Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAWĘCKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Możliwości genetyki w diagnostyce, rokowaniu i leczeniu nowotworów głowy i szyi
Autorzy: Szyfter Krzysztof, Golusiński Wojciech, Gajęcka Marzena, Gawęcki Wojciech, Jarmuż Małgorzata, Kujawski Maciej, Rydzanicz Małgorzata, Szukała Katarzyna, Wierzbicka Małgorzata
Źródło: W: Postępy w otolaryngologii - Wrocław, 2002 s.24-29, bibliogr. [14] poz. - 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów - Chirurgów Głowy i Szyi Mikołajki 2002
Sygnatura GBL: 740,321

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/4

  Tytuł oryginału: Retinopatia cukrzycowa u chorych z cukrzycą typu II i nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Diabetic retinopathy in patients with type II diabetes mellitus and arterial hypertension.
  Autorzy: Zdybel Ewa, Raczyńska Krystyna, Lauer Jarosława, Gawęcki Maciej, Iwaniak Anna
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.123-126, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Retinopatia cukrzycowa należy do późnych powikłań cukrzycowych. Jest najczęstszą przyczyną ślepoty u chorych w wieku 20-64 lat. Dobrze znane czynniki zagrożenia to: czas trwania cukrzycy, wiek w momencie rozpoznania choroby i stopień kontroli metabolicznej. Rola nadciśnienia tętniczego jako inny czynnik ryzyka nie jest ściśle ustalona. Problem współwystępowania nadciśnienia tętniczego i cukrzycy, dotyczy głównie chorych z cukrzycą typu II. Stwierdzany jest u 40 proc. chorych w wieku 45 lat oraz 60 proc. w wieku 75 lat. Przypuszcza się, że toksyczne działanie podwyższonego stężenia glukozy na komórki śródbłonka i pericyty naczyń włosowych siatkówki, jest jedną z przyczyn retinopatii cukrzycowej. Wraz ze wzrostem stopia ciężkości retinopatii wzrasta przepływ krwi przez naczynia siatkówki. W przypadku wystąpienia retinopatii cukrzycowej i nadciśnienia tętniczego obserwuje się nasilenie przepływu, co może przyśpieszyć moment zaburzenia mechanizmu autoregulacji mikrokrążenia siatkówkowego.

  Streszczenie angielskie: Diabetic retinopathy belongs to late complications of diabetes mellitus. It is the most frequent cause of bindness in patients aged 20 - 64 years. The well known risk factors of diabetic retinopathy include diabetes duration, age at disease diagnosis and the degree of metabolic control. The role of arterial hypertension as another risk factor is not precisely established. The problem of coexistence of arterial hypertension and diabetes mellitus involves mainly patients with type II diabetes and is presented in 40 p.c. of patient aged 45 years and 60 p.c. aged 75 years. It is supposed that toxic effet of increased glucose concentration on endothelial cells and pericytes of retinal capillaries is one of the causes of diabetic retinopathy. With increasing severity degree of retinopathy blood flow in retinal vessels also increases. In the case of diabetic retinopathy and arterial hypertension development, blood flow is increased which may accelerate the occurrence of disturbances of retinal microcirculation autoregulation mechanism.


  3/4

  Tytuł oryginału: Niedowidzenie w krótkowzroczności u osób z zezem i bez zeza.
  Tytuł angielski: Amblyopia in myopia in patients with strabismus and without strabismus.
  Autorzy: Gawęcki Maciej, Fabiszewska-Górny Danuta
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (3/4) s.254-256, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: To determine factors, which have influence on presence of strabismus among myopic patients with amblyopia, aged 6 - 15. All children presented have a different amount of anisometropia, 12 of theem had strabismus. Authors, compared the group of patients with amblyopia and strabismus (12) with the group of patients with pure anisometropic amblyopia (9), accoridng to the following criteria: age of presentation, best corrected visual acuity, mean refraction error of amblyopic eye, mean amount of anisometropia, percentage of patients with central fixation and binocualr vision. Results: Patients with strabismus presented oneself earlier than patients without squint. Best corrected visual acuity was better in patients without strabismus. Refraction error in both groups has similar value. Amount of anisometropia was slightly smaller in the group with squint. Central fixation and cinocular vision wre better preserved among patients without strabismus. Authors didn't find the following correlations too: correlation between amount of anisometropia and amount of amblopia in both groups, correlation between amount of anisometropia and the amount of the deviation of squinting eye, correaltion between depth of amblyopia and the amount of deviation of the squinting eye. Conclusion: It seems, that primary factor leading to presence of straismus among patients with anisometropic myopia is motor dysfunction of extraocular muscles.


  4/4

  Tytuł oryginału: Walidacja metody 24-godzinnego wywiadu żywieniowego w wybranych grupach młodzieży.
  Tytuł angielski: Accuracy of 24 hours memory recall in slected groups of young people.
  Autorzy: Gawęcki Jan, Czarnocińska Jolanta, Buszkiewicz Katarzyna, Reguła Julita
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.53-56, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wiarygodne informacje o spożyciu żywności ostrzegają przed możliwością wystąpienia określonych niedoborów i umożliwiają podejmowanie działań chroniących populacje przed skutkami wadliwego żywienia. Na stopień dokładności tych informacji może mieć wpływ poziom wiedzy żywieniowej respondentów. Cel. Celem niniejszej pracy było sprawdzenie, na ile wiarygodnie są dane o spożyciu żywności, uzyskane od uczniów szkół średnich, znacznie różniących się zakresem wiedzy żywieniowej przekazywanej w programie nauczania. Metody. W badaniach wzięło udział 60 uczniów Technikum Gastronomicznego i Liceum Ogólnokształcącego, korzystających z całodziennego wyżywienia w internacie. Przeprowadzono badania jakościowej i ilościowej zgodności spożycia żywności, deklarowanej w 24-godz. retrospektywnym wywiadzie żywieniowym, z rzeczywistym jadłospisem oferowanych danego dnia posiłków. Wyniki. Stwierdzono, że zakres wiedzy żywieniowej uczniów (typ szkoły) ma istotne znaczneie dla wiarygodności badań spożycia prowadzonych z użyciem metody 24-godz. wywiadu żywieniowego. Precyzja wypowiedzi uczniów o asortymencie i ilości spożytej żywności nie zależała od płci. Stopień odtwarzalności produktów i potraw zazwyczaj był wysoki dla określeń rodzajowych, a niski dla określeń gatunkowych. Pomimo tego średnie, oszacowania spożycia energii i podstawowych składników odżywczych, dokonane na podstawie standaryzowanego wywiadu z ostatnich 24 godzin, mogą osiągać zadawalający stopień wiarygodności.

  stosując format: