Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GRABOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Analiza histopatologiczna i PCR błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów po przeszczepieniu nerki allogenicznej z aktywnym zakażeniem Ludzkim Wirusem Brodawczaka (HPV).
Tytuł angielski: Histopathological evaluation of the oral mucosa in patients after renal transplantation and with HPV infection.
Autorzy: Ciechowicz Katarzyna, Fiedor Piotr, Grabowska Kinga, Duszek Monika, Wojtowicz Andrzej
Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.37-40, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,407

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • mikrobiologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the clinical and histopathological evaluation of the oral mucosa changes in patients with renal graft and active HPV infection and also epidemiological analysis of the papilloma cases in patients undergoing treatment at the Department of Oral Surgery in 1999-2000. The study group consists of 10 patients (8 women, 2 men), age 23-58, 2 to 18 years after renal transplantation, with confirmed HPV infection in anogenital area. Every patient undergoes immunosuppressive treatment, consisting of Encorton, Azathioprine and Cyclosporine A. During dental examination and treatment the samples of the oral mucosa were taken for further histopathological diagnostics. Typical papillomatosous changes of the oral mucosa were rare. However the histopathological examinations revealed characteristic signs of HPV infection: koilocystosis, dyskeratosis, parakeratosis. In one case high degree dysplasia was found. Our results give evidence that even in lack of clinical changes of the oral mucosa we always should consider the possible existence of subclinical HPV infection. It is important, because patients undergoing immunosuppression have high risk of carcinogenesis caused by oncogenic types of HPV.


  2/22

  Tytuł oryginału: Wpływ urazu zgryzowego na powstawanie recesji dziąseł.
  Tytuł angielski: The influence of occlusal trauma on gingival recession.
  Autorzy: Grabowska Monika, Grabowska Ewa, Chylińska Monika, Chludziński Wojciech, Kowalski Jan, Kacprzak Marcin
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (1) s.46-48, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In study there was presented T-Scan II computer system used for occlusion analysis. Examination was carried out on patients with multiple gingival recessions being the result of occlusal trauma.


  3/22

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w ocenie psychoz u pacjentów z padaczką. Opis przypadków.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in assessing psychoses in epileptic patients. Case descriptions.
  Autorzy: Grabowska-Grzyb Ałbena
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (3) s.257-273, il., bibliogr. [14] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Występowanie psychoz u pacjentów z padaczką określa się na 6-9 proc. Psychozy jest to grupa zaburzeń psychicznych przebiegających z zaburzeniami postrzegania rzeczywistosci i zaburzeniami myślenia lub poważnymi zmianami w zachowaniu, bez zaburzeń świadomosci. Psychozy w padaczce są zagadnieniem z pogranicza neurologii i psychiatrii, a często te same zjawiska wchodzące w skład zespołu psychotycznego są opisywane odmiennymi terminami. Szczególnie istotną kwestią i trudną klinicznie do wiarygodnej oceny jest występowanie lub brak zaburzeń świadomości podczas epizodu psychotycznego. Diagnostyka psychoz jest bardzo trudna, a istotna klinicznie różnica między tymi stanami polega na tym, że psychoza okołonapadowa wymaga zwykle optymalizacji leczenia przeciwpadaczkowego, a stany urojeniowe z omamami i inne psychozy międzynapadowe - leczenie neuroleptykami. Celem pracy jest przedstawienie 4 przypadków pacjentów hospitalizowanych w Klinice Neurologii i Epileptologii (lub prowadzonych ambulatoryjnie w Poradni Przeciwpadaczkowej Kliniki) z powodu wystąpienia zaburzeń o charakterze psychotycznym w przebiegu padaczki. Opis przypadków. W przedstawieniu chorych zwrócono uwagę na związek między wystąpieniem zaburzeń psychotycznych a rodzajem i liczbą napadów padaczkowych, etiologią padaczki, a także zmianami w badaniu EEG podczs epizodów psychotycznych oraz między nimi. Zwiazek między wystepowaniem zaburzeń psychotycznych a epizodem drgawkowym nie budzi wątpliwości w ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. The incidence of psychoses in epileptic patients is estimated to be 6-9 p.c. Psychoses are a group of mental disorders characterised by distorted perception of reality, thought disorders or serious changes in behaviour with intact consciousness. In epilepsy psychoses are situated at the intersection of neurology and psychiatry and the same phenomen, if present in the psychotic syndrome, are often described in various terms. One important issue, particularly difficult to assess correctly from the clinical point of view, is presence or absence of disturbed consciousness during the psychotic episode. Psychoses are very difficult to diagnose and the major clinical difference between psychoses one epilepsy is that periseizure psychosis usually implies the need to optimise antiepileptic treatment whereas delusions with hallucinations and other periseizure psychoses need to be treated with neuroleptics. Objective. The purpose of this study is to present four cases of patients hospitalised at the Department of Neurology and Epileptology (or treated at the Department's outpatient clinic) for psychotic disorders in the course of their epilepsy. Case description. When presenting the patients attention is paid to the concurrence of psychotic disorders nad the type and number of epileptic seizures, the origins of the epilepsy, as well as changes in the EEG during and between psychotic episodes. In the first of the presented cases the relationship between psychotic ...


  4/22

  Tytuł oryginału: Ocena stanu tkanek przyzębia i potrzeb leczniczych u chorych po przeszczepieniu serca.
  Tytuł angielski: The evaluation of periodontal tissues and treatment needs in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kurzeja Marta, Grabowska Ewa, Grabowska Monika, Kostro Maria, Sierawska Katarzyna, Kowalski Jan
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.99-104, tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia
 • farmacja
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: To the present moment the affiliation between drug-induced gingival overgrowth and plaque-induced periodontal inflammation is not yet fully elucidated. Therefore the aim of our work was to evaluate the periodontal status in patients after heart transplantation treated with cyclosporine A and other immunosuppressants. The research was made in members of Warsaw Branch of Heart Transplantation Society. In each case the through medical examination was performed. Results do not point on general incidence of gingival hyperplasia in patients after heart transplantations, though the elder patient is, the lessere extent of gingival overgrowth. In study group numerous lacks of teeth were recorded, probably due to the radical treatment of oral mouth prior to transplantation procedure. Patients with heart transplants are characterized by bad state of periodontal tissues and require further, complex periodontal therapy.


  5/22

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania pooperacyjne u chorych z tętniakiem brzusznego odcinka aorty leczonych wszyciem protezy naczyniowej.
  Tytuł angielski: Eearly complications after abdominal aortic aneurysms repair.
  Autorzy: Grabowska-Gaweł Anna
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.157-161, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano rodzaj i częstość występowania wczesnych powikłań pooperacyjnych w grupie 113 chorych (19 kobiet i 94 mężczyzn) w wieku 45-83 lat (średnia 65,3 ń 8,1) operaowanych w trybie planowym z powodu tętniaka brzusznego odcinka aorty. Chorych podzielono na dwie grupy (I i II) w zależności od sposobu znieczulenia. Grupę I stanowił 74 chorych operaowanych w skojarzonym znieczuleniu ogólnym i zewnątrzoponowym, zaś grupę II - 39 chorych operowanych tylko w znieczuleniu ogólnym. Wczesne powikłania pooperacyjne niepowikłane śmiercią wystąpiły u 23 chorych (20,4 proc.), przy czym u 8 chorych grupy I (7,1 proc.) i u 15 chorych grupy II (13,3 proc). Najczęstszym powikłaniem w obu grupach chorych było ostre niedokrwienie kończyn dolnych (6, 2 proc.), a w grupie II dodatkowo pooperacyjne powikłania płucne, co wydaje sie być spowodowane mniej skuteczną dożylną analgezją pooperacyjną. Nie stwierdzono związku pomiędzy obciążeniami przedoperacyjnymi i częstością powikłań pooperacyjnych. Stwierdzono natomiast silny związek pomiędzy czasem trwania zabiegu operacyjnego i wielkością tętniaka a częstością powikłań. Spośród 113 badanych chorych zmarło 25 (22,1 proc.) przy czym z przyczyn sercowopochodnych 8 proc., zaś z przyczyn pozasercowych - 14,2 proc.; w grupie tej główną przyczyną zgonu był wstrząs septyczny. Częstość zgonów była istotnie wyższa w grupie chorych z powikłaniami pooperacyjnymi.

  Streszczenie angielskie: This is the quantitative and qualitative analysis of early postoperative complications in the group of one-hunderd and thirteen adults (19 females, 94 males), aged 45-83 yrs (mean 65.3 ń 8.1) scheduled for elective abdominal aneurysms repair. Patients were divided in two groups according to the method of anaesthesia. Patients of the group I received general anaesthesia with epidural block, patients of group II - general anaesthesia only. 23 patients (20.4 p.c.) developed early complications (8 - 7.1 p.c. of the group I and 15 - 13.3 of group II), with the most common beaing acute lower extremity ischemia and respiratory distress (group II). There was a significant correlation between time of surgery and/or size of aneurysm and incidence of complications. 15 patients (13.3 p.c.) died, because of cardiovascular insufficiency (4), septic shock (5), coagulopathy and/or bleeding (5) and embolism 91). Mortality was higher among patients with early postoperative complications.


  6/22

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  7/22

  Tytuł oryginału: Molecular basis of inherited predispositions for tumors.
  Autorzy: Lubiński Jan, Górski Bohdan, Kurzawski Grzegorz, Jakubowska Anna, Cybulski Cezary, Suchy Janina, Dębniak Tadeusz, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Nej Katarzyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.571-581, il., tab., bibliogr. [63] poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: On the basis of literature data and own experience the authors review the current knowledge about the molecular basis of inherited predispositions for tumors. They hpothesize that in the near perspective 5-10 years studies using existing registry data/metarial and the latest novel tehcnology will allow the identification of the molecular background for the majority of hereditay cancers which will have normous practical consequences especially for the prevention of malignancies.


  8/22

  Tytuł oryginału: Luminance and chromatic contrast sensitivity in dyslexia: the magnocellular deficit hypothesis revisited.
  Autorzy: Bednarek Dorota B., Grabowska Anna
  Źródło: Neuroreport 2002: 13 (18) s.2521-2525, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,357

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The hypothesis of a magnocellular channel deficit in dyslexia was tested. Subjects were 10-year-old dyslexics and normal readers. Psychophysical thresholds for luminance and chromatic contrasts were estimated using black and white and red and green sinusoidal gratings of various spatial frequencies, presented in static and dynamic conditions (drift and reversal). Significant group differences were found for luminance contrast, with a higher sensitivity in dyslexics. No group differences were obtained for chromatic contrast. High luminance sensitivity correlated with low reading and writing skills. The typical finding of an increase contrast sensitivity to low spatial frequency gratings, due to their dynamic presentations, was absent in dyslexics. The results provide support for the magnocellular deficit hypothesis. The pattern of this deficit, however, is much more complex than that emerging from previous research.


  9/22

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z 6. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
  Tytuł angielski: 6th Meeting of the Polish Orthodontic Society - report.
  Autorzy: Grabowska Teresa
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.105-107, il. - 6 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego Kraków 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ortopedyczne

  Streszczenie polskie: W dniach od 26 do 28 września 2002 roku w Krakowie odbywał się 6. Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, zorganizowany przez Krakowskie Koło Regionalne. W Zjeżdzie uczestniczyło ponad 300 lekarzy ortodontów, nie tylko z całej Polski, ale i z zagranicy, oraz zaproszeni wykładowcy z Argentyny, Niemiec, Anglii i Polski. Głównym sponsorem Zjazdu była firma POLOTRO z Częstochowy.


  10/22

  Tytuł oryginału: Badanie urodynamiczne - istotny element diagnostyczny w ocenie czynności dolnych dróg moczowych w wybranych schorzeniach układu moczowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Urodynamic studies - important part of diagnostics of lower urinary tract function in chosen urinary tract diseases in children.
  Autorzy: Grabowska Adrianna, Czupryniak-Sławińska Małgorzata, Andrzejewska Ewa
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (4) s.280, 282-284, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania urodynamiczne dolnych dróg moczowych są, oprócz badania klinicznego i badań radiologicznych, ważnym elementem oceny czynności pęcherza i cewki moczowej w diagnostyce zaburzeń oddawania moczu. W artykule przedstawiono wskazania i sposób przygotowania do badań urodynamicznych u dzieci.


  11/22

  Tytuł oryginału: Kształtowanie się stężeń cyjanowodoru we krwi osób zmarłych w pożarach : praca doktorska
  Autorzy: Grabowska Teresa, Sybirska Halina (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Katedra Medycyny Sądowej, Zakład Toksykologii Sądowo-Lekarskiej w Katowicach
  Źródło: 2002, 125 k. : il., tab., bibliogr 96 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19724

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/22

  Tytuł oryginału: Badania densytometryczne żuchwy mężczyzn w przebiegu osteodystrofii nerkowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of mandibula bone density in renal osteodytrophy in men.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Grabowska Kinga, Kukuła Krzysztof, Fołtyn Paweł, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Adamczyk Ewa, Markiewicz Hanna, Fiedor Piotr
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.195-201, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Jednym z najistotniejszych czynników decydujących o możliwości podjęcia rehabilitacji implantologicznej pacjenta jest odpowiednia ilość oraz gęstość tkanki kostnej. Dla prawidłowj oceny gęstości żuchw pacjentów z osteodystrofią nerkową stworzono model densytometryczny dla różnych stref anatomicznych na podstawie cyfrowych zdjęć pantomograficznych w systemie Planmeca oceniane przy wykorzystaniu programu Wix Vin 2000. W oparciu o stworzony cyfrowy model densytometryczny żuchw zdrowych mężczyzn, stwierdzono obniżoną gęstość optyczną kości żuchw u mężczyzn po przeszczepieniu nerki, najsilniej zaznaczoną w trzonie i kącie. Autorzy podjęli próbę dyskusji nad możliwością zawężenia przeciwwskazań do rehabilitacji implantologicznej u chorych z osteodystrofią nerkową.


  13/22

  Tytuł oryginału: Dwie strony ludzkiego mózgu.
  Tytuł angielski: Two sides of the human brain.
  Autorzy: Grabowska Anna, Nowicka Anna, Szatkowska Iwona, Bednarek Dorota, Rymarczyk Krystyna
  Źródło: Dział. Nauk. PAN 2002 (14) s.52-54, il., bibliogr. 3 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 801,551

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/22

  Tytuł oryginału: Sulfurtransferases activity and sulfane sulfur level in cells of the immune system. Preliminary report.
  Autorzy: Wróbel Maria, Grabowska Agnieszka, Włodek Lidia, Czubak Jerzy, Marcinkiewicz Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The activity of rhodanese, cystathionase and 3-mercaptopyruvate sulfurtransferase (MPST), participating in L-cysteine desulfuration, and the level of sulfane sulfur, a product of the process, were determined in murine peritoneal macrophages, bone marrow derived dendritic cells, lymph node lymphocytes, and in macrophage type cell line - J774. Among all the investigated cells, the highest value of MPST activity was detected in the lymphocytes, what - together with the estimated high level of sulfane sulfur-containing compounds - may correlate with the high rate of DNA synthesis and proliferation, characteristic of these cells. Dendritic cells, in turn, showed the highest cystathionase activity and a relatively high MPST and rhodanese activity, but surprisingly, sulfane sulfur was not detected. It would be interesting to explain whether these antigen presenting dendritic cells release sulfane sulfur-containing compounds to stimulate lymphocyte proliferation. In peritoneal macrophages, a relatively high activity of MPST and rhodanese and a high level of sulfane sulfur compounds may provide the pretection against reactive oxygen species produced after their activation. It was also observed that mouse macrophage cell line presented a significantly lower activity of MPST and rhodanese and a lower level of sulfane sulfur in comparison to mouse peritoneal macrophages.


  15/22

  Tytuł oryginału: Zwiększanie się odkształcalności krwinek czerwonych u królików pod wpływem hipercholesterolemii wywołanej dietą.
  Tytuł angielski: Diet-induced hypercholesterolaemia causes increase of red blood cell deformability in rabbits.
  Autorzy: Chmiel Bogdan, Grabowska-Bochenek Rozalia, Piskorska Danuta, Cierpka Lech
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.107-112, tab., bibliogr. 27 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Wstęp: Miedzy miażdżycą, hiperlipidemią, zaburzeniami w mikrokrążeniu i spadkiem odkształcalności erytrocytów istnieje niewątpliwy związek. Jednakże obniżenie stężenia cholesterolu w surowicy nie zawsze prowadzi do poprawy odkształcalności erytrocytów. Celem pracy była ocena odkształcalności erytrocytów w kontrolowanych warunkach eksperymentalnej hipercholesterolemii. Materiał i metody: Króliki karmiono normalną dietą (n = 5 - grupa kontrolna) lub dietą wzbogaconą o kurze jaja (n = - osobniki z hipercholesterolemią). Po sześciu tygodniach mierzono odkształcalność erytrocytów metodą dyfaktometrii laserowej aparatem Rheodyn SSD, parametry morfologiczne krwi i parametry biochemiczne. Wyniki: W porównaniu ze zwierzętami kontrolnymi u królików z hipercholesterolmią stwierdzono znamienny wzrost odkształcalności erytrocytów w naprężeniach ścinających od 60 do 600 Pa, spadek średniego stężenia hemoglobiny w krwince (MCHC), wzrost średniej objętości krwinki (MCV), wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w ertyrocytach oraz wzrost stężenia witamin A i E w surowicy. Wnioski: 1. Odkształcalność erytrocytów u królików z hipercholesterolemią zwiększa się. 2. Czynnikami odpowiedzialnymi za zwiększenie się odkształcalności w hipercholesterolemii doświadczalnej mogą być zmiany w objętości erytrocytów, lepkości cytoplazmy krwinki czerwonej oraz przesunięcia w równowadze oksydacyjno-antyoksydacyjnej.

  Streszczenie angielskie: Introduction: The associations between atherosclerosis, hyperlipidaemia, microcirculatory disturbances and decreased red blood cell (RBC) deformabiity, hence the aim of this study was to measure RBC deformability in well-controlled experimental conditions. Material and methods: Rabbits were fed normal diet n = 5 (control), or hence the aim of this study was to measure RBC deformability in well-controlled experimental conditions. Material and methods: Rabbits were fed normal diet n = 5 (control), or hen's egg enriched diet n = 5 (hypercholesterolaemia). After six weeks RBC deformability was measured by shear stress diffractometer Rheodyn SSD. Results: There were significant increases in RBC deformability in hypercholesterolaemic v. control rabbits at higher shear stresses between 6.0 and 60.0 Pa, decreases in mean corpuscular haemoglobin concentration (MCHC), increases in mean corpuscular volume of erythrocyte (MCV), increases in superoxide dismutase activity, and increases in Vitamin A and E levels in the serum. Conclusions: 1. Defomrability of RBC of hypercholesterolaemic rabbits has been increased. 2. Possible factors responsible for the increase in deformability of erythrocytes during experimental hypercholesterolaemia can be changes in mean corpuscular volume, erythrocyte's cytoplasma viscosity and oxidative-antioxidative balance.


  16/22

  Tytuł oryginału: Przydatność dostawowego stosowania bupiwakainy i morfiny u chorych poddanych artroskopii stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł A[nna], Polańska M., Skrzynecki M[arian], Gaweł K.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.247-249, tab., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/22

  Tytuł oryginału: Przydatność łącznej analgezji podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowej u chorych poddanych endoprotezoplastyce stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł Anna
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.250-252, tab., bibliogr. 7 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/22

  Tytuł oryginału: Zmiany stężenia insulipodobnego czynnika wzrostowego 1 (IGF-1) w przebiegu gojenia złamania żuchwy u szczurów.
  Tytuł angielski: Changes in the concentration of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) during the healing of fractures of the mandible in rats.
  Autorzy: Dryl Dorota, Grabowska Stanisława Z., Antonowicz Bożena, Pałka Jerzy, Bielaczyc Adam, Citko Anna, Rogowski Franciszek
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (7) s.460-466, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Celem badań była ocena stężeń IGF-1 w czterech fazach gojenia złamania u szczurów w stosunku do obserwowanych zmian morfologicznych. W ekstraktach z gojącej się kości odnotownao istotny wzrost stężenia IGF-1 w fazie II - formowania się ziarniny (262 ń 60 ng/g) oraz podwyższone stężenie czynnika w fazie I - zapalnej (222 ń 76 ng/g) w stosunku do grupy kontrolnej (182 ń 56 ng/g). W odniesieniu do badań histologicznych podwyższony poziom IGF-1 odpowiadał fazie zapalnej gojenia. Dynamika zmian stężeń IGF-1 stwierdzona w I i II fazie gojenia złamania może sugerować działanie polipeptydu jako czynnika auto- i/lub parakrynnego w procesie gojenia złamań.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the concentrations of IGF-1 in four phases of the healing of fractures of the mandible in rats, in relation to the morphological changes observed. A significant increase of IGF-1 was noted in the granulation tissue in phase II (262 ń 60 ng/g), and an elevated concentration of this factor was found in phase I of healing - the inflammatory phase (222 ń 76 ng/g) , in comparison to the control group (182 ń 56 ng/g). With reference to the histological observations, an elevated IGF-1 level corresponded to the inflammatory phase of healing. The dynamics of the changes in IGF-1 levels found in phasse I and II of fracture healing may suggest the influence of this polypeptide on this process as an auto and/or paracrine factor.


  19/22

  Tytuł oryginału: Złuszczające zapalenie dziąseł - rozpoznanie i różnicowanie.
  Tytuł angielski: Desquamative gingivitis - differential diagnosis.
  Autorzy: Grabowska Ewa, Charazińska-Carewicz Katarzyna
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (4) s.207-213, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Desquamative gingivitis (DG) is not a distinct disease, but a clinical manifestation of several muco-cutaneous diseases, in particular mucous membrane memphigoid, lichen planus and pemphigus vulgaris. Clincally it is characaterized by erythema and swelling of alveolar mucosa, desquamation of epithelium and erosions. The accurate diagnosis is ciritical for proper treatment. In this study we discuss the clinical signs of diseases most frequently causing desquamative gingivitis, as far as additional examinations leading to the correct diagnosis.


  20/22

  Tytuł oryginału: VEGF in the culture of PMN and the serum in oral cavity cancer patients.
  Autorzy: Jabłońska E., Piotrowski L., Jabłoński J., Grabowska Z.
  Źródło: Oral Oncol. 2002: 38 (6) s.605-609, tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 312,987

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Vascular endothelial growth factor (VEGF) is a multification cytokine that plays a pivotal role in angiotensin in vivo. In the present study we examinated the ability of polymorphonuclear neutrophils (PMN) to secrete VEGF confrontated with the serum levels in oral cavity cancer patients. To investigate whether VEGF may have a prognostic importance, its value in the serum and the culture supernatans was related to the clinical course of patients. The level pof VEGF in the culture supernatant of PMN from patients were significantly higher than those from control. Increased VEGF production by PMN according to clinical progression disease, observed in the present study, seems to suggest a stimulating role of tumour cells in VEGHF production by PMN. Additionally a decrease in the ability of PMN to VEGF release after surgery may be caused by a eremoval of the tumour mass and then the lack the effects of tumour cells on PMN function. Results obtained appear to suggest than PMN can contribute significantly to the initiotion and amplifiocation of tumour angiogenesis and metastasis in oral cavity cancer patients. Increased values of VEGF with progression of disease and decreased values after surgery treatment clearly suggest that VEGF can paly as a tumor marker in oral cavity cancer patients.


  21/22

  Tytuł oryginału: Zmiany w dostępności usług farmaceutycznych ze szczególnym uwzględnieniem aptek ogólnodostępnych na przestrzeni lat 1989-2000.
  Tytuł angielski: Changes in the availability of pharmaceutical services in community and hospital pharmacies in the years 1989-2000.
  Autorzy: Olczyk-Andryszek Teresa, Grabowska Karolina, Orszulak-Michalak Daria
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (21) s.1023-1028, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Streszczenie angielskie: In this study we have analyzed the changes of the access to pharmaceutical services since 1989 till 2000. In this period the number of pharmacies has increased over 150 p.c. The number of people using services of the pharmacy has reduced. Pharmacies of private owners constituted 94 p.c. of all pharmacies in Poland in 2000 and village pharmacies constituted 20 p.c. of the whole. In 2000 there were more type "A" pharmacies (71 p.c.) than type "B" pharmacies. The dispensaries constituted only 6 p.c. of all pharmacies in Poland.


  22/22

  Tytuł oryginału: Markery metabolizmu kolagenu typu I i III w ocenie gojenia złamań żuchwy u mężczyzn : praca doktorska
  Autorzy: Borys Jan, Grabowska Stanisława Zyta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Białymstoku
  Źródło: 2002, 94 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20579

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  stosując format: