Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAWLIK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Endotelina-1 i bradykinina w popłuczynach nosowych u chorych uczulonych na pyłki drzew.
Tytuł angielski: Endothelin-1 and bradykinin in nasal lavage fluid of tree pollen allergic patients.
Autorzy: Gawlik Radosław, Rogala Barbara
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.11-17, il., bibliogr. 16 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Alergiczny nieżyt nosa należący do najczęstszych chorób dróg oddechowych rozwija się przy zaanagażowaniu zakończeń nerwowych obecnych w śluzówce nosa. Jednym z takich związków jest endotelina (ET-1). Celem badań była ocena zaangażowania endoteliny-1 w patomechanizm pyłkowicy wywołanej alergią na pyłki drzew. Badaniem objęto 16 chorych w wieku 25,5 ń 3,3 lat. U wszystkich chorych przeprowadzono alergenową donosową próbę prowokacyjną oraz płukanie nosa. 10 spośród badanych poddano przedsezonowej swoistej immunoterapii przy użyciu szczepionki Allergovit (Allergopharma, Niemcy), u 6 chorych zastosowano leczenie objawowe. W uzyskancyh przed rozpoczęciem leczenia i na początku sezonu pylenia popłuczynach oznaczono stężenia endoteliny-1 oraz bradykininy. Przyrost stężenia bradykininy w wydzielinie nosowej po prowokacji był u chorych odczulanych zdecydowanie mniejszy niż u leczonych objawowo i wynosił odpowiednio 509,4 ń 110,4 przed i 942,9 ń 234,89 pg/ml po prowokacji alergenem wobec 417,8 ń 100,4 i 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). Obserwowano spadek stężenia ET-1 w popłuczynach nosowych u osób odczulanych. Oznaczone stężenia ww. peptydów wskazują na ich zaangażowanie w patomechanizm sezonowego alergicznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Hay fever is one of the most frequent upper airway diseases. The nasal epithelium is considered to play and active role in the allergic inflammation through its capacity to synthesize and release a wide range of cytokines and mediators. One substance ofp otential relevance in this regard is endothelin (ET). We postulated that ET-1 could contribute to pathomechanism of seasonal allergic rhinitis. THe aim of this study was to demonstrate release of this peptide and bradykinin into the nasal lavage fluid (NLF) of tree pollen allergic patients in response to allergen challenge. 16 subjects aged 25,5 ń 3,3 years with clinical history of tree pollen allergic rhinitis participated in the study. Nasal allergen provocation with following lavage was performed in all subjects. Ten of them were hyposensitized preseasonally by allergic vaccine Allergovit (Allergopharma, Germany). SIx patients received treatment with antihistamines, cromoglicates or steroids. Bradykinin and endothelin-1 in the nasal secretion were assayed before starting immunotherapy and early during tree pollen season. Increase in concentration of bradykinin in nasal lavage fluid from hyposensitized patients were significantly lower than from second group, 509,4 ń 110,4 before 942,9 ń 234,89 pg/ml after allergen provocation versus 417,8 ń 100,4 and 2001,6 ń 223,6 pg/ml (p 0,05). We noticed lower concentration of ET-1 in NLF of hay gever patietns, 17,5 ń 3,9 versus 13,9 ń 2,7 pmol/ml. We conclude that bradykinin and endothelin-1 could be involved in the pathogenesis of hay fever.


  2/12

  Tytuł oryginału: Radiologiczna ocena rozwoju nasad kości śródstopia u płodów ludzkich w różnych okresach życia płodowego.
  Tytuł angielski: Roentgenometric estimated of epiphysis of metatarsal, human's bones in the different periods of fetal life.
  Autorzy: Gawlikowska Aleksandra, Czerwiński Florian, Konstanty-Kurkiewicz Violetta, Teul Iwona
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (2) s.24-26, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Celem pracy byla ocena radiologiczna wielkości chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia w różnych okresach życia płodowego oraz ocena wpływu tych wielkości na powstawanie nasad kości śródstopia. Badania objęły 28 płodów: 14 męskich i 14 żenskich. Oszacowano szerokość i pola powierzchni chrząstek nasadowych bliższych i dalszych kości śródstopia. Otrzymane wyniki pozwalają założyć, że punkt kostnienia nasady otrzymują chrząstki o mniejszej powierzchni natomiast kostnienie chrząstek o powierzchni większej w życiu płodowym odbywa się z punktów kostnienia trzonu.

  Streszczenie angielskie: The purpose of study was the roentgenometric estimation of the dimension of epiphysis of human's metatarsal bones in the different periods of fetal life. The research based on 28 human fetuses: 14 male and 14 female. Area and width of proximal and distal cartilage of metatarsal bones were assesed. The research showned that smaller cartilaginous gets epiphysis ossification centre, but bigger cartilaginous starts its ossification process from shaft ossification centre.


  3/12

  Tytuł oryginału: Przewodnictwo kanałów potasowych u chorych na astmę oskrzelową w spoczynku oraz pod wpływem stymulacji á-adrenergicznej i teofiliny.
  Tytuł angielski: The conductivity of potassium ion channels in asthma patients at rest and after á-adrenergic and theophylline stimulation.
  Autorzy: Gawlik Antonina, Krasnowska Maryla, Teisseyre Andrzej, Kopeć Wacław, Zmonarski Sławomir
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.115-119, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Kanały jonowe, jako jedna ze struktur białkowych umożliwiających ruch jonów w poprzek błony, stanowią ważne ogniwo systemów sygnalizacyjnych komórki. Obecne w błonie komórkowej limfocyta T kanały potasowe napięciowo-zależne kv1.3 biorą udział w procesach fizjologicznych komórki. Miarą ich aktywności jest przewodnictwo potasowe (gK) ulegające modyfikacji pod wpłwem różnych czynników, np. chorób. Cel i metody: W pracy oceniano całkowite przewodnictwo potasowe limfocytów T przy zastosowaniu techniki "patch-clamp" w konfiguracji "whole-cell". Badania przeprowadzone zostały w grupach zdrowych (42 osoby) i chorych na astmę oskrzelową (72 osoby). Wyniki: Wartości przewodnictwa potasowego osób chorych na astmę oskrzelową nie różniły się w sposób istotny statystycznie od tych, otrzymanych w grupie osób zdrowych. W doświadczeniu badano modulację aktywności kanałów Kv1.3 limfocytów T w toku pobudzenia receptora á-adrenergicznego (izoprenalina), jak również pod wpływem wprowadzonej do wnętrza komórki teofiliny. Wnioski: Stwierdziliśmy, że w obu przypadkach wartości gK nie różnią się istotnie statystycznie od tych, uzyskanych w kontroli.

  Streszczenie angielskie: Background: Ion channels, as the protein structures controlling ion exchange acros cell membranes, constitute an important part of cellular signaling processes. The voltage operated potassium channels Kv1.3 within the membranes of lymphocyte T take part in physiological reactions in these cells. The measure of their activity is potassium conductivity (gK) that can be modified by various facotrs, including disease states. Aims and methods: This study was designed to evaluate integrated potassium conductivity in lymphocytes T with the "patch-clamp" in a "whole-cell" type assay. The study included 42 healthy subjects and 72 asthmatic patients. Results: The values of potassium conductivity did not significantly differ between the two groups. Further, the modulation of Kv channel activity was investigated in type T lymphocytes in the course of á-adrenergic stimulation with isoprenaline and with intracellularly introduced theophylline. Conclusions: In both cases, the results of gK were not found to differe significantly from those of the controls.


  4/12

  Tytuł oryginału: Immunoterapia swoista jako metoda ratująca życie uczulonych na jady owadów błonkoskrzydłych.
  Tytuł angielski: SIT as a life-saving method for sensitive to insect venom.
  Autorzy: Gawlik Radosław
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 1: Immunoterapia swoista chorób alergicznych: materiały naukowe IV Ogólopolskiego Sympozjum "Immunoterapia swoista" s.62-65, bibliogr. 17 poz., sum. - 4 Ogólopolskie Sympozjum pt. Immunoterapia swoista chorób alergicznych Ustroń 10-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Użądlenie przez osę, pszczołę, szerszenia osoby uczulonej na jad owada stanowi dla niej śmiertelne zagrożenie. Rozwojowi reakcji anafilaktycznej można zapobiec, dzięki zastosowaniu odczulania. Metoda ta, odpowiednio udoskonalana przez ostatnie 25 lat skutecznie chroni osoby wrażliwe na jad owadów przed rozwojem reakcji uogólnionej. Właściwa klasyfikacja chorych do leczenia, odpowiedni czas jego trwania i przeprowadzone próby prowokacyjne stanowią o skuteczności VIT.

  Streszczenie angielskie: Hymenoptera sting reactions are associated with significant morbidity and mortality. Venom immunotherapy (VIT) for insect sting allergy has been succesfully used over 25 uears. This method is the most effective from of treatment available to allergists and their patients. The indications for VIT are limited to patients with a systemic allergic reaction to a sting, positive venom skin test and asIgE. The selection of patients for VIT, duration of the therapy and insect sting challenges determine efectiveness of treatment and may predict of reactions to subsequent stings.


  5/12

  Tytuł oryginału: Specyfika funkcjonowania intelektualnego dziewcząt z zespołem Turnera.
  Tytuł angielski: A specificity of intellectual functioning in girls with Turner syndrome.
  Autorzy: Gawlik Aneta, Nowak Aleksandra, Koehler Brygida, Nowak Łukasz
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.9-16, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Poza klasycznym fenotypem pacjentki z zespołem Turnera (ZT) cechuje specyficzny profil intelektualny. Celem pracy była ocena funkcjonowania intelektualnego pacjentek z ZT oraz badanie wpływu wieku, deficytu wzrostu i rodzaju kariotypu na profil intelektualny w tej grupie chorych. Obserwacją obięliśmy 29 dziewcząt z ZT, u których przeprowadziliśmy badanie inteligencji testem Wechslera. Nasze pacjentki uzyskały gorsze wyniki w podtestach skali bezsłownej, przy prawidłowym I.I. i I.I. sł. Stwierdziliśmy również obecność zaburzeń organizacji wzrokowo-przestrzennej, które w przypadku naszego badania były bardziej nasilone w podgrupie pacjentek starszych. Nie zaobserwowaliśmy korelacji pomiędzy stopniem deficytu wzrostu oraz rodzajem kariotypu a wynikami testu. Podstawowe wyniki naszego badania pokrywają się z wcześniejszymi doniesieniami. W przeciwieństwie jednak do nich nie stwierdziliśmy gorszego funkcjonowania intelektualnego u pacjentek z monosomią, a młodsze pacjentki z ZT wykazywały lepszą organizację wzrokowo-przestrzenną.

  Streszczenie angielskie: Apart from classic phenotype there is a specific intellectual profile in patients with Turner syndrome (TS). The aim of the study was the assessment of intelectual functioning in patients with TS and the evaluation of the age, growth deficit and karyotype influence on the intellectual profile in this group. 29 girls with TS were followed up and had the IQ measured by Wechsler test. There were lower results in subtests of non-verbal score but normal in full scale IQ and verbal IQ. We also affirmed the presence of disturbances in visual-spatial area, which were more intensive in older patients. We have observed no correlation between the degree of the growth deficit or the kind of karyotype and IQ test results. The basic outcomes of our study are agreed with previous report. In contrast to them we have not observed worse intellectual functioning in patients have had better visual-spatial organisation.


  6/12

  Tytuł oryginału: Cukrzyca typu 1 wśród pacjentek z zespołem Turnera czy zespół Turnera wśród pacjentek z cukrzycą typu 1?
  Tytuł angielski: Diabetes mellitus type 1 among the patients with Turner syndrome or Turner syndrome among the patients with diabetes mellitus type 1?
  Autorzy: Gawlik Aneta, Jarosz-Chobot Przemysława, Koehler Brygida
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.47-51, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół Turnera (ZT) jest zaburzeniem chromosomalnym występującym z częstością 1 na 2000 żywo urodzonych noworodków płci żeńskiej, a jego istotą jest obecność tylko jednego prawidłowego chromosomu X. Dane z wielu ośrodków zajmujących się pacjentami z ZT potwierdzają zwiększoną częstość występowania w tej grupie chorych: upośledzonej tolerancji węglowodanów, insulinooporności i cukrzycy typu 2. Wiedza o cukrzycy typu 1 w tym zespole jest bardzo ograniczona. W naszym ośrodku cukrzycę typu 1 (wymagajacą zastosowania insulinoterapii) rozpoznano u 2 (na 75 diagnozowanych i leczonych) pacjentek z ZT. Celem pracy jest przedstawienie u obu pacjentek obrazu klinicznego zarówno ZT, jak i cukrzycy typu 1. Pacjentka L.A.: fenotyp mało znamienny, kariotyp 45,X, zespół rozpoznany w 10 r.ż., cukrzyca typu 1 w 11 r.ż. Pacjentka B.E.: fenotyp sugerujący ZT, kariotyp 45,X, zespół rozpoznany w 8 r.ż., cukrzyca typu 1 w 3 r.ż. Wnioski: 1. Każdy przypadek ZT powinien budzić "czujność diabetologiczną" zespołu terpeutycznego. 2. U każdej niskorosłej pacjentki z cukrzycą wskazana jest obserwacja w kierunku zespołu Turnera.

  Streszczenie angielskie: Turner syndrome (TS) is a chromosomal disorder occurring in approximately 1/2000 living female births and its essence is existence of only one normal X chromosome. There are data from many centres interested in TS which confirm increased frequency of impaired glucose tolerance, insulin resistance and diabetes mellitus (DM) type 2 in TS. Knowledge about DM type 1 in this syndrome is very limited. There are 2 girls in our clinic with TS (from among 75 diagnosed and treated) in whom diabetes mellitus was diagnosed and required insulinotherapy (type 1). The aim of the work: presentation of clinical appearance of TS andDM type 1 in both girls. Patient LA: not very characteristic fenotype, karyotype 45,X, TS recognised in the age of 10-years, DM - 11-years. Patient BE: characteristic features, karyotype 45,X, TS recognised in the age of 8-years, DM - 3-years. Conclusion: 1. Each Turner syndrome case ought to arouse "diabetic vigilance". 2. Observation toward Turner syndrome is advisable in each short patient with diabetes mellitus.


  7/12

  Tytuł oryginału: Własności immunomodulacyjne szczepionki rybosomalnej w profilaktyce nawracających infekcji dróg oddechowych.
  Tytuł angielski: Immunomodulatory properties of rybosomal vaccine in the prevention of recurrent infections.
  Autorzy: Gawlik Radosław, Danek Krystyna
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.450-452, bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono przydatność stosowania bakteryjnej szczepionki rybosomalnej w profilaktyce nawracających infekcji dróg oddechowych. Mechanizmy swoistego i nieswoistego działania szczepionki zostały opisane.

  Streszczenie angielskie: The therapeutic approach of immuno-prohylaxis by means of ribosomal immunotherapy in the prevention of recurrent ENT and airway infections was discussed. Immunomodulatory mode of action of ribosomal bacterial vaccines is presented.


  8/12

  Tytuł oryginału: Hormonalna terapia dziewcząt z zespołem Turnera : praca doktorska
  Autorzy: Gawlik Aneta, Koehler Brygida (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Katowicach
  Źródło: 2002, 101 k. : il., tab., bibliogr. 162 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20033

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska


  9/12

  Tytuł oryginału: Asymmetry of the ovale and spinous foramina in mediaeval and contemporary skulls in radiological examinations.
  Autorzy: Teul Iwona, Czerwiński Florian, Gawlikowska Aleksandra, Konstanty-Kurkiewicz Violetta, Sławiński Grzegorz
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (3) s.147-152, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia średniowiecza
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Streszczenie angielskie: The aim of this work was to evaluate the morphology and asymmetry of the ovale and spinous foramina. Examinations were carried out on 102 mediaeval and 85 contemporary male skulls. In both groups there predominated individuals who had died at mature (maturus) and adult (adutus) age. Radiological images in occipital projection were used in the study. Areas of the the foramina ovale, distances between both openings and the distance from the midline running through the middle of the occipital foramen were calculated by means of PC software. The spinal foramen area could not be measured because of the too small surface accessible to the PC software used in our study Correlation between the above measurements and cranial indexes (width-lenght and height-length) were calculated. Significant variety of the ovale and spinous foramina in size, shape, relation to each other and to the midline were analysed. Asymmetry of structure and location was observed in both examined groups of skulls. No cases of the lack of the ovale and spinous foramina were stated.


  10/12

  Tytuł oryginału: Złamania kostek goleni a ogólna sprawność psychofizyczna.
  Tytuł angielski: Fractures of skin bonelets and general psychophysical effciency.
  Autorzy: Żychliński Włodzimierz, Marczyński Wojciech, Gawlikowski Jerzy, Żychlińska Małgorzata
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.285-288, il., bibliogr. 6 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy podjęli próbę oceny wpływu przebytego złamania kostek goleni na poziom ogólnej sprawności psychofizycznej pacjentów w odniesieniu do ich stanu przed urazem. Sprawność psychofizyczną badano u 106 pacjentów w oparciu o ankietę specjalistyczną opracowaną dla realizacji zamierzonych celów badawczych.

  Streszczenie angielskie: The authors attempted to evaluate the effect of past fractures of skin bonelets on the level of patients' general psychophysical efficiency with regard to their state before the injury. Psychophysical efficiency was examined in 106 patients, basing on the specialistic inquiry worked out to realize the planned research aims.


  11/12

  Tytuł oryginału: Powikłania opryszczkowe po laryngologicznych zabiegach operacyjnych.
  Tytuł angielski: Herpetic complications after otolaryngological operations.
  Autorzy: Gawlik Jolanta, Składzień Jacek
  Źródło: Terapia 2002: 10 (10 z. 2) s.46-48, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: We present viral complications caused by Herpes Simplex viruses that occur after otolaryngological operations. On the basis of retrospective analysis of patients' data we conclude that the majority of these complications in our department occurred after tonsillectomy.


  12/12

  Tytuł oryginału: Ocena stosowanych technik obrazowania w zespołach bólowych w okolicy lędźwiowo-krzyżowej i rwy kulszowej na tle schorzeń krążka międzykręgowego : praca doktorska
  Autorzy: Gawlik-Feldo Dorota, Złomaniec Janusz (promot.).; Akademia Medyczna w Lublinie, Szpital Miejski Zakład Radiologii w Jaśle, Wojewódzki Szpital Nr 2 Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Rzeszowie
  Źródło: 2002, [2], 151 k., [30] k. tabl. : tab., bibliogr. 180 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21316

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: