Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRELEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Występowanie P-glikoproteiny w złośliwych, litych nowotworach ludzkich.
Tytuł angielski: Expression of P-glycoprotein in solid human cancers.
Autorzy: Grelewski Piotr G., Bar Julia K.
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.133-141, il., tab., bibliogr. 66 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Oporność wielolekowa nowotworów złośliwych stanowi jedną z głównych przyczyn niepowodzeń chemioterapii. W pracy przedyskutowano rolę P-glikoproteiny w odniesieniu do parametrów kliniczno-patologicznych i chemioterapii litych nowotworów ludzkich. Omówiono możliwość zastosowania inhibitorów w przypadku występowania oporności wielolekowej. Podkreślono udział innych białek i enzymów w nabywaniu oporności przez komórki nowotworowe.

  Streszczenie angielskie: One of the main causes of cancer resistance to chemotherapy is multidrug resistance. The role of P-glyco-protein in different solid human cancers was assessed by taking into account clinico-pathological parameters. The application of inhibitors when multidrug resistance appeared was discussed. The participation of other proteins and enzymes in adding resistance to the cancer cells was stressed.


  2/2

  Tytuł oryginału: Ekspresja białka hMLH1 w nowotworach jajnika.
  Tytuł angielski: Expression hMLH1 protein in ovarian carcinomas.
  Autorzy: Grelewski Piotr, Bar Julia Krystyna, Rabczyński Jerzy, Gabryś Marian
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.333-339, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Znaczenie białkowych produktów genów mutatorowych w procesie rozwoju nowotworów jajnika pozostaje niewyjaśnione. Jednym z istotnych genów biorących udział w naprawie poreplikacyjnej DNA jest gen hMLH1. Cel pracy. Ocena ekspresji białka hMLH1 w złośliwych i łagodnych nowotworach jajnika z uwzględnieniem typu histologicznego nowotworu, stopnia zróżnicowania raka oraz zaawansowania choroby. Porównanie ekspresji hMLH1 na skrawkach tkankowych i odpowiadającym im komórkach złuszczonych do płynu torbieli i/lub wysięku. Materiał i metody. Ekspresję białka hMLH1 oceniono metodą immunoperoksydazową w 60 złośliwychi 20 łagodnych nowotworach jajnika. Wyniki. Ekspresję białka hMLH1 wykazano w 54,5 proc. raków i 50,0 proc. łagodnych nowotworach jajnika. Obserwowano heterogenną lokalizacę wykrywanego białka. Stwierdzono porównywalną ekspresję hMLH1 w tkance nowotworowej i odpowiadającej jej komórkach złuszczonych do płynu torbieli i/lub wysięku u indywidualnych chorych. Nie wykazano zależności między ekspresją hMLH1 a typem histologicznym nowotowru, stopniem zróżnicowania raka i zaawansowania choroby. Wnioski. Wykazanie, że w podgrupie raków jajnika występuje ekspresja białka hMLH1, potwierdza istnienie alternatywnej drogi rozwoju nowotworów jajnika. Defekty w genach mutatorowych mogą pojawiać się już we wczesnych etapach rozwoju nowotworu tego narządu.

  Streszczenie angielskie: Background. A role of mismatch repair DNA gene proteins in ovarian carcinogenesis is still unclear. The one of important genes participant in DNA repair is hMLH1 gene. Objectives. The expression of hMLH1 protein was evaluated in malignant and benign ovarian neoplasms, taking into account the histological type, grade of differentiation and clincal advancement of the disease. The comparison of hMLH1 expression in tissue sections and respective cyst and/or ascitic fluid cells was performed. Material and methods. The expression of hMLH1 was evaluated by immunoperoxidase technique (PAP) in 60 malignant and 20 benign ovarian neoplasms. Results. The presence of hMLH1 was shown in 54.5 p.c. of carcinomas and in 50.0 p.c. of benig neoplasms. Significant heterogeneity of staining was observed. The hMLH1 expression was comparable in tissue section and cells from cyst or ascitic fluids of individual patients. No correlations between the histological type, grade of differentiation, stage of disease and hMLH1 expression was found. Conclusions. The expression of hMLH1 protein detectable in the subgroup of ovarian carcinomas suggest the existance of alternative pathway of ovarian carcinogenesis. The defects in mismatch repair DNA genes could appear at the early stages of ovarian neoplasms.

  stosując format: