Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRYGLEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze u kobiet
Autorzy: Czarnecka Danuta, Dyras Paweł, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Klocek Marek, Lubaszewski Wojciech, Pająk Andrzej, Sancewicz-Pach Krystyna
Opracowanie edytorskie: Kawecka-Jaszcz Kalina (red.), Grodzicki Tomasz (red.).
Wydanie: - Wyd. 2 uzup
Źródło: - Bielsko-Biała, Wydaw. ŕ-medica press 2002, 100 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
Sygnatura GBL: 740,367

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  2/9

  Tytuł oryginału: Demencja naczyniowa a zmiany narządowe.
  Tytuł angielski: Vascular dementia and organ abnormalities.
  Autorzy: Klich-Rączka Alicja, Nęcki Mirosław, Wizner Barbara, Baron Tomasz, Adamkiewicz-Piejko Agata, Gryglewska Barbara, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.269-271, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena występowania czynników ryzyka miażdżycy oraz pozamózgowych zmian narządowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zaburzeniami pamięci o podłożu naczyniowym o niewielkim stopniu zaawansowania. Do badania włączono grupę 20 osób w wieku 54 - 75 lat (8 mężczyzn i 12 kobiet) z demencją naczyniopochodną o łagodnym nasileniu (20 - 25 punktów w skali MMSE, średnio 22,8 ń 1,73), z leczonym łagodnym nadciśnieniem tętniczym. Rozpoznanie demencji naczyniowej potwierdzono rezonansem magnetycznym mózgu (MRI), którego wynik był oceniany przez dwóch niezależnych ekspertów. U wszystkich badanych stwierdzano w MRI wielozawałowe zmainy w CSN stanowiące przyczynę otępienia. U wszystkich przeprowadzono wywiad, badanie fizykalne oraz wykonano 24-godzinną ambulatoryjną rejestrację ciśnienia tętniczego krwi (ABPM), EKG, badania biochemiczne krwi: stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL, trójglicerydów, gluckozy oraz mocznika i kreatyniny, badanie moczu w kierunku mikroalbumnurii. W części analizowanej grupy (55 proc.) wykonano badanie echokardiograficzne z oznaczeniem grubości tylnej ściany komory lewej (PW) oraz frakcji wyrzutowej (EF). W badanej grupie średnie wartości ciśnień w ZBPM w ciągu dnia i w nocy nie były podwyższone i wynosiły dla ciśnienia skurczowego 130,8 ń 15,8 mm Hg w dzień, a rozkurczowych 77,6 ń 9,2 mm Hg, natomiast nocne - odpowiednio: 121,6 ń 17,1 mm Hg, i 68,2 ń 11,6 mm Hg. Nie obserwowano znamiennego ( 10 proc.) nocnego spadku ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate risk factors of atherosclerosis and extra-cerebral targaet organ damage in patients with hypertension and vascular based mild memory disorders. A group of the study included 20 persons at age of 54 - 75 (8 males and 12 females) with mild vascular dementia (20 - 25 pts in MMSE, 22.8 ń 1.73) with treated mild hypertension. A diagnosis of vascular dementia was confirmed in MRI by two independent experts. All axamined patients presented multiinfaraction changes in central nervous system as a cause of dementia. The study protocol contained present history, physical examination, 24-hour ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), ECG, biochemical tests: total cholestsrol, HDL-Ch, LDL-Ch, triglycerides, glucose, urea, creatinine plasma levels and urine test for microalbuminuria. In part of the study group (55 p.c.) echocardiography with posterior wall (PW) thickness and ejection fraction (EF) evaluation was performed. In the analysed group mean 24-hour blood pressure values were not elevated (SBP 130.8 ń 15.8 mm Hg an DBP 77.6 ń 9.2 mm Hg at day, respectively 121.6 ń 17.1 mm Hg and 68.2 ń 11.6 mm Hg at night). No significant ( 10 p.c.) nocturnal SBP decrease was observed, however DBP fall was noticed. Either total cholesterol (n 5.2 mmol/l) or LDL-Ch (n 3.5 mmol/l) plasma levels were increased in patients with vascular dementia andn ranged respectively 5.8 ń 0.9 and 3.7 ń 0.9 mmol/l, HDL-Ch and triglycaerides levels remained normal ...


  3/9

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie objawowe u osób w starszym wieku.
  Autorzy: Gryglewska Barbara
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (4) s.8, 10, 12-16, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/9

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze : patogeneza, dignostyka, leczenie
  Autorzy: Chojnowska-Jezierska Julita, Cybulska Idalia, Czekalski Stanisław, Głuszek Jerzy, Grodzicki Tomasz, Gryglewska Barbara, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kabat Marek, Kawecka-Jaszcz Kalina, Klima Maciej, Klocek Marek, Krupa-Wojciechowska Barbara, Narkiewicz Krzysztof, Paschalis-Purtak Katarzyna, Pasierski Tomasz, Pęczkowska Mariola, Puciłowska Bogna, Rynkiewicz Andrzej, Szczęch Radosław, Sznajderman Marek, Więcek Andrzej, Wyrzykowski Bogdan, Wyszyńska Teresa
  Opracowanie edytorskie: Januszkiewicz Włodzimierz (red.), Sznajderman Marek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 241, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Lekarza Praktyka 17
  Sygnatura GBL: 735,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/9

  Tytuł oryginału: Analiza fali tętna: od podstaw do zastosowań.
  Tytuł angielski: Pulse wave analysis: from basics sciences to clinical applications.
  Autorzy: Wojciechowska Wiktoria, Cwynar Marcin, Gryglewska Barbara, Kawecka-Jaszcz Kalina
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 3: Zmiany w dużych naczyniach tętniczych - cel leczenia czy tylko nowy czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego s.9-14, il., tab., bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badanie tętna należy do historycznie najwcześniejszych elementów badania lekarskiego, ale zapis fali tętna powstał dopiero w dziewiętnastym wieku. Technika ta przejściowo zarzucona, ostatnio ponownie zyskała na znaczeniu ze względu na zastosowanie analizy komputerowej i skonstruowanie aparatów do tonometrii aplacyjnej. Na podsatwie uzyskanych tą metodą zapisów tętna obwodowego z tętnicy promieniowej czy tętnicy szyjnej i pomiarów ciśnienia tętniczego, sfigmokardiologia odtwarza z dużą dokładnością falę tętna aortalnego, panujące ciśnienie w tętnicy głównej oraz wyznacza szereg wskaźników pracy serca. W badaniach klinicznych analiza fali tętna okazał się metodą powtarzalną i łatwą do uzyskania. Pomiary dają szereg ważnych informacji dotyczących sztywności dużych tętnic i interakcji sercowo-naczyniowych. Technika ta umożliwia jednocześnie lepszą ocenę ryzyka sercowo-naczyniowego związanego ze zwiększoną sztywnością tętnic i ocenę skuteczności leczenia.


  6/9

  Tytuł oryginału: Wiek starszy - przyczyny nieskuteczności leczenia nadciśnienia.
  Tytuł angielski: Elderly patients - reasons of inefficacy of hypertension treatment.
  Autorzy: Gryglewska Barbara, Sagan Marzena
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.51-52, 54-55, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Effective hypertension treatment in the elderly seems to be a real challenge, which concerns, apart from the specificity of that particular lifetime, also sociological and psychosocial aspects. It is important to consider the special character of elderly hypertension and other chronic diseases befor choosing an appropriate therapeutic scheme. Although effective treatment of seniors is not easy, it is in fact possible. The biggest problem is noncompliance with therapy so it is important to creast a good physicianpatient relationship, involve the senior's family in the treatment process, analyze economic aspects, educate and control the patient. While treating older hypertensive patietns without satisfactory results it is necessary to exclude secondary hypertension, the incidence of which increases after 50 years of age. It is also worth trying to make the patient modify his or her lifestyle before initiating drug treatment.


  7/9

  Tytuł oryginału: Interakcje leków hipotensyjnych - inhibitory konwertazy angiotensyny.
  Tytuł angielski: Interactions of antihypertensive drugs - angiotensin converting enzyme inhibitors.
  Autorzy: Gryglewska Barbara, Telesińska-Jasiówka Dorota
  Źródło: Terapia 2002: 10 (7/8) s.57-62, il., tab., bibliogr. 39 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Drug interactions are an important issue in medical therapy of hypertension. They can act on each phase of drug interference with the human organism. In the case of orally administered drugs, pharmacokinetic (drug absorption) and pharmacodynamic phases (drug - target tissue interaction) are of paramount importance. Drug interactions during absorption may decrease bio-availability, while distribution is strongly influenced by binding to serum proteins, which in turn is influenced by some other drugs. We present a review of literature concerning interactions of angiotensin converting enzyme inhibitors (ACEI) - a mainstay of antihypertensive therapy of today - with other agents. The pharmacokinetic interacitons of ACEI are rare. In practice we mostly find pharmacodynamic interactions, most of which (those between antihypertensive agents) are beneficial, and make a combined therapy feasible especially with smaller-than-usual doses. This in turn increases the efficacy of antihypertensive therapy.


  8/9

  Tytuł oryginału: Rozkurczowa niewydolność serca - patogeneza i implikacje terapeutyczne.
  Tytuł angielski: Diastolic heart failure - pathogenesis and therapeutic implications.
  Autorzy: Baron Tomasz, Gryglewska Barbara
  Źródło: Terapia 2002: 10 (12) s.6-8, 10-15, il., tab., bibliogr. 55 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Diastolic heart failure is a common clinical condition that can be demonstrated in as many as half of patients with congestive heart failure. Influenced by age, hypertension, diabetes mellitus, heart ischaemic disease, it remains a growing cause of morbidity and mortality in the population, especially of elderly hypertensives. Myocardial and extramyocardial mechanisms contribute to left ventricular delayed relaxation, impaired filling and/or increased stiffness. Better understanding of underlying causal mechanisms and more reliable diagnostic criteria, though they enable to classify, unfortunately, as yet, do not lead to a specific management. Treatment of diastolic heart failure is still empirical because of the lack of randomized controlled tirals. Non-pharmacological and pharmacological treatment with use of diuretics, nitrates, beta-adrenergic and calcium channel blockers, and RAAS antagonists significantly reduces the symptoms. Preventio of ventricular hypertrophy and myocardial ischaemia by early diagnosis and optimal control of hypertension as cause-targeted remains the most important task.


  9/9

  Tytuł oryginału: Nieprawidłowości w mikrokrążeniu - wczesny zwiastun nadciśnienia tętniczego?
  Tytuł angielski: Disturbances in microcirculation - an early predictor of arterial hypertension?
  Autorzy: Gryglewska Barbara, Nęcki Mirosław, Grodzicki Tomasz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.762-764, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena mikrokrążenia oraz właściwości dużych naczyń tętniczych u zdrowych dorosłych. U 28 osób w wieku 21-49 lat badano mikrokrążenie skó ne w spoczynku oraz w warunkach obciążenia (reakcji przekrwiennej w temperaturze podstawowej i po zadziałaniu bodźca termicznego +44řC), używając do tego celu laserowego przepływomierza dopplerowskiego (LDF). Dokonano także pomiaru szybkości fali tętna z zastosowaniem aparatu Complior oraz wyznaczono przeciętne wartości ciśnienia tętniczego. Badanych podzielono na dwie równe liczebnie grupy (po 14 osób) względem mediany wartości zmian przepływu po okluzji w temperaturze podstawowej (pLDF - 374,5). Obydwie grupy nie różniły się isototnie pod względem wieku ani szybkości fali tętna. Grupa z wyższym przepływem po okluzji w temperaturze podstawowej charakteryzowała się istotnie niższymi wartosciami przepływów spoczynkowych oraz wyższymi wartościami przyrostó przepływów po okluzji w 44řC i jednocześnie wyższymi wartościami ciśneinia tętniczego. Ponadto wykazano dodatnią korelację między wartościami przepływów po okluzji w temperaturze podstawowej i w temperaturze +44řC a ciśneiniem tętniczym skurczowym (odpowiednio r - 0,79 i 0,62). Wyniki sugerują, żę zaburzenia w mikrokrążeniu mogą poprzedzać rozwój nadciśnienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess microcirculation and properties of large arteries in healthy adult subjects. In 28 individuals between the ages of 21 and 49, the microcirculation in the skin at resting conditions and under stimulation (hyperaemic reaction after a 3-minute long ischaemia at basal body temperature and at 44řC) was measured with laser doppler flowmetry detection. Pulse Wave Velocity was measured by using Complior device and average values of blood pressure were calculated. Subjects were divided into two groups based on the median (pLDF = 374.5) of the hyperaemic reaction after ischaemia at basal body temperature (14 persons in each group). There were no significant differences in the age and pulse wave velocity in both groups. The group after ischaemia at basal body temperature was characterized by significantly lower values of the resting flow, higher values of blood pressure, and higher values of increase in flow after ischaemia when compared to the group after ischemia at 44řC. Furthermore, there was a positive correlation between values in flow after ischaemia at basal body temperature and at 44řC with systolic blood pressure (r - 0.79 and 0.62, respectively). Presented resutls suggest that disturbances in microcirculation can precede development of hypertension.

  stosując format: