Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GORCZYCA
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Neuronalne sensory wapnia.
Tytuł angielski: Neuronal calcium sensors.
Autorzy: Dejda Agnieszka, Matczak Izabela, Gorczyca Wojciech A.
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (2) s.341-360, il., tab., bibliogr. 103 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie polskie: Jony wapniowe są jednym z podstawowych przekaźników sygnału w komórce. Ich działanie zachodzi między innymi za pośrednictwem białek wiążących wapń, wśród których coraz liczniejszą grupę stanowią odkrywane w ciągu ostatnich dziesięciu lat białka z motywem EF-hand tworzące rodzinę tzw. Neuronalnych Sensorów Wapnia (NCS, Neuronal Calcium Sensors). Zaliczają się do niej między innymi: rekoweryny, frekweiny, białka GCAP, białka VILIP. Ich wspólną cechą jest charakterystryczna budowa i występowanie w określonych komórkach nerwowych, co sugeruje, że pełnią tam ściśle określoną funkcję. Funkcja większości białek NCS nie została jednak wyjaśniona i stanowi przedmiot badań wielu zespołów na świecie. W niniejszej pracy dokonujemy przeglądu obecnego stanu wiedzy dotyczącego tej interesującej i ważnej grupy białek.

  Streszczenie angielskie: Calcium ion is a key intracellular messenger molecule. Its action is mediated by the calciumbinding proteins. Among them, still growing group are homologus "EF-hand" proteins, discovered during last ten years and constituting a family called Neuronal Calcium Sensors. The family consists of recoverns, frequenins, GCAPs, and VILIPs. They all share such features as a specific structure and occurrence in certain neurons what suggests that they play a strictly determined role there. However, the function of most members of the NCS family has not been explained yet, and it still remains a matter of investigations. In this review we present the actual knowledge concerning this interesting and important group of proteins.


  2/16

  Tytuł oryginału: European College of Neuropsychopharmacology III Warsztaty ECNP "Obrazowanie mózgu i neuropsychofarmakologia" (Brain imaging and neuropsychopharmacology), Nicea, Francja, 15-17 marca 2002.
  Autorzy: Gorczyca Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.479 - 3 Warsztaty Neuropsychofarmakologii pt. Obrazowanie mózgu i neuropsychofarmakologia Nicea 15-17.03. 2002
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna


  3/16

  Tytuł oryginału: The cGMP syntheisis and PKG1 expression in murine lymphoid organs.
  Autorzy: Kurowska Ewa, Kobiałka Marcin, Zioło Ewa, Strządała Leon, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (4) s.289-294, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Numerous reports indicate that cyclic 3', 5' guanosine monophosphate (cGMP) is involved in the regulation of immune processes. However, the mechanisms responsible for the synthesis of this nucleotide and its signaling pathways in immune cells are still not well recognized. The aim of our studies was to establish: 1) which form of guanylyl cyclase (GC) synthesizes cGMP in murine lymphoid organs and 2) whether the same organs express the isoforms PKG1ŕ and/or PKG1á of protein kinase G, known as possible target for synthesized cGMP. Cells isolated from thymus, lymph nodes, and spleen were treated with activators (SNP, ANP, CNP, STa) of soluble or particulate cyclases. Sodium nitroprusside (SNP) elevated intracellular cGMP 2-fold in thymic and lymph node cells and about 10-fold in spleen cells. Atrial natriuretic peptide (ANP) caused modest but statistically significant increases of cGMP in cells of all three organs. Additionally, spleen cells elevated their cGMP content about 2-fold in response to C-type natriuretic protein (CNP). In cellular homogenates of the all analyzed organs, the antibody anti-PKG1á stained the 78 kDa band corresponding to the molecular mass PKG1. Only homogenates of spleen cells were stained by the antibody recognizing PKG1ŕ. Our results indicate that in the investigated organs cGMP may be synthesized mainly by soluble GC in response to nitric oxide. The modest increase of cGMP upon stimulation by ANP suggests that in all these organs either exists only a small subpopulation of cells that express particulate cyclase GC-A or GC-A is expressed at very low level...


  4/16

  Tytuł oryginału: Anatomia prawidłowa człowieka : kończyna górna : kończyna dolna : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Walocha Jerzy, Skawina Andrzej, Gorczyca Janusz
  Opracowanie edytorskie: Skawina Andrzej (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. UJ 2002, 194 s. : il., bibliogr. 19 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,511

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/16

  Tytuł oryginału: Trudności w ustaleniu etiopatogenezy zespołu amnestycznego u 44-letniej kobiety - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in establishing etiopathogenesis of amnestic syndrome in a 44-year-old women - case report.
  Autorzy: Gorczyca Piotr W., Pudlo Robert, Leksowska Aleksandra, Hese Robert Teodor, Kwieciński Janusz, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.29-34, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy opisują problemy diagnostryczne dotyczące 44-letniej kobiety, u której nagle wystąpiły zaburzenia pamięci.


  6/16

  Tytuł oryginału: Anomalie rozwojowe w autyzmie dziecięcym na przykładzie 8-letniej dziewczynki - spojrzenie na etiopatogenezę autyzmu. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Developmental anomaly in infantile autism as exemplified by a case of an 8-year-old girl - a look at the etiopathogenesis of autism.
  Autorzy: Kapinos-Gorczyca Agnieszka, Gorczyca Piotr W., Dziechciarz Grażyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.55-59, bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają opis kliniczny dziewczynki z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego, u której stwierdzono obecność anomalii rozwojowej pod postacią dodatkowego żebra. Obecność tej anomalii posłużyła autorom do rozważenia wybranych zagadnien dotyczących etiologii autyzmu.


  7/16

  Tytuł oryginału: Zdolność do pracy osób upośledzonych umysłowo - rozważania na kanwie trzech przypadków.
  Tytuł angielski: Mentally retarded persons' capacity to work - comments on three cases.
  Autorzy: Pudlo Robert, Pudlo Małgorzata, Matysiakiewicz Jerzy, Gorczyca Piotr
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.111-114, bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ustawa o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym z 28.06.1996 r. wprowadziła nową terminologię i praktykę orzeczniczą. Przedmiotem opiniowania przestała być zdolność do pracy, analizuje się jedynie jej utratę w okresie zatrudnienia. Wprowadzone rozwiązania prawne stawiają w niekorzystnej sytuacji grupę osób upośledzonych umysłowo, które mimo wieloletniego opłacania składki ZUS zostają pozbawione świadczeń rentowych.


  8/16

  Tytuł oryginału: Węzłowe kwestie społeczne polskiej wsi na progu nowego tysiąclecia.
  Tytuł angielski: Key social issues in Polish rural areas on the verge of the New Millennium. P. 1.
  Autorzy: Skrętowicz Biruta, Gorczyca Rafał
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.9-17, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W wyniku forsownej industrializacji dokonującej się w Polsce po II wojnie światowej aż do końca lat 60. ub. w. nastąpiło znaczne przesunięcie ludności ze wsi do miast. Niedoinwestowanie infrastruktury miejskiej powstrzymało jednak proces migracji. W kolejnym dwudziestoleciu urbanizacja postępowała w tempie umiarkowanym, zaś w okresie transformacji ustrojowej (lata 90.) udział mieszkańców wsi w ogólnej liczbie ludności naszego kraju niemal się nie zmieniał oscylując wokół wartości 38 proc. Nastąpiło wyraźne zahamowanie odpływu ludności ze wsi do miast. Charakterystyczną cechą stosunków ludnościowych całego powojennego okresu w naszym kraju było i pozostaje nadal zjawisko zwane falowaniem wyżów i niżów demograficznych. Od 1995 roku wzrasta liczba osób w wieku produkcyjnym (spodziewany jest dwumilionowy ich przyrost w ciągu 10 lat), wzrasta również liczba osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Nastąpiła zmiana relacji między liczbą ludności pracującej i niepracującej, bezprecedensowy wzrost liczby i udziału ludności posiadającej niezarobkopwe źródła utrzymania. Szacunki, według których udział pracujących w rolnictwie w naszym kraju wynosi 25 - 27 proc., są oparte na błędnych założeniach. Prawidłowe szacunki uwzględniające wyłącznie gospodarstwa rolne produkujące na rynek wskazują na wartość około 16 proc. Analiza zmian struktury agrarnej ukazuje istnienie dwóch tendencji: wzrost udziału gospodarstw najmniejszych i największych (a zatem tendencjom do koncentracji towarzyszyły równoległe tendencje do rozdrabniania). Przez trzy dekady przyspieszonej industrializacji warunki...


  9/16

  Tytuł oryginału: Application of a mixture of glycol polyethylenes for the preparation of microcorrosion casts - an observation.
  Autorzy: Walocha Jerzy A., Miodoński Adam J., Nowogrodzka-Zagórska Maria, Kuciel Radosława, Gorczyca Janusz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.313-316, tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Preparation of microcorrosion casts that can be used for obsrvation in SEM is a laborious, time-consuming precedure. The authors paid particular attention to the process of dissection of the microcorrosion casts. This prompted the authors to reconstruct the plastic mass, produced by the firm Gurr (Great Britain) in the 1970s, which was used by them in previous research to immerse the cast in order to minimise the damage. By using easily obtainable polyethylene glycols, characterised by different physical and chemical features , in order to obtain smooth surface of the section, a low-toxic mixture was composed, which protected the microcorrosion casts sufficiently and did not interfere with the physical and chemical properties of the cast.


  10/16

  Tytuł oryginału: Hydrolysis of cyclic GMP in rat peritoneal macrophages.
  Autorzy: Witwicka Hanna, Kobiałka Marcin, Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (4) s.891-897, il., bibliogr. s. 896-897 - 8 Polska Konferencja Biologii Komórki Wrocław 23-25.09. 2002
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Intact rat peritoneal macorphgaes (rPM) treated with 3-isobutyl-1-methylxanthine (IBMX), an inhibitor of phosphodiesterases (PDEs), accumulated more cGMP than untreated cells. APDE activity toward [3H]cGMP was detected in the soluble and particulate fractions of rPM. The hydrolysis of cGMP was Ca2+ /calmodulin-independent but increased in the presence of cGMP excess. Similar results were obtained when [3H]cAMP was used as a substrate. The hydrolytic activity towards both nucleotides was inhibited in the presence of IBMX. Therefore, the PDEs of families 2, 5, 10 and 11 are potential candidates for cGMP hydrolysis in the rPM. They may not only regulate the cGMP level in a feedback-controlled way but also link cGMP-dependent pathways with those regulated by cAMP.


  11/16

  Tytuł oryginału: Chemia leków dla studentów farmacji i farmaceutów
  Autorzy: Byrtus Hanna, Chłoń Grażyna, Gorczyca Maria, Łucka-Sobstel Barbara, Malawska Barbara, Obniska Jolanta, Pawłowski Maciej, Zejc Alfred
  Opracowanie edytorskie: Zejc Alfred (red.), Gorczyca Maria (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 799, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,986

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  12/16

  Tytuł oryginału: Anatomia prawidłowa człowieka. T. [2] Klatka piersiowa : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Walocha J[erzy], Skawina A[ndrzej], Gorczyca J[anusz]
  Opracowanie edytorskie: Skawina Andrzej (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 151 s. : il., bibliogr. 20 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,017

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/16

  Tytuł oryginału: Anatomia prawidłowa człowieka. T. [3] Osteologia : podręcznik dla studentów i lekarzy
  Autorzy: Walocha J[erzy], Skawina A[ndrzej], Gorczyca J[anusz]
  Opracowanie edytorskie: Skawina Andrzej (red.).
  Źródło: - Kraków, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2002, 134 s. : il., bibliogr. 15 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,018

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/16

  Tytuł oryginału: I Międzynarodowa Konferencja Dotycząca Terapii Behawioralnej Osób z Autyzmem "Żyć razem".
  Opracowanie edytorskie: Gorczyca Piotr W. (Oprac.), Kapinos-Gorczyca Agnieszka (oprac.).
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (3) s.240-242 - 1 Międzynarodowa Konferencja nt. terapii behawioralnej osób z autyzmem Gdańsk 06-09.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/16

  Tytuł oryginału: Oznaczanie wewnątrzkomórkowego cAMP i cGMP metodą ELISA.
  Tytuł angielski: Determination of intracellular cAMP and cGMP using ELISA method.
  Autorzy: Kobiałka Marcin, Kochanowska Irena E., Gorczyca Wojciech A.
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.165-174, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • Świnki morskie

  Streszczenie polskie: Celem badań było opracowanie metody, która pozwalałaby na swoiste oznaczanie bardzo niskich stężeń cAMP i cGMP, z jakimi mamy do czynienia np. wewnątrz komórek. W oparciu o otrzymane przez nas przeciwciała przeciwko koniugatom cyklicznych nukleotydów z białkowym nośnikiem, opracowaliśmy test immunoenzymatyczny typu ELISA, który umożliwia pomiar femtomolowych ilości nukleotydów. Wykazał on swą przydatność przy oznaczaniu cAMP i cGMP, wytwarzanych przez komórki w odpowiedzi na specyficzne czynniki. Opracowany test może być z powodzeniem używany do oznaczanie aktywności enzymów biorących udział w metabolizmie cyklicznych nukleotydów, w szczególności cyklaz i fosfodiesteraz. Wysoka specyficznośc uzyskanych przeciwciał pozwala na równoczesny pomiar obu nukleotydów w badanych próbach. Test może być również wykorzystany do oznaczania poziomu cyklicznych nukleotydów w płynach ustrojowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to elaborate the not expensive but highly sensitive assay for measurements fo cyclic nucleotides (cAMP or cGMP) at very low concentrations. Using specific antibodies obtained against cAMP and against cGMP we developed an assay, which has enabled us detection of femtomolar quantities of the nucleotides. The assay is useful for determination of the intracellular aactivity of gaunylyl cyclases and phosphodiesterases, the enzymes, which synthesize and hydrolyze cyclic nucleotides, respectively. Moreover,the high specificity of obtained antibodies enables parallel measurements of both nucleotides at the same time. The assay may be also used for determinetion of cyclic nucleotides levels in body fluids.


  16/16

  Tytuł oryginału: Spostrzeganie zagrożeń zdrowotnych na tle zagrożeń w życiu codziennym. Badania wśród studentów medycyny i psychologii.
  Tytuł angielski: Recognition of health threats against threats in everyday life. Studies performed among students of the faculties of medicine and psychology.
  Autorzy: Gorczyca Piotr W., Adamiec Marek, Leksowski Wiesław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.97-101, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zagrożenie (threat) jest terminem potocznym, oznaczającym jedno z podstawowych doświadczeń ludzkich obecnych praktycznie ciągle, niemal w każdym obszarze i aspekcie życia. Nasza uwaga skoncentrowała się na zbadaniu treści oraz wzajemnych związków wśród spostrzeganych zagrożeń, w tym zdrowotnych, w badanej grupie studentów. W celu przeprowadzenia badań opracowano kwestionariusz nazwany Kwestionariuszem Percepcji Zagrożeń (PZ), którego pytania dotyczą m.in. sposobu istnienia zagrożenia, możliwości jego przewidywania, dotkliwości zagrożenia, znajomości konkretnych sposobów przeciwdziałania lub walki z nim oraz gotowości do podjęcia konkretnych działań przeciwdziałających zagrożeniu. Badaniom poddano grupę 81 studentek i studentów medycyny i psychologii. Analiza wyników pokazuje, że zagrożenia o charakterze zdrowotnym są względnie nieliczne w porównaniu z zagrożeniami innego typu i stanowią 15 proc. Istotne statystycznie różnice pomiędzy spostrzeganiem zagrożeń zdrowotnych i pozostałych (ujmowanych jako "inne") dotyczą czeterech wymiarów: 1) możliwości wystąpienia w ciągu roku: tu zagrożenia zdrowotne są oceniane jako mniej prawdopodobne w ciągu najbliższego roku, 2) możliwości przewidywania: zagrożenia zdrowotne są spostrzeganie jako mniej przewidywane niż inne zagrożenia, 3) możliwość wpływu na przebieg i rezultat zagrożenia jest oceniana znacząco niżej dla zagrożeń zdrowotnych, 4) w kategorii zagrożeń zdrowotnych badani znacząco częściej wybierali odpowiedź, że zagrożenia te są całkowicie losowe, rzadziej natomiast, że zagrożenia są możliwe do przewidzenia.

  Streszczenie angielskie: Threat is a coloquial term referring to one of the basic experiences present in almost each area of life. Our attention focused on the examination of the contents as well as mutual relations among recognised threats, health ones in particular in the study group. In order to carry out the study a special Questionnaire of Threat Perception was prepared. Questions concentrated on the existence of threat, possibilities of its prediction, severity of threats, knowledge of effective methods of prevention. They also refer to actions which should be undertaken against those threats. Study group included 81 female students of medicine and psychology. Analysis of results shows that a number of health threats is relatively fewer in comparison to other types of threats that is 15 p.c. Statistically significant differences between recognition of health threats as well as other threats refer to the four dimensions: 1. Possibility of occurence during the year: here health threats are assessed as less probable within the year. 2. Possibility of prediciton: health threats are recognised as less predictable than other threats, 3. Possiblity of affecting the course and result of threat is assessed significantly lower for health threats, 4. In the category of health threats the subjects significantly more frequently answered that those threats are entirely random and lesss frequently than the threat is possible to predict.

  stosując format: