Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZESIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Choroba Pageta w badaniu KT wysokiej rozdzielczości.
Tytuł angielski: HRCT in Paget disease.
Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.75-78, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 6 chorych z rozpoznaną chorobą Pageta w różnej lokalizacji wykonano badanie KT wysokiej rozdzielczości kości zajętych procesem chorobowym. Na podstawie tego materiału oraz w oparciu o piśmiennictwo omówiono obraz radiologiczny tej rzadkiej choroby. W badaniu KT wyodrębniono objawy, charakterystyczne dla choroby Pageta, które mogą mieć znaczenie w diagnostyce różnicowej z innymi chorobami układu kostnego.

  Streszczenie angielskie: 6 patients with diagnosed Paget's disease of bone in different localization had done HRCT of changed bones. There are described radiological symptoms of this rare disease on the basis of our material and literature. The CT symptoms of Paget's disease, which could be useful in different diagnosis of others bone pathology, are defined.


  2/28

  Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Bednarski Michał, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.28-30, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości zastosowania laserów w spektroskopii, medycynie i stomatologii.

  Streszczenie angielskie: The study describes the possibilities of lasers in spectroscopy, medicine and dentistry.


  3/28

  Tytuł oryginału: Rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce.
  Autorzy: Białkowska-Głowacka Jolanta, Grzesiak-Janas Grażyna, Foczpański Jerzy R., Ratajek-Gruda Monika
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.34-35, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rzadkie przypadki występowania zębów trzonowych czwartych w szczęce. Omówiono trudności ich usuwania oraz możliwości wystąpienia powikłań.

  Streszczenie angielskie: The study describes rare cases of fourth molars in the maxilla. Difficulties associated with their removial and the possibility of complications are discussed.


  4/28

  Tytuł oryginału: System informatyczny do oceny efektywności terapeutycznej uszkodzeń pourazowych zębów.
  Autorzy: Grzesiak Iwona
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.66-69, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono system informatyczny, który opracowano do oceny efektów leczenia zębów stałych niedojrzałych.

  Streszczenie angielskie: The study describes an information system that has been devised to evaluate the results of treatment of immature permanent teeth.


  5/28

  Tytuł oryginału: Obraz rezonansu magnetycznego w nowotworowym zajęciu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem sutka.
  Tytuł angielski: MR image of meningeal metastases in patients with breast cancer.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Wiszniewska-Rawlik Dorota, Pałucki Jakub
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.8-11, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie charakterystycznego obrazu RM w przypadkach nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych oraz ocena wartości badania RM w diagnostyce przerzutów nowotowrowych do opon mózgowo-rdzeniowych. Na podstawie badań RM mózgu wykonanych u 13 chorych z rakiem sutka opracowano symptomatologię nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych. Najczęściej obserwowanymi objawami były: rozlane pogrubienie, ze wzmocnieniem po podaniu środka kontrastowego, opony miękkiej i przestrzeni podpajęczej dotyczące tylnego dołu czaszki oraz opony twardej i pajęczynówki głównie w zakresie płatów czołowych, skroniowych, sierpu i namiotu móżdżka. Często obserwowanym objawem towarzyszącym było poszerzenie układu komorowego. Czułość metody w wykrywaniu przerzutów do opn mózgowo-rdzeniowych wynosiła 85 proc.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was establishing of characteristic MR image of meningeal metastases and assessing the diagnostic value of MR examination of neoplastic involvement of meninges. On the basis of performed MR examinations of the brain in 13 patients with breast cancer, the symptomatology of meningeal metastases was worked out. The common findings observed in MR examinations were: diffuse thickening and enhancement of pia-subarachnoid space localized in posterior cranial fossa and dura-arachnoid space enhancement and thickening in frontal and temporal lobe, cerebral falx and cerebellar tentorium. Very often hydrocephalus was observed as associated finding. Sensitivity of the method in detection of meningeal metastases was 85 p.c.


  6/28

  Tytuł oryginału: Dynamiczne badanie metodą rezonansu magnetycznego w guzach tkanek miękkich. Ocena charakteru (kierunku i intensywności) wzmocnienia guza.
  Tytuł angielski: Dynamic MRI in soft tissue tumours. Assessment of character (direction and enhancement ratio) of lesion enhancement.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.12-16, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniano dwa parametry dynamicznego badania MR: kierunek wzmocnienia guza (od obwodu do środka, od środka do obwodu, całość zmiany) oraz intensywność wzmocnienia obwodu guza w stosunku do centrum zmiany. Celem pracy było ustalenie przydatności dynamicznego badania MR w różnicowaniu guzów tkanek miękkich. Materiał stanowi 45 chorych z guzami tkanek miękkich. Stwierdzono wysoką czułość (96 proc.) i niską specyficzność (50 proc.) badania MR z oceną intensywności wzmocnienia guza. Zaobserwowano, że zmiany niezłośliwe (myositis ossificans, fibromatosis agressiva, haemangioma) trudne do różnicowania ze względu na swoją biologię, w żadnymz badanych przypadków nie wykazywały wzmocnienia od obwodu do centrum zmiany (typowego dla zmian złośliwych). Ustalono, że analiza sposobu (kierunku) wzmocnienia guza stanowi istotny element całościowej oceny badania MR w diagnostyce guzów tkanek miękkich.

  Streszczenie angielskie: Two parameters of dynamic MR imaging have been assessed: the direction of enhancement (rim to centre, centre to rim or the whole lesion) and enhancement ratio (of the rim to center) of the soft tissue tumour. The purpose of the study was establishing the role of MR examination in differential diagnosis in soft tissue tumours. The matherial comprised 45 cases with soft tissue tumours. High sensitivity (96 p.c.) and low specificity (50 p.c.) of MR examination with assessing direction of enhancement was observed. It was pointed out that bening tumours like myositis ossificans, fibromatosis agressiva and haemangioma which are very difficult to distinguish from sarcomas never enhanced from rim to center. This type of enhancement direction was characteristic for malignant tumours. It was established that assessment of direction of tumour enhancement is very helpful in making diagnosis on the basis on MRI.


  7/28

  Tytuł oryginału: Pierwotny nieziarniczy chłoniak kości w badaniach obrazowych.
  Tytuł angielski: Imaging of primary non Hodkin's lymphoma of bone.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata, Chodowiec Edyta
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.27-32, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie własnego materiału (16 przypadków) i danych z piśmiennictwa omówiono obraz radiologiczny pierwotnego chłoniaka kości. Chłoniak kości, jako postać narządowa chłoniaka nieziarniczego, zajmuje szczególne miejsce wśród pierwotnych mięsaków kości z powodu znacznie lepszego rokowania i odmiennych metod leczenia. Wyodrębniono objawy radiologiczne występujące w badaniach obrazowych (wzrost naciekający, lokalizacja w trzonach i przy nasadach kości długich), które są przydatne w różnicowaniu chłoniaka z innymi pierwotnymi mięsakami kości. Podkreślono konieczność podjęcia próby różnicowania w oparciu o badania obrazowe, co ograniczy wykonywanie niepotrzebnych zabiegów operacyjnych. Wykazano znaczenie tomografii komputerowej w planowaniu i monitorowaniu leczenia. Badanie metodą rezonansu magnetycznego uznano za uzupełniające w wybranych przypadkach.

  Streszczenie angielskie: On the basis of 16 cases and literature data radiological image of primary lymphoma of bone is described. Primary lymphoma of bone is a special form of primary sarcomas of bone due to very good prognosis and special method of treatment. The radiological symptoms in imaging methods (permeating growth inside bone, localization in shaft and diaphysis of long bone) are described. These symptoms could help to differentiate primary lymphoma and other primary sarcomas of bone. Correct diagnosis made on the basis of imaging are necessary for choosing correct method of treatment and exlude surgery. The role of CT image in planning and monitoring therapy is underlined. MR imaging should be used only in special cases.


  8/28

  Tytuł oryginału: Ciąża i poród u kobiety po leczeniu raka jajnika - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Pregnancy and delivery in woman after ovarian cancer treatment - case report.
  Autorzy: Karowicz-Bilińska A[gata], Kowalska-Koprek U[rszula], Grzesiak M., Pajszczyk-Kieszkiewicz T[eresa], Sieroszewski P[iotr]
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.364-366, bibliogr. 5 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek prawidłowego przebiegu ciąży u kobiety leczonej w przeszłości z powodu raka jajnika u której oprócz operacji usunięcia zajętych przydatków dokonano również usunięcia sieci większej, a następnie przeprowadzono dwukrotne leczenie chemiczne w ośrodku onkologicznym. Ciężarna została rozwiązana w terminie okołoporodowym planowym cięciem cesarskim rodząc zdrowego noworodka. Podczas cięcia cesarskiego pobrano wycinki z tkanek jamy brzusznej i poddano je badaniu histopatologicznemu. Uzyskano potwierdzenie obecności komórek nowotworowych bez obecności makroskopowych zmian w narządach jamy brzusznej. Położnicę przekazano do dalszego leczenia chemicznego w ośrodku onkologicznym.

  Streszczenie angielskie: The course of pregnancy and delivery in women after surgical and multiagent chemiotherapy of ovarian cancer was observed. The patient delivered healthy infant by cesarean section at 39 week of normal pregnancy. During the operation there were taken some of tissue excisions for histological examination. There were no clinical or macroscopic symptoms of the disease but in one of biopsy the malignant cells were present. The patient was treated by chemotherapy four weeks after delivery.


  9/28

  Tytuł oryginału: Alergia na lateks u lekarzy stomatologów, stażystów i studentów stomatologii IS AM w Łodzi.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Maciuszonek Marta, Milwicz Arleta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (4) s.62-64, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • okulistyka
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 100 ankietowanych studentów stomatologii, stażystów i lekarzy stomatologów IS AM w Łodzi (21 proc. populacji) stwierdza występowanie objawów alergii na rękawiczki lateksowe.

  Streszczenie angielskie: A questionnaire involving 100 individuals which included dental students, trainees and qualified dentists at the Dental Institute in Lodz (21 p.c. of the population) revealed symptoms of allergy to latex gloves.


  10/28

  Tytuł oryginału: The usefulness of magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma assessment a preliminary report.
  Tytuł polski: Wartość diagnostyczna rezonansu magnetycznego (MR) w ocenie raka szyjki macicy - doniesienia wstępne.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Tacikowski Tadeusz, Sobiczewski Piotr
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.126-129, bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Zadaniem diagnostyki obrazowej nie jest wykrywanie raka szyjki macicy, lecz ocena stopnia zaawansowania. Celem pracy było: 1)porównanie badania MR z wynikami histopatologicznymi uzyskanymi po operacji, w ocenie wymiarów raka szyjki macicy; 2) analiza czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania przymacicza; 3) ustalenie czułości i specyficzności badania MR w ocenie naciekania pochwy i macicy; 4) ocena przydatności badania w wykrywaniu przerzutów do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowiły badania MR miednicy, wykonane aparatem 2T firmy Elscint, u 15 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. Wszystkie chore były operowane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od badania MR. Podczas badania MR wykonywano następujące sekwencje: przed podaniem środka kontrastowego (Gd DTPA) SE T1 w projekcji poprzecznej, po podaniu gadolimu SE T1 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej, FSE T2 w projekcjach: poprzecznej, czołowej i strzałkowej. Wyniki. W ocenie wymiarów raka szyjki macicy badanie MR odznacza się wysoką zgodnością (p = 0.9389) z wynikami pooperacyjnego badania histopatologicznego. W ocenie naciekania przymacicza czułość i specyficznośc badania MR wynoszą odpowiednio: 75 proc. i 100 proc. W ocenie naciekania pochwy i trzonu macicy czułość i specyficzność badania MR wynoszą odpowiednio: 100 proc. i 85 proc. oraz 100 proc.i 100 proc. Badanie MR jest mało czułą (67 proc.), lecz wysoce specyficzną (100 proc.) metodą ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of diagnostic is not so much the detection of cervical carcinoma, but the evaluation of its stage. In view of this the aim of this study included: 1) comparison of MR results with the results of histological examinations after operations with reference to the dimensions of cervical carcinoma; 2) assessment of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of parametrium infiltration; 3) analysis of the sensitivity and specificity of MRI in the evaluation of infiltration of the vagina and uterus; 4) assessment of the usefulness of theis method in the detection of metastases to lymph nodes. Material and method. The material consisted of pelvic MRI, obtained with 2T Elscint unit in 15 patietns with cervical carcinoma, aged 37 to 73 years. All patietns underwent surgical treatment within 30 days after MR. During the MR examination the following sequences were performed: SE (spin echo) T1 (longitudinal relaxation time) in axial projection before administration of gadolinium (Gd-DTPA); SE T1 in axial, frontal and sagittal projections after contrast injection and FSE (fast spin echo) T2 (transversal relaxation time) in axial, frontal and sagittal projections. Results. 1) in the assessment of cervical carcinoma dimensions MRI results are highly concordant with the results of postoperative histological examination (p = 0.9389); 2) in the assessment of parametrium infiltration sensitivity and specificity of MRI are 75 p.c. and 10 p.c. respectively; 3) in ...


  11/28

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie lasera CO2 w leczeniu chirurgicznym żabki podjęzykowej.
  Tytuł angielski: Use of CO2 laser in surgical treatment of sublingual ranula.
  Autorzy: Wyszumirski Mirosław, Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.37-38, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 24 chorych przyjętych z powodu żabki podjęzykowej przeprowadzono leczenie chirurgiczne z wykorzystaniem lasera CO2. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, jedynie u 2 pacjentów stwierdzono w 2. dobie po zabiegu niewielki obrzęk okolicy operowanej. W okresie obserwacji od 3 do 5 lat nie odnotowano nawrotu choroby.

  Streszczenie angielskie: Twenty four patients with sublingual ranula were treated surgically using CO2 laser. The outcome was without complications, in only two patients there was found to be slight oedema in the operative field after 48 hrs. No recurrence was observed over a 3-5 yr observation period.


  12/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera CO2 w chirurgii stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Use of CO2 laser in oral surgery.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.46-48, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było przedstawienie, na podstawie własnego materiału klinicznego, zalet lasera CO2 oraz możliwości jego wykorzystania w codziennej praktyce.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study, based on the authors' own clinical material, was to describe the features of the CO2 laser together with its possibilities in daily practice.


  13/28

  Tytuł oryginału: Badanie genotypu CYP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera w celu określenia szybkości hydroksylacji.
  Tytuł angielski: CYP2D6 genotyping in Alzheimer's disease to estimate the process of hydroxylation.
  Autorzy: Beszłej Jan Aleksander, Trypka Elżbieta, Grzesiak Magdalena, Lebioda Arleta, Żołędziewska Magdalena, Dobosz Tadeusz, Kiejna Andrzej
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.341-346, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Choroba Alzheimera charakteryzuje się nie tylko upośledzeniem funkcji poznawczych. Zaburzenia nastroju, zachowania oraz objawy psychotyczne są integralną częścią obraz psychopatologicznego. Większość leków psychotropowych stosowanych w leczeniu tych zaburzeń podlega biotransformacji w obecności CYP2D6. Znajomość procesów metabolicznych leków stosowanych u tych pacjentów jest bardzo istotna. Pozwala na racjonalne dawkowanie leku i zmniejsza ryzyko wystąpienia objawów niepożądanych. Cel pracy. Celem badania było określenie polimorfizmu genu CP2D6 u pacjentów z rozpoznaniem choroby Alzheimera i porównaniu z grupą kontrolną osób w odpowiednim wieku oraz z grupą populacyjną. Materiał i metody. Do badania zakwalifikowano 49 osób z rozpoznaniem choroby Alzheimera według ICD-10. Nasilenie choroby było oceniane za pomocą testów: MMSE, testu Zegara i GDS. U każdego pacjenta przeprowadzono badanie psychiatryczne, badania laboratoryjne i obrazowe oraz wykonano skalę Hachińskiego w celu wykluczenia innych przyczyn otępienia. Materiałem do badań gentycznych było DNA izolowane z próbek śliny. W analizach statystycznych wykorzystano test chiý Pearsona. Wyniki. Porównanie statystyczne częstości występowania alleli genu CYP2D6 wykazało istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów a grupą populacyjną. Również porównując odsetki genotypów - *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4, wykazano istotną statystycznie różnicę między grupą pacjentów i grupą populacyjną oraz porównując ...

  Streszczenie angielskie: Background. Alzheimer disease is characterized not only by the deterioration of cognitive function but deressive symptoms, behavior disorder or psycotic symptoms are also integral symptoms of disease. Most of the psychotropic drugs are metabolized by cytochrome CYP2D6. The konwledge of drug metabolism is a very important factor, determinating the therapeutic strategy for these patietns. It allows of rational dosage of medicine and help to avoid side effects. Objectives. In the present work the CYP2D6 gene polymorphism has been studied in patients with Alzheimer disease and compared to the CYP2D6 polymorphism in the agematched group and in general population. Material and method. CYP2D6 gene polymorphism was studied in patietns with Alzheimer disease diagnosed according to ICD-10 criteria. The intensity of cognitive decline was assessed by the MMSE, Clock test, GDS. Psychiatric and somatic examination, CT or NMR, laboratory examination, Hachiński Scale were performed. CYP2D6 genotyping was done on DNA isolated form the saliva. Results. We found statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of CYP2D gene alles. We found also statistically significant differences between the patietns and the population in the frequency of genotpyes *1/*1, *1/*3, *1/*4, *3/*4 and phenotypes of CYP2D6-EM, PM, HEM. We did not find statistically significant difference between the patients and age-matched controls. COnclusion. The difference ...


  14/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie lasera biostymulacyjnego - doświadczenia własne.
  Tytuł angielski: Use of biostimulatory laser - on the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (7/8) s.52-55, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie na podstawie doświadczeń własnych zastosowania lasera biostymulacyjnego w leczeniu różnych chorób w chirurgii stomatologicznej.


  15/28

  Tytuł oryginału: An assessment of the effectiveness of magnetic resonance imaging in delayed sequences after administration of Gd-DTPA contrast in the detection of metastatic lesions in the brain.
  Autorzy: Grzesiakowska Urszula, Tacikowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.MT21-MT24, il., tab., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Advances in oncology in recent years have made it possible to undertake radical interventions even in advanced cases. Local treatment, surgical or radiosurgical, is applied ever more frequently in cases of metastases to the brain. This requires accurate determination of the number and location of metastases by means of imaging techniques. The goal of our research was to establish whether the use of sequences delayed by 20-30 minutes after gadolinium injection improves the number of metastatic lesions detected in the brain by MRI. Material/Methods: Twenty-eight patients were studied, ranging in age from 24 to 72 years, diagnosed with malignant tumors and suspected metastases to the brain. MRI examinations were performed with a 2T unit in SE T1 immediately after i.v. administration of a 0.1 mmol/kg does of gadolinium, and again 20 - 30 minutes after contrast injection; both sequences were done in axial projection in layers idenitcal as in the SE T1 sequence made befor gadolinium injection. The focal lesions were counted and classified by size. The number of detected lesions was calcualted in each group, comparing early and late phases after contrast injection. Results: The number of all nodules found in the delayed sequences was significantly higher in comparison to the early phase after gadolinium injection. Conclusions: Delayed sequence should be used to supplement basic sequences in the diagnosis of maignant metastases to the brain in selected oncological cases.


  16/28

  Tytuł oryginału: Płeć a skuteczność i tolerancja leków psychotropowych.
  Tytuł angielski: Gender and efficacy and tolerability of psychotropic medications.
  Autorzy: Grzesiak Magdalena, Beszłej Jan Aleksander, Szewczuk-Bogusławska Monika
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.39-43, bibliogr. 29 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia przegląd piśmiennictwa dotyczący zróżnicowanego, w zależności od płci, działania leków psychotropowych, ich skuteczności i tolerancji. Różnice w skuteczności leczenia są przede wszystkim związane z działaniem hormonów płciowych w ośrodkowym układzie nerwowym, które wpływają na syntezę i metabolizm noradrenaliny, dopaminy i serotoniny oraz na wrażliwość receptorów. Na przykład, ze względu na działanie estrogenów, u kobiet wystarczające są niższe niż u mężczyzn dawki leków przeciwpsychotycznych. U młodych kobiet lepsza jest odpowiedź na inne niż trójcykliczne leki przeciwdepresyjne. Płeć może mieć znaczny wpływ na profil farmakokinetyczny leków. Obserwuje się wyraźne różnice między kobietami i mężczyznami dotyczące wchłaniania, dystrybucji, wiązania z białkami oraz metabolizmu leków psychotropowych. Zauważa się, że zmiany hormonalne w czasie cyklu miesięcznego mogą także mieć wpływ na różnice w farmakokinetyce i farmakodynamice leków. Stosowanie u kobiet zastępczej terapii hormonalnej lub hormonalnej antykoncepcji razem z niektórymi lekami psychotropowymi może prowadzić do interakcji lekowych i ryzyka wystąpienia objawów niepożadanych, np. benzodiazeoiny.


  17/28

  Tytuł oryginału: Zasady stosowania leków psychotropowych u kobiet w ciąży.
  Tytuł angielski: Psychotropic medications in pregnancy.
  Autorzy: Szewczuk-Bogusławska Monika, Grzesiak Magdalena, Beszłej Jan Aleksander
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) suppl. 1: Płeć a zaburzenia psychiczne s.45-49, bibliogr. 20 poz., sum. - Seminarium pt. Płeć a zaburzenia psychiczne Wrocław 06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Stosowanie leków psychotropowych u kobiet w ciąży wiąże się z potencjalnym zagrożeniem dla płodu i noworodka. W pierwszym trymestrze ciąży istnieje największe ryzyko działania teratogennego, najpoważniejszym następstwem leczenia w trzecim trymestrze ciąży są zespoły abstynencyjne występujące u noworodka. Leki psychotropowe podawane w ciąży mogą prawdopodobnie powodować także odległe następstwa u dzieci: zaburzenia zachowania, trudności w nauce, ubytki neurologiczne. Mimo to w przypadku ciężkich zaburzeń psychicznych ryzyko związane z leczeniem farmakologicznym jest często mniejsze niż skutki nieleczonego zaburzenia. W związku z niepełną wiedzą na temat wpływu leków psychotropowych na płód, naczelną zasadą jest unikanie farmakoterapii, zwłaszcza w I trymestrze ciąży.


  18/28

  Tytuł oryginału: Leczenie szczękościsku objawowego światłem lasera biostymulacyjnego.
  Tytuł angielski: Treatment of symptomatic trismus with a biostimulative laser beam.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.303-307, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia 35 chorych z objawami szczękościsku, którym aplikowano jedynie światło lasera, jako monoterapię. W zależności od stanu zaawansowania klinicznego stosowano 2 metody naświetlań: "omiatania" i "dziobania" kontaktowego. Na podstawie porównania z grupą pacjentów leczonych konwencjonalnie - farmakologicznie stwierdzono, że zastosowanie biostymulacji laserowej powoduje skrócenie występowania objawu szczękościsku do 2-4 dni. W grupie nie naświetlanej objaw ten utrzymywał się przez 6-7 dni.


  19/28

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging (MRI) in cervical carcinoma - assessment of diagnostic value of tumour volume.
  Tytuł polski: Badanie metodą rezonansu magnetycznego raka szyjki macicy - ocena wartości diagnostycznej objętości guza.
  Autorzy: Tacikowska Małgorzata, Grzesiakowska Urszula, Sobiczewski Piotr, Tacikowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.305-308, tab., bibliogr. 10 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badanie metodą rezonansu magnetycznego (MR) odgrywa kluczową rolę w diagnostyce raka szyjki macicy. Jedną z ważnych części badania MR jest pomiar objętości guza. Cel. 1) ocena zgodności pomiaru objętości w badaniu MR z pooperacyjnym badaniem histopatologicznym; 2) ocena korelacji objętości i największego wymiaru raka szyjki macicy (ocenianych w badaniu MR) z następującymi parametrami: a) stopniem zaawansowania według klasyfikacji FIGO; b) naciekaniem przymacicza; c) przerzutami do węzłów chłonnych. Materiał i metoda. Materiał stanowią badania MR miednicy, wykonane aparatem firmy Elscint 2T, u 21 chorych na raka szyjki macicy. Wiek chorych od 37 do 73 lat. U 15 pacjentek po badaniu MR przeprowadzono operację usunięcia macicy, w pozostałych przypadkach rozpoznanie postawiono na podstawie biopsji. U 10 chorych operowanych dokonano oceny porównawczej objętości guza, ocenianej w badaniach MR i histopatologicznym. U 16 chorych analizowano korelację objętości guza ze stopniem zaawansowania, naciekanim przymacicza i powiększeniem węzłów chłonnych. Wnioski. 1) stwierdzono wysoką zgodnośc badania MR i histopatologicznego (po operacji) w pomiarze objętości guza, p = 0.764; 2) badanie MR z pomiarem objętości guza u chorych z rakiem szyjki macicy odznacza się 100 proc. czułością i specyficznością w rozgraniczeniu stopnia I od pozostałych; 3) ocena objętośći guza lepiej koreluje ze stopniem zaawansowania I i II wg FIGO niż ocena największego wymiaru zmiany; 4) stwierdzono korelację pomiędzy objętością guza i naciekaniem przymacicza; 4) nie stwierdzono korelacji objętości guza z przerzutami do węzłów chłonnych.


  20/28

  Tytuł oryginału: Ocena kliniczna wypełnień z materiału ormocerowego Admira po upływie roku.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of restorations with Admira ormocer after one year.
  Autorzy: Grzesiak Iwona, Nowak-Malinowska Hanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (9) s.90-91, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena kliniczna wg kryteriów Snydera i Ryge'a wypełnień wykonanych z ormoceru Admira. Ocenie poddano 75 wypełnień należących do różnych klas ubytków. Wypełnienia oceniano po upływie miesiąca od założenia (badanie I), a następnie po 6 i 12 miesiącach (badanie 2 i 3). Po upływie 12 miesięcy 96 proc. wypełnień było akceptowanych klinicznie przy 100 proc. retencji.


  21/28

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji leczenia mirtazapiną u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych.
  Tytuł angielski: Assessment of efficacy and tolerability of mirtazapine treatment of patients with depression.
  Autorzy: Beszłej Aleksander, Grzesiak Magdalena
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.115-123, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper presents results of the study on the efficacy and tolerability of mirtazapine treatment of patients with depression. The study was open and conducted in three centers. 65 out- and in- patients with diagnosis of depression was included. 50 p.c. reduction of the score in the HAM-D scale was obtained in 57 p.c., according to MADRS scale - in 61 p.c. patients. Side effects were reported in 49 p.c. patients. The most frequent side effects were: drowsiness, fatigue, anxiety, sleepiness, weight increase, headache. The results of the study are comparable with other mirtazapine studies.


  22/28

  Tytuł oryginału: Muzyka jako forma terapii.
  Tytuł angielski: Music as a type of therapy.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.60-62, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono rys historyczny muzykoterapii, działanie muzyki na układ nerwowy oraz możliwości jej wykorzystania w leczeniu różnych jednostek chorobowych.

  Streszczenie angielskie: The article, based on the literature, gives a historical sketch of musicotherapy, the effects of music on the nervous system and its possibilities in the treatment of various types of disease.


  23/28

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 12. Północnobałtyckiej Konferencji Inżynierów Biomedycznych i Fizyków Medycznych.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (10) s.72, il. - 12 Północnobałtycka Konferencja Inżynierów Biomedycznych i Fizyków Medycznych Reykjavik 18-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 312,932

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  24/28

  Tytuł oryginału: Wyniki badania przesiewowego dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy u kobiet w regionie łódzkim.
  Tytuł angielski: The results of screening program for cervical cancer in population of Łódź.
  Autorzy: Gottwald Leszek, Giernat Ludwika, Lech Waldemar, Wójcik-Krowiranda Katarzyna, Akoel Kindah Mo, Kowalczyk-Amico Katarzyna, Estemberg Dorota, Grzesiak Mariusz, Sosnowski Dariusz, Guzowski Grzegorz, Baś Elżbieta, Tyliński Wiesław, Bieńkiewicz Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.934-938, tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono badanie przesiewowe w celu wczesnego rozpoznania stanów przednowotworowych i raka szyjki macicy wśród 5000 kobiet mieszkanek regionu łódzkiego. Wykryto 7 ciężkich dysplazji, 3 przypadki raka przeinwazyjnego oraz 3 raki inwazyjne szyjki macicy. Uzyskane wyniki obrazują wysoką częstość występowania stanów przedrakowych i inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji mieszkanek regionu łódzkiego w wieku 30-59 lat. Liczba wykrytych patologii szyjki macicy potwierdza celowość przeprowadzonego projektu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Despite effective screening methods, most often tumor of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the urogenital tract is still cancer of the uterine cervix. Proven in many countries, the value of widespread screening of the precancerous lesions and cervical cancer justifies carrying otu such prophylactic tests in Poland. Design: Assessment of results of screening as a method of early detection of cancer of the uterine cervix among inhabitants of Łódź area. Material and Methods: Study was done between 1.07.2000 and 31.12.2000 among 5000 women aged from 30 to 59 years, inhabitants of Łódź area. Smears were evaluated in five-grade Papanicolau scale and according to TBS system. In cases of detection of erosion of the uterine cervix or abnormal results of cytological test (ň IIIř) biopsies were taken to make patholgocial diagnosis. Results: 459 smears were qualified to group I according to Papanicolau (9,18 p.c.), 4435 smears to group II (88,7 p.c.), 38 smears to II/III (0,76 p.c.), 65 smears to group III (1,3 p.c.), 2 smears to IV (0,04 p.c.) and 1 smear to V (0,02 p.c.). Due to histopathological verification of the cytological results 53 low grade cervical dysplasia (1,06 p.c.) were diagnosed, 8 dysplasia of medium grade (0,16 p.c.), 7 high grade dysplasia (0,14 p.c.0, 3 pre-invasive cancers (0,06 p.c.) and 3 invasive cancers (0,06 p.c.). Conclusions: Popoulation of inhabitans of Łódź area aged 30 to 59 years old is characterised by a high frequency fo incidence of pre-cancerous conditions and invasive cervical cancer. Number of detected pathologies of the uterine cervix proves purposefulness of this project.


  25/28

  Tytuł oryginału: Torbiele szczęki i żuchwy w materiale Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi.
  Tytuł angielski: Cysts of the maxilla and mandible on the basis of data from the Department of Oral Surgery at the Dental Institute Lodz Medical Academy.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Mieczkowska Agnieszka, Maciąg Marta, Błaszczyk Lidia, Szczęśniak Justyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.62-63, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 78 przypadków chorych z torbielami zlokalizowanymi w szczęce lub żuchwie. W analizowanym materiale zwrócono uwagę na częstość ich występowania w zależności od wieku, płci i rodzaju torbieli.

  Streszczenie angielskie: The study describes 78 cases of cysts in the maxilla and mandible. Attention was paid to their incidence depending on age, sex and type of cyst.


  26/28

  Tytuł oryginału: VII Sympozjum Techniki Laserowej.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (11) s.73, il. - 7 Sympozjum Techniki Laserowej Świnoujście 23-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  27/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie techniki laserowej w leczeniu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych.
  Tytuł angielski: Use of laser in treatment of giant cell gingival tumours.
  Autorzy: Grzesiak-Janas Grażyna, Janas Anna, Papierz Wielisław
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (12) s.61-63, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie obserwacji 63 chorych leczonych z powodu nadziąślaków olbrzymiokomórkowych dokonano analizy częstości i lokalizacji występowania tych guzów. Zwrócono uwagę na radykalne przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, wskazując na celowość wykorzystania techniki laserowej.

  Streszczenie angielskie: On the basis of observations on 63 patients treated for giant cell gingival tumours, an analysis of the frequency and localisation of these tumours was made. Attention was drawn to the carrying out of a radical surgical procedure indicating the appropriateness of using laser technology.


  28/28

  Tytuł oryginału: Imatinib mesilate - inhibitor kinazy tyrozynowej w leczeniu nowotworów zrębu przewodu pokarmowego - gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Tytuł angielski: Imatinib mesylate - tyrosine kinase inhibitor in the treatment of gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Autorzy: Ruka Włodzimierz, Rutkowski Piotr, Nowecki Zbigniew, Grzesiakowska Urszula, Nasierowska-Guttmejer Anna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.562, 564-569, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gastrointestinal stromal tumours (GIST) są nowotworami tkanki mezenchymalnej zrębu przewodu pokarmowego, charakteryzującym się dużą złośliwością i opornością na standardową chemioterapię. Obecność błonowego receptora CD 117 (protoonkogen c-KIT) w komórkach nowotworowych wskazuje, że guzy te wywodzą się z komórek Cajala. Diagnostyka tego wyodrębnionego w ostatnich latach mięsaka jest trudna, a wyniki leczenia niezadawalające. Zachęcające wyniki płynące z III i IV fazy badań klinicznych nad zastosowaniem przedstawiciela nowej klasy leków celowanych molekularnie - imatinibu - inhibitora kinaz tyrozynowych dają nadzieję na możliwość uzyskania skutecznego leku dla pacjentów, u których zaawansowanie miejscowe guza wyklucza możliwość wykonania radykalnego zabiegu chirurgicznego. W pracy przedstawiono dotychczasowe doświadczenia kliniczne z badań nad leczeniem imitanibem chorych na GIST. Wprowadzenie imitanibu do terapii znacząco zmieniło sposób leczenia GIST. Większość chorych (77-93 proc.) we wszystkich protokołach badań klinicznych żyje i jest nadal leczona imatinabem co świadczy o zahamowaniu u nich progresji choroby. Wraz ze wzrostem czasu leczenia wzrasta jednak oporność na imatinib. Toksyczność leczenia w dawce 400-800 mg jest niewielka i dotyczy głównie pojawiających się obrzęków i niedokrwistości. W pracy omówiono także nierozwiązane jeszcze problemy kliniczne u chorych na GIST leczonych imitabinibem , m.in. kryteria diagnostyczne GIST, kryteria oceny odpowiedzi na ...

  Streszczenie angielskie: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) comprise a group of sarcomas of the gastroinestinal tract at high risk of recurrence and resistance to chemotherapy. The presence of membrane receptor CD-117 (c-KIT protooncogene) in the GIST cells indicates their origin from cells of Cajal. The diagnosis of these tumours is difficult and treatment results unsatisfactory. Results of phase III and IV of clinical trials on the usefulness of the new molecular targeting drug - imatinib - tyrosine kinases inhibitor in treatment of inoperative GISTs show its effectiveness. The paper describes current clinical experience in the treatment of GIST patients with imatinib. The introduction of imatinib to the therapy has markedly altered the clinical approach to GIST. High percentage of patients (77-93 p.c.) in all cinical trials is still alive and its treated with imatinib, which implies at least the stop of the progression of the disease. However, with longer follow-up time, the resistance to imatinib is increasing. Imatinib in doses of 400-800 mg demonstrates low toxicity, including mainly edema and anemia. The unsolved clinical problems in GIST patients treated with imatinib are presented: diagnostic criteria of GIST, assessment of the response to imatinib, the period of time of treatment wiht imatinib, the combination of surgical resection with imatinib. The authors suggest organizing nation-wide health program, in cooperation with interested parties, to ensure access to this expensive ...

  stosując format: