Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GROCHOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Ocena kontraktu Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w roku 2002 w wybranych oddziałach lecznictwa zamkniętego SPZOZ województwa lubelskiego.
Tytuł angielski: Evaluation of the Lublin Regional Health Board contract in 2002 in the selected departments of the state hospital health service of the Lublin region. P. 1: Hospital beds as a criterion of contract evaluation.
Autorzy: Grochowski Leszek
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.694-697, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano kontrakty Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych (LRTKCh) na 2002 r. w szpitalach zespolonych województwa lubelskiego. Kryterium oceny stanowiła wartość nakładów (kontrakt w zł) na 1 łóżko. Z punktu widzenia płatnika najbardziej kosztowny jest szpital im. S. Wyszyńskiego w Lublinie, a najmniej szpital w Białej Podlaskiej. Stwierdzono znaczne różnice w nakładach finansowych na 1 łóżko w analizowanych oddziałach szpitali zespolonych. Najbardziej kosztochłonne z punktu widzenia płatnika są oddziały chirurgiczne, a najmniej oddziały pediatryczne. Wykazano znaczne zróżnicowanie w poziomie nakładów na 1 łóżko we wszystkich analizowanych oddziałach.

  Streszczenie angielskie: The contracts of the Lublin Regional Health Board for 2002 in the hospitals of the Lublin region were evaluated. The evaluation criterion used was the expenditure (contract in zł) per 1 bed. From a payer's point of view, the S. Wyszyński Regional Hospital in Lublin is the most expensive unit while the hospital in Biała Podlaska - the least expensive one. The significant differences were observed comparing the financial costs per 1 bed in the examined departments. The most cost - consuming departments were found to be the surgical wards while the least cost - consuming ones - the pediatric wards. In all the departments analysed, the costs per 1 bed were highly differentiated.


  2/16

  Tytuł oryginału: Ocena kontraktu Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych w roku 2002 w wybranych oddziałach lecznictwa zamkniętego SPZOZ województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Evaluation of the Lublin Regional Health Board contract in 2002 in the selected departments of the state hospital health service of the Lublin region. P. 2: Medical staff as a criterion of contract evaluation.
  Autorzy: Grochowski Leszek, Włoch Krzysztof, Skórzyńska Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.698-702, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano wartość kontraktu z Lubelskiej Regionalnej Kasy Chorych (LRKCh) przypadającego na 1 etat lekarski i 1 etat pielęgniarski w szpitalach zespolonych województwa lubelskiego - w czterech podstawowych oddziałach. Analiza wykorzystania istniejących zasobów kadrowych wykazała znaczne różnice w średniej wartości kontraktu na 1 etat lekarski, a także na 1 etat pielęgniarski w wybranych podstawowych oddziałach. Zaobserwowane różnice występują zarówno w oddziałach o tej samej specjalności, jak i między oddziałami o różnej specjalności tworzą tym samym różne warunki potencjalnej intensywności pracy w badanych jednostkach.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the value of the contract of the Lublin Regional Health Board per 1 physician's and 1 nurse's post in the hospitals of the Lublin region in four basic departments. According to the usage of existing staff resources, the evaluation revealed significant differences in the average contract value per 1 physician's and 1 nurse's post in the selected departments. The differences are observed in the departments of the same and of different specialties, therefore they create different conditions for potential intensity of work in the examined units.


  3/16

  Tytuł oryginału: Chirurgia dziecięca w Polsce.
  Tytuł angielski: Childrens surgery in Poland.
  Autorzy: Stoba Czesław, Grochowski Jan, Czernik Jerzy
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (1) s.99-105, il., bibliogr. 34 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia nowożytna
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  4/16

  Tytuł oryginału: Czy można zaniechać rutynowego wykonywania śródoperacyjnych badań bakteriologicznych u dzieci z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego?
  Tytuł angielski: Can routine intraoperative cultures in children with acute appendicitis be abandoned?
  Autorzy: Przewratil Przemysław, Becht Rafał, Niedzielski Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Grochowski Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (6) s.473-482, tab., bibliogr. 13 poz. + bibliogr. 2 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było badanie wpływu śródoperacyjnych badań bakteriol. na przebieg leczenia dzieci z zapaleniem wyrostka robaczkowego (ZWR). Materiał i metodyka. W latach 1990-1992 (okres I) i 1998-1999 (okres II) w Klinice Chir. i Onkol. Dziec. AM w Łodzi leczono 297 dzieci z ZWR. Analizie poddano: liczbę, wiek i płeć pacjentów, liczbę i rodzaj powikłań, czas hospitalizacji, częstość wykonywania i wyniki śródoperacyjnych badań bakteriol., rodzaj i schemat antybiotykoterapii. Wyniki. W okresie I antybiotykoterapię stosowano u 74,7 proc. pacjentów (139/186). Śródoperacyjne badania bakteriol. wykonano u 116 dzieci (62,4 proc.), a wynik dodatni uzyskano w 40 przypadkach (34,5 proc.). Wpłynęło to na zmianę leczenia w okresie pooperacyjnym zaledwie u 10 pacjentów (8,6 proc.). W okresie II antybiotyk (Cefotoxime) podawano rutynowo w dawce przedoperacyjnej u wszystkich pacjentów (n = 111). U 73 dzieci (65,8 proc.) wykonano śródoperacyjne badania bakteriol. z wynikiem dodatnim w 16 przypadkach (21,9 proc.). Na zmianę leczenia wpłynęło to tylko u 3 pacjentów (4,1 proc.). Wnioski. Ze względu na znajomość flory bakteryjnej występującej w ZWR, skuteczność empirycznej antybiotykoterapii, duży odsetek ujemnych posiewów i w praktyce brak wpływu ich wyników na przebieg leczenia, można w naszej opinii zaniechać rutynowego wykonywania śródoperacyjnego badania bakteriol. u dzieci z zapaleniem wyrostka robaczkowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to determine the impact of intraoperative cultures (IC) on the treatment of children with aacute appendenctis (AA). Material and methods. In the years 1990-1992 (period I) and 1998-199 (period II), 297 children underwent operative treatment for AA at the Department of Pediatric Surgery and Oncology, Medical University in Łodź. Number, sex, and age of patients, number and type of complications, duration of hospital stay, number and results of IC, antibiotics regimen were analysed. Results. During period I antibiotics were administered in 74.7 p.c. of patients (139/186). IC was taken in 116 children (62.4 p.c.) and was positive in 40 instances (34.5 p.c.). Postoperative antibiotics were altered only 8.6 p.c. of the time (n = 10) in response to IC results. During period II antibiotic (Cefotaxime) was administered intravenously preoperatively as a routine. In 73 children (65.8 p.c.) IC was taken, and was positive in 16 cases (21.9 p.c.). Postoperative antibiotics were altered only 4.1 p.c. of the time (n=3) in response to culture results. Conclusions. Beacuse of the well recognised bacteriology of AA, high effectiveness of the empiric antibiotics therapy, high percentage of negative IC, an dinessential impact of IC results on postoperative treatment, in authors' opinion, routine IC can be abandoned in children with acute appendicitis.


  5/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie badań monometrycznych u dzieci w zaburzeniach oddawania stolca.
  Tytuł angielski: Application of manometric examinations in children suffering from abnormal rectoanal functioning.
  Autorzy: Porębska Anna, Osman Sławomir, Niedziela Wojciech
  Opracowanie edytorskie: Grochowski Jan (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (4) s.307-313, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równoległy w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności badań manometrycznych w zaburzeniach czynnościowych odbytnicy i odbytu. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 297 dzieci, w tym 176 dzieci z zaparciami, 36 z zaparciami i popuszczaniem stolca oraz 85 z nietrzymaniem stolca. Badanie przeprowadzono aparatem firmy Viest. Oceniono obecność lub brak odruchu zwiotczenia zwieracza wewnętrznego odbytu (OZZW), ciśnienie w kanale odbytniczym i w odbytnicy, różnice ciśnień pomiędzy kanałem odbytniczym a odbytnicą oraz siłę skurczową zwieracza zewnętrznego odbytu w stanie spoczynku i podczas wysiłku. U dzieci z obecnym OZZW oznaczono najwyższe wychylenia fali zwiotczenia i czas trwania fali zwiotczenia. Wyniki. Wśród 53 dzieci z brakiem OZZW po poszerzeniu diagnostyki u 29 rozpoznano chorobę Hirschsprunga. U 244 dzieci z obecnym OZZW zastosowano leczenie zachowawcze. Do rehabilitacji czynnościowej zakwalifikowano 33 dzieci z obecnym OZZW i 2 dzieci bez OZZW. Wniosek. Badanie elektromanometryczne końcowego odcinka jelita grubego może mieć szerokie zastosowanie we wstępnej diagnostyce zaparć oraz w rehabilitacji czynnościowej.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was estimation of manometric examination usefulness in functional disorders of the rectum and anus. Material and methods. 297 children underwent examination, amongst whom 176 suffered from constipation, 36 from constipation and fecal incontinence and 85 from fecal incontinence. The examination was performed by means of the Viest apparatus. We evaluated the lack or presence of internal sphincter muscle flaccidity reflex (OZZW), the pressure in the anal canal and in the rectum, difference of pressures between the anal canal and the rectum, as well as the contraction force of the external sphincter muscle during resting and exertion. The highest deflection of flaccidity was observed amongst children with ozzw. Results. Following complex diagnosis Hirschsprung's disease was recognized in 29 children from 53 with lack of OZZW. Conservative treatment was administered to 244 children with OZZW. 33 children with ozzw and 2 without were qualified towards rehabilitation. Conclusion. Electromanometric examinations of the distal part of the large intestine can be widely applied during introductory diagnosis of constipation, as well as during rehabilitation.


  6/16

  Tytuł oryginału: Rozwój dzieci po leczeniu operacyjnym wrodzonej niedrożności i zwężeniu dwunastnicy : praca doktorska
  Autorzy: Szymborski Jerzy, Grochowski Jan (promot.).; Uniwersytet Jagielloński [Collegium Medicum], Wydział Lekarski, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii, Klinika Chirurgii Dziecięcej w Krakowie
  Źródło: 2002, 81 k. : il., tab., bibliogr. 88 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19760

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/16

  Tytuł oryginału: Wartość zmodyfikowanej techniki J. L. Goldnera w leczeniu idiopatycznych stóp końsko-szpotawych u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Kowalczyk Bartłomiej, Grochowski Jan (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Wydział Lekarski, Polsko Amerykański Instytut Pediatrii, Katedra Chirurgii Pediatrycznej, Klinika Chirurgii Dziecięcej, Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 91 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20131

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/16

  Tytuł oryginału: Zastosowanie silikonowej endoprotezy typu Y w protezowaniu nowotworowych zwężeń rozwidlenia tchawicy : praca doktorska
  Autorzy: Grochowski Zbigniew, Orłowski Tadeusz (promot.).; Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej w Krakowie
  Źródło: 2002, 98 k. : il., tab., bibliogr. 187 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20592

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/16

  Tytuł oryginału: Międzybłoniaki opłucnej jako późne następstwa zanieczyszczenia środowiska azbestem.
  Tytuł angielski: Mesothelioma as the delayed consequence of asbestos environment pollution.
  Autorzy: Radziszewski Andrzej Stanisław, Skrok Lucyna, Weryński Waldemar, Grochowski Zbigniew, Radziszewski Andrzej Bartłomiej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.1048-1051, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ochrona środowiska
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Międzybłoniaki opłucnej są rzadkimi nowotworami o stosunkowo szybkim przebiegu prowadzącym do wyniszczenia i śmierci chorego. Udowodniono zależność zachorowań od ekspozycji na azbest. Przedstawiono sześć przypadków międzybłoniaka złośliwego u pacjentów bez narażenia zawodowego, hospitalizowanych w 2000 roku na oddziale Chorób Wewnętrznych oraz na Oddziale Płucnym. Wielokierunkowe próby leczenia nie pryzniosły oczekiwanych rezultatów.

  Streszczenie angielskie: Mesothelioma is a relatively rare cancer, who's course is dynamic and leads to cahexia and patient death. The relationship has been proven between its incidence and exposition to astestos. We presented six cases of mesothelioma in patients without professional risk, which were hospitalized in the Internal sections of Pulmonolgoical wards. Unfortunately, adminsitered treatment did not bring expected results.


  10/16

  Tytuł oryginału: Attitudes of young people towards problems connected with human procreation.
  Tytuł polski: Postawy młodzieży wobec zagadnień związanych z prokreacją człowieka.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Pacian Anna, Grochowski Leszek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.269-277, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  11/16

  Tytuł oryginału: Uzupełnienia typu All-on-One w przypadkach częściowych braków uzębienia.
  Autorzy: Stendera Piotr, Mateńko Dariusz, Grochowski Piotr
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.9-14, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przy wykonywaniu wieloczłonowego uzupełnienia stałego wspartego na wszczepach śródkostnych niezwykle istotnym zagadnieniem jest idealna precyzja uzupełnienia i jego kontaktu ze wszczepami. Brak "pasywnego dopasowania" konstrukcji protetycznej może spowodować powstanie powikłań, z utratą wszczepów włącznie. W okresie wcześniejszym powyższe zagrożenia eliminowane były dzięki stosowaniu łączników (jako strefy buforowej, niwelującej niedokładności tzw. "suprastruktury") i wykonywaniu części metalowej uzupełnienia ze stopów na bazie złota, co w przypadkach niedokładności odlewu umożliwiało cięcie i lutowanie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod wykonawstwa laboratoryjnego w chwili obecnej istnieje możliwość wykonania uzupełnienia przykręcanego bezpośrednio do implantów z częścią metalową ze stopu na bazie tytanu, której precyzja wykonania gwarantuje dokładności dopasowania bez wywierania niekorzystnych sił na implanty. Jedną z takich technik jest wprowadzony przez Nobel Biocare system All-in-One, w którym część metalowa mostu zostaje wykonywana przy użyciu sterowanej przez komputer obrabiarki, wycinającej konstrukcję uzupełnienia z jednego bloku tytanu, odlanego wcześniej w warunkach przemysłowych. Większość obecnie dostępnych opracowań dotyczy mostów okrężnych wykonanych tą techniką, a wielu klinicystów nie zdaje sobie ciągle sprawy z tego, iż istnieje możliwość wykonania uzupełnienia o niskiej masie, dobrej biokompatybilności i niższym koszcie. Wykonano 8 mostów ...

  Streszczenie angielskie: Perfect fit between the framework and implants is extremely important for multi-unit restoration retained on implants. Lack of "passive fit" of the framework can cause some complications, including loss of implants. The risk mentioned was previously eliminated due to the use of abutments (as "misfit eliminating zone") and casting of the framework with gold alloys, which allowed cutting and soldering in the cases of misfit. Thanks to the use of modern laboratory methods it is now possible to produce restoration retained directly on implants with the metal part made of titanium alloy, whose precision ensures perfect fitting without any bending forces exerted on implants. One of such methods is the All-in-One system (Nobel Bciocare), in which the metal part of the restoration is made of one piece of commercially cast titanium, with the use of a computerized milling machine. The majority of currently available specifications deal with the fixed total restorations obtained with this method; many dentists cannot realize the possibility of taking advantage of the system for smaller bridges, at the same time obtaining restoration of reduced weight, good biocompatibility and at lower price. Were made 8 bridges for 5 patients. The paper describes: - the basics of the All-in-One system with its advantages and disadvantages and its use for partially edentulous patients, - clinical procedures with a precise description of the impression technique, - differences in clinical steps ...


  12/16

  Tytuł oryginału: Chirurgia dziecięca.
  Autorzy: Grochowski Jan, Grochowska Elżbieta
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.19-31, bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: Korony przykręcane do implantu wykonane z użyciem łącznika Ti-Adapt.
  Tytuł angielski: Screw-retained implant crowns produced with the use of TiAdapt abutment.
  Autorzy: Stendera Piotr, Mateńko Dariusz, Grochowski Piotr
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.28-33, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Równolegle z koncepcją Sipmler in Practice firma Nobel Biocare wprowadziła łącznik typu TiAdapt jako podbudowę dla koron cementowych. Zarówno korony cementowane, jak i przykręcane mają swoje wady i zalety. Istieje wiele uwarunkowań decydujących o wyborze rozwiązania protetycznego w różnych przypadkach klinicznych. Ciągle jednak uzupełnienia przykręcane są uważane za rozwiązania bezpieczniejsze, a usuwanie wszelkich powikłań i uszkodzeń mechanicznych w przypadkach takich koron jest dużo łatwiejsze. W systemie Branemarka istniej możliwość wykonania korony przykręcanej do implantu przy zastosowaniu ceramicznego łącznika CerAdapt lub złotego łącznika AurAdapt z możliwością dolania stopu na bazie złota. Łącznik typu TiAdapt wykonany jest z tytanu i dla regularnej platformy wszczepu produkowany jest w siedmiu różnych kształtach. Producent zaleca indywidualną korektę kształtu łącznika i nie ma przeciwwskazań do napalania na łącznik porcelany zgodnie z zasadami licowania ceramiką stopów na bazie tytanu. Dlatego w przypadkach prawidłowej integracji wszczepów, w okolicach braku pojedynczych zębów w odcinkach bocznych, zdecydowano się na wykonanie przykręconych do implantów koron, których część metalową stanowił zmodyfikowany łącznik typu TiAdapt. Wycisk z poziomu wszczepu pobierany był za pomocą przenośnika wyciskowego. Na modelu, wykonanym przy użyciu repliki wszczepu i sztucznego dziąsła, dokonywano korekty kształtu dobranego łącznika TiAdapt, na który następnie napalana ...

  Streszczenie angielskie: Nobel Biocare introduced TiAdapt for cemented crowns, simultaneously to Simpler in Practice concept. Both of them, cemented and screw-retained crowns, have some advantages and disadvantages and there are a lot of circumstances which determine the choice of a different prosthetic solution in a different clinical case. However screw-retained restorations are still considered as more secure and the elimination of any complications and damages is much easier with those restorations. In Branemark system is possible to make screw-retained crowns with the usage of a ceramic CerAdapt abutment or with an AurAdapt abutment (after additional gold alloy casting). TiAapt abutment is made of titanium. it is produced in 7 designs for regualr platform. Individual reshaping is recomended and there are no contraindications for porcelain fusing on it according to the rules of porcelain veneering of titanium alloys. Therefore in the cases of proper osseointegration of implants installed in the region of single tooth missing, it was decided to make screw-retained crowns with metal part made of modified TiAdapt abutment. Impression from the implant level was made with the usage of the impression transfer. On master model, made of implant replica and artificial gum, an appropriate reshaping of TiAdapt abutment was made and the porcelain was fused on it. The crowns were attached directly on implants in the patients' mouths with the abutment screws and conta-angle with torque control. This ...


  14/16

  Tytuł oryginału: Chirurgia dziecięca.
  Autorzy: Grochowski Jan
  Źródło: Med. Prakt. Chir. 2002 (5/6) s.195-204, bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,384

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/16

  Tytuł oryginału: Skuteczność pozaustrojowego zapłodnienia u pacjentek z nieodwracalnym uszkodzeniem jajowodów w wyniku wcześniejszego ubezpłodnienia : praca doktorska
  Autorzy: Sitko Dorota, Grochowski Dariusz (promot.).; [Akademia Medyczna w Białymstoku], Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 80 k. : il., tab., bibliogr. 166 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21354

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  16/16

  Tytuł oryginału: Audyt wewnętrzny i kontrola finansowa w szpitalu.
  Autorzy: Grochowski Łukasz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (4) s.22-23
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  stosując format: