Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOCH
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Aktualne miejsce antagonistów wapnia w leczeniu chorób układu krążenia.
Tytuł angielski: The current place of calcium channel antagonists in cardiovascular diseases treatment.
Autorzy: Goch Jan Henryk
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.48-54, tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej Spała 13-15.09. 2001
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The study presents the results of some multicentre randomised clinical investigations concerning the effectiveness of arterial hypertension and/or coronary heart disease treatment with calcium antagonists and indications for their applications. Attention has been paid to differentiation of this group of drugs, to therapeutical results of treatment connected with it, and also to sied effects occurrence.


  2/6

  Tytuł oryginału: Left atrial function in patients with renal transplantation.
  Autorzy: Rysz Jacek, Goch Aleksander, Wilk Radosław, Grycewicz Tomasz, Luciak Marek, Goch Jan Henryk
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR508-CR511, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Chronic renal failure leads to structural changes and cardiac functional abnormalities known as uremic cardiomyopathy. Eliminating excess water and improving the composition of the inner environment leads to at least partial cardiac function improvement, which is reflected primarily in favorable changes in left ventricular indices. The aim of our study was to evaluate left atrial function in patients after renal transplantation and compare them with clinically healthy subjects. Material/Methods: 10 renal transplant patients (2 women, 8 men; mean age 47.8 ń 6.4 years), treated before transplantation with repeated hemodialysis, were subjected to standard transthoracic echocardiographic examination. Atrial function was evaluated in M-mode and 2D projections and by cross-sectional Doppler echocardiography. The results obtained were compared with 16 healthy controls (9 women, 7 men; mean age 39.7 ń 9.4 years). Results: Maximal left atrial dimension (LAmax), left atrial dimension obtained in M-mode of the long axis in parasternal projection (LAa), ejection time (ETlp) and pre-ejection period (PEPlp) were significantly higher in renal transplant patietns than in healthy subjects. In both investigated groups there were no differences in minimal left atrial dimensions (LAmin), PEPlp/Etlp ratio, P wave time (P), left atrial fiber shortening fraction (FS p.c.lp), passive evacuate fraction (FBOlp), total left atrial fraction (FClp), or IElp ratio. Conclusion: Abnormal function of the left atrium in the course of uremia treated with repeated hemodialysis is not fully corrected after renal transplantation despite the elimination of many cardiovascular complciations observed in chronic renal disease.


  3/6

  Tytuł oryginału: Białko C-reaktywne w chorobie naczyń wieńcowych - czynnik patogenetyczny czy marker choroby.
  Tytuł angielski: C-reactive protein in coronary disease - pathogenic factor or marker of the disease.
  Autorzy: Goch Jan Henryk, Sadurska Jolanta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.70-73, il., bibliogr. 59 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono badania nad rolą białka C-reaktywnego w miażdżycy naczyń wieńcowych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż białko C-reaktywne może być jednym z czynników ryzyka ostrego zespołu wieńcowego. Obserwacje kliniczne wskazują też, że stężenie białka C-reaktywnego w surowicy może być markerem martwicy mięśnia sercowego oraz wskaźnikiem prognostycznym dalszego przebiegu choroby. Należy sądzić, iż dalsze badania wskażą na wartość oznaczenia stężenia białka C-reaktywnego dla oceny ryzyka, przebiegu klinicznego miażdżycy naczyń wieńcowych i możliwości prognozowania.

  Streszczenie angielskie: Studies on the role of C-reactive protein in coronary atherosclerosis have been presented. It results from the carried out investigations that C-reactive protein may be one of the risk factors of acute coronary syndrome. On the other hand, clinical observations demonstrate, that C-reactive protein concentration in blood serum may be the marker of myocardial necrosis and a prognostic indicator of further course of the disease. Further studies should indicate the importance of C-reactive protein concentration determination in the assessment of risk, clinical course of coronary atherosclerosis and possibility of prognostication.


  4/6

  Tytuł oryginału: Etiologia ROP u noworodków z urodzeniową masą ciała 500-1000 g. Kaniulacja żył czaszkowych a ROP.
  Tytuł angielski: ROP etiology in newborns with birth weight 500-1000 gram. Cranium veins caniulation and ROP.
  Autorzy: Kowalik Wojciech, Filipczak Renata, Goch Ewa, Zbróg Alina, Gruszka Piotr, Pacułt Iwona, Gramiak Ewa, Bojda Edyta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 (2) s.48-51, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przyczyna występowania retinopatii wcześniaków jest w dalszym ciągu niejasna i co jakiś czas są podnoszone kolejne, prawdopodobne czynniki predysponujące do jej wystąpienia. W pracy przeanalizowano 22 czynniki ryzyka o udowodnionym bądź prawodopodobnym udziale w etiologii ROP. Materiał będący przedmiotem analizy obejmuje 83 noworodki z urodzeniową masą ciałą 570-1000 g, leczonych w Oddziale Neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy w latach 1995-2002. Dodatkowo analizowano kaniulację żył czaszkowych do 60 doby życia, w tym bowiem autorzy upatrują jednej z głównych przyczyn wystąpienia ROP. Analiza pod tym kątem, wdług naszej wiedzy, nie była nigdy dokonywana. Po przeanalizowaniu własnego materiału autorzy wysuwają hipotezę, że płyny i leki podawane dożył czaszkowych, będących spływem żyły twarzowej, mogą w sprzyjających okolicznościach penetrować do naczyń siatkówki, zaburzać proces jej waskularyzacji i prowadzić w efekcie do ROP.

  Streszczenie angielskie: The cause of occurence of ROP is stil unexplained an occasionally there are presented new probable predisposing factors. In that study there are described 22 risk factors connected with ROP etiology. Matter of analysis concenrns 83 newborns with birth weight 570-1000 g, treated in NICU of Wojewódzki Szpital in Legnica during 1995-2002. Additionaly cranium veins caniulation till 60 th day of life was analysed, because it is one of the most important causes of ROP in authors' opinon. According to authors' knowledge there was no analysis from that pont of view up to now. After realizing analysis authors' set forth hypothesis that liquids and medicaments injected to cranium veins being confluence of face vein in favourable conditions could penetrate into retina vessels and disturb process of its vascularization and in effect lead to ROP.


  5/6

  Tytuł oryginału: Stan zdrowia jamy ustnej ludności na terenie miasta i gminy Biłgoraj : praca doktorska
  Autorzy: Goch Janusz, Wdowiak Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Zarządzania i Ekonomiki Ochrony Zdrowia w Lublinie
  Źródło: 2002, 213 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20873

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • badanie porównawcze
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Znaczenie badań echokardiograficznych w monitorowaniu leczenia nadciśnienia tętniczego i choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: Echocardiography in arterial hypertension and ischemic heart disease treatment monitoring.
  Autorzy: Goch Aleksander
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 s.48-52, bibliogr. 24 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wartość badań echokardiograficznych i dopplerowskich u chorych na nadciśnienie tętnicze i chorobę niedokrwienną serca oraz możliwości ich zastosowania do monitorowania leczenia.

  Streszczenie angielskie: The study presents diagnostic value of individual echocardiographic and Doppler parameters in left ventricular systolic and diastolic function in patients with arterial hypertension and ischemic heart disease as well as changes in those parameters in the course of treatment.

  stosując format: