Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAWĘDA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich przy użyciu przeszczepów 1/3 środkowej więzadła rzepki.
Tytuł angielski: Evaluation of anterior cruciate ligament injury treatment results using patellar tendon grafts.
Autorzy: Gawęda Krzysztof, Godlewski Piotr
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.163-167, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Oceniono wyniki leczenia operacyjnego uszkodzeń więzadeł krzyżowych przednich przy użyciu wolnego przeszczepu z 1/3 środkowej więzadła rzepki u 38 pacjentów. Uzyskaną sprawność kolan klasyfikowano wg punktowych skal Hospital for Special Surgery oraz Lysholma i Gillquista. Pierwszą badaną grupę stanowiło 18 osób, u którzych przeszczep stabilizowano w kanałach kostnych na pętlach nici mocowanych do wkrętów lub skobli kostnych. Chorzy ci mieli unieruchomioną kończynę w okresie pooperacyjnym przez 4-5 tyg. Pozostałym 20 osobom przeszczep stabilizowano wkrętami interferencyjnymi i nie stosowano unieruchomienia pooperacyjnego. Statystycznie znamienne lepsze wyniki leczenia uzyskali chorzy drugiej grupy.

  Streszczenie angielskie: The analysed material consisted of 38 cases of chronic knee insufficiency because of anterior cruciate ligament injury. Patietns were divided into 2 groups. The first group (18 patietns) was treated with 1/3 patellar tendon graft (B-T-B) stabilised by sutures on either screws or staples with a 4-5 week immobilisation period post-op. The second group (20 patients) had graft fixation with interferential screws and no post-opimmobilisation. Statistically significant better results were achieved in teh group treated with interferential screws. The results were evaluated using HSS and Lysholm and Gillquist rating scores.


  2/4

  Tytuł oryginału: Naprawy ogniskowych uszkodzeń chrząstki stawowej kłykci kości udowych autogennymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi.
  Tytuł angielski: Focal chondral lesions of the femoral condyles treated with osteochondral autografts.
  Autorzy: Gawęda Krzysztof, Modrzewski Krzysztof, Godlewski Piotr, Walawski Jacek, Krzyżanowski Wojciech
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.247-253, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • transplantologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1998 - 2000 w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie leczono 15 chorych z powodu ogniskowego uszkodzenia chrząstki stawowej kłykci kości udowych. Wiek chorych wahał się od 20 do 72 lat, zaś okres obsewacji od 6 miesięcy do 2,5 lat. Przyczyną ubytku okrywy chrzęstnej 9 pacjentów była chrzęstno-kostna martwica oddzielająca, uszodzenia chrząstki stawowej dalszych 5 osób były skutkiem przewlekłej niestabilności więzadłowej kolan. U jednego chorego zwichnięcie rzepki spowodowało chrzęstne złamanie kłykcia bocznego kości udowej. Głębokość ubytków oceniano wg skali zaproponowanej przez ICRS. Uszkodzenia IVř odnotowano u 11 operowanych. IIIř - u pozostałych 4 osób. Ubyki chrzęstne kłykci kości udowych wypełniano autogennymi walcowatymi przeszczepami chrzęstno-kostnymi sposobem plastyki mozaikowej posługując się zestawem narzędzi OATS. Wyniki leczenia oceniano na podstawie prospektywnych badań porównując wartości punktowe przedoperacyjne i podczas badań kontrolnych wg skali HSS czynnościowej oceny kolana. Wartości przed zabiegami wahały się od 28 do 51 punktów, średnio 40,3. W badaniach odległych wynosiły od 76 do 91 punktów, średnio 84,7. Wszyscy pacjenci odzyskali pełny zakres ruchów, chociaż u jednego konieczna była artroskopowa mobilizacja kolana. Najniższe pooperacyjne wartości HSS uzyskały najstarsze osoby, u których stwierdzono również zmiany przedziału bocznego kolana i stawu rzepkowo-udowego. Wszystkim operowanym wykonywano badanie MR ...

  Streszczenie angielskie: A series of 15 patients with focal chondral lesions of the femoral condyles were treated at the Othopaedics Department of the University of Medical Sciences of Lublin between 1998 - 2000. The patients' age varid from 20 to 72 years and the follow-up period from 6 months to 2.5 years. Osteochondritis dissecans was observed in 9 patients. Articular cartilage defects associated with chronic ligament instability was noted in 5 cases and 1 patient suffered from a chondral faracture of the lateral femoral condyle during a traumatic luxation of the patell. The depth of the lesions was graded according to ICRS scale. Grade IV was found in 11 cases and the reamaing 4 cases had grade III lesions. The defets were treated wtih osteochondral autografts using OATS instrumentation set. Results were prospectvely evaluated according to the HSS score. The preoperative value of HSS score ranged from 28 to 51 points (average 40.3). During follow-up the score values ranged from 76 to 91 points (average 84.7 points). All patients regained full range of moton in the knee, although in one case arthroscopic release of intraarticular adhesions was performed 6 months after chondroplasty. The lowest HSS values at follow-up were found in elderly patients with concomitant mild degenerative chages in the lateral knee compartment and in the patello-femoral joint. All patients had MRI examination early post-up, then after 6, 12 adn 24 mont from the procedure. MRI confirmed proper structure of the ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza wskazań i przeciwskazań do leczenia uzdrowiskowego choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych.
  Tytuł angielski: Indications and contraindications in conservative treatment arthritis of a hip in a health resort.
  Autorzy: Modrzewski Krzysztof, Patoła Jacek, Gawęda Krzysztof
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.52-56, sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przeanalizowali i sklasyfikowali 697 pacjentów skierowanych w latach 2000-2001 do Szpitala Uzdrowiskowego w Iwoniczu Zdroju w celu leczenia niewydolności stawów biodrowych. Wyodrębnili 4 grupy pacjentów. Wczesne postacie choroby zwyrodnieniowej, które rokują poprawę po leczeniu w szpitalu uzdrowiskowym, odnotowano u 271 osób (39 proc.). Nieuzasadnione było skierowanie 182 chorych (26 proc.) cierpiących z powodu zaawansowanej choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych oraz 102 osób (114 proc.) po niepowodzeniach protezolastyk wskutek niestabilności i wszczepów i przewlekłych zakażeń protezowanych bioder. Nie mieli oni szans na poprawę, wymagali bowiem interwencji operacyjnych. Leczenie w szpitalu uzdrowiskowym 142 osób (20 proc.), które osiągnęły pomyślne wyniki protezoplastyk stawów biodrowych, nie było także potrzebne. Należy bowiem unikać forsownych ćwiczeń protezowanych stawów biodrowych, aby je chronić przed destabilizacją wszczepów, ponieważ poprawa sprawności tych osób następuje spontanicznie podczas codziennych czynności i zaspokajania naturalnych potrzeb.

  Streszczenie angielskie: The authors were analysed and classified 697 patients admitted to Health Resort Hospital in Iwonicz Zdrój in years 2000-2001. The aim of the treatment was hip joint insufficiency. There were 4 groups of patients. The early stages of hip arthritis, which have good prognosis after treatment in Health Resort Hospital, were noted in 271 patients (39 p.c.). The admittance of 182 patients (26 p.c.) who had advanced coxarthrosis was unjustified. The similar situation took place in 102 additional cases (14 p.c.) after failures of total hip arthroplasty because of implants instability or chronic infections. They had no chance to improve, the revision surgery was necessary. The admittance to Health Resort Hospital another 142 patients (20 p.c.) after successful hip arthroplasty wasn't indicated. The forceful exercises of operated hips should be avoided because it is better to protect them against destabilisation of implants. The efficiency of those patients gradually improve during ordinary day activity and fulfilment natural needs.


  4/4

  Tytuł oryginału: Edukacja rodzinna w zakresie antykoncepcji.
  Tytuł angielski: Family - education of contraception.
  Autorzy: Caus I., Gawęda A., Mitka B., Noglik-Ćwikła I.
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.23-26, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od wieków ludzie starali się zwiększyć swoją kontrolę nad przyrostem naturalnym. Szukano metod pozwalających na ograniczenie liczebności urodzeń. Początkowo nie rozróżniano metod zapobiegania ciąży od wywoływania poronień. Wszystkie miały na celu zmniejszenie nadmiernego przyrostu ludności. Już w starożytności stosowano różne metody antykoncepcyjne: stosunki "przerywane" (popularne także w dzisiejszych czasach), powstrzymywanie się od stosunków wiele dni po miesiączce, utrzymywanie długiego karmienia piersią, płukanie pochwy. W starożytnym Egicie stosowano w celu antykoncepcyjnych odchody krokodyla i słonia w roztworze do płukania pochwy, uważając je za "środek plemnikobójczy". Wprowadzenie w życie ustawy z 1993 roku "O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży" skłoniło wiele kobiet do pogłębienia wiedzy a temat antykoncepcji. Wiedza ta wciąż nie jest doskonała, dlatego należy dążyć do podnoszenia świadomości o metodach i środkach antykoncepcyjnych. Rozpoczęcie wczesnego współżycia płciowego zwykle idzie w parze z małą znajomością metod i środków antykoncepcyjnych. Jedną z metod cieszących się wciąż dużą popularnością jest stosunek przerywany obarczony największym ryzykiem zajścia w ciążę. Niepokojący jest fakt, że większość kobiet sama decyduje o wyborze metody antykoncepcji. Przeprowadzone badania wykazały, że dziewczęta nie rozmawiają na temat antykoncepcji z matkami, wiedza kobiet na temat stosowanych środków jest ...

  Streszczenie angielskie: People has tried to maximize control under the birthrate for many centuries. They looked for methods allowing to cut down the number of births. At first the birth control methods were not distinugished from the methods which caused miscarriage. The aim of these methods was to reduce excessive birthrate. In the ancient times different contraception's methods were used: sexual intercourse intermittent (which are popolar nowadays too), refrain from sexual contacts for many days after menstruation, breast feeding for a long time, rinsing vagina. In ancient Egypt crocodile's and elephant's excrement in solution were used as contraception method to rinse vagina, meaning these as sperm killer cure. Introducing the law from 1993 "About planing family, protection the fetus and condition of abortion" made many women to depend knowledge about contraception. This knowledge still isn't very good, so it's necessary to aspire to raise consciousness about contraception's methods and drugs. Early start of sexual contracts is usually connected with less knowledge about contraceptions methods. Sexual intercourse intermittent is on of the methods which is still very popular, which is burden with the highest risk of pregnancy. The fact is, that majority of women decide themselves about the selection of contraception's method. Researches showed that girls don't talk with their mothers about contraception and women/s knolwedge about contraception's methods is still uncomplete. The fact is, ...

  stosując format: