Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRAJEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Dyspersja QT i czas Tpeak-end w czasie przezskórnej angioplastyki wieńcowej.
Tytuł angielski: QT dispersion and Tpeak-end time during percutaneous coronary angioplasty.
Autorzy: Waśniewski Michał, Ochotny Romuald, Lesiak Maciej, Mitkowski Przemysław, Grajek Stefan, Cieśliński Andrzej
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (1) s.29-36, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niedokrwienie mięśnia sercowego wpływa na procesy elektrofizjologiczne w kardiomiocytach, zaburzając jednorodność repolaryzacji komór, czego miarą może być dyspersja odstępu OT oraz czas Tpeak-end. Cel pracy: Ocena dyspersji QT i czasu Tpeak-end podczas krótkotrwałego niedokrwienia wywołanego napełnieniem balonu w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz porównanie obu parametrów w podgrupach pacjentów wyróżnionych na podstawie: rodzaju poszerzanej tętnicy wieńcowej, zaawansowania choroby niedokrwiennej serca oraz wartości frakcji wyrzutowej lewej komory. Materiał i metody: Badaniem objęto 81 pacjentów poddanych zabiegowi PTCA. Choroba jednego naczynia występowała u 44, dwóch naczyń u 28, a trzech naczyń u 9 pacjentów. U 31 osób zaplanowano zabieg PTCA gałęzi międzykomorowej przedniej lewej tętnicy wieńcowej, u 27 - gałęzi okalającej i u 23 - prawej tętnicy wieńcowej. Zapis EKG rejestrowano 2-krotnie; przed zabiegiem (I) oraz po 60 s pierwszej inflacji balonu (II). Dyspersję QT i czas Tpeak-end obliczano ręcznie przy prędkości zapisu 200 mm/s i wzmocnieniu 40 mm/mV. Wyniki: Stwierdzono istotny wzrost dyspersji QT (I vs. II - 51,5 ń 15,6 ms vs. 65,9 ń 21,0 ms) oraz czasu Tpeak-end (odpowiednio: 89,6 ń 10,5 ms vs. 104,3 ń 12,0 ms). Rodzaj poszerzanej tętnicy wieńcowej nie miał wpływu na wartości ocenianych parametrów. U pacjentów z chorobą trójnaczyniową stwierdzono wyższe wartości dyspersji QT niż u pacjentów ze zmianami w jednym lub dwóch ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Myocardial ischemia alters repolarisation in cardiac cells. QT dispersion and Tpeak-end time are considered to represent this process. The aim of the study: Estimation of QT dispersion and Tpeak-end time during short lasting ischemia provoked by balloon inflation during PTCA. Comparison of both parameters in subgroup of patients divided by: kind of coronary artery, number of stenotic coronary arteries and left ventricular ejection fraction. Material and methods: 81 patients undergoing PTCA procedure (age: 56.4 ń 8.3, 62 male). Single vessel disease were diagnosed in 44, two vessels in 28 and three vessels in 9 patients. 31 patients had PTCA LAD, 27 - Cx and 23 - RCA. ECG was recorded twice: before procedure (I) and in 60 second of balloon inflation (II). QT dispersion and Tpeak-end time were calculated manually using computer software Hellige Cardiosmart. Recording parameters: 200 mm/ms and 40 mm/mV. Results: QT dispersion (I vs. II: 51.5 ń 15.6 ms vs. 65.9 ń 21.0 ms) and Tpeak-end time (I vs. II: 89.6 ń 10.5 ms vs. 104.3 ń 12.0 ms) increased significantly during ischemia. Kind of widened coronary artery had no influence on both parameters. Patients with 3 vessels disease had significantly higher QT dispersion than patients with less advanced disease. There was no similar relation in Tpeak-end time. Significant negative correlation (tau Kendall - 0.31; p 0.001) between QT dispersion during balloon inflation and ejection fraction was found. Conclusion: ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Cardiac arrest related to coronary spasm in patients with variant angina: a three-case study.
  Autorzy: Seniuk W., Mularek-Kubzdela T[atiana], Grygier M[arek], Grajek S., Cieśliński A[ndrzej]
  Źródło: J. Intern. Med. 2002: 252 (4) s.368-376, il., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 300,763

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We present three patients with variant angina pectoris and episodes of cardiac arrest. All of them had typical clinical symptoms, ST-segment changes in electrocardiogram, and coronary artery spasm confirmed by arteriography. They were treated with high doses of calcium antagonists and nitrates. An automatic cardioverter-defibrillator was implanted in the patient who developed ventricular fibrillation despite therapy with calcium antagonists. In another patient a DDD pacemaker was implanted becasue of high-degree atrioventricular blok.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ ciśnienia osmotycznego na stan fizjologiczny komórek bakteryjnych.
  Tytuł angielski: Influence of osmotic pressure on physiological condition of bacterial cells.
  Autorzy: Powałowski Szymon, Gulewicz Piotr, Grajek Włodzimierz
  Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.435-448, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Streszczenie polskie: W naturalnym środowisku bakterie często narażone są na warunki stresowe związane ze zmianami takich parametrów, jak: temperatura, pH czy ciśnienie osmotyczne. W związku z tym w toku ewolucji mikroorganizmy wykształciły mechanizmy pozwalające im aktywnie przeciwdziałać niekorzystnym czynnikom. Podczas stresu osmotycznego komórki akumulują wewnątrz specyficzne substancje osmoregulacyjne. Ich kontrolowane gromadzenie umożliwia komórkom bakteryjnym utrzymanie odpowiedniego poziomu turgoru, niezbędnego do ich właściwego funkcjonowania. Poza utrzymaniem turgoru, substancje osmoregulacyjne wpływają pozytywnie na stabilizację błon i struktury białek, nie zakłócając przy tym procesów biochemicznych zachodzących w komórce. Gromadzenie substancji osmoregulacyjnych odbywa się przez pobranie z pożywki i/lub syntezę. Do regulacji ich stężenia w cytoplazmie wykorzystywane są specjalne, osmotycznie indukowane mechanizmy transportowe oraz kanały uaktywniane przez bodźce mechaniczne.

  Streszczenie angielskie: microorganisms are all the time exposured to highly stressful circumstances including osmotic stress, temperature, and pH changes. To survive under the unfavourable conditions microorganims posses specific adaptation mechanisms. Under osmotic stress conditions, meant as a sudden decrease or increase of osmotic pressure, particularly important is to maintain turgor pressure at appropriate level. To keep intracellular osmolarity and turgor pressure balanced three is limited group of organic osmolytes - compatible solutes. Many microorganisms accumulate compatible solutes during periods of decreased water activity. The controlled amassing of these organic osmolytes allow the cells to control turgor pressure. Besides, compatible solutes have a positive influence on membrane stabilization and proteins structure. The osmolarity of the environment regulates intracellular concentration of compatible solutes. This involves changes in transport system activities (uptake from environment) and/or synthesis.


  4/4

  Tytuł oryginału: Przebudowa serca
  Autorzy: Baron Tomasz, Buszman Paweł, Grajek Stefan, Grodzicki Tomasz, Hoffman Piotr, Oko-Sarnowska Zofia, Siwińska Aldona, Szwed Hanna, Szyszka Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Szyszka Andrzej (red.).
  Źródło: - Gdańsk, Via Medica 2002, VI, 144 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 22 cm.
  Sygnatura GBL: 735,895

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: