Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOS
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/23

Tytuł oryginału: Coryneform bakterie - nie doceniony czynnik etiologiczny zakażeń szpitalnych?
Tytuł angielski: Coryneform bacteria - an underestimated aetiological factor of hospital infections?
Autorzy: Mikucka Agnieszka, Gospodarek Eugenia
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.41-43, bibliogr. 10 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/23

  Tytuł oryginału: Drobnoustroje izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
  Tytuł angielski: Microorganisms isolated from patients treated at the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier's Medical University of Bydgoszcz.
  Autorzy: Gospodarek Eugenia, Kania Iwona, Kruszyńska Ewa, Ulatowska Beata, Mikucka Agnieszka, Talar Jan
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.131-133, bibliogr. 13 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/23

  Tytuł oryginału: Polimorfizm glikoprotein krwinek płytkowych jako czynnik ryzyka zakrzepicy tętniczej.
  Tytuł angielski: Polymorphism of platelet glycoprotien receptors as a risk factor for arterial thrombosis.
  Autorzy: Gosk-Bierska Izabela, Adamiec Rajmund
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.269-276, tab., bibligor. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • hematologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/23

  Tytuł oryginału: Irbesartan w terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z niewydolnością krążenia i cukrzycą.
  Tytuł angielski: Irbesartan - antihypertensive treatment in patients with heart failure and diabetes mellitus.
  Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.160-164, bibliogr. 52 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) jako lek z grupy selektywnych, niepeptydowych antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 (AT1), przeciwdziała, wywieranym za pośrednictwem AT1, wpływom angiotensyny II na ustrój. W świetle wielu danych eksperymentalnych i klinicznych aktywacja receptorów AT1 odgrywa znaczącą rolę w rozwoju nadciśnienia tętniczego, przeroście lewej komory serca, progresji zaburzeń lipidowych i upośledzeniu czynności nerek. Z tych względów ingerencja farmakologiczna przy udziale antagonistów receptorów dla angiotensyny II typu 1 jest wykorzystywana jako nowa opcja terapeutyczna w leczeniu nadciśnienia tętniczego i jego niektórych powikłań. Zaletą omawianego leku jest długotrwałe działanie hipotensyjne i związana z tym możliwość stosowania jednej dawki dziennie. Mechanizm działania leków z tej grupy nie ogranicza się do zablokowania AT1, ale obejmuje również szereg innych reakcji będących konsekwencją ingerencji farmakologicznej w układ renina-angiotensyna-aldosteron. W świetle opisanych doniesień, irbesartan i niektóre leki z grupy antagonistów receptorów dla angiotensyny II wydają się obiecującym uzupełnieniem standardów farmakologicznego postępowania leczniczego u chorych z samoistnym nadciśnieniem tętniczym, zwłaszcza w niewydolności serca, przy współistnieniu cukrzycy oraz niewydolności nerek. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały obok długotrwałego działania hipotensyjnego (badania Poola, Fogari'ego, Stumlple'a, Mimran'a) - (możliwość ...

  Streszczenie angielskie: Irbesartan (SR 47436; BMS-186295) is a selective non-peptide antagonist of angiotensin II type 1 receptor (AT1). Irbesartan inhibits the action of angiotensin II, which acts through the binding to the AT1 receptor. Many experimental and clinical data show that activation of AT1 receptors plays the crucial role in the development of hypertension, hypertrophy of left ventricle, progression of lipid disorders and impairment of renal function. Therefore, the pharmacological intervention with angiotensin II type 1 receptor antagonists could be used as a new therapeutic option in treatment of hypertension and its complications. The advantage of irbesartan is its long lasting blood pressure lowering action and the possibility of taking it once a day. The principle of its action is not only limited to blocking the AT1 receptor, but it also participates in many other reactions of the renin-angiotensin-aldosterone system. According to the reports published, irbesartan and other antagonists of angiotensin II type 1 receptor seem to be a promising complement in the treatment of idiopatic hypertension, especially in patients with heart failure, diabetes and impaired renal function. Several studies showed that in addition to its long blood pressure lowering action (study of Pool, Fogari, Stumlple, Minran) - (possibility of taking the drug once a day), the AT1 antagonists reduced proteinuria (Sica et al.) without decreasing the creatine clearance, improved the function of ...


  5/23

  Tytuł oryginału: Obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe IV stopnia leczone metodą endoskopowego ostrzykiwania teflonem - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Vesico-ureteric reflux IV degree treated by endoscopic teflon injection - case report.
  Autorzy: Bochniewska Violetta, Goszczyk Alina, Jung Anna, Muszyńska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.431-433, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają wyniki leczenia odpływów pęcherzowo-moczowodowych u 6-letniej chorej z nawracającymi zakażeniami układu moczowego metodą endoskopowego ostrzykiwania teflonem. Na podstawie wykonanej w 4 r.ż. cystografii mikcyjnej rozpoznano obustronne odpływy pęcherzowo-moczowodowe (prawy - IV stopień, lewy - III stopień). Dziewczynkę zakwalifikowano do endoskopowego leczenia teflonem - wstrzyknięto pastę teflonową pod oba ujścia moczowodów. Z uwagi na moczenie nocne i dzienne dziewczynka leczona Ditropanem i Cardurą z dobrym wynikiem (moczenie nocne sporadyczne, dzienne ustąpiło). Przez 2 lata nie występowały zakażenia układu moczowego. Kontrolne badania obrazowe (USG, cystografia mikcyjna, scyntygrafia nerek) były prawidłowe. Po 2 latach wystąpił nawrót zakażeń oraz ponowne moczenie nocne i dzienne. W wykonanych wówczas badaniach obrazowych stwierdzono prawostronne wodonercze. W czasie zabiegu operacyjnego wycięto zwężone ujście moczowodu prawego wraz z jego zwężonym odcinkiem długości 2 cm oraz usunięto dużą ilość teflonu z kanału podśluzówkowego z przerośniętą tkanką ziarninową. Zalecono dalszą systematyczną kontrolę nefrologiczną. Wynik leczenia przemawia za wątpliwą przydatnością endoskopowego leczenia teflonem w przypadku wysokich odpływów pęcherzowo-moczowodowych.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the results of vesico-ureteric reflux treatment using endoscopic teflon injection method in 6 years old girl. The bilateral vesico- ureteric reflux was diagnosed when she was 4 years old in ureterocysthography (right IV degree, left III degree). The treatment by endoscopic teflon injection was performed. During 2 years postoperative observation there was no urinary tract infection in controlled urine analysis and culture. Enuresis nocturnal and diurnal treated pharmacological (Cardura, Ditropan) were reduced in postoperative observation. In control radiological studies, USG and scintigraphy any pathology wasn't detected. 2 years after operation the recurrent tract infections were present again, nocturia comes back. In the ureterocystography a hydronephrosis dextra was observed. The 2 cm long ureter dexter stenosis and its stenotic ostium were resected during the operation. Teflon and plenty of granulation tissue was also resected. The girl should be under constant nephrological control.


  6/23

  Tytuł oryginału: Drobnoustroje Gram-dodatnie izolowane od pacjentów leczonych w Klinice Rehabilitacji Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Bydgoszczy w latach 2000-2001.
  Tytuł angielski: Gram-positive microorganisms isolatd from patients treated in the Department and Clinic of Rehabilitation at Rydygier Medical University in Bydgoszcz, Poland, 2000-2001.
  Autorzy: Gospodarek Eugenia, Ulatowska Beata, Powierska-Czarny Jolanta, Talar Jan, Łukowicz Małgorzata
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.75-80, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem badań była ocena występowania Gram-dodatnich drobnoustojów izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w Katedrze i Klinice Rehabilitacji SPSK AM w Bydgoszczy. Materiały i metody. Materiał do badań stanowiły 533 próby kliniczne pochodzące od pacjentów hospitalzowanych w latach 2000-2001. Badania obejmowały 484 szczepów drobnoustrojów Gram-dodatnich izolowanych z materiałów klinicznych. Identyfikację bakterii prowadzono w oparciu o ich cechy morfologiczne. Gatunki identyfikowano wykorzystując testy API 200 STREP, API STAPH (bioM‚rieux). Antybiotykowrażliwość analizowanych szczepów oznaczano metodą krążkowo-dyfuzyjną. Wyniki. Najczęściej izolowano Enterococcus sp. (46,8 proc.) i Staphylococcus sp. (31,5 proc.), w dalszej kolejności Corynebacterium sp. (9,1 proc.) i Streptococcus sp. (6,6 proc.). Spośród enterokoków najliczniej reprezentowany był E. faecalis (92,9 proc.) oraz E. faecium (7,1 proc.). Wszystkie izolowane szczepy enterokoków były wrażliwe na glikopeptydy. Ponad 90 proc. szczepów Enterococcus sp. było wrażliwych na nitrofurantoinę. Około 44 proc. szczepów było wrażliwych na wysokie stężenie gentamycyny i 17,9 proc. na cyprofloksacynę. W tym okresie było izolowanych ogółem 24 (53,4 proc.) szczepy CNS objemujące gatunki S. epidermidis, S. hominis, S. haemolyticus, S. warnei, S. capitis, S. simulans oraz 21 (46,7 proc.) szczepy S. aureus. Prawie 92 p.c. szczepów CNS i 81 proc. szczepów S. aureus wytwarzało penicylinazę. Metycylinooporność ...

  Streszczenie angielskie: Background. The purpose of our study was to evaluate the occurrence of Gram-positive microorganisms isolated from patients hospitalized in the Department and Clinic of Rehabilitation at the Rydygier Medical University in Bydgoszcz. Materials and methods. The material analyzed consisted of 533 clinical samples collected from patients hospitalized in 2000-2001. The study included 485 Gram-positive bacterial strains isolated from clinical material. Morphological characteristics (bioM‚rieux). The isolates were screened for antimicrobial susceptibility by the disk-diffusion method. Results. The most often isolated bacteria were Enterococcus spp. (46.8 p.c.) and Staphylococcus spp. (31.5 p.c.), followed by Corynebacterium spp. (9.1 p.c.) and Streptococcus spp. (6.6 p.c.). The most frequently identified Enterococcus species were E. faecalis (92.9 p.c.) and E. faecium (7.1 p.c.). All the Enterococcus strains were susceptible to glycopeptides. More than 90 p.c. of the Enterococcus isolates were sensitive to nitrofurantoine, about 44 p.c. to high concentrations of gentamycin, 17.9 p.c. to ciprofloxacin. During this period, a total of CNS strains 24 (53.4 p.c.) were isoalted, including S. epidermis, S. hominis, S. haemolyticus, S. warnei, S. capitis, and S. simulans, and 21 strains of S. aureus (46.7 p.c.). 92 p.c. of all the tested CNS isolates and 81 p.c. S. aureus were found to produce penicylinase. Methicillin resistance was much more frequent in the CNS strains (80 p.c.) ...


  7/23

  Tytuł oryginału: Wpływ krótkotrwałej, awersywnej stymulacji sensorycznej na stężenie glutaminianu i aktywność syntazy tlenku azotu w mózgu szczura : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Gos Tomasz; Akademia Medyczna Katera i Zakład Medycyny Sądowej w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, [4], II, 31, [24] s. : tab., bibliogr. 92 poz., 30 cm. - Zawiera przedruki czterech prac współautorskich z różnych czasopism
  Sygnatura GBL: 802,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  8/23

  Tytuł oryginału: Ocena zmian czynności serca u chorych na cukrzycę z krańcową niewydolnością nerek dializowanych otrzewnowo - obserwacja trzyletnia.
  Tytuł angielski: Cardiac function in peritoneal dialysis patients during 3 years of observation.
  Autorzy: Burak Wacław, Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Śnit Mirosław, Grzeszczak Władysław, Buksa Jarosław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.231-235, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Schorzenia sercowo-naczyniowe są istotną komplikacją zarówno u chorych na cukrzycę (DM), jak i na terminalną niewydolność nerek (ESRD), prowadzącą do zwiększonej śmiertelności. Przerost lewej komory serca (LVH) jest niezależnym czynnikiem ryzyka u tych chorych. Celem naszych badań było ustalenie ewentualnych różnic czynności serca pacjentów leczonych ciągłą ambulatoryjną dializą otrzewnową (CAPD), w tym chorych na cukrzycę, w zależności od adekwatności i czasu dializoterapii. Materiał i metody: W latach 1998-2001 włączono do programu dializ otrzewnowych 77 osób (30 kobiet i 47 mężczyzn): 40 pacjentów z powodu nefropatii cukrzycowej i 37 z innych powodów. Średni czas leczenia CAPD wynosił 27 miesięcy. U wszystkich pacjentów przynajmniej raz w roku wykonywano badanie USG jedno- i dwuwymiarowe. Oceniano standardowe parametry lewokomorowe, takie jak: frakcje wyrzutową (EF), indeks masy lewej komory (LVM), frakcję skracania (SF) i współczynnik napływu do lewej komory (E/A). Wyliczano współczynniki adekwatności dializy: Kt/V, PKt/V i TCCr. Statystyczną analizę wykonano, stosując test t-Studenta, a przy braku normalności rozkładu - test Manna-Whitneya. Wyliczano liniową korelację Pearsona. Analizę statystyczną przeprowadzono za pomocą programu Statistica. Wyniki. Indeks masy lewej komory, wymiar skurczowy i rozkurczowy lewej komory oraz przegrody i ściany tylnej były znamiennie większe w grupie chorych na cukrzycę niż u osób bez tego schorzenia i w obu badanych ...

  Streszczenie angielskie: Background. Cardiovascular disease (CVD) is one of the complications of both diabetes mellitus (DM) and end-stage renal disease (ESRD), and leads to higher incidence of morbidity and mortality in affected patients. Left ventricular hypertrophy (LVH) is an independent risk factor for such patients. The aim of our study was to estimate differences in heart function between diabetic and non-diabetic ESRD patients on CAPD in relation to dialysis adequacy and duration of CAPD therapy. Material and methods. Between 1998 and 2001 77 patients were involved on CAPD (30 female and 47 male) in our dialysis centre. Forty patients had ESRD in course of diabetic nephropathy (40 with DM) and 37 were non-diabetics. Mean duration of peritoneal dialysis therapy was 27 months. In all patients M-mode and two-dimensional echocardiography were performed at last once a year. Standard left ventricular (LV) parameters were obtained, as well as EF p.c., LVMI, SF and E/A ratio. Kt/V, PKt/V and TCCr were calculated using standard methods. Statistical analysis was done using Student t-test. In case the distribution was not normal Mann-Whitney test was used. Correlations were analysed using Pearson,s test. Statistical package Statistica for Windows 6.0 was used for the analysis. Results. LVMI, LV diastolic and systolic dimension, LV interventricular septal thickness and LV posterior wall thickness were all found to be significantly higher in diabetics compared to non-diabetics, and both ESRD ...


  9/23

  Tytuł oryginału: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - Oddział Białystok.
  Tytuł angielski: Polish Diabetological Association - Białystok Section.
  Opracowanie edytorskie: Gosek Katarzyna (Oprac.).
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.261-262, il.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne


  10/23

  Tytuł oryginału: Improved reperfusion and clinical outcome with enoxaparin as an adjunct to streptokinase thrombolysis in acute myocardial infarction.
  Autorzy: Simoons M. L., Krzemińska-Pakuła M., Alonso A., Goodman S. G., Kali A., Loos U., Gosset F., Louer V., Bigonzi F.
  Źródło: Eur. Heart J. 2002: 23 (16) s.1282-1290, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 306,213

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Aims. To establish whether the addition of enoxaparin (a low-molecular-weight heparin0 to streptokinase therapy improves early and sustained patency and clinical outcome in patients with evolving myocardial infarction. Methods and results. A total of 496 patients with acute myocardial infarction treated with streptokinase were randomized to an intravenous bolus (30 mg) and subcutaneous injections (1 mgúkg-1 twice daily) of enoxaparin (n = 253), or placebo (n = 243) for 3-8 days. The median duration of treatment in both groups was 5 days. ST-segment resolution at 90 min and 180 min measured by electrocardiogram was improved in patients receiving enoxaparin. Complete, partial and no ST-segment resolution at 180 min was observed in 36 p.c., 44 p.c. and 19 p.c. in the enoxaparin group vs 25 p.c., 44 p.c. and 31 p.c. in the placebo group, rspectively (P = 0.004). Assessment of the primary end-point revealed improved TIMI-3 flow with enoxaparin vs placebo (70 p.c. vs 58 p.c., P = 0ú01). Combined TIMI-2 and -3 flow was also improved (88 p.c. vs 72 p.c., P = 0ú001), as was TIMI frame count (P = 0ú003). The triple clinical end-point of death, reinfarction and recurrent angina at 30 days was reduced with enoxaparin (13 p.c. vs 21 p.c., P = 0.03). Conclusion. Streptokinase in combination with enoxaparin is associated with better ST-segment resolution and better angiographic patency at days 5-10, suggesting more effective reperfusion. This was associated with a significant reduction in clinical events, indicating less reocclusion.


  11/23

  Tytuł oryginału: Synthesis and biological activity of strongly fluorescent tricyclic analogues of acyclovir and ganciclovir.
  Autorzy: Goslinski Tomasz, Golankiewicz Bożenna, De Clercq Erik, Balzarini Jan
  Źródło: J. Med. Chem. 2002: 45 (23) s.5052-5057, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 312,133

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: In search of strongly fluorescent tricyclic analogues of acyclovir (ACV, 1) and ganciclovir (GCV, 2) derivatives of the 3,9-dihydro-9-oxo-5H-imidazo[1,2-ŕ]purine system, several 6-[4-(acyloxy)-phenyl], 6-[4-(acylamino)phenyl], and 6-[4-(phenoxycarbonyloxy)phenyl]-substituted TACV and TGCV analogues were synthesized and evaluated for their activity against herpes simplex virus types 1 and 2 in cell culture. All TACV and TGCV analogues showed strong fluorescence (quantum yield of 30-65 p.c. vs 2-aminopurine 100 p.c.). The 6-[4-(phenoxycarbonyloxy)phenyl]-substituted compounds 11 and 19 displayed the best combination of the fluorescence and antiviral potency.


  12/23

  Tytuł oryginału: Terapia nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Antihypertensive treatment in patients with diabetes mellitus.
  Autorzy: Żukowska-Szczechowska Ewa, Gosek Katarzyna, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.1023-1030
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/23

  Tytuł oryginału: Skrypt do ćwiczeń z chemii medycznej dla studentów I roku wydziału lekarskiego i wydziału lekarsko-stomatologicznego : praca zbiorowa
  Autorzy: Ferens-Sieczkowska Mirosława, Gospodarek Aniela, Kątnik-Prastowska Iwona, Kłonowska Małgorzata, Kratz Ewa, Orczyk-Pawiłowicz Magdalena, Przybysz Magdalena, Pupek Małgorzata
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 120 s. : il., tab., 25 cm.
  Sygnatura GBL: 735,730


  14/23

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu promotora genu reduktazy aldozy w rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Role of aldose reductase gene in susceptibility to diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes - preliminary results.
  Autorzy: Gosek Katarzyna, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław, Moczulski Dariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.377-391, tab., bibliogr. 95 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wzrost aktywności szlaku poliolowego jest jednym z mechanizmów odpowiedzialnych za powstawanie powikłań o typie mikroangiopatii. Reduktaza aldozy (AR) stanowi pierwszy i ograniczający zarazem etap reakcji redukcji glukozy do sorbitolu. Ostatnio zidentyfikowano polimorfizm C(-106)T w promotorze genu AR u osób chorych na cukrzycę typu 2. Celem pracy była ocena, czy polimorfizm genu AR bierze udział w patogenezie rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Badaniami objęto 444 chorych na cukrzycę typu 2, których podzielono na 3 grupy w zależności od braku obecności nefropatii cukrzycowej lub stadia jej rozwoju: normoalbuminuria (N-162 osoby), mikroalbuminuria (M - 153 osób) oraz rozwiniętego białkomoczu (B - 129 osób). U każdej badanej osoby polimorfizm C(-106)T promotora genu AR oznaczano poprzez amplifikację genomowego DNA metodą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR). Wyniki. Analiza częstości występowania genotypów oraz alleli w promotorze genu AR u chorych na cukrzycę typu 2 z różnym stadium nefropatii nie wykazała różnicy w porównaniu z osobami z normoalbuminurią. Stwierdzono, że obecność allelu T odpowiada za zwiększenie ryzyka wystąpienia nefropatii cukrzycowej u chorych charakteryzujących się stężeniem HbA1c ň 9 proc. Wykazano częstsze występowanie genotypu CT i TT u chorych z mikroalbuminurią i jawnym białkomoczem w porównaniu z chorymi z normoalbuminurią. Stwierdzono ponadto większą częstość genotypu CT i TT w grupie kobiet charakteryzujących się jawnym białkomoczem niż u kobiet z normoalbuminurią oraz mikroalbuminurią. Wnioski...


  15/23

  Tytuł oryginału: Substancje alarmowe jako wykładnik stanu emocjonalnego poprzedzającego zgon.
  Tytuł angielski: Alarm substances as an exponent of emotional state before death.
  Autorzy: Hauser Roman, Gos Tomasz, Marczak Marcin, Janicki Jerzy, Wiergowski Marek, Jankowski Zbigniew, Karaszewski Bartosz, Łuczak Natalia, Krzyżanowski Maciej, Wodniak-Ochocińska Łucja
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.287-293, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca prezentuje wyniki wstępnych badań, których celem jest identyfikacja feromonów alarmowych wydzielanych przez ssaki. Przeprowadzono je na szczurach płci męskiej rasy Wistar. Stosowano wobec nich awersyjne bodźce sensoryczne oraz procedury warunkowania lęku. U badanych zwierząt obserwowano narastanie behawioralnych wykładników zagrożenia. W ich atmosferze zidentyfikowano związki organiczne, których część może odpowiadać substancjom alarmowym. W ocenianych strukturach węchomózgowia stwierdzono wzrost stężenia glutaminianu.


  16/23

  Tytuł oryginału: O frenologii inaczej.
  Tytuł angielski: Phrenology - another point of view.
  Autorzy: Gos Tomasz
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.351-355, bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku

  Temat osobowy:
 • Gall
 • Franciszek Józef 1758-1828

  Streszczenie polskie: Przedstawiono zarys biografii twórcy frenologii doktora Franciszka Józefa Galla (1758-1828), zwracając uwagę na aspekty kryminologiczne jego teorii. Podkreślono rzeczywiste osiągnięcia jego dorobku naukowego oraz odniesiono jego koncepcję do wyników współczesnych badań mózgu. Zwrócono także uwagę na powściągliwość zainteresowania społeczności sądowo-lekarskiej problematyką pośmiertnej oceny zaburzeń psychicznych posiadającą znaczenie dla kryminologii i medycyny sądowej.


  17/23

  Tytuł oryginału: Corynebacterium urealyticum - antybiotykowrażliwość, właściwości enzymatyczne i adhezyjne.
  Autorzy: Mikucka Agnieszka, Gospodarek Eugenia
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (5) s.70, 72, 74-75, il.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Jedną z cech warunkujących chorobotwórczość drobnoustrojów, które ułatwiają kolonizację makroorganzimów, jest obecność adhezyn na powierzchni komórki bakteryjnej. Ze względu na obecność receptorów na powierzchni erytrocytów, hemaglutynacja jest jedną z metod pozwalających na określenie adhezyn (hemaglutynin). Dużą i ważną grupę adhezyn stanowią molekuły związane z fimbriami.


  18/23

  Tytuł oryginału: Znaczenie polimorfizmu promotora genu reduktazy aldozy w rozwoju nefropatii u chorych na cukrzycę typu 2 : praca doktorska
  Autorzy: Gosek Katarzyna, Żukowska-Szczechowska Ewa (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 112 k. : il., tab., bibliogr. 213 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20369

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/23

  Tytuł oryginału: Genetic basis of neural tube defects. [P]. 2: Genes correlated with folate and methionine metabolism.
  Autorzy: Gos Monika, Szpecht-Potocka Agnieszka
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (4) s.511-524, il., bibliogr. s. 522-524
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Effective supplementation with folate, which prevents neural tube defect (NTD) occurrence, and high homocysteine levels in the blood of NTD children's mothers suggest that genes involved in folate and homocysteine metabolizm can be involved in NTD aetiology. Genes encoding methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) or methylenetetrahydrofolate dehydrogenase (MTHFD) belong to the first group. Genes encoding methionine synthase (MTR), its regulator - methionine synthase reductase (MTRR) and also cystathionine synthase (CBS) can be included in the second grop. We present a current list of the folate and homocysteine metabolism genes that are known to be involved in NTD and pay special attention to primary and secondary NTD prevention.


  20/23

  Tytuł oryginału: Genetic basis of neural tube defects. [P.] 1: Regulatory genes for the neurulation process.
  Autorzy: Gos Monika, Szpecht-Potocka Agnieszka
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (3) s.343-350, il., bibliogr. [17] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Neural tube defects (NTD) together with cardiovascular system defects are the most common malformations in the Polish population (2.05-2.68/1000 newborns). They arise during early embruogeneses and are caused by an improper neural groove closure during the neurulation process. NTD can arise from the influence of specific environemntal factors on the foetus. The genetic factor is also very important, because NTDs have multigenetic conditioning. It was sugegsted that genes connected with the regulation of neurulation could also be involved in NTD aetiology, especilly when their deletion or modification leads to neural tube defects uin the mouse model. Examles are genes from the PAX family, T (Brachyury), BRCA1 and PDGFRA genes.


  21/23

  Tytuł oryginału: Dynamic changes in cellular immune responses in experimental bovine tuberculosis.
  Autorzy: Joardar Siddhartha N., Ram Gulab C., Goswami Tapas K.
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.BR471-BR480, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: The development of T-cell responses in natural hosts, such as cattle, would be a useful model of tuberculosis to investigtate the changing pattern of T-cell responses and mycobacterial antigens recognized along with the progression of the disease. Material/Methods: The present study was undertaken to characterize immune-effector cells and cytokines in Mycobacterium bovis AN5-sensitizaed cattle, from day 0 to 45 weeks post inoculation (PI). In vitro lmphoproliferation, cytotoxic T lymphocyte (CTL) response, and cytokine release pattern (viz. IL-2, IFN-ç) from activated PBMC were assessed throughout the spectrum. THe effort was made to identify various T-cell target antigens during different post sensitization stages, using T-cell imunoblotting. Results: Cell-mediated immune (CMI) responses were very high between the 9th and 20th week PI. THe early appearance of çë+ T-cells was followed by the predominance of CD4+ T-cells, and finally CD8+ T-cells until the 20th week PI. Lymphocyte-effector activity in terms of lymphoproliferation and CTL responses were quite evident between the 9th and 20th weeks PI an aroudn the 12th week PI, respectively. Certain immunodominant polypepetides of culture filtrate preparation of molecular weights 72-74, 30-32, 25 and 22-24 kDa induced higher lymphoproliferation and CTL responses. THe kinetics of in vitro cytokine release (IL-2 and iFN-ç) from PBMC showed a definite trend in a ll M. bovis AN5-sensitized cattle, with a highe concentration between the 9th and 20th weeks PI. Conclusions: The present investigation revealed some basic aspects of the immune -effector mechanism pertaining to bovine tuberculosis.


  22/23

  Tytuł oryginału: Adhezja pałeczek Acinetobacter sp. do polimerów : praca doktorska
  Autorzy: Kraśnicki Krzysztof, Gospodarek Eugenia (promot.).; Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Źródło: 2002, [3], 110 k. : il., bibliogr. 212 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20741

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  23/23

  Tytuł oryginału: Misoprostol as agonist of IP2 receptor.
  Autorzy: Goszcz A[leksandra], Bieroń K[rzysztof], Grodzińska L[ilia]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (4 p. 1) s.635-641, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Fourteen patients with peripheral vascular disease received 200 ćg of misoprostol 3 times a day during one month. The therapy with misoprostol caused clinical and biochemical improvement in all 14 patients. An elongation of pain free and maximum walking distance, shortening of pain duration and increase in arterial blood flow in both calves were observed. At the same time an activation of the fibrinolitic system, rise in the platelet aggregate ratio and increase in cAMP levels were noticed. It is suggested that misoprostol in human being caused rather activation of IP2 receptor.

  stosując format: