Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZELEWSKA-RZYMOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Zapalenie alergiczne w rozwoju nieswoistej nadreaktywności oskrzeli w astmie.
Tytuł angielski: Allergic inflammation in the development of nonspecific bronchial hyperresponsiveness in asthma.
Autorzy: Kroczyńska-Bednarek Jadwiga, Grzelewska-Rzymowska Iwona
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.515-518, bibliogr. 51 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadreaktywność oskrzeli, czyli ich zwiększona skłonność do skurczu w odpowiedzi na różne nieswoiste bodźce jest najważniejszą cechą astmy oskrzelowej. Jej występowanie można wykazać za pomocą testu prowokacji dooskrzelowej z zastosowaniem bodźców farmakologicznych lub fizycznych. Uważa się, że wielkość tak zmierzonej nadreaktywności odzwierciedla zmienną drożność oskrzeli i ciężkość astmy. Nadreaktywność oskrzeli zwiększa się pod wpływem ekspozycji na alergeny. Wystęowanie znamiennej korelacji między poalergenowym zwiększeniem nadreaktywności oskrzeli i ciężkością późnej reakcji astmatycznej sugeruje, że u podłoża obu tych zjawisk leżą wspólne mechanizmy, w tym obserwowany podczas późnej fazy odpowiedzi na alergen napływ do ściany oskrzeli komórek zapalnych. Zapalenie z występowaniem eozynofilów i uszkodzeniem nabłonka oddechowego opisywano także w badaniach autopsyjnych chorych zmarłych z powodu ostrej astmy, a także w wycinkach oskrzeli pobranych od osób z łagodną postacią choroby. Zarówno powstanie, jak i utrzymywanie się zwiększonej nieswoistej reaktywności oskrzeli może być przyczynowo związane z tymi zmianami zapalnymi.

  Streszczenie angielskie: Bronchial hyperresonsiveness, an exaggerated bronchoconstrictor response to a variety of nonspecific stimuli, is regarded as one of the most important feature in bronchial asthma. It can be demonstrated by bronchial provocation tests with pharmacological or physical stimuli. The measured level of responsiveness to these agents is considered to reflect the lability of the airways and the severity of the disease. Acute exposure to allergen causes an increase of airway responsiveness. The significant correlation between the allergen-induced increase in hyperresponsiveness and the severity of the late asthmatic reaction suggests the same underlying mechanisms that include an influx of inflammatory cells in the airways occuring during late phase of response to allergens. Marked inflammation with infiltration of eosinophils and desruption of airway epithelium has been also described on autopsies of patietns who died of acute asthma but also on bronchial biopsies of subjects with mild asthma. Development and persistance of increased nonspecific bronchial responsiveness are possibly associated with these inflamaotry changes.


  2/20

  Tytuł oryginału: Rola leków przeciwhistaminowych drugiej generacji w leczeniu astmy.
  Tytuł angielski: Second generation antihistamines in the treatment of asthma.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.41-42, 44-46, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Atopic diseases, such as bronchial asthma, rhinitis, conjunctivitis and atopic dermatitis are due to excretion of various mediators, among which histamine to play the major role. Antihistamines, which block histamine receptors and have some other non-receptor action, are widely used in the treatment of these diseases. This article is a review of current knowledge on currently available antihistamines, their use in allergic diseases and results of clinical trials.


  3/20

  Tytuł oryginału: Comparative study of cefaclor AF vs cefuroxime axetil in acute exacerbations of chronic bronchitis.
  Autorzy: Haczyński Józef, Chyczewska Elżbieta, Grzelewska-Rzymowska Iwona, Małolepszy Józef, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Milanowski Janusz, Oklek Kazimierz, Płusa Tadeusz, Słomiński Marek, Szmygin Katarzyna, Rek Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PI1-PI7, il., tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: Acute exacerbations of chronic bronchitis (AECB) are the most common complication of chronic bronchitis. The majority of AECB are caused by infection. The choice of appropriate antibacterial therapy for AECB is becoming more difficult and is usually empirically, Cefaclor and cefruoxime are used for ambulatory treatment of AECB. Material/Methods: This multicenter, randomized, single blind study was undertaken in order to compare efficacy and safety of cefaclor AF (500 mg BID) and cefuroxime axetil (250 mg BID) in 10 days treatment of ambulatory patients with SECB. 170 adults were enrolled into the study. Clinical responses were assessed on 17th - 24th day after randomization. Results: Both antibiotics had high over 97 p.c. effectiveness in the treatment of AECB. There was stastically 1.7 times higher rate of patients with cough release after cefaclor treatment compared to cefuroxime (p 0.03). There was a significantly 2.25 higher rate of patients with AECB symptoms release like: increasing dyspnea, sputum volume and sputum purulence or cough in cefaclor group compard to cefuroxime (p 0.0187). Both treatment resulted in significant improvement of pulmonary peak expiratory flow (PEF). There were no differences between the rates of gastrointestinal and other side effects in both groups. Conclusions: 1. Cefaclor and cefruroxime have similar high efficacy and safety in 10 days treatment of patients with AECB. 2. Cefaclor treatment significantly higher 2.25 times reduces the rate of principle symptoms of AECB compared to cefuroxime. 3. Both antibiotics treatment significantly increase PEF, with higher tendency observed in after cefaclor treatment.


  4/20

  Tytuł oryginału: Nadreaktywność oskrzeli w astmie oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Bronchial hyperreactivity in asthma.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Kroczyńska-Bednarek Jadwiga
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.11-22, bibliogr. 53 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/20

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) - wybrane problemy patogenezy.
  Tytuł angielski: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Zięba Marek, Kwiatkowska Sylwia
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.8-12, tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest następstwem nieprawidłowej odpowiedzi zapalnej płuc na szkodliwe pyły i gazy. Mimo znacznego postępu, mechanizmy modulujące proces zapalny nadal nie są w pełni poznane. Autorzy przedstawiają niektóre problemy dotyczące patogenezy POChP.


  6/20

  Tytuł oryginału: Przewlekła obturacyjna choroba płuc. Obraz kliniczny i diagnostyka różnicowa.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Zięba Marek
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.13-17, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest chorobą o różnorodnej, często nieswoistej symptomatologii klinicznej. Wymaga wnikliwego różnicowania z innymi chorobami przebiegającymi z ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Autorzy przedstawiają najczęstsze objawy oraz badania diagnostyczne pomocne w rozpoznaniu POChP.


  7/20

  Tytuł oryginału: Farmakologiczne leczenie stabilnej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.
  Tytuł angielski: The pharmacological treatment of stable chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Zagdańska Renata
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.19-27, tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają farmakologiczne leczenie chorych na POChP w okresie stabilizacji choroby. Przedstawiono glikokortykosteroidy i leki rozszerzające oskrzela: leki przeciwcholinergiczne i á2-sympatykomimetyki ze szczególnym uwzględnieniem długo działających. Zasady stosowania poszczególnych leków przedstawiono zgodnie z obowiązującymi ustaleniami raportu GOLD 2000.


  8/20

  Tytuł oryginału: Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji.
  Tytuł angielski: The second-generation antihistamines.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.28-34, il., tab., bibliogr. 75 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono leki przeciwhistaminowe, które przez wiele lat stanowiły pierwszą linię w opanowaniu alegricznego nieżytu nosa, pokrzywki, zapalenia spojówek a nawet astmy oskrzelowej. W minionych latach popularna była pierwsza generacja tych leków, ale obecnie szerzej stosowane są leki przeciwhistaminowe, które mają lepsze cechy fizykochemiczne i wskaźniki farmakodynamiczne. Niektóre z nich jak cetyryzyna, lewocytyryzyna, dezloratadyna i feksofenadyna nie są metabolizowane przez isoenzym cytochromu P-450 - CYP3A4. W artykule przedstawiono właściwości farmakodynamiczne, przeciwalergiczne i przeciwzapalne nowych leków przeciwhistaminowych, a także ich skuteczność kliniczną i bezpieczeństwo.


  9/20

  Tytuł oryginału: Leczenie nałogu palenia tytoniu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
  Tytuł angielski: The treatment of cigarettes smoking habit in patient with chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Zagdańska Renata
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.40-44, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają znaczenie i metody porzucenia palenia tytoniu u chorych na POChP. Przedstawiono zasady postępowania i leki ułatwiające porzucenie palenia z uwzględnieniem środków zawierających nikotynę a także omówiono leczenie bupropionem.


  10/20

  Tytuł oryginału: Antybiotykoterapia pozaszpitalnych zakażeń układu oddechowego.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.50-53, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  11/20

  Tytuł oryginału: Ocena zależności między wskaźnikami wentylacji, nadreaktywnością oskrzeli, stężeniem immunoglobulin klasy E oraz wybranymi wskaźnikami zapalenia u chorych na sezonowy alergiczny nieżyt nosa i sezonową astmę oskrzelową : praca doktorska
  Autorzy: Pietrzkowicz Magdalena, Grzelewska-Rzymowska Iwona (promot.).; Uniwersytet Medyczny Instytut Medycyny Wewnętrznej, Klinika Gruźlicy i Chorób Płuc w Łodzi
  Źródło: 2002, [1], 110 k. : tab., bibliogr. 270 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20170

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/20

  Tytuł oryginału: Grypa - przebieg kliniczny i powikłania, profilaktyka i leczenie.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.14, 16-20, bibliogr. 43 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W publikacji szczególną uwagę zwrócono na szczepionki stosowane w profilaktyce zachorowania na grypę oraz powikłań pogrypowych (szczepionka typu split oraz typu subunit) oraz na leki wykorzystywane w chemioprofilaktyce i terapii grypy (w tym leki wprowadzone do leczenia grypy przez ACIP w 2000 r. - inhibitory neuraminidazy).


  13/20

  Tytuł oryginału: Leczenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc według Raportu GOLD.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (7) s.41-44, 46-47, tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/20

  Tytuł oryginału: Nowe leki przeciwhistaminowe w leczeniu alergicznego nieżytu nosa.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Mag. Otorynolaryngol. 2002: 1 (3) s.69-74, bibliogr. s. 73-74
  Sygnatura GBL: 313,661

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leki przeciwhistaminowe, czyli antagoniści receptorów histaminowych typu 1 (rH1), wprowadzono do leczenia chorób alergicznych, a głównie alergicznego nieżytu nosa (ANN), już pół wieku temu. Ich bardzo duża skuteczność w opanowywaniu objawów ANN wynika z faktu, że wodnisty wyciek z nosa, świąd i kichanie są wywoływane przez histaminę, jeden z najwczeąśniej poznanych mediatorów reakcji alergicznej. Upośledzona drożność nosa, powodująca uczucie "zatkania" nosa, czyli utrudnionego oddychania przez nos, jest następstwem obrzęku błony śluzowej nosa i jej naciekania komórkami zapalnymi. Dominują wśród nich eozynofile, które będąc źródłem leukotrienu C4, odpowiadają za poszerzenie naczyń krwionośnych błony śluzowej nosa i kształtowania się obrzęku.


  15/20

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie astmy oskrzelowej według GINA 2002.
  Tytuł angielski: Diagnosis and treatment of bronchial asthma according to GINA 2002.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Kroczyńska-Bednarek Jadwiga
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (13 zjazdowy) s.13075-13079, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 5 Jubileuszowa Szkoła Interny Warszawa-Miedzeszyn 04-06.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przegląd metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej i ogólnych zasad leczenia tej choroby. Autorzy podkreślają, że nadreaktywność oskrzeli uzyskała lepszą pozycję w definicji astmy. Do prawidłowej diagnozy astmy prowadzi wywiad i badanie fizykalne, a także pomiar wskaźników wentylacji i test odwracalności obturacji oskrzeli. Leczenie astmy ustala się w oparciu o stopień ciężkości astmy. Astmę łagodną leczy się wziewnymi glikokortykosteroidami, a umiarkowaną połączeniem takich glikokortykosteroidów i długo działających á2-agonistów. W ciężkiej astmie konieczne są duże dawki wziewnych glikokortykosteroidów.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this paper is to review the diagnostic processes and general methods of treatment of bronchial asthma. Hyperresponsiveness improved its position in the new definition of asthma. A detailed history and physical examination of a patient leads to the correct diagnosis but additional tests such as ventilatory parameters, and the reversibility of lung function abnormalities are most helpful for the diagnosis. Therapy should be administered on the basis of severity of a patient's asthma. Mild asthma requires inhaled glucocorticosteroid but preferred therapy for moderate asthma is regular treatment with a combination of inhaled glucocorticosteroid and long-acting inhaled á2-agonist. For severe asthma higher doses of inhaled glucocorticosteroids are needed.


  16/20

  Tytuł oryginału: Leki przeciwhistaminowe drugiej generacji - mechanizm działania i zastosowanie w chorobach alergicznych.
  Tytuł angielski: The second generation of antihistamines - the mechanism of action and use in allergic diseases.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Terapia 2002: 10 (11) s.28-34, bibliogr. 95 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper is a general assessment of the second generation, i.e. nonsedative, of antihistamines. At the beginning the autor presents histamine as a mediator of allergic inflammation and as an immunomodulator. Then a range of anti-histamine and anti-inflammatory activities of antihistmines are described. These drugs block skin and bronchial responses evoked by hsitamine and allergens, inhibit mast cell and basophil mediator release, osinophil chemotaxis and activation, reduce ICAM-1 expression on human epithelial cells as well as on the conjuctival epithelium. THe second generation of antihistamines have been proved very effective in the treatment of allergic diseases such as seasonal and perennial rhinitis, urticaria and even bronchial asthma. In the great majority of patients antihistamines are excellent against rhinorrhea, itching and sneezing but have less influence on nasal obstruction. They are very useful in asthmatics suffering from allergic cough and seasonal asthma and give relief in mild and moderate chronic asthma, expecially when accompanied by allergic rhinitis. Antihistamines are the treatmetn of first choice in acute an dchronic idiopathic urticaria.


  17/20

  Tytuł oryginału: Nadreaktywność oskrzeli w praktyce alergologa.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona, Kroczyńska-Bednarek Jadwiga
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.18-22, bibliogr. 28 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/20

  Tytuł oryginału: Lewocetyryzyna - farmakokinetyka, farmakodynamika i skuteczność kliniczna.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (3) : Materiały IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego "Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych" s.33-35, bibliogr. 19 poz. - 9 Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe pt. Postępy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób alergicznych Kraków 06-09.11. 2002
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/20

  Tytuł oryginału: Użyteczność pomiaru szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) w rozpoznawaniu i monitorowaniu astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: PEFR measurements in diagnosis and monitoring of bronchial asthma.
  Autorzy: Tymińska Kamilla, Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.26-29, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/20

  Tytuł oryginału: Zastosowanie i bezpieczeństwo leków przeciwhistaminowych drugiej generacji w praktyce lekarza rodzinnego.
  Autorzy: Grzelewska-Rzymowska Iwona
  Źródło: Lekarz 2002 (3) s.36, 38, 40
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • toksykologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: