Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOLINOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Stanowisko opracowane na seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych dnia 15 marca 2002 r. w sprawie dokumentu Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań Ministerstwa Zdrowia w latach 2002 - 2003 (wersja I - luty 2002, wersja II - marzec 2002).
Autorzy: Chmylak Roman, Frąckiewicz-Wronka Aldona, Frieske Kazimierz, Golinowska Stanisława, Hrynkiewicz Józefina, Izdebski Hubert, Król Zbigniew, Kruczyński Mikołaj J., Kucytowska Małgorzata, Kuszewski Krzysztof, Makuch Krzysztof, Rymsza Marek, Strug Andrzej, Szumlicz Tadeusz, Tarkowski Stanisław, Włodarczyk Cezary
Źródło: Antidotum 2002: 11 (5) s.42-44
Sygnatura GBL: 306,358

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej


  2/3

  Tytuł oryginału: Problemy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia po wprowadzeniu reformy. Poprawiać, ale gdzie i jak?
  Autorzy: Golinowska Stanisława
  Opracowanie edytorskie: Łuczak Jacek R. (koment.).
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (5) s.91-106, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Reforma ochrony zdrowia nie przyczyniła się do spełnienia oczekiwań społeczeństwa oraz środowiska medycznego związanych ze zmianą systemu. W atmosferze krytyki reformy podejmowane są kolejne zmiany bez rzetelnej diagnozy skutków reformy. Artykuł jest wynikiem szerszej analizy funkcjonowania systemu w nowych warunkach, ukazuje jego główne obecnie problemy. Należą do nich: deficyt środków w systemie, zmiany w alokacji środków generowane przez dramatyczny wzrost wydatków na leki, ograniczony dostęp do świadczeń oraz brak odczuwalnej poprawy jakości, słabość samorządów terytorialnych w pełnieniu funkcji organów założycielskich, zbyt duża autonomia kas chorych w realizacji nie tylko funkcji płatnika, spontaniczna prywatyzacja i zjawiska korupcji, problemy ze sterowaniem systemu, braki bądź nieefektywna realizacja funkcji strategicznych, koordynacyjnych i kontrolnych oraz słaby głos pacjenta. Trudności sprawnego i efektywnengo funkcjonowania systemy występują nie tylko w wyniku wprowadzonej reformy, ale na skutek tego, że reforma wielu z nich w ogóle nie podjęła. Do tych niepodjętych należy problem określenia granic odpłatności za świadczenia oraz warunków dla funkcjonowania sektora prywatnego. Nie zostały przygotowane motywacje dla podnoszenia jakości, zlekceważono funkcję głosu pacjenta" w systemie oraz mechanizmów korupcyjnych. Cały impet niezadowolenia z powodu niesprawności systemu spadł na kasy chorych, które ukształtowały się jako najsilniejszy podmiot w systemie. ...

  Streszczenie angielskie: The health care reform has not contributed to the fulfilment of the basic expectations of the society and the medical circles connected with the change of the system. Subsequent changes are undertaken in the atmosphere of the critique of the reform without through diagnosis of its effects. The article, which is a result of the broader analysis of the system functioning in new conditions reveals its current, major problem. These are: deficit of the resource in the system, changes in the resource allocation generated by the dramatic increase of the pharmaceutical expenditures, limited access to services, lack of the observable quality improvement, weakness of the local goverments acting as founding bodies, too big autonomy of the sickness funds in carrying out not only the purchaser function, spontaneous privatisation, corruption, problems connected with operating system; lack or inefficient rendering of the strategic, coordinative, and control functions and a weak patient's voice. The difficulties connected with the efficient functioning of the system are not only due to the introduction of the reform but also to the fact that in some cases the reform has not been introduced. Determination of the payment limits for sevices and the conditions for private sector functioning are examples of the case in which the reform has not been carried out. Quality improvement incentives have not been developed, "patient's voice" and corruption-generating mechanisms in the system ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie : raporty CASE
  Autorzy: Golinowska Stanisława, Czepulis-Rutkowska Zofia, Sitek Michał, Sowa Agnieszka, Sowada Christoph, Włodarczyk Cezary
  Źródło: - Warszawa, CASE - Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Fundacja Naukowa 2002, 308 s. : il., tab., bibliogr. s. 295-306, 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,591

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  stosując format: