Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAWOR
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zatorowość płucna.
Tytuł angielski: Pulmonary embolism. P. 1.
Autorzy: Włodarska Maria, Gawor Zenon
Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.45-52, bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,530

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zator tętnicy płucnej stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań zakrzepicy żył głębokich. Jest on szczególną chorobą serca znacznie częściej występującą, niż jest rozpoznawana. W pracy dokonano charakterystyki postaci klinicznych zatoru tętnicy płucnej, etiopatogenezy, historii naturalnej i rokowania. Opisano także metody diagnostyczne i sposoby leczenia. Całość zagadnienia przedstawiono w dwóch częściach.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the study views on etiology, pathogenesis, clinical symptoms, natural history and diagnostic methods in pulmonary embolism have been presented while in the second part current outlook on therapeutic management of particular of pulmonary embolism.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zatorowość płucna.
  Tytuł angielski: Pulmonary embolism. P. 2.
  Autorzy: Włodarska Maria, Gawor Zenon
  Źródło: Prz. Wojsk.-Med. 2002: 44 (1) s.53-61, bibliogr. 12., poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,530

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pierwszej części artykułu przedstawiono poglądy na temat etiologii, patogenezy, objawów klinicznych, historii naturalnej oraz metod diagnostycznych zatorowości płucnej. W części drugiej zawarto aktualne poglądy na temat postępowania leczniczego poszczególnych postaci zatorowości płucnej.

  Streszczenie angielskie: In the first part of the study views on etiology, pathogenesis, clinical symptoms, natural history and diagnostic methods in pulmonary embolism have been presented while in the second part current outlook on therapeutic management of particular forms of pulmonary embolism.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wykonanie koron wspartych na implantach w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu.
  Tytuł angielski: Crowns retained on implants in cases of unfavourable position of implants axis.
  Autorzy: Stendera Piotr, Spiechowicz Eugeniusz, Ciechowicz Barbara, Gawor Ewa, Feder Tomasz
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (6) s.357-361, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pojedyncze braki zębowe coraz częściej uzupełniane są koronami wspartymi na wszczepach śródkostnych. Wykonanie koron cementowanych jest metodą prostą, ale obarczoną ryzykiem odcementowania korony. W przypadkach konieczności dokręcenia śruby mocującej łącznik mogą się pojawić również problemy związane ze zdjęciem uzupełnienia. Wykonanie koron przykręcanych wydaje się być metodą pozbawioną powyższych wad, ale dla estetycznego wykonania uzupełnienia otwór wlotowy dla śruby (będący przedłużeniem długiej osi wszczepu) powinien być usytuowany na powierzchni żującej lub podniebiennej, na co nie zawsze pozwalają warunki podłoża kostnego. W pracy przedstawiono własne doświadczenia w wykonawstwie koron przykręcanych do wszczepów w przypadkach niekorzystnego usytuowania długiej osi wszczepu. Istnieją dwie podstawowe możliwości wykonania takich uzupełnień - albo otwór dla śruby na powierzchni przedsionkowej zostaje zamknięty materiałem kompozytowym o wysokich walorach estetycznych, albo należy zmodyfikować klucz, którym przykręcona zostaje korona. W pracy przedstawiono przypadki kliniczne, w których zastosowano powyższe rozwiązania.

  Streszczenie angielskie: Crowns retained on endosseous implants are more and more popular treatment of choice for patients with single teeth missing. Cemented crowns are simple solution but there is still risk of loosing of retention or some problems with removing the crown when it is necessary to tighten the abutment screw. Screw-retained crowns seem to be free from those disadventages but for the aesthetic reasons the screw hole (that is same as long axis of implant) sholud be situated on occlusal or palatal surface that is not always possible due to the bone conditions. The paper presents own experience in application of screw-retained crowns in cases of unfavourable position of implants axis. There are two main possibilities: the screw hole is closed with composite resin with good aesthetic quality or it is necessary to modify the key used for crown tightening. The paper presents some clinical cases with application of mentioned solutions.


  4/4

  Tytuł oryginału: Nieinwazyjne metody monitorowania terapii chorób układu krążenia.
  Tytuł angielski: Non-invasive methods of cardiovascular system disorders therapy monitoring.
  Autorzy: Gawor Zenon
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 s.43-47, bibliogr. 12 poz., sum. - 7 Zjazd Towarzystwa Terapii Monitorowanej pt. Farmakoterapia skuteczna i bezpieczna Spała 13-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich 30 latach do diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego wprowadzono wiele nowych technik nieinwazyjnych (elektrokardiografia, echokardiografia, badania radioizotopowe, magnetyczny rezonans jądrowy, badania radiologiczne, testy obciążeniowe, wiele rodzajów badań laboratoryjnych). Metody te powszechnie używane są przez lekarzy praktyków. Rzadziej są one stosowane w dużych wieloośrodkowych randomizowanych badaniach klinicznych, w których dla monitorowania terapii wykorzystuje się raczej takie wskaźniki jak: czas przeżycia, częstość zgonów, incydentów zaostrzenia choroby podstawowej, objawów ubocznych oraz jakość życia. Dlaczego istnieje taki dystans między indywidualna praktyka kliniczna a wieloośrodkowymi badaniami klinicznymi.

  Streszczenie angielskie: For the recent 30 years numerous new non-invasive techniques have been introduced into the diagnostics of the cardiovascular system (ECG, echocardiography, radioisotope investigations, MRI, many kinds of loading and biochemical tests). These methods are widely used in clinical practice by physicians. On the contrary they are used for monitoring pharmacological treatment in big multicentre randomised clinical studies rarely. In such studies survival time, number of deaths, number of disease exacerbation events, frequency of side effect and life quality are the most frequently used factors. What is the reason for such a dissonance between individual clinical practice and multicentre clinical studies?

  stosując format: