Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZESIAKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Choroba Pageta w badaniu KT wysokiej rozdzielczości.
Tytuł angielski: HRCT in Paget disease.
Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.75-78, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 6 chorych z rozpoznaną chorobą Pageta w różnej lokalizacji wykonano badanie KT wysokiej rozdzielczości kości zajętych procesem chorobowym. Na podstawie tego materiału oraz w oparciu o piśmiennictwo omówiono obraz radiologiczny tej rzadkiej choroby. W badaniu KT wyodrębniono objawy, charakterystyczne dla choroby Pageta, które mogą mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej z innymi chorobami układu kostnego.

  Streszczenie angielskie: 6 patients with diagnosed Paget's disease of bone in different localization had done HRCT of changed bones. There are described radiological symptoms of this rare disease on the basis of our material and literature. The CT symptoms of Paget's disease, which could be useful in different diagnosis of others bone pathology, are defined.


  2/8

  Tytuł oryginału: Obraz rezonansu magnetycznego w nowotworowym zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem sutka.
  Tytuł angielski: MR image of meningeal metastases in patients with breast cancer.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Wiszniewska-Rawlik Dorota, Pałucki Jakub
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie charakterystycznego obrazu RM w przypadkach nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych oraz ocena wartości badania RM w diagnostyce przerzutów nowotowrowych do opon mózgowo-rdzeniowych. Na podstawie badań RM mózgu wykonanych u 13 chorych z rakiem sutka opracowano symptomatologię nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Najczęściej obserwowanymi objawami były: rozlane pogrubienie, ze wzmocnieniem po podaniu środka kontrastowego, opony miękkiej i przestrzeni podpajęczej dotyczące tylnego dołu czaszki oraz opony twardej i pajęczynówki głównie w zakresie płatów czołowych, skroniowych, sierpu i namiotu móżdżka. Często obserwowanym objawem towarzyszącym było poszerzenie układu komorowego. Czułość metody w wykrywaniu przerzutów do opn mózgowo-rdzeniowych wynosiła 85 proc.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was establishing of characteristic MR image of meningeal metastases and assessing the diagnostic value of MR examination of neoplastic involvement of meninges. On the basis of performed MR examinations of the brain in 13 patients with breast cancer, the symptomatology of meningeal metastases was worked out. The common findings observed in MR examinations were: diffuse thickening and enhancement of pia-subarachnoid space localized in posterior cranial fossa and dura-arachnoid space enhancement and thickening in frontal and temporal lobe, cerebral falx and cerebellar tentorium. Very often hydrocephalus was observed as associated finding. Sensitivity of the method in detection of meningeal metastases was 85 p.c.


  3/8

  Tytuł oryginału: Dynamiczne badanie metodą rezonansu magnetycznego w guzach tkanek miękkich. Ocena charakteru (kierunku i intensywności) wzmocnienia guza.
  Tytuł angielski: Dynamic MRI in soft tissue tumours. Assessment of character (direction and enhancement ratio) of lesion enhancement.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.12-16, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniano dwa parametry dynamicznego badania MR: kierunek wzmocnienia guza (od obwodu do środka, od środka do obwodu, całość zmiany) oraz intensywność wzmocnienia obwodu guza w stosunku do centrum zmiany. Celem pracy było ustalenie przydatności dynamicznego badania MR w różnicowaniu guzów tkanek miękkich. Materiał stanowi 45 chorych z guzami tkanek miękkich. Stwierdzono wysoką czułość (96 proc.) i niską specyficzność (50 proc.) badania MR z oceną intensywności wzmocnienia guza. Zaobserwowano, że zmiany niezłośliwe (myositis ossificans, fibromatosis agressiva, haemangioma) trudne do różnicowania ze względu na swoją biologię, w żadnymz badanych przypadków nie wykazywały wzmocnienia od obwodu do centrum zmiany (typowego dla zmian złośliwych). Ustalono, że analiza sposobu (kierunku) wzmocnienia guza stanowi istotny element całościowej oceny badania MR w diagnostyce guzów tkanek miękkich.

  Streszczenie angielskie: Two parameters of dynamic MR imaging have been assessed: the direction of enhancement (rim to centre, centre to rim or the whole lesion) and enhancement ratio (of the rim to center) of the soft tissue tumour. The purpose of the study was establishing the role of MR examination in differential diagnosis in soft tissue tumours. The matherial comprised 45 cases with soft tissue tumours. High sensitivity (96 p.c.) and low specificity (50 p.c.) of MR examination with assessing direction of enhancement was observed. It was pointed out that bening tumours like myositis ossificans, fibromatosis agressiva and haemangioma which are very difficult to distinguish from sarcomas never enhanced from rim to center. This type of enhancement direction was characteristic for malignant tumours. It was established that assessment of direction of tumour enhancement is very helpful in making diagnosis on the basis on MRI.


  4/8

  Tytuł oryginału: Pierwotny nieziarniczy chłoniak kości w badaniach obrazowych.
  Tytuł angielski: Imaging of primary non Hodkin's lymphoma of bone.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata, Chodowiec Edyta
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.27-32, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnego materiału (16 przypadków) i danych z piśmiennictwa omówiono obraz radiologiczny pierwotnego chłoniaka kości. Chłoniak kości, jako postać narządowa chłoniaka nieziarniczego, zajmuje szczególne miejsce wśród pierwotnych mięsaków kości z powodu znacznie lepszego rokowania i odmiennych metod leczenia. Wyodrębniono objawy radiologiczne występujące w badaniach obrazowych (wzrost naciekający, lokalizacja w trzonach i przy nasadach kości długich), które są przydatne w różnicowaniu chłoniaka z innymi pierwotnymi mięsakami kości. Podkreślono konieczność podjęcia próby różnicowania w oparciu o badania obrazowe, co ograniczy wykonywanie niepotrzebnych zabiegów operacyjnych. Wykazano znaczenie tomografii komputerowej w planowaniu i monitorowaniu leczenia. Badanie metodą rezonansu magnetycznego uznano za uzupełniające w wybranych przypadkach.

  Streszczenie angielskie: On the basis of 16 cases and literature data radiological image of primary lymphoma of bone is described. Primary lymphoma of bone is a special form of primary sarcomas of bone due to very good prognosis and special method of treatment. The radiological symptoms in imaging methods (permeating growth inside bone, localization in shaft and diaphysis of long bone) are described. These symptoms could help to differentiate primary lymphoma and other primary sarcomas of bone. Correct diagnosis made on the basis of imaging are necessary for choosing correct method of treatment and exlude surgery. The role of CT image in planning and monitoring therapy is underlined. MR imaging should be used only in special cases.


  5/8

  Tytuł oryginału: The usefulness of magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma assessment a preliminary report.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie raka szyjki macicy - doniesienia wstępne.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Tacikowski Tadeusz, Sobiczewski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.126-129, bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Zadaniem diagnostyki obrazowej nie jest wykrywanie raka szyjki macicy, lecz ocena stopnia zaawansowania. Celem pracy było: 1)porównanie badania MR z wynikami histopatologicznymi uzyskanymi po operacji, w ocenie wymiarów raka szyjki macicy; 2) analiza czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania przymacicza; 3) ustalenie czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania pochwy i macicy; 4) ocena przydatności badania w wykrywaniu przerzutów do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowiły badania MR miednicy, wykonane aparatem 2T firmy Elscint, u 15 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. Wszystkie chore były operowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od badania MR. Podczas badania MR wykonywano następujące sekwencje: przed podaniem środka kontrastowego (Gd DTPA) SE T1 w projekcji poprzecznej, po podaniu gadolimu SE T1 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej, FSE T2 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej. Wyniki. W ocenie wymiarów raka szyjki macicy badanie MR odznacza się wysoką zgodnością (p = 0.9389) z wynikami pooperacyjnego badania histopatologicznego. W ocenie naciekania przymacicza czułość i specyficznośc badania MR wynoszą odpowiednio: 75 proc. i 100 proc. W ocenie naciekania pochwy i trzonu macicy czułość i specyficzność badania MR wynoszą odpowiednio: 100 proc. i 85 proc. oraz 100 proc.i 100 proc. Badanie MR jest mało czułą (67 proc.), lecz wysoce specyficzną (100 proc.) metodą ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of diagnostic is not so much the detection of cervical carcinoma, but the evaluation of its stage. In view of this the aim of this study included: 1) comparison of MR results with the results of histological examinations after operations with reference to the dimensions of cervical carcinoma; 2) assessment of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of parametrium infiltration; 3) analysis of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of infiltration of the vagina and uterus; 4) assessment of the usefulness of theis method in the detection of metastases to lymph nodes. Material and method. The material consisted of pelvic MRI, obtained with 2T Elscint unit in 15 patietns with cervical carcinoma, aged 37 to 73 years. All patietns underwent surgical treatment within 30 days after MR. During the MR examination the following sequences were performed: SE (spin echo) T1 (longitudinal relaxation time) in axial projection before administration of gadolinium (Gd-DTPA); SE T1 in axial, frontal and sagittal projections after contrast injection and FSE (fast spin echo) T2 (transversal relaxation time) in axial, frontal and sagittal projections. Results. 1) in the assessment of cervical carcinoma dimensions MRI results are highly concordant with the results of postoperative histological examination (p = 0.9389); 2) in the assessment of parametrium infiltration sensitivity and specificity of MRI are 75 p.c. and 10 p.c. respectively; 3) in ...


  6/8

  Tytuł oryginału: An assessment of the effectiveness of magnetic resonance imaging in delayed sequences after administration of Gd-DTPA contrast in the detection of metastatic lesions in the brain.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT21-MT24, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Advances in oncology in recent years have made it possible to undertake radical interventions even in advanced cases. Local treatment, surgical or radiosurgical, is applied ever more frequently in cases of metastases to the brain. This requires accurate determination of the number and location of metastases by means of imaging techniques. The goal of our research was to establish whether the use of sequences delayed by 20-30 minutes after gadolinium injection improves the number of metastatic lesions detected in the brain by MRI. Material/Methods: Twenty-eight patients were studied, ranging in age from 24 to 72 years, diagnosed with malignant tumors and suspected metastases to the brain. MRI examinations were performed with a 2T unit in SE T1 immediately after i.v. administration of a 0.1 mmol/kg does of gadolinium, and again 20 - 30 minutes after contrast injection; both sequences were done in axial projection in layers idenitcal as in the SE T1 sequence made befor gadolinium injection. The focal lesions were counted and classified by size. The number of detected lesions was calcualted in each group, comparing early and late phases after contrast injection. Results: The number of all nodules found in the delayed sequences was significantly higher in comparison to the early phase after gadolinium injection. Conclusions: Delayed sequence should be used to supplement basic sequences in the diagnosis of maignant metastases to the brain in selected oncological cases.


  7/8

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma - assessment of diagnostic value of tumour volume.
  Tytuł polski: Badanie metodą rezonansu magnetycznego raka szyjki macicy - ocena wartości diagnostycznej objętości guza.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Sobiczewski Piotr, Tacikowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.305-308, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) odgrywa kluczową rolę w diagnostyce raka szyjki macicy. Jedną z ważnych części badania MR jest pomiar objętości guza. Cel. 1) ocena zgodności pomiaru objętości w badaniu MR z pooperacyjnym badaniem histopatologicznym; 2) ocena korelacji objętości i największego wymiaru raka szyjki macicy (ocenianych w badaniu MR) z następującymi parametrami: a) stopniem zaawansowania według klasyfikacji FIGO; b) naciekaniem przymacicza; c) przerzutami do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowią badania MR miednicy, wykonane aparatem firmy Elscint 2T, u 21 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. U 15 pacjentek po badaniu MR przeprowadzono operację usunięcia macicy, w pozostałych przypadkach rozpoznanie postawiono na podstawie biopsji. U 10 chorych operowanych dokonano oceny porównawczej objętości guza, ocenianej w badaniach MR i histopatologicznym. U 16 chorych analizowano korelację objętości guza ze stopniem zaawansowania, naciekanim przymacicza i powiększeniem węzłów chłonnych. Wnioski. 1) stwierdzono wysoką zgodnośc badania MR i histopatologicznego (po operacji) w pomiarze objętości guza, p = 0.764; 2) badanie MR z pomiarem objętości guza u chorych z rakiem szyjki macicy odznacza się 100 proc. czułością i specyficznością w rozgraniczeniu stopnia I od pozostałych; 3) ocena objętośći guza lepiej koreluje ze stopniem zaawansowania I i II wg FIGO niż ocena największego wymiaru zmiany; 4) stwierdzono korelację pomiędzy objętością guza i naciekaniem przymacicza; 4) nie stwierdzono korelacji objętości guza z przerzutami do węzłów chłonnych.


  8/8

  Tytuł oryginału: Imatinib mesilate - inhibitor kinazy tyrozynowej w leczeniu nowotworów zrębu przewodu pokarmowego - gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Tytuł angielski: Imatinib mesylate - tyrosine kinase inhibitor in the treatment of gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Autorzy: Ruka Włodzimierz, Rutkowski Piotr, Nowecki Zbigniew, Grzesiakowska Urszula, Nasierowska-Guttmejer Anna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.562, 564-569, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gastrointestinal stromal tumours (GIST) są nowotworami tkanki mezenchymalnej zrębu przewodu pokarmowego, charakteryzującym się dużą złośliwością i opornością na standardową chemioterapię. Obecność błonowego receptora CD 117 (protoonkogen c-KIT) w komórkach nowotworowych wskazuje, że guzy te wywodzą się z komórek Cajala. Diagnostyka tego wyodrębnionego w ostatnich latach mięsaka jest trudna, a wyniki leczenia niezadawalające. Zachęcające wyniki płynące z III i IV fazy badań klinicznych nad zastosowaniem przedstawiciela nowej klasy leków celowanych molekularnie - imatinibu - inhibitora kinaz tyrozynowych dają nadzieję na możliwość uzyskania skutecznego leku dla pacjentów, u których zaawansowanie miejscowe guza wyklucza możliwość wykonania radykalnego zabiegu chirurgicznego. W pracy przedstawiono dotychczasowe doświadczenia kliniczne z badań nad leczeniem imitanibem chorych na GIST. Wprowadzenie imitanibu do terapii znacząco zmieniło sposób leczenia GIST. Większość chorych (77-93 proc.) we wszystkich protokołach badań klinicznych żyje i jest nadal leczona imatinabem co świadczy o zahamowaniu u nich progresji choroby. Wraz ze wzrostem czasu leczenia wzrasta jednak oporność na imatinib. Toksyczność leczenia w dawce 400-800 mg jest niewielka i dotyczy głównie pojawiających się obrzęków i niedokrwistości. W pracy omówiono także nierozwiązane jeszcze problemy kliniczne u chorych na GIST leczonych imitabinibem , m.in. kryteria diagnostyczne GIST, kryteria oceny odpowiedzi na ...

  Streszczenie angielskie: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) comprise a group of sarcomas of the gastroinestinal tract at high risk of recurrence and resistance to chemotherapy. The presence of membrane receptor CD-117 (c-KIT protooncogene) in the GIST cells indicates their origin from cells of Cajal. The diagnosis of these tumours is difficult and treatment results unsatisfactory. Results of phase III and IV of clinical trials on the usefulness of the new molecular targeting drug - imatinib - tyrosine kinases inhibitor in treatment of inoperative GISTs show its effectiveness. The paper describes current clinical experience in the treatment of GIST patients with imatinib. The introduction of imatinib to the therapy has markedly altered the clinical approach to GIST. High percentage of patients (77-93 p.c.) in all cinical trials is still alive and its treated with imatinib, which implies at least the stop of the progression of the disease. However, with longer follow-up time, the resistance to imatinib is increasing. Imatinib in doses of 400-800 mg demonstrates low toxicity, including mainly edema and anemia. The unsolved clinical problems in GIST patients treated with imatinib are presented: diagnostic criteria of GIST, assessment of the response to imatinib, the period of time of treatment wiht imatinib, the combination of surgical resection with imatinib. The authors suggest organizing nation-wide health program, in cooperation with interested parties, to ensure access to this expensive ...

  stosując format: