Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GROSS
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: The vascular endothelin system is not overactive in normotensive hemodialysis patients
Autorzy: Bssemaker Eckhart, Passauer Jens, Reimann Doreen, Schulze Beate, Reichel Wolfgang, Gross Peter
Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[59-67], il., tab., bibliogr. 30 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
Sygnatura GBL: 802,649

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Chronic hypokalaemia of adults : Gitelman's syndrome is frequent but classical Bartter's syndrome is rare
  Autorzy: Gladziwa U., Schwarz R., Gitter A. H., Bijman J., Seyberth H., Beck F., Ritz E, Gross P[eter]
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[81-87], il., tab., bibliogr. 22 poz., sum. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  3/8

  Tytuł oryginału: Chronic, diagnosis-resistant hypokalaemia
  Autorzy: Reimann Doreen, Gross Peter
  Źródło: W: 2 Katowickie Seminarium "Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym" : [materiały zjazdowe] - Katowice, [2002] s.[89-93], il., tab., bibliogr. 30 poz. - 2 Katowickie Seminarium pt. Postępy w nefrologii i nadciśnieniu tętniczym Katowice 14-16.11. 2002
  Sygnatura GBL: 802,649

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Wpływ monoazotanu izosorbidu na skórny przepływ krwi u pacjentów z zespołem Raynauda.
  Tytuł angielski: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in patients with Raynaud's syndrome.
  Autorzy: Gross Robert, Galus Krzysztof, Zając Stanisław, Jędrasik Maciej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.29-34, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 19 kobiet z zespołem Raynauda oceniono wpływ monoazotanu izosorbidu (Mononitu) na skórny przepływ krwi przed i po oziębieniu ręki. Pomiary przepływu krwi wykonano za pomocą przepływomierza laserowo-dopplerowskiego. Mononit zmniejszył znamiennie statystycznie niekorzystny wpływ zimna na skórny przepływ krwi w opuszce palców. Wyniki te popierają koncepcję, że jedną z przyczyn zespołu Raynauda jest upośledzenie zdolności śródbłonka do uwalniania tlenku azotu. Wydaje się, że w chwili obecnej uzasadnione jest stosowanie Mononitu zapobiegawczo, lub leczniczo w stanach wyzwalających napady fenomenu Raynauda.

  Streszczenie angielskie: The influence of isosorbide mononitrate on skin blood flow in the pulp of finger by means of laser-Doppler flowmetry was evaluated in 19 women with Raynaud's syndrome. Skin blood flow changes were measured after cooling the hand. Isosorbide mononitrate decreased the influence of cooling on skin blood flow in the pulp of finger. This finding supports the theory that endothelial dysfunction is one of the reasons of Raynaud's syndrome. We suppose that application of isosorbide mononitrate should be useful in prevention and the treatment of Raynaud's phenomenon attacks.


  5/8

  Tytuł oryginału: Samobójstwo przez inhalację propanu-butanu.
  Tytuł angielski: Suicide by propane-butane inhalation: a case report and review of the literature.
  Autorzy: Gross Adam, Kłys Małgorzata
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.37-42, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek samobójstwa 26-letniej kobiety, dokonanego przez inhalację propanu-butanu, czerpanego z domowej butli gazowej. Przedstawiono okoliczności śmierci, wyniki badania zwłok oraz badań toksykologicznych i przedyskutowano je w konfrontacji z danymi z piśmiennictwa.

  Streszczenie angielskie: A case of suicide of a 26-year old woman by propane-butane inhalation is presented with a description of the circumstances, postmortem pathomorphological and toxicological findings. The literature relating to deaths due to inhalation of these gaseous substances was briefly reviewed.


  6/8

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z Sympozjum Naukowego pt. "Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu", Osieczany k/Krakowa, 20-21.06.2001. Omówienie wyników ankiety i dyskusji.
  Autorzy: Kunz Jerzy, Gross Adam, Kowalski Piotr
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (1) s.47-51, tab. - Sympozjum naukowe pt. Różnice w opiniowaniu Zakładów Medycyny Sądowej w ocenie stopnia uszczerbku na zdrowiu Osieczany k. Krakowa 20-21.06. 2001
  Sygnatura GBL: 304,812

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  7/8

  Tytuł oryginału: Rola izoprostanów i stresu oksydacyjnego w patologii układu oddechowego.
  Tytuł angielski: Role of the isoprostanes and oxidative stress in pathology of respiratory system.
  Autorzy: Mika Paweł, Gross Iwona, Koza Magdalena, Soja Jerzy, Nagraba Krzysztof, Gielicz Anna, Sładek Krzysztof
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1103-1109, il., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Zależność przebiegu klinicznego zawału ściany dolnej serca od obecności obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych.
  Tytuł angielski: Clinical outcome depends on precordial ST segment depression during inferior myocardial infarction.
  Autorzy: Jaskuła Violetta, Kaźmierski Maciej, Zaorski Krzysztof, Siedy Janusz, Gross Maria, Tendera Michał
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.499-504, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zawał ściany dolnej serca przebiega łagodniej niż zawał ściany przedniej. Zaobserwowano jednak, że obecność obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych u pacjentów w zawale dolnościennym zwiększa częstość powikłań i pogarsza rokowanie. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w warunkach interwencyjnej reperfuzji mechanicznej, wykonanej do 12 godzin od początku bólu zawałowego. Analizie poddano 199 chorych, których podzielono na dwie grupy: I - bez obniżeń odcinka ST w V1-V6 (n = 59), II - z obniżeniami odcinka St w V1-V6 (n = 140). W poszczególnych grupach obserwowano przebieg kliniczny, powikłania i sposoby leczenia. Wyniki: W grupie II zauważono większą aktywność wskaźników martwicy serca (CK 2563 U/l vs. 1273 U/l, CK-mB 2235 U/l vs. 118 U/l; p 0,00001) i ogólną liczbę powikłań (93 proc. vs. 52 proc.; p 0,001) w porównaniu z grupą I. Spośród powikłań największa różnica dotyczyła częstości komorowych zaburzeń rytmu (22 proc. vs. 10 proc.; p 0,05) i objawów klinicznych powyżej II klasy według Killipa i Kimballa (29 proc. vs. 14 proc.; p 0,02). Dzięki zastosowaniu pierwotnej angioplastyki wieńcowej śmiertelność szpitalne w obu grupach była niska, choć nieco wyższa w grupie II (7 proc. vs. 3 proc.; różnica nieistotna). Przezskórną anigoplastykę wieńcową jednonaczyniową rzadziej wykonywano w grupie II niż I (63 proc. vs. 81 proc.; p 0,02). Wnioski: Występowanie wielonaczyniowej choroby wieńcowej jest częściej związane z obecnością obniżeń ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The clinical course of inferior wall acute myocardial infarction (AMI) is less severe than of anterior wall AMI. It was however noted, that the presence of ST-segment depression in precordial leads in patients with inferior wall AMI increases the risk of the adverse outcomes and worsens the prognosis. Material and methods: The study was carried out in the setting of AMI treated aggresively with percutaneous coronary angioplasty (PTCA) performed within 12 hours from the onset of the pain. 199 patients participating in this study were divided into 2 groups: Gropu I - without ST-segement depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 59) and group II - with ST-segment depression in leads V1-V6 (n = 140). The clinical course, adverse outcomes and methods of treatment were analized in both groups. Results: In group II the levels of cardiac biomarkers were higher (CK 2563 U/l vs 1273 U/l, CK-MB 235 U/l vs. 118 U/l; p 0.00001) and the total number of adverse outcomes was higher (93 p.c. vs. 52 p.c.; p 0.001) in comparison to group I. The otucome analysis revealed higher incidence of ventricular arrhythmias (22 p.c. vs. 10 p.c.; p 0.05) and higher incidence of Killip-Kimball class II in patients from group II (29 p.c. vs. 14 p.c.; p 0.02). Although the majority of patients were treated with PTCA and overall in-hospital mortality was low, it was higher in group II (7 p.c. vs. 3 p.c.; NS). In group II ...

  stosując format: