Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GOŚ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Zachyłek nadtrąbkowy w patologii zapaleń ucha
Autorzy: Hassmann-Poznańska E., Gościk E., Oleński J.
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.96-99, il., bibliogr. 12 poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/19

  Tytuł oryginału: Trudności interpretacyjne obrazów TK przy planowaniu biopsji stereotaktycznej - opis 2 przypadków.
  Tytuł angielski: Interpretative difficulties of CT scans in planning of stereotactics biopsy - description of two cases.
  Autorzy: Gościński Igor, Moskała Marek, Polak Jarosław, Krupa Mariusz
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (4) s.61-64, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy w swojej pracy podstawowe zasady bezpiecznego i skutecznego przeprowadzenia stereotaktycznej biopsji mózgu. Wysoki stopień prawidłowych rozpoznań, niską liczbę popwikłań można osiągnąć poprzez odpowiednie zaplanowanie zabiegów, dobór metod obrazowania, trajektorii, liczbę, sposób i miejsce pobierania próbek. Przedstawiamy 2 chorych, których zakwalifikowanie do biopsji mogło doprowadzić do niebezpiecznych następstw.

  Streszczenie angielskie: We describe the rules implemented by us to perform stereotactic brain biopsy safely and effectively. The low mortality and morbidity, but high diagnostic yield rates can be obtained by complex surgical planning, with regard to patient selection, biopsy trajectory, maging technique, target choice. We show two patients - their inclusion to stereotactic procedures could have dangerous complications.


  3/19

  Tytuł oryginału: Występowanie antygenów Helicobacter pylori w kale dzieci chorych na przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka.
  Tytuł angielski: Detection of Helicobacter pylori antigen in stool specimens taken from children with chronic gastritis.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Przondo-Mordarska Anna, Iwańczak Barbara, Blitek Aleksander
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.104-107, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Występowanie antygenów Helicobacter pylori określono metodą EIA za pomocą testu HpSA częstości występowania antygenów H. pylori w próbkach kału 62. dzieci z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka. U wszystkich badanych obecność pałeczek H. pylori potwierdzono badaniem bakteriologicznym wycinków błony śluzowej żołądka. Dzieci leczono klarytromycyną, amoksycyliną i omeprazolem przez 7 dni, a kontrolne badanie bakteriologiczne wykonano po 3. miesiącach. Przed leczeniem wśród 62. bakteriologicznie dodatnich chorych antygen H. pylori wykazano w 55. próbkach kału a w 7. próbkach wynik był fałszywie ujemny, co stanowi 11 proc. Czułość testu HpSA wynosiła 88,7 proc. Po leczeniu eradykację H. pylori na podstawie badania bakterioogicznego wykazano u 53. badanych (85,5 proc.), a na podstawie testu HpSA u 52. (83,9 proc.). Czułość testu HpSA po leczeniu wynosiła 88,9 proc., a swoistość 96,2 proc. Wykrywalność testem HpSA antygenów H. pylori w próbkach kału chorych w 3 miesiące po zakończeniu leczenia jest porównywalna z wynikami badania.

  Streszczenie angielskie: Various examinations are successfully applied for the diagnosis of Helicobacter pylori infection, but non-invasive techniques are still required for the therapeutic monitoring after eradication therapy, especially in children. In the search for new non-invasive techniqes to diagnose H. pylori infection, we evaluated an EIA for H. pylori antigen in stool (HpSA). Our study included 62 H. pylori-positive children with chronic gastritis. H. pylori infection was diagnosed by using the culture of gastric mucosa before treatment (clarithromycin, amoxicillin, omeprazole for 7 days) and after 3 months following treatment. Before therapy, stool antigen was detected in 55 out of 62 H. pylor-positive patients, which indicates that the sesitivity of the test was 88.7 p.c. After therapy, eradication was obtained (and confirmed by culture) in 53 out of 62 subjects. When the HpSA test was used, the ratio was 52 out of 62. The sensitivity, specificity of HpSA was 88.9 p.c. and 96.2, respectively. The accuracy of the HpSA test for the detection of H. pylori in human stool 3 months after treatment is comparable with the accuracy of the culture results.


  4/19

  Tytuł oryginału: Mikroflora soku żołądkowego u chorych poddanych kuracji eradykacyjnej Helicobacter pylori i leczonych inhibitorem pompy protonowej.
  Tytuł angielski: Microflora of gastric juice in patients after eradication of Helicobacter pylori and proton pump inhibitor application.
  Autorzy: Gościmski Andrzej, Matras Jadwiga, Wallner Grzegorz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.19-28, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że obniżenie kwasowości soku żołądkowego stwarza warunki do namnażania się organizmów w soku żołądkowym. Celem pracy była jakościowa oraz ilościowa ocena mikroflory soku żołądkowego i gardła, w zależności od zmian pH soku żołądkowego w czasie leczenia pantoprazolem oraz w czasie leczenia eradykacyjnego H. pylori. Badaniem objęto 40 chorych leczonych z powodu schorzeń górnego odcinka przewodu pokarmowego. Chorzy bez infekcji H. pylori (grupa I otrzymywali pantoprazol 40 mg/dobę przez okres 4 tygodni, chorzy z potwierdzoną obecnością H. pylori (grupa II) zostali poddani 7-dniowej kuracji eradykacyjnej (pantoprazol, amoksycylina, klarytromycyna), a następnie otrzymywali pantoprazol 40mg/dobę. Przed leczeniem oraz w 4 tygodniu leczenia pobierano sok żołądkowy, określano w nim pH oraz obecność i miano mikroflory. Równocześnie wykonywano posiewy wymazów z migdałków. W grupie I średnie wartości pH soku żołądkowego wynosiły: 1,7 (SD ń 0,53) przed oraz 5,2 (SD ń 2,26) w trakcie leczenia; średnie miana mikroorganizmów w soku żołądkowym wynosiły odpowiednio: 0,47 (SD ń 0,01) logCFU/ml i 1,77 (SD ń 1,48) logCFU/ml. W grupie II średnie wartości pH soku żołądkowego wynosiły 1,8 (SD ń 0,77) przed leczeniem oraz 3,8 (SD ń 2,43) w czasie leczenia, a średnie miano mikroflory soku żołądkowego wzrosło odpowiednio od 0,5 logCFU/ml (SD ń 0,83) do 1,39 logCFU/ml (SD ń 1,52). U większości chorych zaobserwowano zgodność mikroflory izolowanej z soku ...

  Streszczenie angielskie: Previous studies have suggested that decrease of acidity of gastric juice leads to microbial overgrowth in gastric juice. Aim of the study: Qualitative and quantitative evaluation of upper respiratory tract and gastriv juice microflora depending on the change of gastric juice pH, which occurred during treatment with pantoprazole and eradication therapy. Material and methods: 40 patients suffering from duodenal ulcer or reflux esophagitis have been examined. Group 1, patients without infection of H. pylori have received pantoprazole 40 mg/d for 4 weeks. Group 2, patients with infection of H. pylori have received 7-day eradication therapy (pantoprazole, amoxicillin, clarithromycin) and then pantoprazole 40 mg/d for weeks. The samples of gastric juice have been taken twice: before treatment and in the 4th week of treatment. The assessment of gastric juice included pH measurement and bacteriological analysis. Results: The mean values of gastric juice pH in the group 1 were as following - 1.7 (SD ń 0.53) before and 5.2 (SD ń 2.26) during the treatment. Mean microbial counts were: 0.47 (SD ń 1.01) logCFU/ml before, and 1.77 (SD ń 1.48) logCFU/ml during the treatment. In group 2 the increase of approximate amount of gastric juice from 1.8 (SD ń 0.77) before treatment to 3.8 (SD ń 2.43) during the treatment was noticed. The average titer of gastric juice microflora increased from 0.5 logCFU/ml (SD ń 0.83) to 1.39 logCFU/ml (SD ń 1.52). Similarity between microflora isolated ...


  5/19

  Tytuł oryginału: Interleukina 12 (IL-12) i jej receptor.
  Tytuł angielski: Interleukin-12 (IL-12) and its receptor.
  Autorzy: Szeliga Jacek, Gościcka Teresa
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (2) s.185-199, il., bibliogr. [86] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Streszczenie angielskie: This article reviews of recent data on the structure of IL-12 and the function of its receptor (IL-12R). It presents a new opinion on the role of its subunits in the cytokine activity and on the signal transmission via IL-12R in the process of cell activation by IL-12.


  6/19

  Tytuł oryginału: Ocena odpowiedzi humoralnej w zakażeniach Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Assessment of humoral immune responses in Helicobater pylori infection.
  Autorzy: Gościniak Grażyna
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (3) s.365-371, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obecność pałeczek Helicobacter pylori w przewodzie pokarmowym człowieka wyzwala miejscową i ogólną odpowiedź humoralną organizmu. Miejscowa odpowiedź humoralna jest związana z obecnością w błonie śluzowej żoładka nacieku z plazmocytów, wytwarzających swoiste immunoglobuliny klasy IgA i IgG, wydzielane do śluzu żołądkowego. Ogólnoustrojowa odpowiedź to obecność w surowicach osób zakażonych H. pylori podwyższonego miana swoistych dla drobnoustroju przeciwciał klasy IgG i IgA, rzadziej IgM i IgE. Najbardziej powszechnym sposobem oceny odpowiedzi humoralnej na zakażenie H. pylori są badania serologiczne. Należy jednak pamiętać, że badania serologiczne nie mogą być wskaźnikiem skuteczności leczenia tuż po jego zakończeniu, ponieważ miano przeciwciał po eliminacji H. pylori obniża się stopniowo w ciągu kilku miesięcy do 2-3 lat. W celu potwierdzenia eradykacji jest wskazane wykonanie badania serologicznego w 3 i 6 miesiącu po zakończeniu leczenia z jednoczesnym badaniem surowicy, pobranej przed rozpoczęciem leczenia.

  Streszczenie angielskie: The presence of Helicobaceter pylori in human stomach involves systemic and local humoral immune responses. Local humoral immune response is associated with the presence of plasma cells in the mucosal lamina propria, which produce specific IgG and IgA antibody responses to the bacteria in the gastric mucosa. Systemic response is concomitant with the presence of IgG and IgA rather than IgM and IgE antibodies in the serum samples of infected patietns. Of the available methods, serological examination are the best suited for estimating the humoral immune response. It should, however, be noted that serological examinations cannot be regarded as the indicator of H. pylori eradication after completion of therapy, because the antibody titre shows a continuing tendency to decrease during the first two or three years. To verify the eradication of H. pylori it is advisable to perform a serological test twice - after 3 and 6 month following termination of therapy - parallelled by the examination of the serum samples taken prior to therapy.


  7/19

  Tytuł oryginału: In vitro cytostatic activity of 8-substituted and tricyclic analogues of acyclovir.
  Autorzy: Hładoń Bogusław, Gośliński Tomasz, Laskowska Halina, Baranowski Daniel, Ostrowski Tomasz, Zeidler Joanna, Ruszkowski Piotr, Golankiewicz Bożenna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Out of a series of twenty 8-substituted or/and 1,N-2-bridged (tricyclic) derivatives of acyclovir (a selective antiherpetic drug), known to be nontoxic to normal cells, seven compounds were found to exhibit moderate cytostatic activity in KB human tumor tissue culture system with ED50 activity values ranging from 0.052-0.094 x 10**-3 mole/l. The structure-activity relationship analysis indicated that the primary factors determining their cytotoxicity were: 1) bromine atom at the C-8 position of the bicyclic derivatives and 2) unsubstituted appended ring in the tricyclic derivatives. Combination of two structural elements carrying the cytotoxicity gave diverse effects, enhancement or decrease in activity depending on particular cases. Two compounds (of four selected), 8-bromoacyclovir and 1,N-2-ethenoacyclovir, having unsubstituted 9-[(2-hydroxyethoxy)methyl] chain, showed approximately 2-fold increase in their cytotoxicity against HeLa tumor cells in the presence of the induced microsomal generating system suggesting that their cytooxicity depends on the drug metabolic transformation into their active metabolites (intermediates) via MFO-system, and that structural unit of this chain is essential for abovementioned activation. Presently found remarkable cytotoxic selectivity of acyclovir analogues against KB and HeLa tumor cells together with previously reported in the literature specific cytotoxic activity of acyclovir against murine leukemia L1210 cells seem to be encouraging for further investigation of this class of compounds in other tumor systems.


  8/19

  Tytuł oryginału: Profesor Bernard Zabłocki (1.01.1907-14.03.2002).
  Autorzy: Gościcka Teresa
  Źródło: Post. Mikrobiol. 2002: 41 (3) s.231-233, il.
  Sygnatura GBL: 304,786

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Zabłocki
 • Bernard 1907-2002


  9/19

  Tytuł oryginału: Wstępne wyniki zastosowania analogu somatostatyny w leczeniu retinopatii cukrzycowej. Badania angiograficzne.
  Tytuł angielski: Long acting analogues of somatostatin in the treatment of diabetic retinopathy. An angiographic study.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.93-97, il., bibliogr. 17 poz.,sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Treatment of diabetic retinopathy is still very difficult and sometimes ineffective. In this issue I want to present first experience and angiografic data about long acting analogues of Somatostatin for treatment of diabetic retinopathy with oedema maculopathy.


  10/19

  Tytuł oryginału: Stara idea leczenia retinopatii cukrzycowej w nowej formie. Farmakologiczna ablacja przysadki.
  Tytuł angielski: The new form of the previous idea treatment for diabetic retinopathy. Pharmacological pituitary ablation.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (2) s.88-92, bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Interstitial pituitary ablation was a suprisingly effective treatment for diabetic proliferative retinopathy before laser therapy was established. The potential role for IGF-I and GH in the development of many diabetic systemic complications are now often advocated. SST analogues receptors have now been demonstrated in vascular net. It seems reasonable therefore to hypothesise that Octreotide therapy might have a beneficial effect on microvascular diabetic and other ophthalmic diseases of vascular origin.


  11/19

  Tytuł oryginału: Nagła śmierć sercowa a zaburzenia repolaryzacji komór uwarunkowane genetycznie.
  Tytuł angielski: Sudden cardiac death and inherited repolarization disorders.
  Autorzy: Gościńska Kinga, Średniawa Beata, Pasyk Stanisław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.523-526, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia repolaryzacji komór prowadzące do groźnych dla życia tachyarytmii komorowych są jedną z istotnych przyczyn nagłej śmierci sercowej. Dwa z tych zaburzeń zostały niedawno opisane na poziomie molekularnym, z wykazaniem mutacji genowych odpowiedzialnych za ich występowanie. Pierwszym z nich jest zespół wydłużonego odstępu QT, cechujący się przedłużonym trwaniem skorygowanego odstępu QT oraz wysokim ryzykiem wystąpienia częstoskurczu komorowego, przeważnie pod postacią torsade de pointes. Drugim przykładem zaburzeń repolaryzacji mogących prowadzić do nagłego zgonu sercowego jest zespół Brugada, charakteryzujacy się zaburzeniami repolaryzacji w odprowadzeaniach przedsercowych znad prawej komory (V1-V3), blokiem prawej odnogi pęczka Hisa i występowaniem migotania komór przy nieobecności organicznej choroby serca. U podłoża patofizjologicznego wymienionych zespołów leżą zaburzenia czynności kanałów jonowych. Obecnie duże nadzieje w diagnostyce tych zaburzeń repolaryzacji wiąże się z testami genetycznymi, a w leczeniu z terapią właściwą dla danego genotypu.

  Streszczenie angielskie: Repolarization disorders leading to ventricular tachyarrhythmias are common causes of sudden cardiac death. Two or the disorders have been recently described at the molecular level revealing gene mutations: long QT syndrome, characterized by a prolonged QT interval corrected for heart rate and high incidence of malignant ventricular tachycardia, mainly torsade de pointes, and Brugada syndrome characterized by a ST segment elevation in the right precordial leads (V1-V3), right bundle branch block and idiopathic ventricular fibrillation. This review outlines current understanding of molecular genetic basis and pathophysiology of these diseases. On the basis of these repolarization disorders lay ion channel disfunctions. The new discoveries may in the future allow a bettwer diagnosis by genetic testing and raise the possibility of effective tratment by means of the gene-specific therapy.


  12/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogu somatostatyny (Octreotydu) w leczeniu zapalenia nerwu wzrokowego, siatkówki i naczyniówki na tle sarkoidozy - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Long acting analogue of somatostatin (Octreotide) for treatment of patient with neurochorioretinitis due to course of sarcoidosis who failed to respond to corticosteroid therapy. Case report.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Kunert-Radek Jolanta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.266-269, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Neurochorioretinitis due to the course of ocular sarcoidosis is relatively rare case. It usually responds well to conventional treatment with corticosteroids. We want to present the patient effectively treated with long acting analogue of somatostatin (Octreotide), who failed to respond to previous corticosteroids treatment.


  13/19

  Tytuł oryginału: Powikłania po najczęściej wykonywanych zabiegach laserowych w okulistyce.
  Tytuł angielski: Complications after most frequently performed laser procedures in ophthalmology.
  Autorzy: Góralczyk Monika, Zdzieszyńska Małgorzata, Goś Roman, Kuśmierczyk Jarosław
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (3/4) s.355-358, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono najczęściej występujące powikłania po zabiegach chir. laserem argonowym i neodymowym YAG w okulistyce, w oparciu o doświadczenia własne i piśmiennictwo. Omówiono sposoby zapobiegania powikłaniom oraz postępowanie w przypadkach, gdy nie udało się ich uniknąć.


  14/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów ubocznych na działania leków.
  Tytuł angielski: The application of thermovision for monitoring of drug adverse effects.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Owczarek Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.219-222, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Beta-blokery adrenergiczne są lekami pierwszego rzutu w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania. Efektem ubocznego działania á-blokerów, są zaburzenia miejscowe, np. przekrwienie oraz ogólne. Karteolol posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która może zmniejszyć liczbę objawów niepożądanych związanych z działaniem á-blokerów. W badaniu klinicznym z zastosowaniem pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz termowizji, miejscowe zastosowanie 2 proc. roztworu Karteololu spowodowało obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz istotne statystycznie obniżenie temperatury powierzchni oka.

  Streszczenie angielskie: á blockers are currently the most used class of drugs for treating glaucoma. They have either some ophthalmic like hyperaemia or general side effect. Solutions of carteolol have intrinsic sumpathetic activity causing an elimination of some adverse effects. Our clinical examinations with intraocular pressure measurement and termography we observed lowering of intraocular pressure and statistically significant lowering of ocular surface temperature.


  15/19

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia chorób alergicznych oczu.
  Autorzy: Goś Arkadiusz, Stankiewicz Andrzej
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (4) s.31-32, 34, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Alergiczne choroby oczu są sklasyfikowane jako ostre alergiczne zapalenie spojówek, sezonowe alergiczne zapalenie spojówek, sezonowe zapalenie spojówki i rogówki, atopowe zapalenie rogówki i spojówki oraz olbrzymiobrodawkowe zapalenie spojówek. W zachowawczym leczeniu alergicznych chorób oczu stosuje się następujące grupy leków: leki antyhistaminowe - blokery receptorów histaminowych H1 (często w połączeniu z lekami zwężającymi naczynia krwionośne), stabilizatory komórek tucznych, niesterydowe leki przeciwzapalne, kortykosteroidy, leki immunosupresyjne. Istotne uzupełnienie leczenia przeciwalergicznego mogą stanowić preparaty zwężające naczynia krwionośne. W terapii duże znaczenie ma również stosowanie sztucznych łez - zarówno w usuwaniu czynnika alergizującego, jak również w utrzymywaniu właściwej struktury filmu łzowego.


  16/19

  Tytuł oryginału: Zespół suchego oka - objawy i leczenie.
  Autorzy: Goś Arkadiusz
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (10) s.40, 42, bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Podstawą ogromnego postępu w leczeniu zespołu suchego oka było wprowadzenie tak zwanych sztucznych łez. Wykorzystywane są one w terapii łagodnych i średnio ciężkich postaci zespołu suchego oka. Sztuczne łzy podaje się w celu uzupełniania niedoborów filmu łzowego. Najczęściej stosowanymi substancjami są pochodne celulozy, alkohol poliwinylowy i kwas poliakrylowy. Lekami dostępnymi na polskim rynku są: Lacrimal, Dacrolux, Isopto Tears, Artelac, Tears Nature II i Tears Nature Free. W leczeniu zespołu suchego oka znajduje zastosowanie także żel Vidisic.


  17/19

  Tytuł oryginału: Wyniki czteroletniej kontroli bakteriologicznej i serologicznej zakażenia H. pylori u chorych z przewlekłym zapaleniem żołądka i chorobą wrzodową dwunastnicy.
  Tytuł angielski: Bacteriological and serological control of H. pylori infection in patients with chronic gastritis and duodenal ulcer: results of four-year follow-up.
  Autorzy: Gościniak Grażyna, Poniewierka Elżbieta, Przondo-Mordarska Anna
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.281-286, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Celem pracy było ustalenie korelacji między zakażeniem H. pylori, jego eradykacją i następującymi reinfekcjami, a obecnością i utrzymywaniem się przeciwciał w surowicy zakażonych osób w czasie czteroletniej obserwacji. Materiał i metody. Badaniami objęto 82 osoby w wieku od 24 do 68 lat leczone w Katedrze i Klinice Gastroenterologii AM we Wrocławiu w latach 1990-1996, w których stosowano różne schematy dwuskładnikowego leczenia. W latach 1990-1994 stosowano najczęściej sole bizmutu i metronidazol lub sole bizmutu i erytromycynę, a w latach 1995 i 1996 inhibitor pompy protonowej i amoksycylinę. U wszystkich chorych wykonano badanie bakteriologiczne (hodowla, preparat bezpośredni) i serologiczne przed leczeniem, oraz po 3, 6, 12, 24, 36 i 48 miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia. Miano przeciwciał klas IgG w surowicy oznaczano metodą ELISA. Wyniki: U wszystkich chorych w pierwszym badaniu bakteriologicznym stwierdzono obecność H. pylori w wycinkach błony śluzowej żołądka oraz wykazano obecność swoistych dla H. pylori przeciwciał IgG w surowicy. Po trzech miesiącach od zakończenia pierwszego leczenia u wszystkich osób uzyskano ujemny wynik badania bakteriologicznego. W czasie czteroletniej obserwacji chorych po eliminacji H. pylori u 56,1 proc. stwierdzono reinfekcje. Wśród pacjentów z przewlekłym zapaleniem błony śluzowej żołądka częstość reinfekcji wynosiła 30,8 proc., a u osób z chorobą wrzodową dwunastnicy odsetek ten był wyższy i wynosił 50 proc. ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the investigation was to determine the frequency of reinfection after successful eradication of H. pylori and to study the usefulness of the serological test in four-year follow-up. Consideration was given to the correlation between H. pylori infection and antibody levels. Materials and methods: sera and gastric mucosa samples were taken from 82 patients (aged 24 to 68) hospitalised at the Department of Gastroenterology, University of Medicine, Wrocław, in the period of 1990-1996. The patients received different schemes of dual therapy: colloid bismuth in combination with metronidazole or erythromycin in 1990-1994 and PPI with amoxycillin in 1995-1996. All patients were subjected to bacteriological (culture, Gram stain) and serological examinations. Specimens were collected before treatment and after 3, 6, 12, 24, 36 and 48 months following their first therapy. The levels of specific IgG antibodies in the sera were determined by the ELISA test, using ultracentrifuged sonicated H. pylori as antigen. Results: In their first examination, all patients were found to be H. pylori positive and seropositive. After three months following termination of treatment they showed negative H. pylori cultures. During four-year follow-up, reinfection was detected in 46 out of 82 patients (56.1 p.c.). In patients with chronic gastritis the frequency of reinfection was lower (30.8 p.c.) than in patients with duodenal ulcer (50 p.c.). In the third or in the fourth year after ...


  18/19

  Tytuł oryginału: Zasady działania terapii fotodynamicznej i możliwości jej wykorzystania w leczeniu chorób narządu wzroku
  Autorzy: Goś Roman
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.83-88, il., bibliogr. 27 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  19/19

  Tytuł oryginału: Aspekty psychologiczne następstw średniociężkich i ciężkich urazów czaszkowo-mózgowych: zespół zaburzeń funkcji wykonawczych (dysexecutive syndrome). Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Psychological consequences of moderate to severe cranio-cerebral injuries: dysexecutive syndrome. Preliminary report.
  Autorzy: Sippel Volkmar, Polak Jarosław, Gościński Igor, Moskała Marek, Dziasek Ireneusz, Mądroszkiewicz Ewa, Gierowski Józef Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.785-788, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Odległe następstwa urazów czaszkowo-mózgowych często powodują znaczące obniżenie sprawności intelektualnej chorych oraz przy patologii zlokalizowanej w płatach czołowych tzw. zspół braku funkcji wykonawczych (dysexecutive syndrome). Badaniu poddano 58 chorych wybranych losowo, którzy byli leczeni w Klinice Neurotraumatologii po urazie czaszkowo-mózgowym. Spośród nich wyodrębniono grupę 6 chorych, którzy w badaniu przy użyciu kwestionariusza DEX uzyskali wynik wyższy niż średni. Wykazano, że rozpoznanie dysexecutive syndrome umożliwia zastosowanie odmiennej rehabilitacji neuropsychologicznej mogącej znacząco poprawić dotychczasowe wyniki leczenia.

  Streszczenie angielskie: The late sequel of cranio-cerebral trauma are common causes of decreased mental capability and pathology localized in frontal lobes which can cause the dysexecutive syndrome (the individual has a goal but has difficulty in generating or activating the appropriate goal directed behavior). We analysed 58 patients, random-chosen, treataed in the Neurotraumatological Department in Kraków after craniocerebral injury. Among them, 6 patients were found who scored more than avereage in Dex questionnaire. It was hown that diagnosis of DEX enables use of neuropsychological rehabilitation, which can improve final outcome.

  stosując format: