Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GONIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Postawy młodzieży lubelskich szkół średnich wobec problemu udzielania pierwszej pomocy.
Tytuł angielski: Attitude of students of high schools in Lublin towards the problem of first aid.
Autorzy: Goniewicz Mariusz, Chemperek Ewa, Mikuła Agnieszka
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.679-685, tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Właściwie udzielona pierwsza pomoc - udrożnienie górnych dróg oddechowych, resuscytacja krążeniowo-oddechowa, zatamowanie masywnego krwawienia zewnętrznego, ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej - może uratować życie wielu ofiarom nagłych wypadków. Wszyscy powinni znać jej zasady i umieć je zastosować przed przybyciem fachowych służb ratowniczych. Celem pracy było poznanie opinii młodzieży szkół średnich na temat udzielania pierwszej pomocy na miejscu nagłego wypadku, ustalenie, w jakim stopniu młodzież jest przygotowana do udzielania pierwszej pomocy, oraz ocenienie aktualnego sposobu szkolenia w zakresie pierwszej pomocy w szkołach. Badaniom ankietowym poddano 642 uczniów trzecich klas losowo wybranych liceów ogólnokształcących miasta Lublina. Uczniowie wypełniali anonimową ankietę oryginalnej konstrukcji z odpowiedziami jednokrotnego wyboru. Zdaniem 571 respondentów (89 proc.), społeczeństwo Lublina nie jest przygotowane do udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku, świadkowie lub uczestnicy nagłego wypadku podejmują ją tylko sporadycznie. Tych, którzy chcieliby czynnie włączyć się w akcję ratowniczą, hamuje nieznajomość zasad udzielania pierwszej pomocy i niewiara we własne umiejętności. Wyniki badań wykazały, że prawie 80 proc. respondentów ma świadomość ważności udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku, ale tylko 21 proc. w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia podejmie działania ratownicze. W samoocenie 67 proc. ankietowanych oceniło ...

  Streszczenie angielskie: Properly administerd first aid - resoration of upper respiratory tract patency, pulmonary-circulatory resuscitation, massive internal bleeding arrest, placement of the victim in safe positionmay safe the lives of many victims of accidents. Everybody should know first aid principles and administer it before paramedics arrive. The aim of the study was to find out the opinion of high school students on first aid in emergency cases, determint to what extent young people are prepared to administer first aid as well as evaluate of actual way of training young people in schools. The survey study included 642 students of 3rd class of randomly chosen high schools in Lublin. Students filled in anonymous questionnaire with single choice answers. 571 respondents (89 p.c.) claimed that citizens of Lublin are not prepared to administer first aid in emergency cases. According to them only a small number of witnesses start first aid procedures. Lack of knowledge as well as disbelief in one's skills stop those who would like to help from taking part in rescue procedures. The results of the study show that almost 80 p.c. of respondents know how important first aid is. Only 21 p.c. undertakes first aid procedures at the scene of and accident. 67 p.c. claimed that their skills are insufficient. Unfortunately the level of first aid training is very poor. Student do not learn practical skills. Training should start in primary school and continue in adult life in the place of work. It ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Endoskopowa skleroterapia żylaków przełyku w hamowaniu krwawień: badanie prospektywne w niewyselekcjonowanej grupie chorych na marskość wątroby.
  Tytuł angielski: Endscopic sclerotherapy in control of variceal hemorrhage: a prospective trial in nonselected cirrhotic patients.
  Autorzy: Gonciarz Maciej, Hartleb Jacek, Gil Dariusz, Michalski Aleksander, Pruszowski Jan, Goniewicz Jerzy, Witiuk-Misztalska Anna, Mularczyk Aldona, Mazur Włodzimierz, Petelenz Michał
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.99-106, tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp: Spośród wielu metod stosowanych w leczeniu ostrego krwotoku z żylaków przełyku u chorych na marskość wątroby najistotniejsze znaczenie mają metody endoskopowe, takie jak EVS i EVL, których skuteczność w opanowaniu ostrego krwawienia ocenia się na 75-95 proc. Celem przedstawionej poniżej analizy własnego materiału była ocena skuteczności EVS w leczeniu krwotoków z żylaków przełyku i ich eradykacji w odniesieniu do systematycznej kontroli endoskopowej w okresie follow-up. Materiał i metody: W okresie styczeń 1991 - grudzień 2000 EVS wykonano u 271 chorych na marskość wątroby (etiologia marskości: wirusowa - 63 proc., alkoholowa - 26 proc., AIH - 3,7 proc., PBC - 3 proc., kryptogenna - 3,7 proc.). Terapie podzielono na dwa etapy, pierwszy obejmował leczenie ostrego krwotoku z następowymi zabiegami EVS powtarzanymi co 3 dni, aż do eradykacji i/lub pojawienia się powikłań EVS, nie więcej jednak niż 10 sesji. W razie braku eradykacji ponawiano EVS w ramach drugiego etapu, nie więcej niż 10 sesji sklerotyzacyjnych, a następnie kwalifikowano chorych do 48-miesięcznego okresu follow-up, w czasie którego co 2 miesiące wykonywano endoskopię i powtarzano EVS w przypadku nawrotu żylaków. Wyniki: Spośród 271 chorych krwawienie zahamowano u 259 (95,6 proc.). Sześciu chorych zmarło w pierwszych 48 godzinach hospitalizacji. Stu trzydziestu jeden chorych zgłaszało się do kontroli endoskopowych regularnie co około 2 miesiące, a 101 - nieregularnie, los 27 chorych był nieznany. ...

  Streszczenie angielskie: Background: Among many therapeutic regimens EVS (endoscopic variceal sclerotherapy) and EVL (endoscopic variceal ligation) are known to be the most effective treatments in variceal haemorrhage (75 p.c. to 95 p.c.) caused by liver cirrhosis. The aim of this study was to determine the EVS efficacy in the eradication and treatment of bleeding oesophageal varices in patients who underwent endoscopic control in two months during follow-up. Material and methods: Between 1991 and 2000 a total number of 271 patients of different cirrhosis aetiology (viral 63 p.c., alcoholic 26 p.c., AIH 3.7 p.c., PBC 3 p.c., cryptogenic 3.7 p.c.) underwent EVS procedure in two parts. In the first, EVS was done in 3-day intervals up to variceal eradication (no more than 10 procedures) or up to EVS complications. In the cases of no variceal eradication, the second part of treatment was introduced (no more then 10 sclerotherapies). After that, the patients were endoscopically followed up for 48 months in two-month intervals. Retreatment using EVS was introduced if variceal recurrence was found. Results: Acute haemostasis was achieved in 259 out of 271 patients (95.6 p.c.). Six patients died within the first 48 hours of hospitalisation. 131 patients were endoscopically followed up for 48 months regularly while the remaining 101 patients irregularly. 27 patients were lost, there was no information about them. Rebleeding occurred in 52 patients (22.5 p.c.). Rebleeding was noted in 32 p.c. of ...


  3/4

  Tytuł oryginału: The behaviours of the inhabitans of the Lublin region in the situations of sudden cardiac arrest as reflected in the opinions of the Ambulance Service doctors.
  Tytuł polski: Zachowania mieszkańców Lubelszczyzny w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia w opiniach lekarzy Pogotowia Ratunkowego.
  Autorzy: Mikuła Agnieszka, Goniewicz Mariusz, Latalski Maciej, Chemperek Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.104-111, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Benign prostatic hyperplasia, prostate cancer and other prostate diseases diagnosed as a result of screening procedure among 1,004 men in the Lublin district.
  Tytuł polski: Łagodny rozrost prostaty, rak prostaty oraz inne choroby stercza w badaniu przesiewowym 1004 mężczyzn z województwa lubelskiego.
  Autorzy: Opalińska Edyta, Stoma Filip, Michalak Anna, Latalski Maciej, Goniewicz Mariusz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.493-501, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wraz z wiekiem choroby gruczołu krokowego, takie jak łagodny rozrost prostaty, rak prostaty i inne, stają się poważnym problemem dla mężczyzn. Rak prostaty jest najczęstszym nowotworem złośliwym u mężczyzn, druga pod względem częstości przyczyną zgonów spwodowanych nowotworem. Podejmuje się więc starania, aby zidentyfikować meżczyzn obciążonych wyższym niż przeciętne ryzykiem zachorowania. Temu służą badania przesiewowe, do których zalicza się między innymi badanie per rectum oraz oznaczenie markerów, takich jak specyficzny antygen sterczowy PSA. Celem pracy była ocena wstępnie postawionego przez lekarzy urologów rozpoznania choroby gruczołu krokowego w badaniu przesiewowym 1004 mężczyzn z województwa lubelskiego, zgłaszających się do Przyklinicznej Poradni Urologicznej w r. 2000. Pacjenci po zebraniu wywiadu poddani byli badaniu fizykalnemu, w tym badaniu per rectum. Mężczyźni, u których podejrzewano raka prostaty, zostali skierowanie na oznaczenie PSA we krwi. W badaniach uwzględniono miejsce zamieszkania i wiek pacjentów. Najczęściej stawianą wstępną diagnozą był łagodny rozrost prostaty, który dotyczył 77,1 proc. badanych, przeważnie w wieku 51-70 lat. Raka prostaty podejrzewano u niewielkiej grupy mężczyzn (3,5 proc.). Ze względu na to, że częstość rozpoznania łągodnego rozrostu prostaty oraz podejrzenia raka prostaty zwiększały się wraz z wiekiem badanej populacji, wydaje się celowe wykonywanie badań przesiewowych u mężczyzn powyżej 50 rok u życia.

  Streszczenie angielskie: Urological problems especially connected with prostate diseases apper in older men: prostatitis, benign prostatic hyperplasia, prostate cancer and others. Prostate cancer is the most common cancer in men and the second leading cause of deaths in male population. Therefore, it seems important to early detect prostate cancer in general practice seeting due to screening procedures such as digital rectal exam and prostate-specific-antigen test. The aim of the study was to examine the character of diagnoses of a prostate disease among 1,004 men of the Lublin district who reported to a doctor during screening procedure carried out in urology outpatient clinic at Clinical Hospital in Lublin in the year 2000. After physical examination urologists initially diagnosed a prostate disease and sent men suspected to have a prostate cancer to further investigations. There was studied age and place of living. Benign prostate hyperplasia was the most common diagnosis made in 77.1 p.c. of subjects. It occurred most often in men aged 51-70 years. Prostate cancer was suspected in 3.5 p.c. of subjects. Frequency of benign prostate hyperplasia and prostate cancer suspicion increased with age. On the basis of studies screening procedures seem beneficial in the early deteciton of prostate cancer in men over 50.

  stosując format: