Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GROTOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Antygeny (CEA i CA 19-9) w rozpoznawaniu i prognozowaniu gruczolakoraka jelita grubego.
Tytuł angielski: Antigens (CEA and CA 19-9) in diagnosis and prognosis colorectal cancer.
Autorzy: Grotowski Maciej
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.77-80, bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ponad 30 lat temu po raz pierwszy opisano w tkance jelita połodu i nowotworach przewodu pokarmowego antygen karcynoembrionalny (CEA). Następnie wykryto go w surowicy u chorych na gruczolakoraka jelita grubego i rozpoznano jako marker dla tego nowotworu. Z uwagi na małą swoistość antygenu tego nie poleca się jednak jako markera w badaniach przesiewowych u chorych na gruczolakoraka jelita grubego. Stężenia tego antygenu zwiększają się wraz ze stopniem zaawansowania nowotworu. Określanie stężeń przedoperacyjnych CEA w surowicy jest przydatne w rozpoznawaniu nowotworu i prognozowaniu jego nawrotu oraz czasu przeżycia chorych. Ekspresja antygenu CA 19-9 została opisana w odniesieniu do różnych nowotworów złośliwych, w tym również do gruczolakoraka jelita grubego. Nie jest on polecany jako test do badań przesiewowych. Jego stężenia wzrastają w zaawansowanych stanach gruczolakoraka jelita grubego. Pomimo jego mnijeszej czułości w wykrywaniu wczesnych postaci gruczolakoraka jelita grubego niż CEA, połączenie badania obu tych antygenów może dostarczyć więcej informacji niż samo badanie CEA w prognozowaniu nawrotu i przeżycia chorych.

  Streszczenie angielskie: Carcinoembrionic antigen (CEA) was first described more than three decades ago, when its presence was demonstrated in fetal gut tiissue and in tumors from gastrointestinal tract. Subsequently, CEA was detected in the circulation of patients and recognized as a serum marker for colorectal cancer. This tumor marker has not been advocated as a screening test for colorectal cancer, however a preoperative CEA serum level is useful for diagnosis and prognosis of recurrence and survival in colorectal cancer patients. The levels of CEA increased with increasing tumor stage. Expression of carbohydrate antigen (CA 19-9) has been described in various malignancies and also in colorectal cancer. This antigen also has not been advocated as a screening test for colorectal cancer. The levels of CA 19-9 increased in advanced stages of colorectal cancer. Despite its lower sensitivity than CEA in early stages of colorectal cancer, the combination of both antigens can provided more information than CEA alone for prognosis of recurrence and survival in those patients.


  2/9

  Tytuł oryginału: Macica podwójna z krwiakiem w szczątkowym rogu u 16-letniej dziewczynki - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl - the case report.
  Autorzy: Grotowski W., Friebe Z., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.29-30, il., bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek wady wrodzonej macicy u 16-letniej dziewczynki o charakterze macicy podwójnej z krwiakiem w szczątkowym rogu ze szczególnym uwzględnieniem zakresu badań diagnostycznych oraz leczeniem operacyjnym.

  Streszczenie angielskie: We present the case of uterus duplex with hematome in rudimentary horn in 16-years old girl who underwent surgical treatment.


  3/9

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka rozwoju raka jelita grubego u chorych operowanych z powodu kamicy pęcherzyka żółciowego.
  Tytuł angielski: The assessment of the risk of large bowel cancer in patietns operated on cholecystolithiasis.
  Autorzy: Grotowski Maciej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (72) s.482-485, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach pojawiły się doniesienia sugerujące częstsze występowanie raka jelita grubego u osób, które wcześniej przebyły cholecystektomię oraz u osób z nieoperowaną kamicą pęcherzyka żółciowego. Rozbieżne poglądy wielu autorów stały się przyczyną zbadania częstości przebytej cholecystektomii i kamicy pęcherzyka żółciowego u chorych operowanych z powodu raka jelita grubego i porównania tej częstości z dobraną grupą kontrolną w oparciu o własny materiał. Częstość cholecystektomii i nieoperowanej kamicy pęcherzyka żółciowego była oceniana u 90 chorych leczonych z powodu raka jelita grubego o różnej lokalizacji i porównywana z grupą kontrolną 90 chorych leczonych z innych powodów niż choroba nowotowrowa. W przeprowadzonej analizie nie stwierdzono znacząco częstszej cholecystektomii i kamicy pęcherzyka żółciowego u chorych z rakiem jelita grubego w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono również tej różnicy przy uwzględnieniu lokalizacji raka i płci badanych (p 0,05). Uwzględniając wiek powyżej 60 lat stwierdzono, że częściej przebyli cholecystektomię chorzy na raka prawej połowy okrężnicy; konstatacja ta dotyczy obu płci w grupie chorych na raka jelita grbego w porównaniu z grupą kontrolną (p = 0,031). Względne ryzyko rozwoju raka wynosiło w tym przypadku 4,5. U tych chorych cholecystektomię wykonano średnio 14,9 lat przed rozpoznaniem nowotworu. Wcześniej wykonana cholecystektomia u chorych w wieku powyżej 60 lat może zwiększać ryzyko powstania raka w ...

  Streszczenie angielskie: In the recent years reports have become available suggesting more frequent incidence of colorectal cancer in patietns who earlier had cholecystectomy performed as well as in those with unoperated cholecystolithiasis. The divergent views of many authors became the cause of studying of the incidence of past cholecystectomy and cholecystolithiasis in patients operated on for colorectal cancer and comparing of this incidence with that in the control group selected on the basis of own material. The incidence of cholecystectomy and unoperated cholecystolithiasis was assessed in 90 patients treated for colorectal cancer of various location and was compared with the control group of 90 patietns treated for other reasons than neoplastic disease. Both groups were selected with respect to gender, age and hospitalisation duration. In the analysis performed no significantly greater frequency of cholecystectomy and cholecystolithiasis was found in patients with colorectal cancer as compared to the control group. Such difference was neither observed considering cancer location and gender of the studied subjects (p 0.05). Taking into accound in the case of cancer of the right half of the colon in both genders in the group of patietns with colorectal cancer as compared to the control group (p = 0.031). The relative risk for cancer development was in this case 4.5. In these patietns cholecystectomy was performed 14.9 years on the average before cancer diagnosis. The patients in ...


  4/9

  Tytuł oryginału: Pierwotny brak miesiączki u chorych hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001.
  Autorzy: Halerz-Nowakowska B., Słopień R., Szczęsna A., Grotowski W., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.80-82, bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 27 chorych, które zgłosiły się do Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999 - 2001 z powodu pierwotnego braku miesiączki. Średnie wieku badanych kobiet wynosiła 17,7 ń 2,5 lat. Pierwotny brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego rozpoznano u 14 chorych, z czego u 4 chorych rozpoznano wtórny brak miesiączki na podłożu odchudzania, a u jednej chorej przewlekły brak miesiączki na podłożu nadmiernego wysiłku fizycznego. Pierwotny brak miesiączki na tle niewydolności przysadki mózgowej rozpoznano u jednej chorej, która przeszła uprzednio operację mózgu z powodu czaszkogardlaka okolicy szypuły przysadki. Pierwotny brak miesiączki na tle hypoplazji jajników rozpoznano u 1 chorej; zespół Turnera rozpoznano u 5 chorych; zespół Sweyera u 2 chorych; zespół Mayera-Rokitansk'ego-Kstnera u 2 chorych, a zespół Morrisa u 2 chorych.

  Streszczenie angielskie: We studied 27 women who applied to Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001 because of primary amenorrhea. The maen age of studied women was 17.7 ń 2.5 years. Hypothalamic primary amenorrhea was diagnosed in 14 women, 4 of them amenorrhea was caused by denutrition and in 1 of them by exercise. Primary amenorrhea caused by anterior pituitary dysfunction was diagnosed in 1 woman after brain surgery because of craniopharyngioma. Primary amenorrhea caused by ovarian hypoplasia was diagnosed in 1 woman. Turner syndrome was present in 5 women, Sweyer syndrome in 2 patiens; Mayer-Rokitansky-Kstner syndrome in 2 women; Morris syndrome in 2 patients.


  5/9

  Tytuł oryginału: Studies on IL-6, IL-8, bFGF, sTNFRI, sTNFRII and sIL-2R in serum of patients with colorectal cancer.
  Tytuł polski: Badania IL-6, IL-8, bFGF, sTNRFI, sTNFRII i sIL-2R w surowicy chorych na raka jelita grubego.
  Autorzy: Grotowski M[aciej], Piechota W. N., Maruszyński M.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.29-35, il., tab., bibliogr 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cytokiny są grupą mediatorów o zazwyczaj krótkim szeregu białka, które odgrywają ważną rolę w rozwoju, działaniu i kontroli komórek odporności i wielu innych układów. Ekspresja cytokin w surowicy u chorych na nowotwory złośliwe przewodu pokarmowego wciąż nie jest dobrze poznana. Celem pracy było zbadanie w surowicy u chorych na gruczolakoraka jelita grubego przedoperacyjnych stężeń IL-6, IL-8, podstawowego czynniak wzrostu fibroblasta (vFGF) i rozpuszczalnych (s) receptorów (R) czynnika martiwcy guza - TNF (sTNFRI i sTNFRII) oraz IL-2 (sIL-2R). Oceniano również czułość badanych czynników i związek między ich stężeniami a stopniem zaawansowania nowotworu. Badaniem objęto 81 chorych z rozpoznanym histologicznie przed operacją gruczolakorakiem jelita grubego (grupa chorych na raka) oraz 40 zdrowcyh ochotników (grupa kontrolna). Badane czynniki mierzono, stosując zestaw ELISA. Używając metody percentylowej, w oparciu o wyniki grupy kontrolnej obliczano czułość badanych czynników. Stwierdzono, że w grupie chorych w surowicy występowało zanczące zwiększenie ich stężenia, które wynosiło: IL-6 - 5,9, IL-8 - 4,4, bFGF - 3,4, sTNFRI - 1,5, sTNFRII - 1,4 i sIL-2R - 2,0 pg/ml i były 2-krotnie większe w porównaniu z grupą kontrolną (p 0,001). Wartości graniczne w grupie kontrolnej wynosiło: IL-6 - 4,5; IL-8 - 21,1; bFGF - 6,25; sTNFRI - 2254; sTNFRII - 3010 i sIL - 2R - 1676 pg/ml. Czułość IL-6 wynosiła 37 proc., IL-8 - 65,4 proc., bFGF - 25,9 proc., sTNFRI - 30,9 proc., sTNFRII - 50,6 proc. i SIL-2R 71, 6 proc. Stężenia IL-6, IL-8 i sIL-25 dobrze korelowały z progresją nowotworu (p 0,05). Oznaczenie poziomów...


  6/9

  Tytuł oryginału: Comparison of CEA, IL-6, IL-8, bFGF, sTNFRI, sTNFRII and sIL-2R levels in serum of colorectal cancer patients.
  Tytuł polski: Porównanie stężeń antygenu CEA, IL-6, IL-8, bFGF, sTNFRI, sTNFRII i sIL-2R w surowicy u chorych na raka jelita grubego.
  Autorzy: Grotowski M[aciej], Piechota W. N.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.36-43, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Antygen CA jest najpowszechniej używanym antygenem u chorych na raka jelita grubego do rozpoznawania i monitorowania przebiegu choroby. Jego ograniczona czułość i swoistość powodują, że jest zbyt słaby do wykrywania wczesnych postaci tego nowotworu. Ostanio liczne badania zwróciły uwagę na czynniki regulujące odporność, które mogą ułatwić wzrost nowotworów. W tym badaniu analizowaiśmy przedoperacyjne stężenia antygenu CEA, interleukin (IL-6 i IL-8), podstawowego czynnika wzrostu fibroblasta (bFGF) oraz rozpuszczalnych receptorów czynnika martwicy guza (sTNFRI i sTNFRII) i IL-2. Określaliśmy ich czułość oraz współzależność między zasięgiem ich wzrostu a czynnikami kliniczno-patologicznymi. Porównywaliśmy też częstość występowania dodatnich wyników antygenu CEA, badanych cytokin i rozpuszczalnych receptorów. Badaniem objęto 81 chorych na raka jelita grubego (grupa z rakiem) oraz 40 zdrowych osób (grupa kontrolna). Stopień zaawansowaniaai nowotworu oceniano wg klasyfikacji Dukes'a. Stężenia antygenu CEA mierzono w grupie z rakiem używając kitów MEIA. Za górną granicę normy przyjęto wartość 3 ng/ml. W obu gruchach stężenie cytokin i rozpuszczalnych receptorów mierzono używając kitu ELISA. W oparciu o wyniki grupy kontrolnej ustalono normy dla badanych cytokin i rozpuszczalnych receptorów oraz określono ich czułość. Czynnikami kliniczno-patologicznymi były: płeć, wiek, typ histologiczny, przerzuty do wątroby, rozsianie otrzewnowe, zajęcie węzłów chłonnych, umiejscowienie nowotworu, trwanie objawów i stopnie Dukes'a. Ekspresja antygenu CEA, IL-8 oraz sIL-2R dobrze korelowała z analogicznymi...


  7/9

  Tytuł oryginału: Wybrane parametry hormonalne w zespole policystycznych jajników u młodych kobiet.
  Tytuł angielski: Hormonal results in adolescent with polycystic ovarian syndrome.
  Autorzy: Hadaś Krzysztof, Maciejewska Marzena, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Słopień Radosław, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (5) s.19-22, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół policystycznych jajników (PCOS) jest złożonym zespołem zaburzeń hormonalnych i metabolicznych, obejmujących w znacznym odsetku insulinooporność i nadwagę. Celem pracy była ocena występowania insulinooporności młodocianych kobiet z rozpoznaniem PCOS i ocena wzajemnych korelacji oznaczanych parametrów. Analizie poddano 259 kobiet w wieku 12-20 lat z rozpoznaniem PCOS. Wykonano ocenę kliniczną i badania hormonalne (FSH, LH, estradiol, insulina, testosteron, DHEA-s i PRL), glukozę na czczo i USG. BMI korelowało ze wskaźnikiem insulinooporności (IR) (p 0,005), z insuliną (p 0,00001) i testosteronem (p 0,001). Stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy objętością jajników a stosunkiem, LH do FSH (p 0,005). Insulina korelowała ze stężeniem DHEA-s (p 0,05) i stężeniem SHBG (p 0,05). Stężenie DHEA-S powyżej górnej granicy normy występowało u 11,1 proc. kobiet z rozpoznaniem PCOS. Stężenie SHBG nie korelowało zw wskaźnikiem insulinooporności. Nie wykazano zależności między stosunkiem LH/FSH, insulinmy i IR a stężeniem testosteronu oraz zależności między stężeniem insuliny a objętością jajników. Wnioski: 1. Stopień zaburzeń hormonalnych u młodych kobiet z zespołem policystycznych jajników jest mniejszy niż u dojrzałych kobiet z zespołem PCO. 2. Określenie stężenia insuliny lepiej koreluje z zaburzeniami obserwowanymi w zespole policystycznych jajników niż wskaźnik insulinooporności.


  8/9

  Tytuł oryginału: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu u dziewcząt i młodych kobiet hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001.
  Autorzy: Słopień Radosław, Halerz-Nowakowska Barbara, Grotowski Waldemar, Szczęsna Arleta, Warenik-Szymankiewicz Alina
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.42-44, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wtórny brak miesiączki po odchudzaniu jest zaburzeniem funkcjonalnym, które jest spowodowane upośledzeniem pulsacyjnego wydzielania GnRH. Grupę badaną stanowiły 44 dziewczęta i młode kobiety, hospitalizowane w Klinicwe Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu w latach 1999-2001 z powodu wtórnego braku miesiączki po odchudzaniu. Średni wiek dziewcząt i młodych kobiet z grupy badanej wynosił 17,7 (ń 1,5) lat. BMI w grupie badanej wynosiło średnio 17,76 kg/mý (ń 1,42), średnie stężenie FSH wynosiło: 5,7 IU/l (ń 2,7 IU/l), LH 2,3 IU/l (ń 1,79 IU/l) a estradiolu: 26,5 pg/ml (ń 19,75 pg/ml). Uzyskane wyniki badań świadczą o tym, że decydujące znaczenie z punktu widzenia aktywności układu podwzgórze-przysadka-jajnik ma wielkość spodku masy ciała a nie aktualna wartość wskaźnika BMI.

  Streszczenie angielskie: Secondary amenorrhea after denutrition is a regulatory disorder, which is caused by an impairment in GnRH secretion. We studied 44 young women hospitalized in Department of Gynecological Endocrinology University of Medical Sciences of Poznań between 1999 and 2001. The mean age of studied women was 17.7 (ń 1,5) years. The mean value of BMI was 17.76 kg/mý (ń 1.42), the mean FSH concentration was: 5.7 IU/l (ń 2.7 IU/l), LH 2.3 IU/l (ń 1.79 IU/l) and estradiol: 26.5 pg/ml (ń 19.75 pg/ml). Obtained results suggest that the value of body mass decrease is more important than actual BMI value from the point of ovarian activity.


  9/9

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na insulinooporność oraz stężenia wybranych białek.
  Autorzy: Hadaś K., Maciejewska M., Halerz-Nowakowska B., Grotowski W., Słopień R., Warenik-Szymankiewicz A.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.183-186, bibliogr. 10 poz. - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: