Przeanalizowano ankiety 112 dializowanych mężczyzn, w tym 69 hemodializowanych, a 43 leczonych dializą otrzewnową. Spośród nich 66 osób chorowało na cukrzycę, 18 chorych - typu 1 (średnia 42,1 ń 9,1), a 48 - typu 2 (średnia 64,1 ń 7,1; p 0,0001), średnia wieku wynosiła 58,2 ń 12,5 roku. U 46 chorych z przewlekłą niewydolnością nerek nie stwierdzono cukrzycy; średnia wieku w tej grupie wynosiła 52,0 ń 15,5 (p 0,05). Wyniki. Ankietę wypełniło i oddało 37 chorych na cukrzycę (56,1 proc.), a w grupie mężczyzn bez tego schorzenia - 30 (65,2 proc.). Dysfuncję erekcyjną stwierdzono u 33 z 66 (50 proc.) chorych na cukrzycę, w tym u 12 z 18 (66,6 proc.) osób z cukrzycą typu 1 i u 21 z 48 (43,7 proc.) pacjentów z cukrzycą typu 2 (różnica statystycznie nieznamienna) oraz u 7 z 46 (15,2 proc.) chorych bez cukrzycy (p 0,0002). Początkową dawkę 25 mg sildenafilu otrzymało 28 chorych na cukrzycę i wszyscy bez tego schorzenia. Pozytywny efekt zaobserwowano u 6 chorych na cukrzycę i u 3 bez tego schorzenia (różnica nieznamienna statystycznie). Dawka 50 mg była skuteczna u 15 z 28 (53,6 proc.) chorych na cukrzycę i u 5 z 7 (71,4 proc.) chorych bez cukrzycy. Dawkę 75 mg zastosowano u 15 chorych na cukrzycę (skuteczność u 10 tj. 66,6 proc.) oraz u 3 bez tego schorzenia (skuteczność 100-procentowa). Częstość i nasilenie działań niepożądanych - bólu głowy, szumu w uszach, zaczerwienienia twarzy - korelowały z wielkością dawki i obecnością choroby wieńcowej...


  41/46

  Tytuł oryginału: Praktyczne podejście do leczenia nadciśnienia tętniczego u chorych z zaburzeniami metabolicznymi oraz z łagodnym przerostem stercza.
  Tytuł angielski: Practical treatment of hypertension in patients with metabolic disturbances and prostatic hyperthrophy.
  Autorzy: Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (1) s.1-7, tab., bibliogr. 41 poz.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  42/46

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn krwawień z przewodu pokarmowego w regionie mikołowskim w okresie od 1985 do 1999 r. : praca doktorska
  Autorzy: Buksa Jarosław, Grzeszczak Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu, Szpital Św. Józefa w Mikołowie
  Źródło: 2002, 2 t. (96 k. : tab., bibliogr. 255 poz., streszcz., sum., maszyn. ; 97-278 k. : il., tab.)
  Sygnatura GBL: 45/20489

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  43/46

  Tytuł oryginału: Polimorfizm A, B i T genu receptora dla witaminy D, a gęstość tkanki kostnej odcinka lędźwiowego kręgosłupa u chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych nerkozastępczo : [praca doktorska]
  Autorzy: August Ryszard, Grzeszczak Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 154 k. : il., tab., bibliogr. 172 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20491

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  44/46

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Leczenie nefropatii cukrzycowej: inhibitory ACE czy antagoniści receptora angiotensynowego]?
  Autorzy: Grzeszczak Władysław
  Źródło: Kardiol. Dypl. 2002: 1 (5) s.43-44, il. - Oprac. na podst. czas. Current Hypertension Reports 2002; 4 : 185-190
  Sygnatura GBL: 313,641

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  45/46

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu PLA1/PLA2 genu kodującego glikoproteinę IIIa w rozwoju przewlekłej niewydolności nerek : praca doktorska
  Autorzy: Górczyńska-Kosiorz Sylwia, Grzeszczak Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 68 k., [18] k. tab., bibliogr. 113 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21068

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.


  46/46

  Tytuł oryginału: Epidemiologia i genetyka nefropatii cukrzycowej
  Autorzy: Grzeszczak Władysław
  Źródło: W: Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym. T. 1 - Kraków, 2002 s.99-105, tab., bibliogr. 71 poz. - 1 Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 08-10.11. 2001
  Sygnatura GBL: 802,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • nefrologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: