Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŚCINIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from children with chronic gastritis.
Autorzy: Gościniak Grażyna, Przondo-Mordarska Anna, Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.104-107, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Występowanie antygenów Helicobacter pylori określono metodą EIA za pomocą testu HpSA częstości występowania antygenów H. pylori w próbkach kału 62. dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U wszystkich badanych obecność pałeczek H. pylori potwierdzono badaniem bakteriologicznym wycinków błony śluzowej żołądka. Dzieci leczono klarytromycyną, amoksycyliną i omeprazolem przez 7 dni, a kontrolne badanie bakteriologiczne wykonano po 3. miesiącach. Przed leczeniem wśród 62. bakteriologicznie dodatnich chorych antygen H. pylori wykazano w 55. próbkach kału a w 7. próbkach wynik był fałszywie ujemny, co stanowi 11 proc. Czułość testu HpSA wynosiła 88,7 proc. Po leczeniu eradykację H. pylori na podstawie badania bakterioogicznego wykazano u 53. badanych (85,5 proc.), a na podstawie testu HpSA u 52. (83,9 proc.). Czułość testu HpSA po leczeniu wynosiła 88,9 proc., a swoistość 96,2 proc. Wykrywalność testem HpSA antygenów H. pylori w próbkach kału chorych w 3 miesiące po zakończeniu leczenia jest porównywalna z wynikami badania.

  Streszczenie angielskie: Various examinations are successfully applied for the diagnosis of Helicobacter pylori infection, but non-invasive techniques are still required for the therapeutic monitoring after eradication therapy, especially in children. In the search for new non-invasive techniqes to diagnose H. pylori infection, we evaluated an EIA for H. pylori antigen in stool (HpSA). Our study included 62 H. pylori-positive children with chronic gastritis. H. pylori infection was diagnosed by using the culture of gastric mucosa before treatment (clarithromycin, amoxicillin, omeprazole for 7 days) and after 3 months following treatment. Before therapy, stool antigen was detected in 55 out of 62 H. pylor-positive patients, which indicates that the sesitivity of the test was 88.7 p.c. After therapy, eradication was obtained (and confirmed by culture) in 53 out of 62 subjects. When the HpSA test was used, the ratio was 52 out of 62. The sensitivity, specificity of HpSA was 88.9 p.c. and 96.2, respectively. The accuracy of the HpSA test for the detection of H. pylori in human stool 3 months after treatment is comparable with the accuracy of the culture results.


  2/3

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej w zakażeniach Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Assessment of humoral immune responses in Helicobater pylori infection.
  Autorzy: Gościniak Grażyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.365-371, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecność pałeczek Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym człowieka wyzwala miejscową i ogólną odpowiedź humoralną organizmu. Miejscowa odpowiedź humoralna jest związana z obecnością w błonie śluzowej żoładka nacieku z plazmocytów, wytwarzających swoiste immunoglobuliny klasy IgA i IgG, wydzielane do śluzu żołądkowego. Ogólnoustrojowa odpowiedź to obecność w surowicach osób zakażonych H. pylori podwyższonego miana swoistych dla drobnoustroju przeciwciał klasy IgG i IgA, rzadziej IgM i IgE. Najbardziej powszechnym sposobem oceny odpowiedzi humoralnej na zakażenie H. pylori są badania serologiczne. Należy jednak pamiętać, że badania serologiczne nie mogą być wskaźnikiem skuteczności leczenia tuż po jego zakończeniu, ponieważ miano przeciwciał po eliminacji H. pylori obniża się stopniowo w ciągu kilku miesięcy do 2-3 lat. W celu potwierdzenia eradykacji jest wskazane wykonanie badania serologicznego w 3 i 6 miesiącu po zakończeniu leczenia z jednoczesnym badaniem surowicy, pobranej przed rozpoczęciem leczenia.

  Streszczenie angielskie: The presence of Helicobaceter pylori in human stomach involves systemic and local humoral immune responses. Local humoral immune response is associated with the presence of plasma cells in the mucosal lamina propria, which produce specific IgG and IgA antibody responses to the bacteria in the gastric mucosa. Systemic response is concomitant with the presence of IgG and IgA rather than IgM and IgE antibodies in the serum samples of infected patietns. Of the available methods, serological examination are the best suited for estimating the humoral immune response. It should, however, be noted that serological examinations cannot be regarded as the indicator of H. pylori eradication after completion of therapy, because the antibody titre shows a continuing tendency to decrease during the first two or three years. To verify the eradication of H. pylori it is advisable to perform a serological test twice - after 3 and 6 month following termination of therapy - parallelled by the examination of the serum samples taken prior to therapy.


  3/3

  Tytuł oryginału: Wyniki czteroletniej kontroli bakteriologicznej i serologicznej zakażenia H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy.
  Tytuł angielski: Bacteriological and serological control of H. pylori infection in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer: results of four-year follow-up.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Poniewierka Elżbieta, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.281-286, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było ustalenie korelacji między zakażeniem H. pylori, jego eradykacją i następującymi reinfekcjami, a obecnością i utrzymywaniem się przeciwciał w surowicy zakażonych osób w czasie czteroletniej obserwacji. Materiał i metody. Badaniami objęto 82 osoby w wieku od 24 do 68 lat leczone w Katedrze i Klinice Gastroenterologii AM we Wrocławiu w latach 1990-1996, w których stosowano różne schematy dwuskładnikowego leczenia. W latach 1990-1994 stosowano najczęściej sole bizmutu i metronidazol lub sole bizmutu i erytromycynę, a w latach 1995 i 1996 inhibitor pompy protonowej i amoksycylinę. U wszystkich chorych wykonano badanie bakteriologiczne (hodowla, preparat bezpośredni) i serologiczne przed leczeniem, oraz po 3, 6, 12, 24, 36 i 48 miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia. Miano przeciwciał klas IgG w surowicy oznaczano metodą ELISA. Wyniki: U wszystkich chorych w pierwszym badaniu bakteriologicznym stwierdzono obecność H. pylori w wycinkach błony śluzowej żołądka oraz wykazano obecność swoistych dla H. pylori przeciwciał IgG w surowicy. Po trzech miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia u wszystkich osób uzyskano ujemny wynik badania bakteriologicznego. W czasie czteroletniej obserwacji chorych po eliminacji H. pylori u 56,1 proc. stwierdzono reinfekcje. Wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka częstość reinfekcji wynosiła 30,8 proc., a u osób z chorobą wrzodową dwunastnicy odsetek ten był wyższy i wynosił 50 proc. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the investigation was to determine the frequency of reinfection after successful eradication of H. pylori and to study the usefulness of the serological test in four-year follow-up. Consideration was given to the correlation between H. pylori infection and antibody levels. Materials and methods: sera and gastric mucosa samples were taken from 82 patients (aged 24 to 68) hospitalised at the Department of Gastroenterology, University of Medicine, Wrocław, in the period of 1990-1996. The patients received different schemes of dual therapy: colloid bismuth in combination with metronidazole or erythromycin in 1990-1994 and PPI with amoxycillin in 1995-1996. All patients were subjected to bacteriological (culture, Gram stain) and serological examinations. Specimens were collected before treatment and after 3, 6, 12, 24, 36 and 48 months following their first therapy. The levels of specific IgG antibodies in the sera were determined by the ELISA test, using ultracentrifuged sonicated H. pylori as antigen. Results: In their first examination, all patients were found to be H. pylori positive and seropositive. After three months following termination of treatment they showed negative H. pylori cultures. During four-year follow-up, reinfection was detected in 46 out of 82 patients (56.1 p.c.). In patients with chronic gastritis the frequency of reinfection was lower (30.8 p.c.) than in patients with duodenal ulcer (50 p.c.). In the third or in the fourth year after ...

  stosując format: