Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GIELERAK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Age and gender-related differences in tilt testing results in patients with syncope of unknown origin.
Tytuł polski: Wiek i płeć a wynik testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Cholewa Marian
Opracowanie edytorskie: Cybulska Katarzyna (koment.), Dłużniewski Mirosław (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.272-280, il., tab., bibliogr. 16 poz. + bibliogr. 1 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground. The usefulness of parameters such as age or gender in the diagnostic and therapeutic decision-making in patients with ischaemic heart disease has been well documented. The question arises whether these parameters may predict the result of tilt testing (TT) in patients witch syncope of unknown origin. Aim. To estimate the risk of an abnormal results of TT in patients with syncope of unknown origin, using the basic population indices such as age geneder. Methods. The study group consisted of 112 patients (67 males and 45 females) with a mean age of 37.8 ń 18.8 years (range 18-78 years) with at least two synocopal episodes (range from 2 to 20, mean 4.6 ń 4.5) during the last 6 months. The protocol of TT included passive tilting at 60ř for 45 min and an additional 20 min after 0.25 mg of sublingual nitroglycerine (NTG). Results. TT-induced syncope occurred in 31 (28 p.c.) patients. The remaining patients underwent NTG-TT which brought about syncope in a further 37 (33 p.c.) patients. Thus, the total number of patients with positive TT reached 68 (61 p.c.). The mean age of patients with an abnormal TT results was significantly lower than that of those with a normal response to tilting (33.8 ń 17.8 vs 43.6 ń 18.9 years, p = 0.007). The patients with a vasovagal reaction during passive TT were significantly younger than the patients with an abnormal response to NTG-TT (27.3 ń 11.5 vs 39.9 ń 20.3 years, p = 0.005). An abnormal TT was observed in 48 (72 p.c.) males and 20 (44 p.c.) females (p =0.003). The majority of females requred NTG administration in order...


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności testu pochyleniowego w rozpoznawaniu chorych z utratami przytomności niewyjaśniownego pochodzenia. Czy stać nas na lepsze wyniki?
  Tytuł angielski: Estimation of head-up tilt test in diagnosis of syncope of unknown origin. Do we reach better results?
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.639-646, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Optymalne warunki do przeprowadzenia rzetelnej oceny wartości diagnostycznej testu pochyleniowego (TP) wymagają zastosowania klasyfikacji, która identyfikowałaby zarówno reakcje objawiające się pełnoobjawaową utratą przytomności, jak też charakteryzuje się dyskretnymi zaburzeniami świadomości. Celem pracy była ocena przydatności TP w rozpoznawaniu chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia, prowadzona za pomocą klasyfikacji uwzględniajacej wazo- i niewazowagalne typy reakcji neurokardiogennej. Badaniami objęto grupę 218 chorych (103 kobiety i 115 mężczyzn) w średnim wieku odpowiednio 39,7 ń 16,1 oraz 35,2 ń 17,7 lat (zakres od 18 do 75 lat), z co najmniej dwoma - w ciągu ostatnich 6 miesięcy - incydentami omdleń w wywiadzie, których etiologii nie udało się wyjaśnić na podstawie wyników dotychczas przeprowadzonych badań. Grupę kontrolną stanowiło 84 zdrowych ochotników (43 mężczyzn i 41 kobiet) w średnim wieku 37,4 ń 12,6 lat (zakres od 18 do 73 lat), bez incydentów utrat przytomności w wywiadzie. U wszystkich badanych wykonanoo TP wg protokołu westminsterskiego, a przy ujemnej odpowiedzi na test bierny, podawano podjęzykowo 0,25 mg nitrogliceryny (NTG) kontynuując badanie przez kolejne 20 minut. Typ reakcji omdleniowej definiowano na podstawie klasyfikacji ekspertów amerykańskich ujętej w oficjalnym stanowisku American College of Cardiology (ACC). W przypadku wystąpienia omdlenaia wazawagalnego, szczegółową jego specyfikację prowadzono według kryteriów ...

  Streszczenie angielskie: Optimal conditions in assessment of diagnostic head-up tilt test (TT) value requuired classification, which identified reactions with syncope and discreet disturbance of consciousness. The aim of the study was to assess of usefulness TT in diagnosis of syncope of unknown origin investigated by classification, which take into consideration vasovagal and nonvasovagal types of neurocardiogenic reactions. We studied 218 pts (115 M, 103 F), mean age 39,7 ń 16,1 and 35,2 ń 17,7 years (adequately for male and female), with 2 or more syncope on unknown origin in last 6 months. Control group was 84 healthy volunteers (43 M, 41 F), mean age 37.41 ń 2.6 years range 18 to 73 years, with no syncoope in anamnesis. All patients and controls inderwent a TT in Westminster protocol. In case of negative TT, we performed next 20 min TT with 0.25 mg NTG sublinqualis (TT with NTG). Type of vasovagal syncoope was defined according to American Experts Classification described in official guidelines of American College of Cardiology (ACC). In the case of vasovagal syncope, detailed specification of syncope was performed according to VASIS classification (the Vasovagal Syncope International Study). Possitive TT was positive in 51 (23 p.c.) pts. In control group passive TT was positive in 6 (7 p.c.) pts. TT with NTG generates syncope in additional 99 (45 p.c.) pts resulting in number of diagnosed group to 150 (68 p.c.) pts. In control group TT with NTG was positive in Additional 21 (25 p.c.) ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Heart rate variability determines left ventricular diastolic function in essential hypertension.
  Tytuł polski: Funkcja rozkurczowa lewej komory w samoistnym nadciśnieniu tętniczym. Zmienność rytmu serca jako czynnik determinujący.
  Autorzy: Makowski Karol, Cwetsch Andrzej, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kamiński Grzegorz, Skrobowski Andrzej, Kramarz Elżbieta
  Opracowanie edytorskie: Łoboz-Grudzień Krystyna (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.601-609, il., tab., bibliogr. 15 poz. + bibliogr. 4 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Of all the parameters reflecting the activity of the autonomic nervous system, only the R-R interval has been shown to influence some haemodynamic parameters of left ventricular (LV) filling. Aim. To assess the relationship between heart variability (HRV) indices and parameters of LV diastolic function in the various stages of arterial hypertension. Methods. The study gorup consisted of 74 patients (57 patients with untreated hypertension and 17 healthy volunteers) who were divided into four groups: group I - 17 healthy volunteers, group II - 11 patients with "white coat" hypertension, group III - 25 patients with established hypertension without LV hypertrophy, and group IV - 21 patients with established hypertension with LV hypertrophy. Doppler echocardiography was used to assess the mitral flow by caluculating the peakvelocity of early (E) and late (A) diastolic filling as well as E/A ratio. Frequency-domain HRV components (LF and HF) were calculated from the 5 min CG recordings obtained in a supine position Results. The combined analysis of groups I and II revealed a significant correlation between E and InHF (r = 0.44, p = 0.021) as well as E/A and InHF (r = 0.56, p = 0.002). In group III a significant inverse correlation between A and InLF (r = 0.8, p 0.0001), A and InFH (r = 0.065, p 0.000) and a positive correlation between E/A and InLF (r = 0.5, p = 01) were found. In group IV, no significant correlation between HRV parameters and A was detected. Conclusions. A decrease in the HRV parameters in patients with established hypertension without LV hypertrophy may be regarded as...


  4/6

  Tytuł oryginału: Wartość rokownicza badania podmiotowego w przewidywaniu dodatniego wyniku testu pochyleniowego u chorych z utratami przytomności niewyjaśnionego pochodzenia.
  Tytuł angielski: Prognostic value of anamnesis in positive tilt test result prediction in patients with syncope of unknown origin.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.227-233, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Zgodnie z teorią Baseya wartość diagnostyczna badania ulega poprawie wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa choroby w badanej populacji. Zatem, dysponując możliwością wstępnej identyfikacji odruchowego mechanizmu reakcji omdleniowej, zyskujemy szansę na optymalizację wartości standardowych wskaźników prognostycznych opisujących test pochyleniowy (TT). Cel pracy: Ocena przydatności danych pochodzących z wywiadu w określeniu ryzyka dodatkowego wycinka TT u chorych z omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia. Materiał i metody: Badaniom poddano grupę 133 chorych (60 mężczyzn i 73 kobiety) w średnim wieku 35,8 ń 15,8 lat (18-77 lat), z co najmniej dwoma incydentami utraty przytomności (2-20, średnio 4,1 ń 2,5) w okresie ostatnich 6 miesięcy, u których wyniki przeprowadzonych do tej pory badań nie wyjaśniły przyczyny omdleń. Przed wykonaniem testu zbierano wywiad, podczas którego pacjenci odpowiadali na pytania dotyczące: liczby omdleń w okresie ostatnich 6 miesięcy, czasu występowania objawów, urazów towarzyszących omdleniom, występowania utrat przytommności u członków najbliższej rodziny, czynników prowokujących wystąpienie omdlenia, obecność i charakterystyki objawów prodromalnych poprzedzających epizody utrat przytomności. U wszystkich badanych wykonano TT według protokołu westminsterskiego, a w przypadku braku odpowiedzi na test bierny podjęzykowo podawano 0,25 mg nitrogliceryny. Typ reakcji omdleniowej definiowano na podstawie klasyfikacji American College of Cardiology. Wyniki: Test pochyleniowy pozwolił wyjaśnić przyczynę utrat przytonmosci u 97 osób, czyli u 73 proc...


  5/6

  Tytuł oryginału: Autonomic nervous system and left ventricular hypertrophy in essential hypertension.
  Tytuł polski: Autonomiczny układ nerwowy a przerost lewej komory serca w samoistnym nadciśnieniu tętniczym.
  Autorzy: Makowski Karol, Gielerak Grzegorz, Cholewa Marian, Kramarz Elżbieta, Michałkiewicz Dariusz, Kamiński Grzegorz, Cwetsch Andrzej, Skrobowski Andrzej
  Opracowanie edytorskie: Narkiewicz Krzysztof (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.520-532, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Patients with essential hypertension (E) and left ventricular hypertrophy (LVH) have an increased risk of cardio-vascular complciatons. Alterations in the autonomic nervous system (ANS) activity may play a role in the development of serious cardiac arrhythmias and mortality in these patients. Aim. To examine the activity of ANS in patients with established EH in relation to the presence of LVH. Methods. The study group consisted of 70 subjects: 50 patients with untreated EH (mean age 44.4 ń 12.7 years, 28 patients without LVH an 22 with LVH), adn 20 age-matched healthy volunteers. ANS reactivity was assessed using heart rate variability (HRV) analysed during tilt table testing at 60ř. The following 5-min time-periods were analysed: (A) before tilting (supine position), (B) initial period of tilting, (C) lst 5 min of tilting, and (D) immediately after completion of tilt test ater return to supine position). Resutls. Patients with EH withoud LVH had a higher increase of LF/FH values (period B versus period C) compared with controls (p 0.05). The change from tilt to supine position caused signifcantly lower change in InHF values in patients with EH and LVH than in controls (p 0.01) or patients with EH withoud LVH (p 0.005). In patients with EH and LVH a singificant correlation between HF and LV mass/neight (r = 0.5, p 0.01) was noted. Compared with healthy controls, patients with EH and LVH had significantly lower HRV parameters [InLF values were signficantly lower in all analysed periods, (p 0.05), and InHF - during period D, (p 0.01)] whereas LF/HF ratio assessed during period...


  6/6

  Tytuł oryginału: Heart rate variability during head-up tilt test in patients with syncope of unknown origin.
  Tytuł polski: Omdlenia niewyjaśnionego pochodzenia. Zmienność rytmu serca podczas testu pochyleniowego.
  Autorzy: Gielerak Grzegorz, Makowski Karol, Kramarz Elżbieta, Cholewa Marian, Dłużniewska Ewa, Roszczyk Anna, Bogaj Agnieszka
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.399-406, il., tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Analysis of pathophysiological mechanisms responsible for vaso-vagal reaction reveals a close relationship between neurocardiogenic syncope and the preceding abnormalities of autonomic nervous system (ANS). Therefore, the interest in the assessment of heart rate variability (HRV) for detectin and establishing therapy in patients with syncope due to vaso-vagal mechanism is not surprising. Aim. To assess ANS changes during tilt testing in pateitns with syncope of unknown origin. Methods. Forty patients (18 males, mean age 34.8 ń 15.8 years) with a history of at least two syncopal episodes during the last 6 months and 24 healthy contorls underwent tilt testing. Spectral HRV analysis was performed from ECG recorded 5 min before tilting (period A), 5 min after tilting (period B), and 5 min before syncope (or 20-25 min of tilt test when syncope did not occur) (period C). Results. Tilt test was positive in 23 (58 p.c.) patients; 12 (30 p.c.) had mixed response, 10 (25 p.c.) - vasodepressive, and 1 (3 p.c.) - cardioinhibitory reaction. The mean time from tilt to syncope was 22.3 minutes. One (4 p.c.) control subject developed syncope. In all groups a decrease of LF and HF power, as well as an increase in the LF/HF ratio in response to tilting were observed. The LF/HF values were significantly different between patients with mixed vaso-vagal reaction and controls (1.9 vs 4.2; p = 0.04). In the C-B periods the highest decrease in the HF spectra was found in patietns with mixed reaction and was significantly greater than in other patients or controls...

  stosując format: