Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GLINKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: eMedycyna - e-mail, telekonsultacje w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
Tytuł angielski: eMedycyna - e-mail, teleconsulation in orthopedics and traumatology of the motor apparatus.
Autorzy: Glinkowski Wojciech
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.99-100, bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poczta elektroniczna e-mail wkroczyła do codziennej praktyki lekarskiej i umożliwia liczne działania z zakresu postępowania lekarskiego, w tym w ortopedii. Artykuł omawia wykorzystanie poczty elektronicznej w wielu aspektach pracy lekarskiej. Opisano wykorzystanie poczty e-mail: w kontaktach lekarz-pacjent, lekarz-lekarz, do uczestnictwa w listach dyskusyjnych. Predstawiono opisywane w piśmiennictwie korzyści i niebezpieczeństwa korespondencji e-mail na drodze lekarz-pacjent oraz wymogi i ograniczenia prowadzenia eKonsultacji.

  Streszczenie angielskie: Electronic mail e-mail entered into daily medical practice. It allows various medical activities. An article describes use of e-mail in many aspects of medical practice and orthopaedics as well. Application to use an e-mail between physicians, patient-physician and electronic mailing list attendance dedicated to a speciality. Benefits and potential pitfals associated with the use of e-mail between physicians were described and requirements and neccesities for eConsultations ass well.


  2/8

  Tytuł oryginału: Anatomia końca bliższego kości udowej - geometria i architektonika. Badania morfologiczne i przegląd piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: Anatomy of the proximal femur - geometry and architecture. Morphologic investigation and literature review.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech, Ciszek Bogdan
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.200-208, il., bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał i metody. W celu przeanalizowania morfologii i anatomii wewnętrznej końca bliższego kości udowej 40 preparatów kostnych poddano badaniu rentgenowskiemu oraz preparowaniu i pomiarom. Zmierzono wartości wielu zmiennych, włącznie z wzorcem beleczkowym, wielkością ostrogi udowej i istoty zbitej oraz zbadano ich zależności. Obserwacje porównano z danymi literaturowymi dotyczącymi wielu aspektów anatomii końca bliższego kości udowej. Wyniki. Należy pamiętać, że większość informacji uzyskiwanych w praktyce codziennej pochodzi z obrazów dwuwymiarowych takich jak radiogramy stawu biodrowego. Dane morfologiczne w odniesieniu do trzech wymiarów demonstrują architektonikę wewnętrzną końca bliższego kości udowej z ostrogą udową włącznie. Zwrócono uwagę na niższe wyniki badania kąta szyjkowo-trzonowego niż w innych populacjach badanych. Wnioski. Wykazano, że topograficzne i kątowe usytuowanie ostrogi udowej związane jest z wartością kąta przodoskręcenia szyjki kości udowej. Potwierdzono obserwacje, że ostroga na zdjęciu rentgenowskim w projekcji Lauensteina może pozostać niewidoczna, co uzależnione jest od jej rzeczywistych wymiarów. Struktura anatomiczna ostrogi udowej nie ma ścisłego związku topograficznego z określeniem "calcar resorption", zjawiskiem obserwowanym w niektórych przypadkach po alloplastyce stawu biodrowego.

  Streszczenie angielskie: Material and methods. To analyze morphology and endosteal anatomy of the proximal ends of the femur of 40 cadaver femora were x-rayed, dissected and measured. Various variables including trabecular pattern, calcar size, and cortical bone were measured and correlated. Observations were compared to litearture concerns the various aspects of anatomy of the proximal femur. Results. One must recognize that much of the information that we gather in every day practice is two dimensional, namely, x-rays of the hip. Morphological data with three-dimensional perspective demonstrate internal architecture of proximal femur including calcular femorale. Authors pointed out lower values of neck shaft angle than observed in other examined populations. Conclusions. They found that topographic and angular position of calcar femorale depends on anteversion angle. Shadow of the calcar on X-ray of the femur in Lauensten's view may become invisible in some cases what is correlated to its real dimension. Calcar femorale as a anatomical structure has no strict topographic coincidence with "calcar resorption" observed in some total hip replacements.


  3/8

  Tytuł oryginału: Strony w sieci globalnej poświęcone osteoporozie.
  Tytuł angielski: Global net pages devoted to osteoporosis.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.244-245
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • informator


  4/8

  Tytuł oryginału: Strony web o metodzie Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Web pages about Ilizarov method.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (3) s.397-398
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • informator


  5/8

  Tytuł oryginału: Witryny radiologii układu kostno-stawowego w sieci globalnej.
  Tytuł angielski: Home pages on the musculoskeletal radiology in the World-Wide Web.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.645-646
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • informator

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/8

  Tytuł oryginału: Metoda ilościowej oceny radiogramów sposobem względnej analizy gęstości optycznej obrazu (RODIA) w zastosowaniu do monitorowania zrostu kostnego
  Autorzy: Glinkowski W., Kornacki M.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.286-290, il., bibliogr. 37 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: Poziom zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów (BFGF) we wczesnym okresie osteogenezy dystrakcyjnej
  Autorzy: Benke G., Żarek S., Glinkowski W., Macias J., Górecki A[ndrzej]
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.332-333, bibliogr. 5 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania technologiczne wykorzystania teleradiologii w ortopedii i traumatologii narządu ruchu.
  Tytuł angielski: Technological standards of teleradiology function in orthopedics and trauma care.
  Autorzy: Glinkowski Wojciech, Kornacki Maciej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.725-730, bibliogr. 73 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obraz cyfrowy stanowi nową jakość w diagnostyce ortopedycznej i pozwala na przemieszczanie tego obrazu zamiast przewożenia pacjenta. Obraz cyfrowy lub ocyfrowany może być przesłany za pośrednictwem Internetu, listu elektronicznego czy też sieci lokalnej. Doniesienia z literatury i własne prace badawcze wskazują, że teleradiologia może spełnić potrzeby wiarygodnych konsultacji radiologicznych, a w pewnych warunkach nawet poprawić dokładność szczegółowego opisu. Artykuł w sposób wyczerpujący opisuje technologiczne zagadnienia związane z teleradiologią i wyjaśnia terminologię spotykaną w tej dziedzinie, umożliwiając osobom niedysponującym głęboką wiedzą techniczną i informatyczną zrozumienie podstaw teleradiologii. Autorzy opisują także wymagania sprzętowe oraz standardy działania serwisu teleradiologicznego.

  Streszczenie angielskie: Digital Image is a relatively new quality in orthopedic diagnostics allows transmitting the image instead of the patient. Digital or digitized image can be transmitted via Internet, e-mail or local net. Observations derived form literature and own experience indicate that teleradiology may effectovely provide radiologic consultation or even improve the detailed radiologic evaluation. This article describes sufficiency the technologic problems of teleradiology and explains terminology used for this branch, what allows understanding the fundamentals of teleradiology even for person having little technical and informatics knowledge. Authors desribe equipment demands and standard of function for teleradiologic services.

  stosując format: