Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GORĄCY
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Autologous stem cell transplantation in multiple myeloma - a single center experience.
Tytuł polski: Przeszczepianie autologicznych obwodowych komórek macierzystych szpiku u chorych na szpiczaka plazmocytowego - doświadczenia własne.
Autorzy: Wach Małgorzata, Legieć Wojciech, Jawniak Dariusz, Cioch Maria, Walter-Croneck Adam, Małek Magdalena, Hus Marek, Mańko Joanna, Wąsik-Szczepanek Ewa, Gorący Aneta, Tomczak Waldemar, Dmoszyńska Anna
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.93-100, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Średni czas przeżycia chorych na szpiczaka plazmocytowego, leczonych przy pomocy konwencjonalnej chemioterapii wynosi około 3 lat. Obecnie standardowym leczeniem przede wszystkim dla młodszych chorych stała się wysokodawkowana chemioterapia wspomagana podawaniem autologicznych obwodowych komórek macierzystych. W okresie listopad 1997 - wrzesien 2001 w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku w Lublinie u 36 chorych na szpiczaka plazmocytowego przeprowadzono zabieg przeszczepienia autologicznych obwodowych komórek macierzystych. Wśród chorych było 15 kobiet i 11 mężczyzn, średnia wieku wynosiła 51.9 lat (ń 8,45), mediana 51 (zakres: 38-65). U 7 chorych wykonano procedurę transplantacji dwukrotnie. Przed transplantacją 17 chorych było w całkowitej remisji, 14 w częściowej remisji, 1 był w okresie aktywnej choroby pomimo leczenia, 4 chorych nie było uprzednio leczonych. W wyniku procedury mobilizacyjnej z zastosowaniem wysokodawkowego cyklofosfamidu i G-CSF uzyskano średnio 7,53 (ń 5,55), mediana 6,34 x 10**6/kg (zakres: 1,20 - 26,7 x 10**6) komórek CD34+ dla jednego pacjenta. Protokół kondycjonujący składał się z wysokodawkowanego alkeranu (melfalanu), w dawce 60-210 mg/mý, bez stosowania napromieniania całego ciała (TBI-total body irradiation). Regeneracja hematopoezy przebiegała następująco: powrót granulocytozy 0,5 x 10**9/l osiągnięto średnio w dniu +13,7 (ń 3,99), mediana 13 (zakres: 9-30), liczby płytek 20 x 10**/l osiągnięto średnio w dniu +16,5 (ń 5,68), ...

  Streszczenie angielskie: Patients with multiple myeloma (MM) treated with conventional chemotherapy have a median survival of approximately 3 years. High dose chemotherapy followed by autologous peripheral stem cell transplantation (PBSCT) is now considered as the standard therapy for almost all patients with multiple myeloma. From November 1997 to september 2001, 36 patients with MM (15 females, 21 maled) mean age - 51.9 year (ń .45), median 51, (range: 38-65) were tranplanted in our Department. In 7 patients double transplantation was performed. Before transplantation 17 patients were in first complete remission, 14 patients were in partial remission, 1 was in SD, 4 out of them were without any treatment. In mobilisation procedure with high dose cyclophosphamide and G-CSF a mean of 7.53 (ń 5.55), median 6.34 x 10**6 CD34+ cells/kg (range: 1.20 - 26.7 x 10**6) were collected for one patient. Conditioning regimen consisted of high dose melphalan 60-210 mg/mý without TBI. The meandays for recovery of ANC 0,5 x 10**9/l was 13.7 (ń 3.99), median 13 (range: 9-30) and platelets recovery 20 x 10*9/l was 16.5 (ń 5.68), median 15 (range: 7-30). treatment related morality = 0. At present 34 patients are alive (94.5 p.c.), 6 in PR (16.7 p.c.), 4 in SD (11.1 p.c.), 6 in relapse (16.7 p.c.). Two patients died 9 and 28 months after transplantation in relapse (5.5 p.c.). High-dose chemotherapy followed by autologous stem cell transplantation is a valuable and well tolerated method of treatment for ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Wpływ ekspresji molekuł adhezyjnych na komórkach blastycznych ostrych białaczek na rokowanie i czas przeżycia chorych.
  Tytuł angielski: Expression of adhesion molecules on acute leukaemia cells - its influence on prognosis and survival.
  Autorzy: Małek Magdalena, Jawniak Dariusz, Dmoszyńska Anna, Gorący Aneta, Mańko Joanna
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (4) s.451-460, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostrych białaczkach molekuły adhezyjne biorą udział w procesach proliferacji, migracji i apoptozy komórek blastycznych. Celem pracy było poszukiwanie związku pomiędzy ekspresją kilkunastu antygenów o właściwościach adhezyjnych, a parametrami określającymi przebieg kliniczny i rokowanie w ostrych białaczkach. Materiał do badań stanowiły próbki szpiku 22 chorych z ostrą białaczką de novo, u których oceniano ekspresję kilkunastu molekuł adhezyjnych na blastach, metodą cytometrii przepływowej. Stwierdzono istotną statystycznie (p 0,05), dodatnią korelację między leukocytozą we krwi, a ekspresją CD29, CD49d (VLA-4), zaś ujemną korelację między leukocytozą we krwi, a ekspresją CD106 (VCAM-1). Krótki czas trwania remisji był związany z istotnie większą ekspresją á2 integryny (CD11b/18), natomiast wystąpienie nawrotu choroby nie korelowało istotnie z żadną z badanych molekuł adhezyjnych. Duża ekspresja á2 integryn (CD11b/18, CD11c/18) oraz selektyny L (CD62L) wiązała się z krótkim przeżyciem, natomiast duża ekspresja VLA-5 (CD49e) korelowała z dłuższym przeżyciem chorych. Ekspresję molekuł adhezyjnych porównywano również z ekspresją białka P-gp (MDR) będącego czynnikiem złego rokowania. Wykazano istotną statystycznie dodatnią korelację między ekspresją P-gp, a ekspresją VLA-2 (CD49b/29) zaś ujemną korelację między ekspresją P-gp, a CD31 (PECAM). Badania własne potwierdziły związek między ekspresją niektórych molekuł adhezyjnych, a przebiegiem klinicznym ostrej białaczki. ...

  Streszczenie angielskie: In acute leukemias, adhesion molecules take a part in proliferation, migration and apoptosis of leukaemic cells. The aim of the study was to look for relationship between the expression of some antigens with adhesion characteristics and the clinical course and prognosis in acute leukaemias. We evaluated the bone marrow samples of 22 patients with newly diagnosed acute leukaemias. We analysed the expression of some adhesion molecules on blasts, using flow cytometry technique. Statistically significant (p 0,05) positive correlation was found between white blood cell count and expression of CD29, CD49d (VLA-4), CD44 antigens and negative correlation was found between white blood cell count and CD106 (VCAM-1). Short time of remission was connected with significantly higher expression of á2 integrin (CD 11b/18), but relapse of the disease did not correlate with any of the evaluated adhesion molecules. High expression of á2 integrins (CD11b/18, CD11c/18) and selectin L (CD62L) was molecules. High expression of á2 integrins (CD11b/18, CD11c/18) and selectin L (CD62L) was connected with short survival, while high expression of CD49e (VLA-5) was connected with longer survival. The expression of adhesion antigens was compared also with the level of P-gp protein (MDR), which is one of the negative prognostic factors. We proved significant positive correlation between P-gp and expression of CD49b/29 (VLA-2) and negative correlation between P-gp and CD31 (PECAM). Our research ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Expression of uPAR (urokinase plasminogen activator receptor), P-glycoprotein 170 and VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) on acute leukaemia cells.
  Autorzy: Cioch Maria, Hus Iwona, Jawniak Dariusz, Małek Magdalena, Mańko Joanna, Gorący Aneta, Dmoszyńska Anna
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.121-125, il., tab., bibliogr. 14 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Expression of uPAR on bone marrow blast cells examined by flow cytometry technique was significantly higher than on normal bone marrow mononuclear cells in the control group. There was correlation between uPAR expression and the expression of CD33, Pgp-170 and VCAM-1. THese results suggest that uPAR can participate in enhanced adhesion of leukaemic cells to tissues and resistance to chemotherapy.

  stosując format: