Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRUSZCZYŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Orzecznictwo wojskowo-psychiatryczne żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w latach 1995 - 2000.
Tytuł angielski: The military - psychiatrical adjudicate the soldiers of 25 Air Cavalry Brigade during period 1995 - 2000.
Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.12-16, tab., bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki analizy 223 orzeczeń psychiatrycznych Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich /RWKL/ żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej /25 BKPow./ wydanych w latach 1995-2000. Na podstawie orzeczeń RWKL stwierdzono, że co piąty żołnierz był zwolniony ze służby ze względów psychiatrycznych, najczęściej z powodu zaburzeń adaptacyjnych lub występujących pod postacią somatyczną.

  Streszczenie angielskie: The authors present the results of 223 psychiatrical diagnosis of the District Recruitment Commitee concern the soldiers of the 25 Air Cavalry Brigade, which were made in period 1995-2000. based on District Recruitment Committee diagnosis stated, that ebvery five soldier was dissmised because of somatoform disorders and adaptation disorders.


  2/12

  Tytuł oryginału: Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia w zaburzeniach adaptacyjnych u żołnierzy.
  Tytuł angielski: Psychoprophylaxis and health promotion in adaptative disorders in soldiers.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (2) s.190-193, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy uważają, że psychoprofilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w zaburzeniach adaptacyjnych u żołnierzy ma szczególne znaczenie w obecnym okresie trwającej restrukturyzacji sił zbrojnych. Dlatego przedstawiają najważniejsze wg ich oceny postulaty, dotyczące zmiany dotychczas obowiązujących przepisów orzecznictwa wojskowo-psychiatrycznego oraz szerszego wykorzystania dla celów psychoprofilaktyki psychologów w jednostkach wojskowych - konsultantów dowódzcy ds. psychoprofilaktyki.

  Streszczenie angielskie: The authors are of the opinion that psychoprophylaxis and mental health promotion in adaptative disorders in soldiers are particulraly important in the present period of reconstruction of the army. Therefore the authors present the most omportant (according to them) postulates regarding changes of the hitherto in force regulations of military-psychiatric jurisdiction and making wider use of psychologists in military units - commanding officer's consultants for psychoprophylaxis.


  3/12

  Tytuł oryginału: Historia psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w wojsku.
  Tytuł angielski: History of psychoprophylaxis and health promotion in the army.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.314-321, bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu kształtowania się zasad psychoprofilaktyki i promocji zdrowia w wojsku na podstawie ważniejszych konfliktów zbrojnych w XX w.


  4/12

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy psychoprofilaktyki i promocji zdrowia psychicznego w jednostkach aeromobilnych w Polsce i innych państwach.
  Tytuł angielski: Current problems of psychoprophylaxis and mental health promotion in airmobile units in Poland and other countries.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.322-333, bibliogr. 47 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują przeglądu systemu selekcji i doboru kandydatów do wojsk aeromobilnych w Polsce i na świecie oraz wynikających stąd konsekwencji dla zdrowia psychicznego.


  5/12

  Tytuł oryginału: Problemy suicydologii w wojskowym piśmiennictwie psychiatrycznym.
  Tytuł angielski: Suicitology problems in military psychiatric literature.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Gruszczyński Bartosz
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.338-342, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy po wnikliwej analizie powojennego piśmiennictwa psychiatrycznego dochodzą do wniosku, że nadal psychiatrzy wojskowi nieustannie poszukują przyczyn, dla których osoby odbywające służbę wojskową dokonują zamamchów samobójczych. Powszechnie panuje pogląd, że rzadko występuje tylko jedna przyczyna. Najczęściej jest ich wiele i stanowią one konstelacje tworzącą się i narastającą przez dłuższy okres, a niekiedy mają swój początek jeszcze przed rozpoczęciem służby.


  6/12

  Tytuł oryginału: Realizacja testamentu naukowo-organizacyjnego płk prof. zw. dr hab. med. Zdzisława Rydzyńskiego - twórcy powojennej psychiatrii wojskowej.
  Tytuł angielski: Realization of scientific and organizational legacy of Col. prof. Zdzisław Rydzyński, the founder of post-war military psychiatry.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.367-371
  Sygnatura GBL: 304,530

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • płeć męska

  Temat osobowy:
 • Rydzyński
 • Zbigniew -1996

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia dorobek organizacyjny Profesora Z. Rydzyńskiego, którego zasługą było doprowadzenie do pełnej integracji i rozbudowy pionu psychiatryczno-psychologicznego wojskowej służby zdrowia. Po 1989 roku tzw. restrukturyzacja i redukcja armii polskiej wymusiła znaczne ograniczenie i likwidację struktur organizacyjnych psychiatrii wojskowej. Wytyczone przez Profesora kierunku badań naukowych zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia psychicznego żółnierzy są nadal realizowane przez pracowników naukowych w utworzonej w 1967 roku przez Profesora Klinice Psychiatrycznej. 35-lecie Kliniki jest jednocześnie zakończeniem jej funkcjonowania w strukturach Wojskowej Akademii Medycznej.


  7/12

  Tytuł oryginału: Uraz okołoporodowy a używanie alkoholu i środków uzależniających przez żołnierzy jednostki aeromobilnej (szybkiego reagowania).
  Tytuł angielski: Perinatal disorder and alcohol or other psychoactive substance use in soldiers of airmobile unit.
  Autorzy: Nowakowski Tomasz, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (3) s.293-303, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym celem podjętych badań było poznanie, analiza i porównawcza ocena występujących nieprawidłowości porodu i ich wpływ na stosunek do środków uzależniających w populacji poborowych wcielanych do pełnienia zasadniczej służby wojskowej w pododdziałach 25 BKPow. (25 Brygada Kawalerii Powietrznej) w 2001 roku. W 2001 roku poddano badaniom psychiatrycznym i psychologicznym 266 poborowych wcielonych do 1 dywizjonu 25 BKPow. Badanie psychiatryczne prowadzono w oparciu o specjalnie skonstruowaną "Kartę badania w okresie wcielenia", która składała się z 17 zagadnień dotyczącyh wywiadu, oceny stanu somatycznego i psychicznego, stosunek do uzależnień. Badanie psychologiczne przeprowadzono z pomocą testów: MOOSA i ACL. Autorzy przedstawili analizę wyników badań nad problemem używania środków uzależniających, przeprowadzonych w populacji żołnierzy z obciążającym wywiadem okołoporodowym w porównaniu z populacją o negatywnym wywiadzie. W badanej populacji żołnierzy u blisko 17 proc. stwierdzono przebycie urazu okołoporodowego. Populacja ta, istotnie częściej, już od wieku szkolnego używała lub nadużywała środków uzależniających i alkoholu. Znacznie częściej w tej grupie występowały zaburzenia psychiczne spowodowane używaniem alkoholu. Żołnierze z przebytym urazem okołoporodowym częściej stosują nieracjonalne strategie zaradcze w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

  Streszczenie angielskie: The main aim of the research was analysis and comparative evaluation of perinatal disorders and their influence on addictions in the population of recruits of basic military service of submits of 25 Air Cavalary Brigade. In 2001 year 266 recruits who entered 1 squadron of 25 Air Cavalry Brigade had psychiatric and psychological examination was carried out on the basis of specially constructed "Examination cheart of the recruit" which consist of seventen questions relating to history, physical examination, psychiatric examination, and attitude to addictions. The psychological examinations was carried out using MOOS's and ACL's tests. The authors showed the results of the research on the addictives in the population of soliders with positive perinatal history compare to those with negative one. In the examined population of soliders about 17 p.c. had positive perinatal disorders history. This population more often was an addictives or ever overdosed addictives and alcohol since school years. Psychiatric disorders resulting from alcohol overdose were more frequent in the population. The soldiers with history of perinatal disorders more often use irrational remedial measures while solving problems.


  8/12

  Tytuł oryginału: Możliwości terapeutyczne zaburzeń występujących pod postacią somatyczną u żołnierzy.
  Tytuł angielski: Terapeutic possibilities regarding somatoform disorders in soldiers.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech, Florkowski Antoni, Gruszczyński Bartosz
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.319-322, bibliogr. 4 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The authors used the ICD-10 classification and presented the most common psychopathological syndromes from the category "neurotic disorders connected to stress and somatoform disorders" present amongst recruited soldiers. Recruitment to the army is a "situation which is endangering to the mental health" (from the Act on mental health protection), however socio-political changes that took place in our country are an additional factor which can lead to such disorders. The limitations in treatment of these disorders, which are due to army specifications, cause for the majority of those soldiers affected to be unable to carry out their duty. As a consequence of this, civil units carry out the therapeutic processes. Particular attention, amongst the other disorders described, is attributed to the so-called organ neuroses. The authors stress upon the need for psychoprophylactic actions which would reduce the health consequences of being recruited into the army.


  9/12

  Tytuł oryginału: Porównanie wyniku terapeutycznego u pacjentów z lekooporną, psychotyczną depresją leczonych wybranymi lekami przeciwdepresyjnymi i jednostronnymi wstrząsami elektrycznymi.
  Tytuł angielski: The comparative studies of therapeutic results in patients with psychotic refractory depression treated with selected antidepressants and unilateral ECT.
  Autorzy: Hese Robert Teodor, Gruszczyński Wojciech, Szwed Anna, Kielc Małgorzata, Zalitacz Mirosława
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.81-84, bibliogr. 14 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Out of 14 patients with severe, refractory, psychotic depression - 7 patients were treated by UECT and the rest with amitryptyline or mianserin. Remission and improvement were recorded in 6 patients after a course of UECT but in none treated with antidepressants.


  10/12

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności i tolerancji mirtazapiny w leczeniu zaburzeń depresyjnch u osób w wieku podeszłym - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Efficacy and tolerance assessment of mirtazapine in the treatment of depression in the eldery - preliminary report.
  Autorzy: Florkowski Antoni, Gruszczyński Wojciech, Zboralski Krzysztof
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.143-146, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Depressive disorders are often met in the elderly, its course is usually protracted and outcome sometimes fatal. The purpose of this study is evaluation of efficacy and tolerance of mitrazapine in this group of patients. 24 patients (mean age 73,8) with major depressive episode ( 20 in 17-tem HAMD; also CGI scale was used for evaluation) without psychotic features were treated with mirtazapine (30 - 45 mg) for 6 months. Results: improvement (especially such symptoms as better mood and sleep, less anxiety) could be seen in 75 p.c. of patients.


  11/12

  Tytuł oryginału: Wpływ terapii na jakość życia chorych z zespołem jelita drażliwego.
  Tytuł angielski: Quality of life in patients with irritable bowel syndrome.
  Autorzy: Gruszczyński Wojciech, Latos Wojciech
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (6) supl.: X Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego s.331-338, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 10 Gdańskie Dni Lecznictwa Psychiatrycznego Gdańsk 06. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The authors have evaluated the quality of life of 120 persons in three equel groups (those with irritable bowel syndrome, those with neurosis but no psychosomatic symptoms and healthy individuals). The Scale of Quality of Life constructed on the basis of the Rotterdam Symptom List, was applied. Theauthors have also observed the changes that took place in the noted quality of life in the course of therapy. The major conclusion that arises from this study is the following: in the case of irritable bowel syndrome, psychotherapy should used besides typical pharmacological treatment.


  12/12

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe żołnierzy zasadniczej służby wojskowej w kierunku nadużywania alkoholu. Próba zastosowania oznaczania aktywności á-heksozoaminidazy w moczu jako markera przewlekłego picia alkoholu.
  Tytuł angielski: Screening of alcohol abuse in soldiers. The application of determination of á-hexosaminidase activity in urine as a marker of chronic alcohol use.
  Autorzy: Taracha Ewa, Habrat Bogusław, Smela Jarosław, Gruszczyński Wojciech
  Źródło: Alkoh. Narkom. 2002: 15 (1) s.83-94, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,374

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie użyteczności przesiewowego oznaczania aktywności á-heksozaminidazy w moczu jako markera nadużywania alkoholu. W tym celu 292 żołnierzy (średnia wieku 20,7 lat) anonimowo wypełniało AUDIT i kwestionariusz zawierający pytania o stan zdrowia i używanie substancji psychoaktywnych. Ponad połowa ankietowanych (53 proc.) osiągnęła w kwestionariuszu AUDIT wynik ň 8 pkt., co uważa się za wskazanie do klinicznej weryfikacji podejrzeń o picie szkodliwe lub uzależnienie. Aktywność á-heksozoaminidazy w moczu badanej populacji była mała i nie różnicowała m.in. grup z wysokimi i niskimi wartościami w skali AUDIT, grup deklarujących duże i małe spożycie w ostatnim tygodniu przed badaniem. W konkluzji należy stwierdzić, że oznaczanie aktywności á-heksozoaminidazy w moczu w populacji młodych mężczyzn nie jest użytecznym narzędziem przesiewowym do wykrywania przypadków intensywnego picia alkoholu.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to examine usefulness of á-hexosaminidase activity in urine as a screening marker of chronic alcohol acuse. 292 soldies (mean age 20.7 years) completed anonymously AUDIT and questionnaire concerning health and psychoactive substances use. Activity of á-heksosaminidase in urine was determined. It was found that 53 p.c. of soldiers scored in AUDIT 8 or more points what is an indication for more detailed diagnosis. Activity of á-hexosaminidase in urine was low so in abstainers or subjects with low alcohol consumption as in soldiers declared high alcohol intake in last year or in last week. In conclusion: á-hexosaminidase activity in urine is not useful tool for screening of chronic alcohol intake in population of young men.

  stosując format: