Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GROSZEK
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Toksykologia wieku podeszłego.
Tytuł angielski: Advanced age toxicology.
Autorzy: Groszek Barbara
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.204-206, bibliogr. 35 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zależne od wieku zmiany w fizjologii ustroju często doprowadzają do nieoczekiwanych i groźnych odpowiedzi na stosowane w celach terapeutycznych leki. Niepożądane reakcje na leki są częstsze w populacji ludzi starszych i są wynikiem zmian farmakokinetyki, farmakodynamiki leków oraz polipragmazji i współistnienia różnych chorób. Przyczyną ostrych przypadkowych zatruć wśród pacjentów w wieku podeszłym jest niewłaściwe stosowanie i przechowywanie leków, osłabienie funkcji zrozumienia i postrzegania. Nierozpoznane i nieleczone stany depresyjne są często przyczyną zatruć samobójczych.

  Streszczenie angielskie: Age-dependent changes in the human physiology functions often resuts in unpredictable and harmful responses to the therapeutic drugs. Adverse drug reactions are more common in the elderly, mainly due to chnges in pharmacokinetics, pharmacodynamics of drugs, polypharmacy and associated diseses. Unintentional acute poisoning in the elderly are a result of improper, mistaken use or storage of drugs and confusion. Unrecognized and no treated depressive states are one of the most frequent reason of intentional poisoning in elderly.


  2/5

  Tytuł oryginału: Psychologiczna analiza wyników badań pacjentów w wieku powyżej sześćdziesiątego roku życia hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ po próbach samobójczych.
  Tytuł angielski: Analysis of psychological examination results for patients over 60 years of age treated in the Department of Clinical Toxicology CM UJ after suicidal attempts.
  Autorzy: Szczepańska Łucja, Madej Joanna, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.286-290, tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania psychologiczne wykonywane w Klinice Toksykologii obejmują niemal wszystkich pacjentów hospitalizowanych po próbie samobójczej. Wśród ogółu, niewielki procent stanowią osoby w podeszłym wieku. Z naszych obserwacji wynika, że w ciągu ostatnich lat wyraźnie wzrostła liczba osób w wieku podeszłym leczonych po próbach samobójczych. Opracowanie obejmuje 188 pacjentów po 60 roku życia. Oprócz celów diagnostycznych kontakt psychologa z pacjentem miał charakter terapeutyczny. Równie ważna była rozmowa z rodziną pacjenta oraz interwencja skierowana na znalezienie form pomocy osobom dla których powrót do poprzednich warunków stanowiłby poważne zagrożenie życia.

  Streszczenie angielskie: Psychological examination the Toxicological Department covers almost all patients treated after suicidal attempts. Elder people constitute a small percentage of this population. Our observation shows, that this percentage is growing in recent years. This analysis covers 188 patients over 60 years of age. Involvement of a psychologist was not only diagnostic but also therapeutic. Important part of the treatmetn included a session with patient's family and effort targeted to help patients for whom coming back to their previous environment could present life threatening danger.


  3/5

  Tytuł oryginału: Samobójstwa dokonane i usiłowane w Krakowie - podobieństwa i różnice.
  Tytuł angielski: The completed and attempted suicides in Kraków - similarities and differences.
  Autorzy: Polewka Andrzej, Groszek Barbara, Trela Franciszek, Zięba Andrzej, Bolechała Filip, Chrostek-Maj Jan, Kroch Stanisław, Datka Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.298-303, tab., bibliogr. 38 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań interdyscyplinarnych powstałych na bazie współpracy Katedry Medycyny Sądowej, Kliniki Toksykologii i Kliniki Psychiatrii w Krakowie, których celem było wyłonienie podobieństw i różnic pomiędzy samobójstwami dokonanymi i usiłowanymi pod względem cech socjodemograficznych i klinicznych. Analizowano 220 przypadków samobójstw dokonanych, jakie miały miejsce na terenie Krakowa i okolic w roku 2000. Materiał prezentowany w niniejszej pracy opierał się na archiwalnych danych zawartych w protokołach oględzin i sekcji zwłok, wykonanych w krakowskim Zakładzie Medycyny Sądowej. W grupie tej znajdowało się 177 mężczyzn oraz 43 kobiety w wieku od 13 do 89 lat. Średnia wieku badanych wynosiła 43,6 lat, u mężczyzn 42 lata, u kobiet 50 lat. W przeważającej większości to renciści, emeryci i bezrobotni mężczyźni. Podobna, a nawet jeszcze bardziej zdecydowana tendencja zaznaczyła się w grupie kobiet. W znacznej liczbie przypadków zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn stwierdzano w wywiadzie zaburzenia psychiczne oraz uzależnienie od alkoholu. Osobną grupę przypadków stanowiły osoby, u których stwierdzano wcześniej istotne choroby somatyczne. Jak wynika z dancyh archiwalnych na przestrzeni ostatniego stulecia najczęstszym sposobem odebrania sobie życia jest powieszenie. Również w badanym materiale samobójstwa przez powieszenie stanowiły 133 przypadków. Należy dodać, iż w 37 proc. przypadków stwierdzono poziom alkoholu we krwi od 0,5 do 3 i ...

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of the interdisciplinary research conducted on teh basis of cooperation between the Institute of Forensic Medicine, the Department of Clinical Toxicology, and the Clinic of Psychiatry in Kraków. The aim of the research was to determine similariteis and differences between attempted and completed suicide from the point of view of socio-demographic and clinical traits. The authors analysed 220 cases of completed suicide committed n Kraków and its envirnos in the year 2000. The material presented in the study was based on the archive data from post mortem examinations conducted in the Institute of Forensic Medicine in Kraków. The sample consisted of 177 males and 43 females ranging in age from 13 to 89 years. The mean age was 43.6 years for the entire group, 42 years for males and 50 years for females. The majority of subjects were males, either unemployed, or pensioners. A similar tendency was observed in the group of female subjests. Mental disorders and alcoholic addiction in anamnesis were discovered in a significant number of cases both in the gourp of males and in the group of femeles. Subjects, in whom serious somatic diseases had been detected, consituted a separate group of cases. According to the archive data, in the last centruy, suicide was most frequently committed by hanging. Similarly, in the sample examined, in 133 cases, suicide was committed by hanging. In 37 p.c. of cases, the level of alcohol in the suicides' blos was ...


  4/5

  Tytuł oryginału: Wiek a częstość występowania i rodzaj zatruć wśród mieszkańców Krakowa, leczonych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 - 2001.
  Tytuł angielski: The pattern of poisonings with chemical compounds in Kraków inhabitants hospitalised at the Department of Clinical Toxicology of Jagiellonian University Medical College in 1997 - 2001 in relation to age.
  Autorzy: Targosz Dorota, Szkolnicka Beata, Morawska Jowanka, Pach Janusz, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.325-330, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano analizy zatruć substancjami chemicznymi wśród pacjentów hospitalizowanych w Klinice Toksykologii CM UJ w latach 1997 - 2001, z uwzględnieniem wieku i rodzaju substancji toksycznych. Analizą objęto 17931 osób, w tym 6016 (33,6 proc.) kobiet i 11915 (66,3 proc.) mężczyzn. W każdym z analizowanych lat, mimo tendencji zniżkowej, odsetek pacjentów w wieku od 20 - 39 lat był najwyższy. Zanotowano także stały wzrost liczby zatruć w starszych grupach wiekowych. Najwięcej zatruć w wyniku podjętych prób samobójczych zanotowano w latach 1998 i 1999 w najmłodszej oraz najstarszej grupie wiekowej: 37,1 proc. i 37 proc. w roku 1998 oraz 25,5 proc. i 22,2 proc. w roku 1999. Tylko w grupie najmłodszych pacjentów dominującą przyczyną zatruć były leki. W pozostałych grupach wiekowych główną przyczyną zatruć był alkohol; najwyższy odsetek zatruć etanolem (61,6 proc.) zanotowano wśród pacjentów w wieku od 40 - 59 lat. W ciągu pięciu analizowanych lat zanotowano łącznie 89 zgonów. Średni wskaźnik śmiertelności był niski i wynosił 0,5. W grupie najstarszych pacjentów najczęstszą przyczyną zgonów były leki (30,4 proc.), a następnie alkohol (17,4 proc.), tlenek węgla (13 proc.) i rozpuszczalniki (13 proc.).

  Streszczenie angielskie: The pattern of poisonings in patients hospitalised in the Department of Clinical Toxicology Jagiellonian University Medical College in 1997 - 2001 was presented in the study. The analysis includes 17931 patients: 6016 (33.5 p.c.) women and 11915 (66.4 p.c.) men. The rate of patients between 20 - 39 years old was highest in al the analysed year, however downward trend was noticed. The upward tendency was noted in older group of poisoned patients. A suicidal poisonings were ostly common in 1998 and 1999 in the youngest and oldest groups: 37.1 p.c, 37 p.c. in 1998, and 25.5 p.c., 22.2 p.c. in 1999 respectively. The medication drugs were the most common cause of acute poisonings only in the group of adolescent patients. Ethyl alcohol was the common cause of poisoning in adult groups. The highest rate of ethanol intoxication was noted in patients between 40 to 59 years old. A 89 lethal intoxication were noted in analysed period. The average mortality rate was low (0.5). A medication drugs (30.4 p.c.) followed by ethanol (17.4 p.c.), carbon monoxide (13 p.c.) and solvents (13 p.c.) were involved in lethal poisonings in the oldest group of patients.


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia na dym tytoniowy.
  Tytuł angielski: The exposition to tobacco smoke.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszewski Wojciech, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.358-363, tab., bibliogr. 86 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest zjawiskiem powszechnym. Na ponad 4000 tysiące toksycznych związków narażone są zarówno osoby palące jak i niepalące przebywające w tych samych pomieszczeniach z "palaczami". Ocena narażenia na dym tytoniowy może być oparta o badania ankietowe, monitoring powietrza i oznaczanie biomarkerów w płynach ustrojowych. W powietrzu można oznaczać wiele związków, które zawarte są w dymie tytoniowym, ale najczęściej oznacza się nikotynę i polidyspersyjne cząstki stałe. Wśród biomarkerów narażenia na dym tytoniowy najczęściej wykorzystywana jest kotynina - główny metabolit nikotyny, jakkolwiek oznaczanie karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, adduktów amin i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z hemoglobiną, albuminami i DNA bywają w tym celu także stosowane.

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. A variety of biomerkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein adn DNA adducts) are propose for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, salive). Plasma cotinine concentraton correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposue to ETS. Other biomarkers as carboxyhemoglobin, thiocyanate, and amines and polycyclic aromatic hydrocarbons adduct can be also use.

  stosując format: