Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOLEC
Liczba odnalezionych rekordów: 13Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/13

Tytuł oryginału: Odległa ocena kliniczna i radiologiczna stabilności stawu skokowo-goleniowego po ostrym urazowym uszkodzeniu aparatu więzadłowo-torebkowego.
Tytuł angielski: Long-term clinical and radiological assessment of talocrural joint stability after acute traumatic injury of ligamentous-capsular apparatus.
Autorzy: Golec Edward
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.357-364, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autor dokonuje odległej oceny klinicznej i radiologicznej stabilności stawu skokowo-goleniowego po ostrym urazowym jego skręceniu, które leczone było metodą nieoperacyjną. Badanie radiologicznie wykonuje na stanowisku do oceny stabilności stawu własnego pomysłu. Ocenia stabilność stawu w płaszczyźnie strzałkowwej i czołowej sposobem Zwippa oraz metodą własną. U 368 kontrolowanych obu płci, najczęściej rozpoznaje niestabilność boczną i przednio-boczną I lub IIř oraz znacznie częściej rozpoznaje niestabilność stawu badaniem radiologicznym niż klinicznie.

  Streszczenie angielskie: The authors presents an assessment of clinical and radiological talocrural joint stability after acute traumatic ankle sprain treated non-operatively. Radiological evaluation of joint stability was performed using a special stend designed by the author. Joint stability was evaluated in both the sagittal and frontal planesusing Zwipp's technique, along with the author's own technique. Iř and IIř lateral and antero-lateral instability were found most often found in the 368 patient series that was examined. Joint instability was recognised more frequently radiologically.


  2/13

  Tytuł oryginału: Problemy rehabilitacji protetycznej związane z nowymi formami rozwiązań systemowych w służbie zdrowia i współpracą z kasami chorych.
  Tytuł angielski: Problems associated with prosthetic rehabilitation and new regulations in National Health Service and cooperation with Regional Boards.
  Autorzy: Godlewski Tomasz, Golecka Mgdalena, Rusiniak-Kubik Krystyna, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.167-172, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towrzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają problemy napotykane w ciągu pierwszego roku wykonywania usług leczniczych zgodnie z nowymi zasadami i przepisami w Spłecznej Służbie Zdrowia odnośnie refundacji wydatków na leczenie protetyczne. W Klinice Protetyki Stomatologicznej Szpitala Klinicznego Nr 1 w Warszawie w ciagu omawianego roku przeprowadzono badania kliniczne, ocenę narządu żucia, diagnozę i leczenie u ponad 1473 pacjentów. Leczenie protetyczne było zakończone w 744 przypadkach: wykonano ruchome uzupełnienia protetyczne, głównie protezy całkowite oraz protezy częściowe osiadające. Na podstawie oceny stanu narządu żucia pacjentów i potrzeb leczniczych, a także anlaizy doświadczeń lekarzy -protetyków, zestawiono szereg problemów i utrudnień dotyczących problemów napotyanych podczas terapii protetycznej pacjentów, związanych z nowymi przepisami i zasadami administracyjnymi, sprawozdawczością i niezbędną dokumentacją dotyczącą kosztów leczenia pokrywanego przez Społęczną Służbę Zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The authors reported some problems encountered durign first year of treatment services according to new regulations in National health concerning refundations of prostheses treatment expenses. In prosthetic Clinic of General Hospital No 1 in Warsaw in reported year over 1473 patients had been examined, diagnosed and treated. Prosthetic treatment was completed in 744 cases, and removable prosthetic appliances were made mostly complete and partial dentures. On the basis of survey of patietns oral status and the treatment needs, and the analysis of doctors prosthodontists experiences - several problems difficulties had been listed and divided in two groups. Those concerning problems experienced in therapy and patients maintenance, and those associated with new administration rules regulations, necessary reports and documentation of treatment expanses covered by NHS.


  3/13

  Tytuł oryginału: Zmęczenie, przewlekłe zmęczenie, zespół przewlekłego zmęczenia.
  Tytuł angielski: Fatigue, chronic fatigue, chronic fatigue syndrome.
  Autorzy: Golec Lucjan
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.133-148, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wpsółczense poglądy na problem zmęczenia, przewlekłego zmęczenia i zespołu przewlekłego zmęczenia, który stanowi obecnie oddzielną jednostkę chorobową. Specjalną uwagę poświęcono istniejacym rodzajom podziałów zmęczenia zarówno z punktu wiedzenia medycyny pracy, medycyny sportowej, jak i patofizjologii oraz kliniki. Omówiono również fizjologiczne i patogeniczne aspekty zmęczenia odgrywające kluczową role w planowanym wypoczynku, profilu odnowy biologicznej, czy też postępowaniu leczniczym lub rehabilitacyjnym. Przedstawiono także warunki mogące ułatwić rozwój zmęczenia oraz wybrane sposoby zapobiegania zmęczeniu. Zwrócono uwagę na problemy wypoczynku, specjalistycznej odnowy oraz postępowania lekarskiego, niezbędnego w szczególnie trudnych przypadkach.


  4/13

  Tytuł oryginału: Test na pierwszy stopień specjalizacji z medycyny lotniczej.
  Tytuł angielski: Test for the I degree specialization in the aviation medicine.
  Autorzy: Golec Lucjan
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (2) s.201-223
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  5/13

  Tytuł oryginału: Wpływ przewlekłej terapii immunosupresyjnej na występowanie stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybiczą u pacjentów po przeszczepieniu narządów.
  Tytuł angielski: The influence of chronic immunosuppression therapy on appearance of Candida - associated denture stomatitis in patients after transplantation.
  Autorzy: Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Golecka Magdalena, Ołdakowska-Jedynak Urszula, Pączek Leszek
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (6) s.21-26, il., tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pacjenci u których wykonano zabieg przeszczepiania nerki bądź wątroby, otrzymują długotrwałe leczenie immunosupresyjne. Stosowanie tego leczenia wiąże się z występowaniem objawów niepożądanych, wynikających, z następstwa upośledzenia odporności oraz objawów ubocznych typowych dla stosowanego preparatu. Celem pracy było zbadanie częstości występowania i stopnia nasilenia stomatopatii protetycznych powikłanych infekcją grzybiczą u osób użytkujących uzupełnienia protetyczne, poddanych przewlekłej terapii lekami immunosupresyjnymi i sterydami. Grupę badaną stanowili pacjenci z przeszczepioną allogeniczną nerką lub wątrobą przyjmujący leki immunosupresyjne i użytkujący uzupełnienia protetyczne. Grupę kontrolną stanowili ogólnie zdrowi użytkownicy uzupełnień protetycznych. W obu grupach przeprowadzono badania stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe. W wywiadzie uwzględniono pytania dotyczące stanu zdrowia, nawyków higienicznych związanych ze stosowaniem uzupełnień protetycznych, czasu ich użytkowania oraz objawów subiektywnych występujących w obrębie jamy ustnej. W badaniu klinicznym oceniano stan podłoża protetycznego, kątów ust, stabilizację oraz rodzaj użytkowanych protez. W obu grupach wykonano badania mikologiczne drogą wymazu bezpośredniego z błony śluzowej jamy ustnej i powierzchni protez. Otrzymane wyniki wskazują na związek pomiędzy stosowaniem przewlekłej terapii immunosupresyjnej u pacjentów po przeszczepach a nasileniem zmian zapalnych błony śluzowej jamy ustnej wywołanych infekcją drożdżakową.


  6/13

  Tytuł oryginału: Ocena troponiny I jako markera zawału okołooperacyjnego po operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji serca w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Cardiac troponin I as a marker of perioperative infarction after coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Golec Ewa, Szymańska Elżbieta, Golański Ryszard, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.27C-30C, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 100 chorych o średniej wieku 57 ń 9,15 /27 kobiet i 73 mężczyzn/ z dobrą czynnością skurczową lewej komory, zakwalifikowanych do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego w trybie planowym. Analizie poddano zmiany w seryjnych zapisach EKG w stosunku do zmian sprzed operacji, ocenę echokardiograficzną pod kątem wystąpienia nowych zaburzeń kurczliwości, stężenia cTnI wykonywane w 12, 24 godzinie i w 7 dobie po operacji, aktywność frakcji MB kinazy kreatynowej w 8 i 24 godzinie po operacji. Stężenia cTnI (ng ml-1) oznaczane były metodą immunoenzymatyczną na analizatorze AxSYM (Abbott). Sposób znieczulenia, technika krążenia pozaustrojowego i ochrona mięśnia sercowego u wszystkich chorych była taka sama. Chorych podzielono na grupy na podstawie obecności lub braku zmian w zapisach EKG i w badaniu echokardiograficznym. Do grupy I zaliczono 53 chorych bez zmian w EKG i bez nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości, do grupy II - 44 chorych, w tym 33 chorych z przemijającymi zmianami odcinka ST i/lub załamka T i bez nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości do grupy z niedokrwieniem (IIa) a 11 chorych z przetrwałymi zmianami ST-T i nowymi zaburzeniami kurczliwości do grupy z zawałem załamka Q (IIb). Grupę III stanowiło 3 chorych, u których rozpoznano zawał z załamkiem Q. W analizie statystycznej wykorzystano metody statystyki jednowymiarowej (test Studenta, test chiý przy założonym poziomie istotności p 0,05) i wielowymiarowej - klasyfikacyjnej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the usefulness of cardiac troponin I (cTnI), a cardiospecific protein, for the diagnosis of perioperative myocardial infarction (PMI) after CABG in 100 patients (27 females, 73 males) aged 57 ń 9,25 yrs, scheduled for an elective CABG. ECG, transthoracal echocardiography, cTnI concentration (ng ml-1) and CK MB activity (U I-1) were taken preoperatively for each patient and compared with following postoperative data: a serial ECG, 3rd and 7th day echocardiography, CK MB (at 8 and 24 hr after surgery) and cTnI concentration (12, 24 hr and 7 day after surgery). Fentanyl anaesthesia, normothermic bypass and the cold St. Thomas cardioplegia were used for all patients. Patients were allocated to three groups according to the postoperative ECG and occurrence of new wall motion abnormalities compared with preoperative echocardiography: group I consisted of patients without ECG and echocardiography pathology, group IIA - of those with non-specific ECG abnormalities and no echocardiographic pathology, group II B - of those with ST-T changes and new wall motion abnormalities (non Q wave PMI), group III collected patients with nwe Q wave and wall motion abnormalities. There was a raise of cTnI in all groups (moderate in the group I and IIA, significant in II B and III). Concentration of cTnI measured on the 7th postoperative day in patients with non-Q and Q waves always above 2.4 ng ml-1 cTnI and allowed for reliable early PMI diagnosis after ...


  7/13

  Tytuł oryginału: Zewnętrzna stabilizacja aparatem CZ-2 w leczeniu złamań otwartych goleni.
  Tytuł angielski: External stabilization with CZ-2 device in treating open fractures of tibia.
  Autorzy: Golec Edward, Piątkowski Maciej, Goździalski Roman
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.103-107, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników leczenia złamań otwartych goleni z zastosowaniem zewnętrznej stabilizacji aparatem CZ-2. Materiał kliniczny obejmuje lata 1987-1997 stanowi 19 chorych, w tym 10 mężczyzn (52,6 proc.) i 9 kobiet (47,4 proc.) w wieku 20-62 lat, u których z powodu otwartego złamania goleni zastosowano stabilizację zewnętrzną odłamów kostnych dystrakcyjno-kompresyjnym aparatem typu CZ-2.


  8/13

  Tytuł oryginału: Czynnościowe wyniki leczenia operacyjnego ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej.
  Tytuł angielski: Functional results of surgical treatment of acute subcutaneous and inveterate calcaneal tendon lesion with open reconstruction.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.108-113, tab., bibliogr. 19 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych ostrego podskórnego i zastarzałego uszkodzenia ścięgna piętowego metodą rekonstrukcji otwartej. Materiał kliniczny stanowi 44 chorych, w tym 34 mężczyzn (77,3 proc.) i 10 kobiet (22,7 proc.) w wieku 25-59 lat. U mężczyzn rozpoznano 26 ostrych, podskórnych uszkodzeń ścięgna Achillesa, co stanowi 59,1 proc. oraz 8 uszkodzeń zastarzałych (34,1 proc.). U kobiet natomiast rozpoznano 6 uszkodzeń ostrych (13,6 proc.) i 4 zastarzałe. Badanie kontrolne wykonano u 31 chorych, co stanowi 75 proc. leczonych z powodu uszkodzeń ścięgna piętowego, w tym u 26 mężczyzn (59,1 proc.) i 5 kobiet (11,4 proc.). U kontrolowanych mężczyzn uszkodzeń ostrych było 22, co stanowi 50 proc. oraz 4 uszkodzenia zastarzałe. Natomiast u kontrolowanych kobiet uszkodzeń ostrych ścięgna Achillesa było 4 (9,1 proc.) i jedno zastarzałe. Średni czas obserwacji wynosił 3 lata.


  9/13

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia złamań panewkowych miednicy.
  Tytuł angielski: Follow-up results of treating acetabular fractures of pelvis.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Poznański Maciej, Goździalski Roman
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.114-120, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny wyników leczenia panewkowych złamań miednicy. Materiał kliniczny obekmujący lata 1985-2000 stanowi 47 chorych, którzy doznali złamań panewkowych miednicy, w tym 28 mężczyzn (59,6 proc.) i 19 kobiet (40,4 proc.) w wieku 17-72 lat. U 12 mężczyzn rozpoznano złamanie tylno-górnej części panewki stawu biodrowego, co stanowi 25,5 proc. wszystkich złamań, u 9 złamanie tylno-górnej części panewki stawu biodrowego z jego zwichnięciem (19,1 proc.), u 4 zwichnięcie centralne IIř stawu biodrowego (8,5 proc.) oraz u 3 z nich zwichnięcie centralne IIIř, które stanowią 6,5 proc. Również złamania tylno-górnej części panewki stawu biodrowego rozpoznano u 6 kobiet, co stanowi 12,8 proc., u 9 złamanie tylno-górnej części panewki stawu biodrowego z jego zwichnięciem (19,1 proc.) oraz u 4 z nich centralne zwichnięcie IIIř (8,5 proc.). W leczeniu zastosowano operacyjną rekonstrukcję tylno-górnego stropu panewki stawu oraz leczenie czynnościowe. Do oceny uzyskanych wyników leczenia przyjęto czynnościowe i subiektywne kryteria własne.


  10/13

  Tytuł oryginału: Dystrakcyjno-kompresyjny aparat zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2 w praktyce urazowo-ortopedycznej.
  Tytuł angielski: CZ-2 distraction-compression device for external stabilization in traumatic and orthopaedic practice.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Poznański Maciej, Piątkowski Maciej, Hankus Piotr
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.121-124, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują retrospektywnej oceny odległych wyników leczenia operacyjnego zlamań i ich powikłań oraz deformacji układu kostno-stawowego w wybranych przypadkach z zastosowaniem aparatu zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2. Materiał kliniczny obejmujący lata 1981-1998 stanowi 117 złamań (kości udowej - 36, goleni -69, kości ramiennej - 12), 18 stawów rzekomych o różnej lokalizacji, 10 osteotomii korekcyjnych kości piszczelowej (7 w przebiegu szpotawości, 3 w przebiegu koślawości) oraz 6 usztywnień stawu kolanowego, w leczeniu których zastosowano dystrakcyjno-kompresyjny aparat zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2. W sumie 151 zastosowań aparatu CZ-2.


  11/13

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego przedniego nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy.
  Tytuł angielski: Follow-up functional results of scapulohumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca method.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Piątkowski Maciej, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.163-167, tab., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych leczenia operacyjnego przedniego, nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy. Dokonują tego w oparciu o czynnościowe kryteria Constanta oraz własne kryteria oceny subiektywnej. Materiał kliniczny stanowi 24 chorych, w tym 21 mężczyzn i 3 kobiety w wieku 27-44 lata. Badanie kontrolne wykonano u 14 mężczyzn. Średni czas obserwacji wynosił 7 lat. W oparciu o kryteria Constanta stwierdzono średnie ubytki punktowe w zakresie dolegliwości bólowych 12 punktów, aktywności fizycznej 16, w zakresie ruchomości operowanego stawu 28 i siły mięśniowej 16. Natomiast poważne ograniczenia sprawności odnotowano u jednego kontrolowanego z przec iętną aktywnością fizyczną. W oparciu o własne kryteria oceny subiektywnej uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 6 dostatecznych i 3 umiarkowane.

  Streszczenie angielskie: The authors evaluate follow-up functional results of scapulouhumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca m,ethod, basing on Constant's functional criteria as well as own criteria of subjective evaluation. Clinical material comprised 24 patients (21 men, 3 women), aged 27-44 years. Follow-up examination was performed in 14 men. Mean observation time was 7 years. Basing on Constant's and own criteria there was found mean point loss in the range of algetic complaints 12 points, physical activity 16, in the range of the operated on joint mobility 28 and muscle strength 16. Whereas, serious fitness limitation was observed in one subject with average physical activity. Basing on own criteria of subjective evaluation 5 very good, 6 satisfactory and 3 moderate results were obtained.


  12/13

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki usprawniania chorych po alloplastyce stawów biodrowych nie cementowaną endoprotezą typu ABG.
  Tytuł angielski: Follow-up results of increasing efficiency of patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis.
  Autorzy: Golec Joanna, Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.168-177, tab., bibliogr. 25 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny wyników odległych usprawniania chorych po alloplastyce stawow biodrowych nie cementowaną endoprtotezą typy ABG w oparciu o czynnościowe kryteria Harrisa. Badanie chorych przeprowadzono przed zabiegiem operacyjnym oraz 12 miesięcy po jego wykonaniu Materiał kliniczny obejmujący lata 1993-1999 stanowi 96 chorych w wieku 32-56 lat, którym z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych implantowano nie cementowaną endoprotezę typu ABG. Jest wśród nich 57 kobiet, co stanowi 59,4 proc. leczonych tą metodą i 39 mężczyzn (40,6 proc.). badanie kontrolne przeprowadzono u 54 kobiet (58,7 proc.) i 38 mężczyzn, którzy stanowią 41,3 proc. kontrolowanych.

  Streszczenie angielskie: The authoirs evaluate follow-up results of increasing efficiency in patients after hip joints alloplasty with non-cement ABG type endoprosthesis basing on Harris' functional criteria. The patients were examined before and 12 months after surgical procedure. Clinical material comprised 96 patients [57 women (59.4 p.c.) and 39 men (40.6 p.c.)], aged 32-56 years, who in the years 1993-1999 were implanted non-cement ABG type endoprosthesis due to hip joint degenerative changes. The follow-up examination was performed in 54 women (58.7 p.c.) and 38 men (41.3 p.c.).


  13/13

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu w ustroju w warunkach ostrej hipoksji.
  Tytuł angielski: Nitric oxide levels in the acute hypoxia.
  Autorzy: Golec Lucjan
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (1) s.35-41, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono aktualne poglądy na temat występownaia w ustroju tlenku azotu i jego udziału w rekacjach zarówno adapatacyjnych, jak i patologicznych, w warunkach ostrego niedotlenienia wysokościowego. Tlenek azotu uwalniany z komórek śródbłonka jest czynnikiem, który może uczestniczyć w mechanizmach obronnych ustroju i być również cząsteczką szkodliwą. W warunkach niedotlenienia, jak ró nież i reoksygenacji, tlenek azotu poprawia przepływ krwi przez mózg, stymuluje szybkośc przepływu krwinek w kapilarach, która ma podstawowe znaczenie w dostawie tlenu do tkanek. Tlenek azotu jest jednak również mediatorem w procesach cytotoksycznych, ma zdolnosć do tworzenia wolnych rodników i w nich właśnie dostrzega się przyczynę powstawania zmian patologicznych, między innymi w postaci uszkodzenia śródbłonka naczyń mózgowych. Tlenek azotu może też zaburzyć metabolizm energetyczny w komórkach i hamować syntezę DNA w jądrze komórkowym.

  Streszczenie angielskie: Current opinions on the nitrogen oxide levels and its role in both adaptation and patholgocial reactions in the acute high altitude hypoxia are discussed. Nitrogen oxide released from the endothelial cells may participate in the body defense mechanisms or be a noxious factor. In case of hypoxia as well as reoxygenation nitrogen oxide improves cerebral flow and stimulates capillary flow, which is of importance in oxygen supply to the tissues. Nitrogen oxide is also mediator in the cytotoxic processes, is able to form free radicals which are thought a cause of various pathologies such as the damage of cerebral vessles endothelium. It may also disturb cellular energetic metabolism and inhibit DNA synthesis.

  stosując format: