Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOSEK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Irbesartan w terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z niewydolnością krążenia i cukrzycą.
Tytuł angielski: Irbesartan - antihypertensive treatment in patients with heart failure and diabetes mellitus.
Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.160-164, bibliogr. 52 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) jako lek z grupy selektywnych, niepeptydowych antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 (AT1), przeciwdziała, wywieranym za pośrednictwem AT1, wpływom angiotensyny II na ustrój. W świetle wielu danych eksperymentalnych i klinicznych aktywacja receptorów AT1 odgrywa znaczącą rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego, przeroście lewej komory serca, progresji zaburzeń lipidowych i upośledzeniu czynności nerek. Z tych względów ingerencja farmakologiczna przy udziale antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 jest wykorzystywana jako nowa opcja terapeutyczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego niektórych powikłań. Zaletą omawianego leku jest długotrwałe działanie hipotensyjne i związana z tym możliwość stosowania jednej dawki dziennie. Mechanizm działania leków z tej grupy nie ogranicza się do zablokowania AT1, ale obejmuje również szereg innych reakcji będących konsekwencją ingerencji farmakologicznej w układ renina-angiotensyna-aldosteron. W świetle opisanych doniesień, irbesartan i niektóre leki z grupy antagonistów receptorów dla angiotensyny II wydają się obiecującym uzupełnieniem standardów farmakologicznego postępowania leczniczego u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza w niewydolności serca, przy współistnieniu cukrzycy oraz niewydolności nerek. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały obok długotrwałego działania hipotensyjnego (badania Poola, Fogari'ego, Stumlple'a, Mimran'a) - (możliwość ...

  Streszczenie angielskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) is a selective non-peptide antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1). Irbesartan inhibits the action of angiotensin II, which acts through the binding to the AT1 receptor. Many experimental and clinical data show that activation of AT1 receptors plays the crucial role in the development of hypertension, hypertrophy of left ventricle, progression of lipid disorders and impairment of renal function. Therefore, the pharmacological intervention with angiotensin II type 1 receptor antagonists could be used as a new therapeutic option in treatment of hypertension and its complications. The advantage of irbesartan is its long lasting blood pressure lowering action and the possibility of taking it once a day. The principle of its action is not only limited to blocking the AT1 receptor, but it also participates in many other reactions of the renin-angiotensin-aldosterone system. According to the reports published, irbesartan and other antagonists of angiotensin II type 1 receptor seem to be a promising complement in the treatment of idiopatic hypertension, especially in patients with heart failure, diabetes and impaired renal function. Several studies showed that in addition to its long blood pressure lowering action (study of Pool, Fogari, Stumlple, Minran) - (possibility of taking the drug once a day), the AT1 antagonists reduced proteinuria (Sica et al.) without decreasing the creatine clearance, improved the function of ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena zmian czynności serca u chorych na cukrzycę z krańcową niewydolnością nerek dializowanych otrzewnowo - obserwacja trzyletnia.
  Tytuł angielski: Cardiac function in peritoneal dialysis patients during 3 years of observation.
  Autorzy: Burak Wacław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Śnit Mirosław, Grzeszczak Władysław, Buksa Jarosław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Schorzenia sercowo-naczyniowe są istotną komplikacją zarówno u chorych na cukrzycę (DM), jak i na terminalną niewydolność nerek (ESRD), prowadzącą do zwiększonej śmiertelności. Przerost lewej komory serca (LVH) jest niezależnym czynnikiem ryzyka u tych chorych. Celem naszych badań było ustalenie ewentualnych różnic czynności serca pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CAPD), w tym chorych na cukrzycę, w zależności od adekwatności i czasu dializoterapii. Materiał i metody: W latach 1998-2001 włączono do programu dializ otrzewnowych 77 osób (30 kobiet i 47 mężczyzn): 40 pacjentów z powodu nefropatii cukrzycowej i 37 z innych powodów. Średni czas leczenia CAPD wynosił 27 miesięcy. U wszystkich pacjentów przynajmniej raz w roku wykonywano badanie USG jedno- i dwuwymiarowe. Oceniano standardowe parametry lewokomorowe, takie jak: frakcje wyrzutową (EF), indeks masy lewej komory (LVM), frakcję skracania (SF) i współczynnik napływu do lewej komory (E/A). Wyliczano współczynniki adekwatności dializy: Kt/V, PKt/V i TCCr. Statystyczną analizę wykonano, stosując test t-Studenta, a przy braku normalności rozkładu - test Manna-Whitneya. Wyliczano liniową korelację Pearsona. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica. Wyniki. Indeks masy lewej komory, wymiar skurczowy i rozkurczowy lewej komory oraz przegrody i ściany tylnej były znamiennie większe w grupie chorych na cukrzycę niż u osób bez tego schorzenia i w obu badanych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cardiovascular disease (CVD) is one of the complications of both diabetes mellitus (DM) and end-stage renal disease (ESRD), and leads to higher incidence of morbidity and mortality in affected patients. Left ventricular hypertrophy (LVH) is an independent risk factor for such patients. The aim of our study was to estimate differences in heart function between diabetic and non-diabetic ESRD patients on CAPD in relation to dialysis adequacy and duration of CAPD therapy. Material and methods. Between 1998 and 2001 77 patients were involved on CAPD (30 female and 47 male) in our dialysis centre. Forty patients had ESRD in course of diabetic nephropathy (40 with DM) and 37 were non-diabetics. Mean duration of peritoneal dialysis therapy was 27 months. In all patients M-mode and two-dimensional echocardiography were performed at last once a year. Standard left ventricular (LV) parameters were obtained, as well as EF p.c., LVMI, SF and E/A ratio. Kt/V, PKt/V and TCCr were calculated using standard methods. Statistical analysis was done using Student t-test. In case the distribution was not normal Mann-Whitney test was used. Correlations were analysed using Pearson,s test. Statistical package Statistica for Windows 6.0 was used for the analysis. Results. LVMI, LV diastolic and systolic dimension, LV interventricular septal thickness and LV posterior wall thickness were all found to be significantly higher in diabetics compared to non-diabetics, and both ESRD ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - Oddział Białystok.
  Tytuł angielski: Polish Diabetological Association - Białystok Section.
  Opracowanie edytorskie: Gosek Katarzyna (Oprac.).
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.261-262, il.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


  4/6

  Tytuł oryginału: Terapia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.1023-1030
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/6

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu promotora genu reduktazy aldozy w rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Role of aldose reductase gene in susceptibility to diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes - preliminary results.
  Autorzy: Gosek Katarzyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, Moczulski Dariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.377-391, tab., bibliogr. 95 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrost aktywności szlaku poliolowego jest jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie powikłań o typie mikroangiopatii. Reduktaza aldozy (AR) stanowi pierwszy i ograniczający zarazem etap reakcji redukcji glukozy do sorbitolu. Ostatnio zidentyfikowano polimorfizm C(-106)T w promotorze genu AR u osób chorych na cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena, czy polimorfizm genu AR bierze udział w patogenezie rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Badaniami objęto 444 chorych na cukrzycę typu 2, których podzielono na 3 grupy w zależności od braku obecności nefropatii cukrzycowej lub stadia jej rozwoju: normoalbuminuria (N-162 osoby), mikroalbuminuria (M - 153 osób) oraz rozwiniętego białkomoczu (B - 129 osób). U każdej badanej osoby polimorfizm C(-106)T promotora genu AR oznaczano poprzez amplifikację genomowego DNA metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Wyniki. Analiza częstości występowania genotypów oraz alleli w promotorze genu AR u chorych na cukrzycę typu 2 z różnym stadium nefropatii nie wykazała różnicy w porównaniu z osobami z normoalbuminurią. Stwierdzono, że obecność allelu T odpowiada za zwiększenie ryzyka wystąpienia nefropatii cukrzycowej u chorych charakteryzujących się stężeniem HbA1c ň 9 proc. Wykazano częstsze występowanie genotypu CT i TT u chorych z mikroalbuminurią i jawnym białkomoczem w porównaniu z chorymi z normoalbuminurią. Stwierdzono ponadto większą częstość genotypu CT i TT w grupie kobiet charakteryzujących się jawnym białkomoczem niż u kobiet z normoalbuminurią oraz mikroalbuminurią. Wnioski...


  6/6

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu promotora genu reduktazy aldozy w rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 : praca doktorska
  Autorzy: Gosek Katarzyna, Żukowska-Szczechowska Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 213 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20369

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: