Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GMITROWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Przedchorobowe cechy schizoidii i schizotypii a obraz kliniczny i przebieg schizofrenii o wczesnym początku.
Tytuł angielski: Premorbid schizoid-schizotypal traits and early-onset schizophrenia course and symptoms.
Autorzy: Kotlicka-Antczak Magdalena, Gmitrowicz Agnieszka, Rabe-Jabłońska Jolanta
Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.39-50, il., tab., bibliogr. 24 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,609

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ustalenie związków pomiędzy występowaniem w okresie przedchorobowym cech schizoidii i schizotypii a symptomatologią i przebiegiem schizofrenii o początku w okresie młodzińczym. Retrospektywnie zbadano występowanie cech schizoidii/schizotypii w okresie przedchorobowym u 50 chorych z rozpoznaniem schizofrenii wg DSM-IV (średni wiek - 20,2 ń 2,74 roku; średni wiek zachorowania - 16,4 ń 1,81 roku; średni czas trwania choroby - 47,76 ń 7,57 miesiąca) oraz 30 osób zdrowych (średni wiek - 19,1 ń 2,46 roku). Oceny tej dokonano przy pomocy Skali do Oceny Przedchorobowych Cech Schizoidii i Schizotypii wg A. Foerster - PSST. Przebieg schizofrenii oceniono na podstawie analizy dokumentacji medycznej oraz standaryzowanego wywiadu. Chorzy o przewlekłym przebiegu choroby z przewagą objawów negatywnych istotnie częściej niż chorzy na schizofrenię z dominującymi objawami pozytywnymi oraz osoby zdrowe przejawiali cechy schizoidalno-schizotypowe na wiele lat (od okresu dzieciństwa) przed wystąpieniem objawow choroby. Występowanie tych cech w okresie przedchorobowym wśród chorych z przewagą objawow pozytywnych było podobne jak u osób zdrowych. Wyniki wskazują, że występowanie przedchorobowych cech schizoidalno-schizotypowych jest charakterystyczne jedynie dla części zaburzeń schizofrenicnych i sugerują niejednolitość patogenetyczną tych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: The study was aimed at establishing the correlation between premorbid schizoid-schizotypal traits and symtomatology and course of early-onset schizophrenia. Retrospectively examined were premorbid schizoid-schizotypal traits in 50 schizophrenic patients acc. to DSM-IV (average age - 20.2 ń 2.74 tears; average age og the disease onset - 16.4 ń 1.81 years; average duration of the disease - 46.76 ń 7.57 months) and 30 healthy subjects (average age - 19.1 ń 2.46 years). This assesment was made using the PSST, i.e. the Scale for Assessment of Premorbid Schizoid and Schizotypal Traits according to A. Foerster. The course of schizophrenia was evaluated by an analysis of medical documentation and standarized interview. patients with chronic course of the disease with predominant negative symptoms significantly more frequently than those with positive symptoms and healthy subjects exhibited schizoid-schizotypal traits many years (from childhood) before the symptoms occurred. The premorbid prevalence of those traits in patients with predominant positive symptoms was similar to that in healthy subjects. The results indicate that the occurrence of schizoid-schizotypal traits is characteristic only for a part of schizophrenic disorders and imply the pathogenetic non-uniformity of those disorders.


  2/4

  Tytuł oryginału: Profilaktyka samobójstw u młodzieży (w świetle badań własnych i piśmiennictwa).
  Tytuł angielski: Suicide prevention in adolescents.
  Autorzy: Gmitrowicz Agnieszka
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.148-158, tab., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono analizę czynników, które wiażą się z podwyższonym ryzykiem występowania myśli i/lub prób samobójczych w populacji młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu Łodzi oraz wskazówki dotyczące profilaktyki zachowań samobójczych u młodzieży. Bardzo ważna jest edukacja nauczycieli i lekarzy rodzinnych na temat związku zachowań samobójczych u młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, używaniem substancji psychoaktywnych, poczuciem bezsensu i fascynacją śmiercią.

  Streszczenie angielskie: The article presents an analysis of factors associated with an enhanced risk of suicidal ideation and/or attempts in the population of secondary schools in Łódź and some guidelines related to siucidal behaviour prevention in adolescents. Very important factors are: education of teachers and family physicians on the correlation of suicidal behaviours in youth with mental disorders, use of psychoactive substances, feeling of senselessness and fascination with death.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności klinicznej i tolerancji leczenia kwetiapiną adolescentów z rozpoznaniem schizofrenii - I epizodem i z nawrotem.
  Tytuł angielski: Evaluation of clinical efficacy and tolerance of quetiapine treatment of adolescents with diagnosed schizophrenia - I episode and recurrence.
  Autorzy: Rabe-Jabłońska J[olanta], Sobieszczańska S., Kotlicka-Antczak M[agdalena], Dietrich-Muszalska A[nna], Gmitrowicz A[gnieszka], Wyszogrodzka-Kucharska A[nna], Melcer P[aweł]
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (2) s.159-163, tab., bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki 6-tygodniowego leczenia kwetiapiną (średnia dawka + 450 mg/dobę) u 32 młodocianych z rozpoznaniem schizofrenii. Po 6 tygodniach leczenia istotną poprawę stanu psychicznego, mierzoną przy pomocy PANSS stwierdzono u 56,3 proc. badanych, a remisje u 15,6 proc. pacjentów. Po 12 tygodniach leczenia poprawę odnotowano u jeszcze wyższego odsetka badanych - 62 proc., remisję u ponad 1/5 badanych. Tolerancja leku przez badanych była dobra.

  Streszczenie angielskie: Authors present data of 6-weeks' treatment with guatiapine in 32 adolescents with schizophrenia. After 6 weeks significant improvement of mental state assessed with PANSS was noted in 56,3 p.c. of subjects, remission in 15,6 p.c. of patientts. After 12 weeks of treatment with quetiapine the percent of subjects with significant improvement and remission was higher - 62 p.c. and more than 1/5 of subjects. Tolerability of quetiapine treatment in studied group was good.


  4/4

  Tytuł oryginału: Dysfunction of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis in adolescents after a suicide attempt.
  Autorzy: Gmitrowicz Agnieszka, Kołodziej-Maciejewska Hanna
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (4) s.37-51, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background and aim: The objective of this research was to find whether there is a relation between the observed suicidal behaviours, mental disorders and dysfunction of the hypothalamo-pituitary-adrenal axis. Material and method: Two populations were subject of the research: 84 adolescents aged 14-21, after suicide attempts (ASA - drug overdose), never treated psychiatrically, and 30 adolescents after accidental intoxication (ACI). In each patient the serum levels of cortisol and ACTH were assessed, and the Dexamethasone Suppression Test (DST) was made. Results: Most patients in the ASA group were females. In this group statistically higher levels of cortisol after DST were found, as compared to the ACI group. Considering the patients' sex, the differences of serum cortisol levels were significant only in females. We found that higher cortisol levels in ASA were related to diagnosed depressive disorders (mostly in females), presence of psychological and enviromental problems, and elevated risk of repeated suicide attempt. Conclusion: In the examined group of 84 adolescents after suicidal poisonings a statistically higher serum cortisol levels after dexamethasone were found, a compared to the control group composed of 30 accidentally intoxicated adolescents.

  stosując format: