Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRUSZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: A prospective evaluation of early and late results of percutaneous and surgical revascularisation in patients with ischaemic left ventricular dysfunction.
Tytuł polski: Chirurgiczna czy przezskórna rewaskularyzacja u chorych z niedokrwiennym uszkodzeniem lewej komory serca.
Autorzy: Buszman Paweł, Tendera Michał, Bochenek Andrzej, Gruszka Agata, Gburek Tadeusz, Skiba Jacek, Gaszewska Ewa, Białkowska Bożena, Janas Robert
Opracowanie edytorskie: Zembala Marian (koment.), Gil Robert (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (1) s.57-67, il., tab., bibliogr. 25 poz. - 22 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Amsterdam 2000 - Tekst równoległy w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Any intervention in patietns with depressed left ventricular ejection fraction (LVEF) carries an increased risk of death. Which of the two therapies - surgical revascluarisation or coronary angioplasty, is safer and more efficacious in ths group of patients, has not yet been fully established. Aim. THe aim of this prospective non-randomised study was to evaluate the results of percutaneous transluminal coronary intervention supported by coronary stenting (PCI) in comparison to coronary artery bypass grafting (CABG) in patietns with coronary artery disease and markedly depressed LVEF. Methods. 105 patietns with symptomatic coronary artery disease and LVEF ó 30 p.c. underwent PCI (50 patietns) or CABG (55 patients) depending on their coronary anatomy. Risk of in-hospital death predicted from the clinical severity score was higher in the PCI than in the CABG group (9.0 ń 3.9 p.c. vs 5.6 ń 2.3 p.c respectively, p = 0.001). Severity of angina (CCS class), exercise capacity (NYHA class) and LVEF were assessed before and afer the procedure as well as after 6 months. In-hospital mortality and 12-month survival rates were also analysed. Results. Complete revascularisation was achieved in 50 patients (90.9 p.c.) in the CABG group and in 20 patients (40 p.c.) in the PCI group (p 0.001). In hospital mortality was 9.1 p.c. afger CABG and 6.0 p.c. after PCI. Multivariate regression analysis reveled that the absence of hypertension and completeness of revascularisation were the only predictors of LVEF improvement...


  2/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Upper gastrointestinal motility disturbances in children with Helicobacter pylori gastritis.
  Autorzy: Sładek Małgorzata, Jedynak-Wąsowicz Urszula, Pieczarkowski Stanisław, Wędrychowicz Andrzej, Gruszka Małgorzata, Fyderek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.335-338, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Związek między refluksem żołądkowo-przełykowym (GER), zakażeniem Helicobacter pylori (H.p.) i eradykacją H.p. nie jest ustalony. Uważa się, że H.p. nie jest czynnikiem ryzyka GER a wręcz u niektórych pacjentów może mieć wpływ ochronny. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu zakażenia H.p. na czynność motoryczną górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ustalenie czy eradyakcja H.p. wpływa na GER u dzieci z zapaleniem żołądka wywołanym H.p. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 33 dzieci z zapaleniem żołądka o etiologii H.p. Zakażenie H.p. było diagnozowane na podstawie badania histopatologicznego wycinków żołądka i szybkiego testu urazowego. GER rozpoznawano na podstawie 24-godzinnej pH-metrii przełyku. Czynność motoryczną przełyku oceniano na podstawie badania manometrycznego a czynność elektryczną żołądka na podstawie elektrogastrografii. Badania wykonywano przed i po eradykacji H.p. Nie stwierdzono różnicy statystycznie znamiennej w częstości występowania GER przed i po eradykacji. Eradykacja znamiennie zmniejszała częstość nasilonego refluksu. Nie stwierdzono zależności między napięciem LES a występowaniem i nasileniem GER. Normogastria była dominującym rytmem czynności elektrycznej żołądka przed i po eradykacji. Wnioski: w badanej grupie dzieci eradyakcja H.p. nie miała wpływu na częstość występowania GER, natomiast znamiennie zmniejszała częstość nasilonego GER. Występowanie i nasilenie GER przed i po eradykacji nie było związane z napięciem LES. Zakażenie H.p. nie miało wpływu na czynność motoryczną przełyku jak również na dominującą czynność elektryczną żołądka.


  3/9

  Tytuł oryginału: Obciążenie czynnikami ryzyka chorych z udarem niedokrwiennym mózgu.
  Autorzy: Koziorowska Ewa, Pokryszko Anna, Gruszka Ewa
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (3) s.33-36
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/9

  Tytuł oryginału: Serum levels of sTNFR-1 and sFas in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis.
  Autorzy: Bilińska Małgorzata, Frydecka Irena, Podemski Ryszard, Gruszka Ewa
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (10) s.CR720-CR723, tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: During the relapse of multiple sclerosis (MS), activated T cells, T cells autoreactive against myelin antigens as well as antigen-nonspecific lymphocytes and monocytes produce a number of proinflammatory cytokines such as TNF (Tumor Necrosis Factor). For a proinflammaoty effect to take place TNF must bind together with appropriate receptors. The aim of the study was to assess value of serum sTNFR-1 adn sFas levels with reference to clinical activation of disease. Material/Methods: Thirty-three patients with clinically documented diagnosis of relapsing-remitting MS and 22 healthy subjects were included in the study. In 15 patients the measurements of sTNFR-1 and sFas levels were performed at the beginning of MS relapse and in 18 subjects - they were taken in MS remission. The levels of both soluble molecules were determined with the use of enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Results: Mean serum sTNFR-1 levels in patients with MS relapse did not differe significantly from mean sTNFR-1 level in patients with MS remission and a control group. Mean serum sFas level in patients with MS relapse was significantly higher comparing with the results obtained in patients with MS remission and in control group. Conslusions: The absence of changes in serum sTNFR-1 levels relative to clinical activation of the disease makes this measurement ineffective in the assessment of MS status. On the other hand, the measurement of serum sFas levels may be a valuable parameter for the monitoring of both MS clinical couse and immune response to treatment when the symptoms of neurological aggravate.


  5/9

  Tytuł oryginału: Etiologia ROP u noworodków z urodzeniową masą ciała 500-1000 g. Kaniulacja żył czaszkowych a ROP.
  Tytuł angielski: ROP etiology in newborns with birth weight 500-1000 gram. Cranium veins caniulation and ROP.
  Autorzy: Kowalik Wojciech, Filipczak Renata, Goch Ewa, Zbróg Alina, Gruszka Piotr, Pacułt Iwona, Gramiak Ewa, Bojda Edyta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.48-51, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczyna występowania retinopatii wcześniaków jest w dalszym ciągu niejasna i co jakiś czas są podnoszone kolejne, prawdopodobne czynniki predysponujące do jej wystąpienia. W pracy przeanalizowano 22 czynniki ryzyka o udowodnionym bądź prawodopodobnym udziale w etiologii ROP. Materiał będący przedmiotem analizy obejmuje 83 noworodki z urodzeniową masą ciałą 570-1000 g, leczonych w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy w latach 1995-2002. Dodatkowo analizowano kaniulację żył czaszkowych do 60 doby życia, w tym bowiem autorzy upatrują jednej z głównych przyczyn wystąpienia ROP. Analiza pod tym kątem, wdług naszej wiedzy, nie była nigdy dokonywana. Po przeanalizowaniu własnego materiału autorzy wysuwają hipotezę, że płyny i leki podawane dożył czaszkowych, będących spływem żyły twarzowej, mogą w sprzyjających okolicznościach penetrować do naczyń siatkówki, zaburzać proces jej waskularyzacji i prowadzić w efekcie do ROP.

  Streszczenie angielskie: The cause of occurence of ROP is stil unexplained an occasionally there are presented new probable predisposing factors. In that study there are described 22 risk factors connected with ROP etiology. Matter of analysis concenrns 83 newborns with birth weight 570-1000 g, treated in NICU of Wojewódzki Szpital in Legnica during 1995-2002. Additionaly cranium veins caniulation till 60 th day of life was analysed, because it is one of the most important causes of ROP in authors' opinon. According to authors' knowledge there was no analysis from that pont of view up to now. After realizing analysis authors' set forth hypothesis that liquids and medicaments injected to cranium veins being confluence of face vein in favourable conditions could penetrate into retina vessels and disturb process of its vascularization and in effect lead to ROP.


  6/9

  Tytuł oryginału: Symptomatologia stwardnienia rozsianego.
  Autorzy: Koziorowska-Gawron Ewa, Andrykiewicz Agnieszka, Koba Magdalena, Gruszka Ewa, Pokryszko-Dragan Anna
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (5) s.36-40, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/9

  Tytuł oryginału: A longitudinal study of the efficacy of interferon therapy in children with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Jasonek Jolanta
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR805-CR814, il., tab., bibliogr. 65 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Interferon alpha (IFN) is the most effective drug in the treatment of chronic hepatitis B. This article presents the results of IFN therapy and 28-month follow-up. Material and methods: 193 Caucasian children (130 boys and 63 girls) aged 1.5 - 17 years were treated with IFN for 20 weeks (3.0 MIU 3 times a week). They were examined at baseline (period 0), after 6 weeks (period 1), 12 weeks (period 2), 20 weeks (period 3), 6 months (period 4), 12 months (period 5), 18 months (period 6), and 24 months (period 7). Results: HBcAg elimination drom period 3 was: 29.6 p.c., 35.2 p.c., 45.4 p.c., 58.3 p.c., in period 7 63.9 p.c. (significantly higher in girls). Significant positive correlations were found in several periods between IFN/mý and HBeAg, HBsAg elimination, HBsAb, HBsAb presence and negatie correlations between IFN/mý and ALT activity. ALT activity significantly decreased in girls between periods 0-3, in boys between 0-3 and 4-6. Significant positive correlations between ALT-0 and HBeAg, HBsAg elimination, HBeAb, HBsAb presence was seen in several periods, more frequently in girls. IFN transiently decreased Hb, leucocytes, and thrombocytes, especially in boys. No relationship was found between IFN therapy and bilirubin, protein, albumin and gammaglobulin concentrations. The prothrombin index increased after 6 months of IFN therapy in girls. Conclusions: The efficacy of IFN therapy is clearer with longer observation, especially in girls. A relationship was found between IFN dose and HBeAg/HbeAb and HBsAg/HBsAb seroconversion. IFN had a transient negative effect on the peripheral blood picture.


  8/9

  Tytuł oryginału: Autoantibodies in children with chronic hepatitis B undergoing interferon therapy.
  Autorzy: Kacprzak-Bergman Irma, Zaleska Izabela, Gruszka Jarosław, Kuchar Ernest
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (12) s.CR821-CR824, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The occurence of varios side effects in patients treated with interferon alpha has attacted more attention to the manifestation of autoantibodies. The purpose of our study was to evaluate the side effects of interferon in children suffering from chronic hepatitis B by detecting six autoantibodies. Material/methods: Autoantibodies were examined in 76 children (55 boys and 21 girls) aged 2-16 years, treated with interferon-alpha 3 MU 3 times weekly for 20 weeks. They were tested before treatment (exam 1) and after its conclusion (exam II). SMAs were determined by indirect immunofluorescence (Euroimmuno reagents), while ANA, AMA M2, GPC, TPO and ATG were measured by EIA (Biomediaca reagents). Results: No statistically significant differences were found between the total number of patients with autoantibodies in examination I and examination II. A comparison of the frequency of presence or absence of autoantibodies in the same patients in exams I and II showed significantly more frequent disappearance of GPC in exam II than appearance (p 0.00005). This was also observed in the case of TPO (p = 0.320). In relation to ANA, SMA, AMA M2 and ATG these differences were not significant. Conclusions: INF-alpha does not induce autoantibody formation in children with chronic hepatitis B. Our results suggest that IFN-alpha may inhbit the formation of some autoantibodies.


  9/9

  Tytuł oryginału: Białko S-100 - marker nie tylko melanoma.
  Tytuł angielski: S-100 protein - not only melanoma biochemical marker.
  Autorzy: Młynarski Rafał, Partyka Robert, Cierpka Szymon, Gruszka Tomasz
  Źródło: Ann. Soc. Doctr. Stud. Acad. Med. Siles. 2002: 28 s.29-34, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 106,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: