Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOLAŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Polimorfizm PIA glikoprotein płytek krwi nie jest czynnikiem ryzyka choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
Tytuł angielski: Polymorphism PIA of platelet glycoproteins is not a risk factor for ischaemic heart disease and myocardial infarction.
Autorzy: Chiżyński Krzysztof, Różalski Marcin, Watała Cezary, Golański Jacek, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,529

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Istnieją doniesienia wskazujące na zależność między występowaniem allelu PIA2 polimorfizmu glikoprotieny IIIa receptora dla fibrynogenu płytek krwi, a obecnością krytycznych zwężeń w dwóch i trzech tętnicach wieńcowych, a także z ryzykiem zawału serca. Cel pracy: Celem pracy była analiza częstości występowania różnych wariantów polimorficznych PIA u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, przebytym zawałem mięśnia sercowego (zarówno zawałem z załamkiem Q, jak i bez załamka Q) oraz w zależności od liczby zwężonych tętnic wieńcowych stwierdzanych w koronarografii. Materiał i metodyka: Badaniami objęto 222 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Grupę kontrolną stanowiło 33 pacjentów, u których w koronarografii stwierdzono prawidłowy obraz tętnic wieńcowych. Wyodrębniono grupę 164 pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (68 pacjentów z bólami IV klasy i 96 pacjentów z bólami III klasy według CCS) oraz grupę 138 pacjentów po zawale mięśnia sercowego (79 pacjentów po zawale z załąmkiem Q i 59 pacjentów po zawale bez załąmka Q). W grupach badanej i kontrolnej oznaczano polimorfizm PIA1A2 w cząsteczce GPIIa metodą PCR. DO analizy statystycznej różnic częstości występowania genotypów i wariantów allelicznych między grupami stosowano test chiý z poprawką Yatesa. Wyniki: W grupie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca genotyp PIA1/A1 występował u 70,7 proc. badanych, PIA2 w postaci heterozygotycznej (PIA1/A2) występował u 28,4 proc. pacjentów, zaś w formie ...

  Streszczenie angielskie: Introducion: Some reports indicate the association between the presence of PIA2 allele of GPIIIa polymorphism in blood platelet fibrinogen receptor and the accompanying stenosis of more than one vessel. The aim of the study was to analyze the frequencies of PIA (Leu/Pro33 substitution in GPIIIa) i ischemic heart disease patients as well as in patients with previous myocardial infarction (including both Q wave and non-Q wave infarction). Another objectiv of this study was to evaluate the possible association between the freqencies of PIA genotypes and alleles and the extent of coronary artery stenosis. Material and methods: 222 patietns with IHD were studied and 33 patietns with normal coronary vessels were included as controls. Analysis was performed in 164 patietns with unstable angina (68 - IV CCS class and 96 - III CCS class) and in 138 patietns with the history of myocardial infarction (79 patients Q wave and 59 patietns - non-Q wave MI). PIA1/A2 polymorphism of platelet GPIIIa was detected in study group and in congrols using polymerase chain reaction method. The significance of differences between the frequencies of PIA1/A2 genotypes and alleles was estimated by chiý test with Yates' correction. Results: In patient with ischemic heart disease group the most frequent genotype was the "wild-type" PIA1/A1 homozygote (70.7 p.c.); PIA2 allele was observed in this group both in the heterozygous form (28.4 p.c.) and in the homozygous form (0.9 p.c.). The frequencies ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Wsteczna zimna perfuzja mózgu w operacjach rozwarstwienia lub tętniaka łuku aorty.
  Tytuł angielski: Retrograde brain perfusion in repair of the aortic arch dissection or aneurysm.
  Autorzy: Bitner Mirosław, Jaszewski Ryszard, Golański Ryszard, Zasłonka Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.4-10, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Ochronę mózgu wsteczną ciągłą perfuzyjną (RBP - retrograde brain perfusion) podczas zatrzymania krążenia w głębokiej hipotermii (HCA - hypothermic circulatory arrest) stosujemy od września 1994 r. Do końca 1999 r. zoperowano 59 chorych z tętniakiem aorty wstępującej (32 z ostrym rozwarstwieniem typu de Bakey I w trybie pilnym, 27 w trybie planowym, w tym 5 z przewlekłym rozwarstwieniem). Stosowano krążenie pozaustrojowe (CPB - cardiopulmonary by-pass) z kaniulacją tętnicy udowej wspólnej i obu żył głównych, hipotermię ogólną, zakleszczenie aorty przed jej otwarciem oraz zimną krystaliczną przerywaną kardioplegię do ujść wieńcowych. Jedenastu chorych wymagało HCA (10 z rozerwaniem błony wewnętrznej na granicy bliższej łuku lub w samym łuku aorty, jeden z rozległym tętniakiem bez rozwarstwienia). Jednocześnie prowadzono u nich RBP zimną utlenowaną krwią podawaną przez bocznicę linii tętniczej do kaniuli umiejscowionej w żyle głównej górnej. Po wykonaniu dalszego zespolenia protezy aortalnej i implantacji ujść wielkich naczyń do protezy (7 chorych, w tym u 1 chorego z zastosowaniem sztucznego łuku aorty firmy Vascutec) kończono RBP i przywracano CPB. Korygowano niedomykalność zastawki aortalnej podwieszając spoidła i wykonywano bliższe zespolenie protezy nad ujściami wieńcowymi. Zmarło 7 chorych: 1 (z aortą olbrzymią) śródoperacyjnie, 2 w drugiej dobie z powodu wstrząsu kardiogennego, 3 w drugim tygodniu po operacji z powodu niewydolności wielonarządowej, w tym 2, u ...

  Streszczenie angielskie: We have used hypothermic retrograde brain perfusion (RBP) as a cerebral protection concur-rently with hypothermic circulatory arrest (HCA) since September 1994. Till January 2000, 59 patients with ascending and arch aortic aneurysms were operated on (32 emergency cases with acute aortic dissection, 27 elective, including 5 with the chronic dissection). Cardio-pulmonary bypass (CPB) was established, using a common femoral artery and two venous caval cannuale, general hypothermia, aorta cross-clamping, and cold crystalloid intermittent cardioplegia via the coronary orifices. In 10 patients with De Bakey type I dissection, in whom the intimal tear was localised either in the arch or high in the ascending aorta near the orifice of the brachiocephalic trunk, and in 1 patient without dissection, after implementing HCA, con-tinuous RBP was carried on with cold oxygenated blood via the superior caval cannula from its additional connection with the arterial line. After accomplishing the distal anastomosis (in 6 cases with the top of the arch containing the orifices of the brachiocephalic arteries and upper descending thoracic aorta, in 1 case using artificial arch, in 4 cases before the orifice of the brachiocephalic trunk) RBP was finished and CPB re-established. The incompetent aortic valve was repaired by suspension of its commissures and the prosthesis was anastomosed proximally above the coronary orifices. Seven patients died, one (with megaaorta syndrome) during the ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Śródoperacyjny zawał serca u chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wieńcowej.
  Tytuł angielski: Intraoperative myocardial infarction during coronary bypass surgery.
  Autorzy: Szymańska Elżbieta, Okoński Piotr, Grychowska Justyna, Golański Ryszard, Jaszewski Ryszard, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (2) s.97-100, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum. - 5 Sympozjum Sekcji Kardioanestezji PTAiIT Szczyrk 22-24.03. 2001
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza najważniejszych czynników ryzyka wystąpienia śródoperacyjnego zawału mięśnia serca u chorych poddanych bezpośredniej rewaskularyzacji serca, ocena siły ich oddziaływania oraz ustalenie sposobu kwalifikacji chorego do grupy wysokiego ryzyka. Prospektywnemu badaniu ankietowemu poddano 1006 operowanych z powodu choroby wieńcowej w Klinice Kardiochirurgii w Łodzi w latach 1997-1999. Zawał śródoperacyjny dokonał się u 32 chorych (3,08 proc.), z czego u 22 chorych wystąpił zespół małego rzutu serca a u 20 chorych (1,09 proc.) nastąpił zgon. Najistotniejszymi czynnikami ryzyka wyłonionymi w analizie jedno- i wielowymiarowej są: wiek, niestabilność hemodynamiczna przed zabiegiem, niska frakcja wyrzutowa, pilny lub nagły tryb zabiegu, niska powierzchnia ciała. Przy użyciu drzew klasyfikacyjnych podzielono chorych na grupy ryzyka. Przedstawione opracowania statystycznie zostaną wykorzystane do opartej na badaniach własnych Łódzkiej Skali Ryzyka.

  Streszczenie angielskie: The study was designed to determine the most important risk factors of intraoperative myocardial infarction in patients undergoing direct myocardial revascularization, to assess the strenght of this influence and to establish the manner of patients qualification to a high risk group. 1006 patients operated upon because of ischemic heart disease over three years were involved into a prospective questionnaire survery. Thirty-one (3.08 p.c.) developed a intraoperative myocardial infarction that was associated in 22 cases with low heart output syndrome (fatal in 20 patients). The most important risk factors derived from univariate comparison and multivariate regression analyses were: age, haemodynamic instability prior to surgery, low ejection fraction, nonelective surgery, small body surface area. The patients were stratified to risk groups according to classification tree. Presented statistical work-up will be used to create the Lodz Risk Score.


  4/6

  Tytuł oryginału: Ocena troponiny I jako markera zawału okołooperacyjnego po operacjach bezpośredniej rewaskularyzacji serca w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Cardiac troponin I as a marker of perioperative infarction after coronary artery bypass grafting.
  Autorzy: Golec Ewa, Szymańska Elżbieta, Golański Ryszard, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.27C-30C, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badaniem objęto 100 chorych o średniej wieku 57 ń 9,15 /27 kobiet i 73 mężczyzn/ z dobrą czynnością skurczową lewej komory, zakwalifikowanych do operacji pomostowania aortalno-wieńcowego w trybie planowym. Analizie poddano zmiany w seryjnych zapisach EKG w stosunku do zmian sprzed operacji, ocenę echokardiograficzną pod kątem wystąpienia nowych zaburzeń kurczliwości, stężenia cTnI wykonywane w 12, 24 godzinie i w 7 dobie po operacji, aktywność frakcji MB kinazy kreatynowej w 8 i 24 godzinie po operacji. Stężenia cTnI (ng ml-1) oznaczane były metodą immunoenzymatyczną na analizatorze AxSYM (Abbott). Sposób znieczulenia, technika krążenia pozaustrojowego i ochrona mięśnia sercowego u wszystkich chorych była taka sama. Chorych podzielono na grupy na podstawie obecności lub braku zmian w zapisach EKG i w badaniu echokardiograficznym. Do grupy I zaliczono 53 chorych bez zmian w EKG i bez nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości, do grupy II - 44 chorych, w tym 33 chorych z przemijającymi zmianami odcinka ST i/lub załamka T i bez nowych odcinkowych zaburzeń kurczliwości do grupy z niedokrwieniem (IIa) a 11 chorych z przetrwałymi zmianami ST-T i nowymi zaburzeniami kurczliwości do grupy z zawałem załamka Q (IIb). Grupę III stanowiło 3 chorych, u których rozpoznano zawał z załamkiem Q. W analizie statystycznej wykorzystano metody statystyki jednowymiarowej (test Studenta, test chiý przy założonym poziomie istotności p 0,05) i wielowymiarowej - klasyfikacyjnej ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the usefulness of cardiac troponin I (cTnI), a cardiospecific protein, for the diagnosis of perioperative myocardial infarction (PMI) after CABG in 100 patients (27 females, 73 males) aged 57 ń 9,25 yrs, scheduled for an elective CABG. ECG, transthoracal echocardiography, cTnI concentration (ng ml-1) and CK MB activity (U I-1) were taken preoperatively for each patient and compared with following postoperative data: a serial ECG, 3rd and 7th day echocardiography, CK MB (at 8 and 24 hr after surgery) and cTnI concentration (12, 24 hr and 7 day after surgery). Fentanyl anaesthesia, normothermic bypass and the cold St. Thomas cardioplegia were used for all patients. Patients were allocated to three groups according to the postoperative ECG and occurrence of new wall motion abnormalities compared with preoperative echocardiography: group I consisted of patients without ECG and echocardiography pathology, group IIA - of those with non-specific ECG abnormalities and no echocardiographic pathology, group II B - of those with ST-T changes and new wall motion abnormalities (non Q wave PMI), group III collected patients with nwe Q wave and wall motion abnormalities. There was a raise of cTnI in all groups (moderate in the group I and IIA, significant in II B and III). Concentration of cTnI measured on the 7th postoperative day in patients with non-Q and Q waves always above 2.4 ng ml-1 cTnI and allowed for reliable early PMI diagnosis after ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena leczenia przeciwpłytkowego po operacyjnym leczeniu choroby wieńcowej. Czy kwas acetylosalicylowy w dawce 150 mg na dobę zapobiega zwiększeniu agregacji płytek krwi po operacji pomostowania tętnic wieńcowych?
  Tytuł angielski: Antiplatelet therapy after coronary artery bypass grafting. Does 150 mg per day acetylsalicylic acid prevents, increased platelet aggregation after coronary bypass grafting surgery?
  Autorzy: Golański Ryszard, Chiżyński Krzysztof, Bitner Mirosław, Zasłonka Janusz, Iwaszkiewicz-Zasłonka Alicja, Watała Cezary, Golański Jacek
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.31C-34C, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wzmożona reaktywność płytek krwi obserwowana u pacjentów po operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) w krążeniu pozaustrojowym może częściowo odpowiadać za wczesną niedrożność pomostów, dlatego istotne jest blokowanie funkcji krwinek płytkowych u niektórych pacjentów w okresie pooperacyjnym. U niektórych pacjentów jednak, można zaobserwować słabszą odpowiedź na leki przeciwpłytkowe. Celem pracy było zbadanie, czy dawka 150 mg dziennie kwasu acetylosalicylowego (ASA) jest wystarczająca do zahamowania reaktywności płytek krwi po zabiegu CABG. U 30 pacjentów w wieku 56 ń 8 lat, poddawanych standardowemu zabiegowi operacyjnego leczenia choroby wieńcowej stosowano rutynowo 150 mg kwasu acetylosalicylowego na dobę, począwszy od 1 dnia po operacji. Badania wykonywano dwukrotnie: przed operacją (A) oraz w dziesiątej dobie po operacji (B). Do badania krwinek płytkowych stosowano metodą agregacji we krwi pełnej (WBA) oraz pomiar czasu okluzji (CT) przy użyciu PFA-100TM. Za próg efektywnego zahamowania reaktywności płytek krwi przyjęto czas okluzji (PFA-100TM) w kasetach CEPI 149 s. oraz całkowite (0ř) zahamowanie agregacji z kwasem arachidowym (AA). Wśród badanych pacjentów tylko jedna osoba spełniała oba warunki skutecznej inhibicji płytek. U chorych, u których stwierdzono brak zahamowania agregacji z AA zmieniono leczenie na tiklopidynę, u pozostałych na podstawie uzyskiwanych badań indywidualnie zwiększano dawkę kwasu acetylosalicylowego. Wyniki wstępnego badania wskazują na konieczność stosowania u pacjentów poddawanych zabiegom CABG dawek wyższych niż 150 mg ASA na dobę.

  Streszczenie angielskie: Platelet hyperactivity in patients subjected to coronary artery bypass grafting (CABG) in extracorporeal cardiopulmonary bypass (CPB) surgery may by partially responsible for the early coronary bypas occlusions. Hence, the appropriate postoperative inhibition of the platelet function may be essential. In some patients, however, the abnormal response to antiplatelet drugs can be detected. The aim of the study was to determine effect of 150 mg/day ASA on platelet reactivity in thirty CABG patients, aged 56 ń 8 yrs. The whole blood aggregation (WBA) and closure time (CT) were checked before surgery (A) and 10 days after (B) on the platelet function analyzer (PFA-100TM, Dade Behring, Germany). The complete inhibition of arachidonate-induced whole blood platelet aggregation and CT 150 sec were accepted as criteria of the effective inhibition of platelet reactivity. Only one patient met these criteria. Patients who showed arachidonate-triggered reduced inhibition of platelet aggregation ASA was replaced with ticlopidine, all other received ASA in the individually increased doses was increased. We conclude that 150 mg per day of ASA is inadequate in the CABG patients. Platelet sensitivity to ASA should be monitored, and antiplatelet therapy should be individualized. In the aspirinresistant cases it should be replaced with another antiplatelet drug.


  6/6

  Tytuł oryginału: Instrumentalne metody badania aktywacji i reaktywności płytek krwi - metody typu Point-of-Care.
  Tytuł angielski: Methods to study of activated platelet function - methods type Point-of-Care.
  Autorzy: Golański Jacek, Watała Cezary
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.211-222, tab., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aktywacja płytek krwi to szereg następujących po sobie wydarzeń, które można nazwać fazami aktywacji. Tradycyjnie wyróżniane są następujące fazy aktywacji: zmaina kształtu, adhezja, reakcja uwalniania i agregacja. Ze względu na złożoność procesów aktywacji nie jest możliwe wskazanie uniwersalnego badania testującego sprawność hemostatyczną płytek krwi. Badanie aktywacji i reaktywności płytek krwi wymaga doboru metod, które w jak najszerszym stopniu analizują różne przejawy aktywacji. Rozwój technologii pozwala na konstruowanie analizatorów badających różne przejawy czyności płytek krwi. Obecnie dostępne są liczne instrumentalne metody badania płytek typu point-ofcare, możliwe do zastosowania w podstawowej diagnostyce laboratoryjnej, np. PFA-1000 (Dade Behring) - Platelet Function Analyzer, RPFA (accumetrics) - Rapid Platelet-Function Assay, HemoSTATUS (Medtronic), CPA - Cone and Plate(let) Analzyser, SONOCLOT (Sienco). Niniejsza praca jest próbą usystematyzowania informacji dotyczących instruemntalnych metod badania aktywacji i reaktywności płytek krwi ze szczególym uwzględnieniem metod typu point-of-care. Klasyfikację dostępnych metod przeprowwadziliśmy na dwa sposoby: pirwszy przypsuje metody do kolejnych faz aktywacji płytek krwi, drugi zaś wprowadza podział chornologiczny - zależny od czasu wdrożenia różncyh rozwiązań technicznych w analizatorach (cztery grupy metod: agregometryczne, przepływowe, prokoagulacyjne i tromboelastograficzne). Według naszej opinii, ...

  Streszczenie angielskie: Activation of blood platelets is the array of events referred to as the hallmarks of platelet acativation. They include platelet shape change, adhesion, degranulation and release reaction and platelet aggregation. The complexity of an overall phenmenon of platelet activation makes it impossible to design one universal method for the monitoring of platelet-derived haemostatic capacity. Contrary, to relaibly invesigate and examine platelet acativation and reactivity we are aware to select more general methods that might enable an overall characteristics of the past and future of platelet activation. Technological progrss has furnished to provide the stimulus for the construction of high-tech universal platelet function analysers that are capable of testing various aspects of platelet activation and/or reactivity. The most commonly used in routine laboratory diagnostics are the so-called point-of-care instrumental methods including f.e. PFA-100 (Dade Behring) - Platelet Function Analyzer, RPFA (Accumetrics) - Rapid Platelet-Function Assay, HemoSTSTUS (Medtronic), CPA - Cone and Plate(let) Analyser, or SONOCLOT (Sienco). In this review we made at attempt to classify and characterise the available methods for the monitoring of platelet function, with special reference to the point-of-care instruments. Herewith, we present the classification according to various aspects of plastelet activation, as well as the other - which a historical connotation. Whereas the former seems ...

  stosując format: