Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRZANKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa - czy konieczna jest zmiana filozofii leczenia?
Tytuł angielski: Bronchial asthma - is it necessary to change treatment philosophy?
Autorzy: Grzanka Alicja, Rogala Barbara
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.283-289, il., tab., bibliogr. 41 poz.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Wpływ wybranych cytostatyków na reorganizację białek cytoszkieletu linii komórek białaczek ludzkich K-562 i HL-60 : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Grzanka Alina
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera 2002, 169 s. : il., tab., bibliogr. 271 poz., sum., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,372

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  3/9

  Tytuł oryginału: Immunoterapia nieżytów alergicznych nosa jako profilaktyka astmy oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Immunotherapy of allergic rhinitis as a prevention of asthma.
  Autorzy: Samoliński Bolesław, Gotlib Tomek, Grzanka Antoni, Rzepkowska Małgorzata, Arcimowicz Magdalena
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólnopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.7-10, il., bibliogr. 16 poz., sum. - 4 Ogólnopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie efektów odczulania ekstraktami standaryzowanymi i niestandaryzowanymi. Badanie miało charakter pojedynczej ślepej próby. Wybrano dwie grupy chorych uczulonych na roztocze kurzu domowego: 12 osób (48 proc.), u których zastosowano preparat niestarndaryzowany (grupa NS) i 13 osób (52 proc.) preparat standaryzowany (grupa S). Nie było różnic istotnych statystycznie (BIS) między grupami. Badanie przeprowadzono w czasie od 82 do 164 tygodni, podzielonym na cztery okresy, oddzielone pięcioma wizytami u lekarza co 24 do 33 tygodni. Skuteczność IT oceniano za pomocą arkusza samooceny domowej nasilenia objawów i redukcji stosowanych leków. W trakcie prowadzonej IT różnice te stopniowo ustępowały, lepiej w grupie S (p 0,05) niż w grupie NS (p 0,005). Samoocena chorych prowadzona w domu wykazała, że w grupie NS ustępowanie objawów było NIS, a w grupie S - IS już od 2. wizyty dla kichania, kataru oraz łzawienia (p 0,05), zaczerwienienia oczu (p 0,001), oraz podczas 4. wizyty dla kataru, uczucia niedrożności nosa (p 0,001). Ustępowanie objawów oskrzelowych było NIS. Od okresu 1 do okresu 3 stwierdzono lepszą skuteczność IT w grupiwe S w stosunku do grupy NS dla świądu oczu (p = 0,032) i zaczerwienienia spojowek (p = 0,047). Obserwowano zmniejszenie stosowania glikokortykosteroidów donosowych w grupie NS porównując okres 4. do 1. (p 0,05) oraz w grupie S2 oraz 3. (p 0,05) oraz wysoce IS w okresie 4. (p 0,001). Zmniejszenie stosowania leków ...

  Streszczenie angielskie: To compare the effects of specific immunotherapy (IT) with standarized and non-standarized house-dust mite (HDM) extracts in patients hypertensivite to house-dust mites. The study was carried out as a randomized, single-blind trial in 25 patients hypertensive to house-dust mites. In 12 patients (48 p.c.) a nonstandarized extract was used (NS group) and 13 patients (52 p.c.) were given a standarized extract (S group). Their participation in the study ranged from 82 to 164 weeks. There werer no significant differences in baseline parameters between the groups. The lenght of the study was subdivided into four periods with five visits at 23 to 33-week intervals. The effects of immunotherapy were evaluated by means of diaries, in which patients self-assessed the severity of their allergy symptoms and possible reduction in the use of antiallergic preparations. Self-assessment (patients' diaries) revealed that in the NS group allergy symptoms subsided to a non-significant degree, while in the S group the improvement was significant (p 0.001) for sneezing, nasal discharge and lacrimations starting from visit 2 and for runny nose and a sensation of blocked nose on visit 5. Improvement of bronchial manifestation was not significant. In the study periods 1 to 3 IT was more effective in the S group producing improvement of such symptoms as itching of the eyes (p = 0.032) and redness of the conjunctivae (p = 0.047). A decrease in nasal glucocorticoids administration was ...


  4/9

  Tytuł oryginału: Stężenie selenu we krwi pełnej i osoczu chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Selenium concentration in plasma and whole blood in asthmatic patients.
  Autorzy: Rogala Barbara, Szczerbowski Mariusz, Żegleń Sławomir, Grzanka Alicja
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.147-150, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Selen, stanowiąc niezbędny składnik szeregu aktywnych enzymatycznie białek koniecznych do prawidłowego przebiegu odpowiedzi immunologicznej, wpływa na wiele składowych odczynu zapalnego. Jednakże prace analizujące rolę selenu w astmie oskrzelowej są nieliczne, a ich wyniki niejednoznaczne. Cel. Celem pracy była ocena stężenia selenu w osoczu i pełnej krwi chorych na astmę oskrzelową w odniesieniu do stężeń innych pierwiastków - sodu, potasu i magnezu w surowicy. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono u 57 chorych na astmę (średnia wieku 36,4) diagnozowanych zgodnie z zaleceniami Global Strategy for Aasthma Management and Prevention oraz u 15 zdrowych osób. Kryteria włączenia stanowiły: dodatni wynik testów skórnych przynajmniej na dwa standardowe alergeny wziewne i stężenie całkowitego IgE 100 IU/mL. Stężenie selenu oznaczono metodą fluorometryczną. Jony sodowe i potasowe analizowano metodą, jonoselektywną, a magnez oznaczono metodą kolorymetryczną. Wyniki. Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w stężeniu selenu, a także potasu, sodu i magnezu pomiędzy analizowanymi grupami. Nie zanotowano także znamiennej zależności pomiędzy stężeniem badanych jonów. Wnioski. Badania nie potwierdzają istotnego znaczenia selenu w patogenezie astmy oskrzelowej.


  5/9

  Tytuł oryginału: Analiza rodzinnego występowania cech atopii i wybranych parameterów immunologicznych u chorych na astmę oskrzelową - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Features of atopy in asthmatic subjects and their parents - preliminary report.
  Autorzy: Rymarczyk Barbara, Brzoza Zenon, Grzanka Alicja, Rogala Barbara
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (3) s.160-163, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Jednoznaczna ocena podłoża genetycznego chorób atopowych jest trudna do przeprowadzenia ze względu na wysoką niejednorodność cech fenotypowych. Dane dotyczące tego zagadnienia są niejednoznaczne, a ich analiza jest aktualnym tematem badawczym. Cel. Celem badań była ocena rodzinnego występowania cech atopii u chorych z objawawmi astmy oskrzelowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 18 chorych na astmę oskrzelową, wśród których 7 osób wykazywało cechy sporadycznego alergicznego nieżytu nosa (SANN), a u pozostałych 11 - współwystępował przewlekły alergiczny nieżyt nosa (PANN). Odrębną grupę stanowili rodzice chorych (n=36). U wszystkich osób przeprowadzono badanie internistyczne, wykonano punktowe testy skórne, oznaczono stężenie całkowitej IgE (tIgE), alergenowo-swoistych IgE (as IgE), IL-4, sIL-4 oraz IL-5 w surowicy. Wyniki. Wartości tIgE w grupie badanych były istotnei wyższe niż w grupie rodziców, a wartości sIgE istotnie podwyższone ( 0,07 IU/ml). Cechy atopii stwierdzono jedynie u 8 proc. rodziców (2 matek i 1 ojca). Nie stwierdzono różnic w stężeniu IL-4 między osobami chorymi i ich rodzicami, jak również między podgrupami chorych z SANN i PANN. Stężenia sIL-4 były istotnie wyższe w surowicy rodziców aniżeli w grupie badanych chorych (p=0,04), natomiast stężenia IL-5 w surowicy chorych atopowych były istotnie wyższe niż u ich rodziców (p=0,01). Wnioski. Niska ekspresja cech atopii u rodziców badanych chorych może świadczyć o recesywnym modelu dziedziczenia lub też modulującym wpływie środowiska na manifestację fenotypu atopowego.


  6/9

  Tytuł oryginału: Osobnicza powtarzalność obrazów analizy czasowo-częstotliwościowej TEOAE.
  Tytuł angielski: Personal long-term reproducibility of the TEOAE time-frequency distributions.
  Autorzy: Konopka Wiesław, Grzanka Antoni, Zalewski Piotr
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.701-706, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Analiza sygnału TEOAE (Transiently Evoked Otoacoustic Emission) odbywa się zazwyczaj za pomocą transformaty Fouriera-FT (Fourier Transform). Ponieważ sygnał TEOAE jest niestacjonarny, a jego widmo zmienia się w czasie, tzn. zmienia się amplituda, jak również liczba drgań na jednostkę czasu, to metoda ta może dawać wyniki o umiarkowanym znaczeniu. Inną techniką jest analiza czasowo-częstotliwościowa (time frequency analysis - TF) rozkładu Wignera-Ville'a z regionalnym wygładzeniem. Celem pracy była anliza i porównanie osobniczych obrazów zapisu sygnału TEOAE z wykorzystaniem analizy czasowo-częstotliwościowej przed i po upływie roku. Materiał badań stanowiło 152 młodych mężczyzn (304 uszu) w wieku 18-19 lat bez obciążeń otologicznych, u których rejestrowano dobrej jakości emisje otoakustyczne typu TEOAE. Na podstawie przeprowadzonej analizy obrazów (TF) zapisu emisji - TEOAE stwierdzono, że istnieje bardzo duże podobieństwo osobnicze w obrazie graficznym rozkładów czasowo-częstotliwościowych mimo upływu długiego czasu między badaniami. Obserwowano je w 274 uszach, tj. 90 proc., a w 24 (8 proc.) było ono mniejsze, natomiast jego brak odnotowano w 6 uszach (2 proc.). Osobnicze podobieństwo (u 90 proc. badanych) oraz różnice międzyosobnicze widma sygnału TEOAE mogą świadczyć o indywidualnym rozkładzie i morfologii komórek słuchowych zewnętrznych. Uzyskane obrazy analizy czasowo-częstotliwościowej TOEAE moga mieć zastosowanie w technikach biometrycznych.


  7/9

  Tytuł oryginału: Wodobrzusze jako wczesny objaw zajęcia jamy otrzewnej u pacjenta z idiopatycznym włóknieniem przestrzeni zaotrzewnowej.
  Tytuł angielski: Ascites as an early sign of peritoneal involvement in a patient with idiopathic retroperitoneal fibrosis.
  Autorzy: Dzielicki Józef, Tubek Iwona, Grzanka Piotr, Ciekalski Jacek, Tubek Sławomir
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (3) s.60-61, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A rare case of a 47-year man with retroperitoneal fibrosis is presented. The disease have an untypical clinical picture. The major signs were hydronephrosis and ascites related to the involvement of the peritoneum into the disease process. Several imaging diagnostics examinations were performed, incl. US, CT and retrograde pyelography. The final diagnosis was made based on laparoscopy and histological examination of the specimens taken.


  8/9

  Tytuł oryginału: Distribution of actin in etoposide-induced human leukemia cell line K-562 using fluorescence and immunoelectron microscopy technique.
  Autorzy: Grzanka Alina, Grzanka Dariusz
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (2) s.43-50, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Localization of actin was studied in erythroleukemic cell line K-562 after treatment with etoposide for 72 hours in a range of concentration 0.02 - 200 ćM/L. Actin was visualised by fluorescence microscopy and streptavidingold method. These findings indicate that changes in actin after treatment with etoposide were dose-dependent. Significant changes in the cellular distribution of F-actin in K-562 cells were obtained after treatment with 20 and 200ćM/L etoposide. In comparison with control cells, the number of the cells decreased and cells were larger especially at 200ćM/L. F-actin was diffusely distributed throught the cell at 20ćM/L. Treatment of cells with 200ćM/L etoposide showed F-actin diffusely distributed throughout the cell with local actin assemblies and also at the cell periphery. Immunogold labelling of actin was observed in cells treated with all doses of etoposide and control cells. Labelling was found in the nucleus and also in the cytoplasm. At the ultrastructural level, cells treated with 200ćM/L etoposide showed protrusions at the surface, in which increase of actin was often observed. Etoposide causes changes in actin distribution of K-562 cells, and the changes in expression of actin were not only restricted to cell with features of apoptosis.


  9/9

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu intensywności bodźca na wielkość adaptacji słuchowej w badaniach ABR MLS.
  Tytuł angielski: The effect of stimulus intensity on adaptation of ABR MLS.
  Autorzy: Tacikowska Grażyna, Kochanek Krzysztof, Grzanka Antoni, Piłka Adam
  Źródło: Audiofonologia 2002: 22 s.113-120, il., tab., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,676

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: