Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GIŻEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Porencefalia jako powikłanie neuroinfekcji u noworodka.
Tytuł angielski: Porencephaly as a complication in the course of neuroinfection in newborn.
Autorzy: Walczak Mieczysław, Hnatyszyn Grażyna, Romanowska Hanna, Giżewska Maria, Remigolska Magdalena, Sagan Leszek
Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.251-254, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,617

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiliśmy przypadek neuroinfekcji u nowroodka o łagodnych i krótkotrwałych objawach klinicznych współistniejących z ciężkim procesem chorobowym prowadzącym do trwałęgo uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego pod postacią porencefalii. Na uwagę zasługuje brak korelacji pomiędzy prawidłowym stanem neurologicznym noworodka a pojawieniem się obciążających rokowniczo zmian torbielowatych w mózgu. Wskazuje to na istotne znaczenie obrazowania mózgowia u noworodków z neuroinfekcją.

  Streszczenie angielskie: We present a case of newborn's neuroinfection with mild and shortlasting clincal symptoms, complicated with persistent CNS defect in a form of porencephaly. Attention was paid to the lack of correlation between the correct neurological state and the appearance of prognostic burdening cyctic changes inthe brain. This indicates the importance of neuroimaging of the brain in enwborns with neuroinfeciton.


  2/6

  Tytuł oryginału: Prewencja rozwoju wad wrodzonych u noworodków matek z hiperfenyloalaninemią.
  Tytuł angielski: Prevention of the development of congenital malformations in newborns from mothers with hyperphenylalaninemia.
  Autorzy: Giżewska Maria, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.17-24, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono istotę zagrożeń dla prawidłowego rozwoju płodu, wynikających z wysokich stężeń fenyloalaniny (Phe) we krwi matek z różnymi formami hiperfenyloalaninemii (HPA). Phe przechodząca wbrew gradientowi stężeń przez łożysko od matki do płodu, jest silnie działającym przez cały okres ciąży teratogenem. Szczególnie wrażliwym na toksyczne działanie Phe jest ośrodkowy układ nerwowy płodu, stąd małogłowie i upośledzenie umysłowe u dzieci matek z HPA, jako główne objawy zespołu fenyloketonurii matczynej. Dodatkowo występują: wady wrodzone serca, niska masa urodzeniowa ciała, cechy dysmorficzne w budowie twarzy oraz inne anomalie rozwojowe. Wiele spośród tych ciąż ulega samoistnemu poronieniu. Jedyną znaną profilaktyką stosowaną w tym zespole osiągnięcie niskich stężeń Phe na 2-3 miesiące przed planowaną ciążą oraz rygorystyczne przestrzeganie diety niskofenyloalaninowej w trakcie ciąży.

  Streszczenie angielskie: Various realities of threats lonked to the proper development of the fetus due to high phenylalanine (Phe) concentration in the blood of mothers with various forms of hyperphenylalaninemia (HPA) were presented. The Phe which passes through the placenta to the fetus, in spite of the concentration gradient, is a strong teratogen which acts through the whole pregnancy. The central nervous system is the most sensitive organ to the toxic effect of Phe, thus resulting in microcephaly and mental retardation in children for mothers with HPA, as the main symptoms of maternal PKU syndrome. Abnormalities that may additionally occur are: congenital heart disease, low birth weight, facial dysmorphism and other development anomalies. Many of these pregnancies result miscarriages. The only known applicable preventive method applied to this group of mothers is to reach low Phe concentration for 2-3 months before a conception and to abide by a very rigorous low Phe diet during pregnancy.


  3/6

  Tytuł oryginału: 4.5-letnia obserwacja dziecka z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości i braku kości promieniowych).
  Tytuł angielski: 4.5-year follow up of a child with TAR syndrome (thrombocytopenia absent radius).
  Autorzy: Giżewska Maria, Zajączek Stanisław, Urasiński Tomasz, Romanowska Hanna, Krzywińska-Zdeb Elżbieta, Kołban Maciej, Walczak Mieczysław
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.227-232, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg 4,5-letniej obserwacji dziewczynki z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości z brakiem kości promieniowych), zwracając szczególną uwagę na burzliwy przebieg okresu noworodkowego i niemowlęcego, ze stopniową normalizacją liczby płytek krwi w kolejnych latach życia. Podkreślono konieczność wielokierunkowych działań ortopedyczno-rehabilitacyjnych, zmierzających do korekcji deformacji w układzie kostnym i usprawniania ruchowego dziecka. Opisano podstawy różnicowania zespołu TAR z innymi schorzeniami o typie fokomelii, w tym również przebiegającymi z manifestacją hemologiczną.


  4/6

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu krwawień do nadnerczy.
  Tytuł angielski: Diagnostic pitfalls in adrenal hemorrhage.
  Autorzy: Walecka Anna, Giżewska Maria, Materny Jacek, Różańska Joanna
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.26-29, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Presented study examined six neonates diagnosed with adrenal hemorrhaga. Anemia and jaundice were the most common clinical symptoms. Based on clinical examination and USG findings, only one patient with adrenal hemorrhage was accurately diagnosed. All diagnoses were analyzed and the following was concluded: normal differential analysis of clinical findings and USG results are the most important factors in making an accurate diagnosis.


  5/6

  Tytuł oryginału: Przejściowa cukrzyca noworodków.
  Tytuł angielski: Transient neonatal diabetes mellitus.
  Autorzy: Giżewska Maria, Bilar Anna, Walczak Mieczysław, Krzywińska-Zdeb Elżbieta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.409-412, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Przejściowa cukrzyca noworodków jest rzadką przyczyną hiperglikemii w tej grupie wiekowej. W pracy przedstawiono etiopatogenezę tego schorzenia, objawy kliniczne, trudności diagnostyczne oraz podstawowe zasady leczenia. Zwrócono uwagę na możliwość nawrotu cukrzycy (zarówno typu I, jak i II), nawet po wielu latach remisji, co tłumaczy konieczność dalszej, wieloletniej obserwacji tych pacjentów.


  6/6

  Tytuł oryginału: Nowe kierunki w leczeniu fenyloketonurii.
  Tytuł angielski: Novel PKU treatment methods.
  Autorzy: Żekanowski Cezary, Giżewska Maria, Nowacka Maria, Cabalska Barbara
  Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (3) s.171-192, bibliogr. 94 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,519

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poznanie genu powodującego chorobę rzadko przyspiesza znalezienie skutecznego leku. Nawet w przypadku chorób dziedzicznych lub schorzeń o dużym udziale czynnika genetycznego, wiedza o genotypie warunkującym schorzenie nie prowadzi koniecznie do opracowania nowych metod leczenia. Skuteczne terapie wprowadzano najczęściej bez znajomośći podłoża molekularnego, a nawet pełnego rozeznania patomechanizmó wielu chorób. Modelowym przykładem jest fenyloketonuria. Obecnie duże nadzieje wiąże się z nowymi sposobami leczenia fenyloketeonurii: teraią enzymatyczną, blokowaniem bariery krew-mózg dla fenylalaniny, czy nowymi formami diety niskofenyloalaninowej. Również diagnostyka moleklarna przyczynić się może do identyfikowania chorych odpowiadających pozytywnie na niestandardowe sposoby leczenia. Dalsze prace badawcze i wdrożeniowe przyczynią się zapewne do zmniejszenia aspektów negatywnych związanych z dietą niskofenyloalaninową i umożliwią prawidłowy rozwój fizyczny, umysłowy oraz poprawiają jakość życia chorch z fenyloketonurią.

  Streszczenie angielskie: Identification of a disease causing gene rarely leads to the invention of a novel therapy. Even in the case of genetic disorders or diseases greatly influenced by a hereditary component, knowledge about the genotype does not necessarily result in the invention of a novel therapy. In many cases effective treatment was introduced earlier without any existing knowledge of the molecular basis of the disease, or even without a full recognition of the pathomechanisms. Phenylketonuria is the best known example. Great expectations are connected with experimental therapy of phenylketonuria: enzymatic therapy, blocking the brain-blood barrier for phenylalanine and novel forms of low phenylalanine diet. Molecular diagnostics could be helpful in identifying patients responsive to non-standrd therapy, such as tetrahydrobipterin supplementation. Novel research and development strategies will contribute to a reduction of the negative aspects of present treatment and they will facilitate normal physical and intellectual development of children with phenylketonuria, as well as to help patietns in their everyday life.

  stosując format: