Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Asymmetry of frameshift mutagenesis during leading and lagging-strand replication in Escherichia coli.
Autorzy: Gaweł Damian, Jończyk Piotr, Białoskórska Małgorzata, Schaaper Roel M., Fijałkowska Iwona J.
Źródło: Mutat. Res 2002: 501 (1/2) s.129-136, il., tab., bibliogr. 33 poz.
Sygnatura GBL: 304,952

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Mutations in DNA, including frameshifts, may arise during DNA replication as a result of mistakes made by the DNA polymerase in copying the DNA template strands. In our efforts to better understand the factors that contribute to the accuracy of DNA replication, we have investigated whether frameshift mutations on the Escherichia coli chromosome occur differentially within the leading and lagging-strands of replication. The experimental system involves measurement of the reversion frequency for several defined lac frameshift alleles in pairs of strains in which the lac target is oriented in the two possible directions relative to the origin of chromosomal replication. Within these pairs any defined lac sequence will be subject to leading-strand replication in one orientation and to lagging-strand replication in the other. Fidelity differences between the two modes of replication can be observed as a differential lac reversion between the two strains. Our results, obtained with a series of lac alleles in a mismatch-repair-defective background, indicate that for at least some of the alleles there is indeed a difference in the fidelity of replication between the two modes of replication.


  2/7

  Tytuł oryginału: Występowanie chorób alergicznych u dzieci w szkołach podstawowych Krakowa i okolic - próba określenia głównych czynników ryzyka.
  Tytuł angielski: Prevalence of allergic diseases in primary school children in Cracow and surroundings - an attempt define main risk factors.
  Autorzy: Czarnobilska Ewa, Klimaszewska-Rembiasz Maria, Gaweł Barbara, Obtułowicz Aleksander
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (6) s.422-426, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstość występowania chorób alergicznych wyraźnie wzrasta w ostatnich dziesięcioleciach szczególnie w krajach rozwiniętych. Celem badania była ocena częstości występowania astmy oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa wśród krakowskich dzieci w wieku szkolnym w zależności od warunków środowiska domowego i szkolnego. Przeprowadzono je w 2 etapach: ankieta zawierająca zestaw pytań wzorowanych na kwestionariuszu ISAAC i testy skórne u dzieci z objawami wskazującymi na chorobę alergiczną. Badaniem objęto 532 dzieci z 4 szkół podstawowych (2 położone na peryferiach, 2 w centrum miasta). Występowanie objawów mogących sugerować chorobę alergiczną zgłosiło 304 dzieci (57,1 proc.), w tym astmę 145 (27,2 proc.), alergiczny nieżyt nosa (ANN) 288 (54,1 proc.). Rozpoznanie astmy oskrzelowej i ANN potwierdziło odpowiednio 19 (4 proc.) i 138 (26 proc.) dzieci. W młodszych grupach wiekowych więcej dzieci zgłaszało objawy sugerujące astmę. Uczniowie szkół z centrum Krakowa narażeni na wysokie natężenie ruchu samochodowego znamiennie częściej zgłaszali objawy sugerujące astmę i rozpoznany ANN. Stwierdzono wzrost występowania objawów ANN u dzieci narażonych na bierne palenie papierosów. Zaledwie 29,7 proc. dzieci zakwalifikowanych do testów skórnych miało dodatnie punktowe testy skórne. Wydaje się, że u uczniów z objawami ANN przy słabo dodatnich testach skórnych z alergenami wziewnymi dla ujawnienia objawów chorobowych istotne może być oddziaływanie czynników środowiskowych.

  Streszczenie angielskie: Prevalence of allergic diseases has been increasing over recent decades, especially in developed countries. The aim of this study was to assess prevalence of bronchial asthma and allergic rhibitis in children of Kraków at school age, depending on home and school environment conditions. The study was carried out in two stages: questionnaire based on ISAAC questionnaire and skin prick tests in children with symptoms suggesting allergic disease were performed. Altogether 532 children from 4 primary schools (2 in central and 2 in peripheral parts of the city) were included. Symptoms suggestive of allergic disease were reported by 304 children (57.1 p.c.), including asthma in 145 (27.2 p.c.) and allergic rhinitis in 288 children (54.1 p.c.). Asthma and allergic rhinitis was previously diagnosed in 19 (4 p.c.) and 138 (26 p.c.) children respectively. In younger age groups more children reported symptoms suggestive of asthma. Pupils from schools in the center of Kraków exposed to high level of traffic significantly more frequently reported asthma and had diagnosed allergic rhinitis. Increased prevalence of allergic rhinitis symptoms was observed in children exposed to passive smoking. Skin prick tests were positive only in 29.7 p.c. of children qualified for them. The results of the study suggest that in pupils with allergic rhinitis in whom skin prick tests are weakly positive for inhaled allergens, environmental factors may play an important role in the development of clinical symptoms.


  3/7

  Tytuł oryginału: Przydatność dostawowego stosowania bupiwakainy i morfiny u chorych poddanych artroskopii stawu kolanowego
  Autorzy: Grabowska-Gaweł A[nna], Polańska M., Skrzynecki M[arian], Gaweł K.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.247-249, tab., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/7

  Tytuł oryginału: Rola transformującego czynnika wzrostu á1 (TGF-á1) w astmie oskrzelowej.
  Tytuł angielski: Role of transforming growth factor á1 (TGF-á1) in the bronchial asthma.
  Autorzy: Gaweł Józef, Gaweł Barbara, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (2) s.39-43, il., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ostatnie badania zwracają uwagę na transformujący czynnik wzrostu á1 (TGF-á1) jako ważny czynnik mogący wpływać regulująco na nieswoistą nadreaktywność oskrzeli i zapalenia dróg oddechowych w doświadczalnym modelu astmy. Wyjaśnienie roli TGR-á1 w astmie u ludzi będzie pierwszym eatpem umożliwiającym modyfikację tej cytokiny na zewnątrz (przez zmianę jej stężenia, podaż lub hamowanie) i wewnątrz komórek (być może przez użycie oligonukleotydu anty-Smad 7). Znając sposób transdukcji sygnału TGF-á na transdukcję genów można zapobiegać nadmiernej aktywacji tej cząsteczki. Takie możliwości wydają się wystarczającym powodem dla dalszych badań nad cząsteczką oferującą atrakcyjne możliwości lecznicze w astmie.

  Streszczenie angielskie: Recent studies have that transforming growth factor á1 (TGF-á1) is an important factor regulating nonspecific airway hyperresponsiveness and airway inflammation in the experimental asthma models. Explantation of the TGF-á1 role in human asthma will be the first step towards making possible the modification of TGF-á1 activity in the extracellular (concentration change, supply, inhibition) and intracellular environment (possibly using the anty-Smad 7 oligonucleotide). When the way in which TGF-á1 influences gene transcription is determined it may become possible to prevent excessive TGF-á1 activation. These prospects sufficiently justify further research on the molecule which offers so attractive asthma treatment possibilities.


  5/7

  Tytuł oryginału: Nadtlenek wodoru (H2O2) w kondensacie powietrza wydechowego a stopień ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.
  Tytuł angielski: Hydrogen peroxide (H2O2) in exhaled breath condensate and asthma severity in children.
  Autorzy: Doniec Zbigniew, Nowak Dariusz, Tomalak Waldemar, Gaweł Józef, Pisiewicz Krzysztof, Kurzawa Ryszard
  Źródło: Acta Pneumonol. Allergol. Pediatr. 2002: 5 (4) s.21-25, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,478

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Nadtlenek wodoru (H2O2) proponowany jest jako czuły wskaźnik zapalenia w drogach oddechowych, a jego stężenie wzrasta w kondensacie powietrza wydechowego w astmie i mukowiscydozie. Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem H2O2 a stopniem ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci. Badaniem objęto 87 dzieci z astmą w wieku 7-17 lat oraz 15 dzieci zdrowych w tym samym wieku. Kondensat powietrza wydechowego uzyskiwano za pomocą aparatu ECoScreen (Jaeger, Niemcy) w czasie swobodnego oddychania z objętością oddechową. Po zebraniu kondensatu u wszystkich dzieci wykonywano badanie spirometryczne. Stężenie H2O2 oznaczano spektrofluorymetrycznie, metodą z kwasem homowanilinowym. Stężenie H2O2 w grupie dzieci zdrowych (mediana i odchylenia ćwiartkowe) wynosiło 0,07 (0,01 - 0,28) ćM w astmie sporadycznej i przewlekłej lekkiej 0,28 (0,12 - 0,32) ćM a przewlekłej umiarkowanej i ciężkiej 0,47 (0,25 - 0,74) ćM, różnice między grupami były istotne statystycznie. Czynność układu oddechowego była istotnie zróżnicowana pomiędzy badanymi grupami. Wykazano ujemną korelację pomiędzy stężeniem H2O2 a FEV1, FEV1 proc. FVC i MEF50. Wartości stężenia nadtlenku wodoru u dzieci chorych na astmę wykazują zróżnicowanie zależne od przebiegu klinicznego choroby. Nieinwazyjne badanie tego wskaźnika może być przydatne w ocenie stopnia ciężkości astmy oskrzelowej u dzieci.

  Streszczenie angielskie: Hydrogen peroxide (H2O2) is proposed as a sensitive marker of inflammation in respiratory diseases. The aim of our study was to check, whether severity of asthma influences H2O2 concentration in asthmatic children. 87 children with clinically stabla asthma, aged 7 - 17 years and 15 healthy, age matched children were included in the study. Exhaled BC was obtained from spontaneously, tidally breathing children with EcoScreen (Jaeger, Germany). All subjects underwent flow-volume measurements immediately after collection of the condensate. The content of H2O2 in the BC was measured spectrovluorometrically (homovanillic acid method). Lung function in asthmatic and healthy children differed between groups. In the healthy group H2O2 concentration in the expired condensate (median and range) was 0,07 (0,01-0,28) ćM, in episodic and mild asthma 0,28 (0,12-0,32) ćM and in moderate and severe 0,47 (0,25-0,74) ćM, respectively. All differences were statistically significant. There was negative correlation between the concentration of exhaled H2O2 and FEV1, FEV1 p.c. FVC and MEF50. We conclude that hydrogen peroxide in exhaled breath condensate of children with stable asthma differs significantly with the severity of disease. Non-invasive evaluation of this marker may be helpful in assessment of clinical severity of asthma in children.


  6/7

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów oddziałów internistycznych z jakości opieki pielęgniarskiej.
  Tytuł angielski: Patient satisfaction with the quality of nursing in internal units.
  Autorzy: Gaweł Genowefa, Filus Ilona
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.120-125, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Artykuł jest sprawozdaniem z badań satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej przeprowadzonych w czterech oddziałach internistycznych. Głównym celem badań była ocena poziomu satysfakcji pacjentów z uzyskanej opieki.

  Streszczenie angielskie: The article is a report from a patient satisfaction research conducted in an internal care unit in Kraków. The aim of this research was to estimate the level of patient satisfaction with the care provided in the internal unit.


  7/7

  Tytuł oryginału: Udar pnia mózgu w przebiegu krytycznego zwężenia tętnicy podstawnej u mężczyzny 33 letniego po urazie głowy.
  Tytuł angielski: Brain stem infarction occurs in the cause of critical basilar artery narrowing in 33-year-old man head trauma.
  Autorzy: Gaweł Barbara, Wajgt Andrzej, Smok Marek
  Źródło: Case Rep. Clin. Pract. Rev. 2002: 3 (3) s.175-179, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,612

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W następstwie wypadków komunikacyjnych może wystąpić uszkodzenie naczyń, zarówno w odcinku wewnątrz jak i zewnątrz czaszkowym. Pourazowy zakrzep i niedrożność naczynia mogą wystąpić nawet po niewielkim urazie głowy. Objawy zwykle występują w czasie 24 do 48 godzin po urazie, ale mogą rozwijać się powoli, nawet przez kilka dni. Opis przypadku: Opisywany przez nas 33-letni chory wprawdzie brał udział w wypadku samochodowym, jednakże nie doznał kontaktowych obrażeń. Po około 14 dniach od wypadku u chorego wystąpiły objawy zespołu bocznego opuszki w następstwie zawału pnia mózgu, spowodowanego zakrzepem tętnicy podstawnej mózgu. Wnioski: Ogromne znaczenie w rozpoznawaniu etiologii i miejsca niedrożności naczyń mózgowych odgrywa angiografia, obecnie wykonywana metodą nieinwazyjną rezonansu magnetycznego lub tomografii komputerowej. W każdym przypadku, w którym udar poprzedzony był urazem, nawet niewielkim, konieczne jest wykonanie badania angiograficznego. Pacjenci oporni na leczenie przeciwzakrzepowe, lub u których są przeciwwskazania do tego leczenia, są kwalifikowani do angioplastyki.

  stosując format: