Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GARNCARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Promowanie zdrowia w środowisku pracy - rola pielęgniarki.
Tytuł angielski: Health promotion in the work environment - the role of a nurse.
Autorzy: Abramczyk Anna, Bartosiewicz Agnieszka, Garncarczyk Paulina
Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.240-242, bibliogr. 4 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,929

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Promocja zdrowia jako proces umożliwiający społeczeństwu zwiększenie kontroli nad swoim zdrowiem oraz zapewniający mu możliwość jego poprawiania wymaga zaangażowania wielu sektorów, wśród których coraz częściej podkreśla się rolę środowiska pracy. Niniejszy artykuł przedstawia rolę pielęgniarki w promowaniu zdrowia wśród ludzi pracujących. Ocena roli pielęgniarki w promocji zdrowia wśród ludzi pracujących została przeprowadzona przy pomocy badania kwestionariuszowego, wśród pracowników losowo dobranych przedsiębiorstw - stacji benzynowych w województwie Dolnośląskim. Badania przeprowadzone wśród pracowników stacji benzynowych wykazały istnienie licznych sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia objawiających się częstymi zachowaniami antyzdrowotnymi, jak również brakiem przygotowania pracowników do aktywnej ochrony zdrowia. Ponadto badania pozwoliły na określenie roli pielęgniarki w promocji zdrowia: w celu wzmacniania zachowań zdrowotnych w środowisku pracy, pielęgniarka powinna co następuje: - rozpoznać potrzeby zdrowotne w odniesieniu do całej populacji pracującej; określić potrzeby w obszarze podnoszenia poziomu zdrowia ludzi pracujących; określić stopień przygotowania pracowników do świadomego działania zdrowotnego w środowisku pracy i w życiu codziennym; zaplanować edukację zdrowotną, biorąc pod uwagę zróżnicowany poziom wiedzy i indywidualnie potrzeby zdrowotne pracowników, jak również ich oczekiwania; współdziałać z kierownictwem i pracownikami przedsiębiorstwa w ...

  Streszczenie angielskie: The health promotion as a process enabling the society to increase their control their health and ensuring the possibility to improve health requires the involvement of many sectors including the work environment which is increasingly emphasized. The paper present role of a nurse in the promotion of health among working people. The evaluation of the role of the nurse in the promotion of health among working people was conducted on the basis of a questionnaire investigation carried out among employees of randomly chosen enterprises - filling stations in the Lower Silesia region. The investigations conducted among filling stations employees showed the existence of numerous health hazards in this population manifested in frequent instances of anti-health behaviour and in deficiences concerning the employees preparation for active health care. In addition, the investigations made it possible to determine the role of a nurse in the promotion of health among working people: to strengthen health in work environment, the nurse should: identify the health needs in relation to the entire working population; determine the needs in the area of the working people health improvement; determine the extent to which the employees is prepared for conscious health activities in the work environment and every-day life; plan the oriented health education taking into consideration the diversified level of knowledge and individual employee's health needs in this area, as well as the ...

  stosując format: