Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GALICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Nowe poglądy na cukrzycę i jej leczenie
Opracowanie edytorskie: Belifiore Francesco (red.), Mogensen Carl Erik (red.), Sieradzki Jacek (red. wyd. pol.), Kozek Elżbieta (red. wyd. pol.), Frej Jakub (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Gryz Elżbieta (tł.), Idzior-Waluś Barbara (tł.), Katra Barbara (tł.), Solnica Bogdan (tł.), Szymczakiewicz-Multanowska Agnieszka (tł.), Szermer Paweł (tł.), Wanic Krzysztof (tł.), Waluś Małgorzata (tł.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Przegląd Lekarski 2002, [10], 202 s. : il., tab., 24 cm. - Tyt. oryg. New concepts in diabetes and its treatment
Sygnatura GBL: 744,733

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych : rewizja dziesiąta : ICD-10 : kategorie 3-znakowe
  Opracowanie edytorskie: Pająk Andrzej (red.), Brykczyńska Celina (tł.), Galicka-Latała Danuta (tł.), Kautsch Marcin (tł.), Kobayashi Maria (tł.), Kozierkiewicz Adam (tł.), Kunz Jerzy (tł.), Kwaśny-Krochin Beata (tł.), Namysłowska Irena (tł.), Nowak-Węgrzyn Anna (tł.), Olszanecki Piotr (tł.), Parnowski Tadeusz (tł.), Pawlęga Janusz (tł.), Pietruszewski Kazimierz (tł.), Piotrowski Andrzej (tł.), Pużyński Stanisław (tł.), Szelenberger Waldemar (tł.), Topór-Mądry Roman (tł.), Wciórka Jacek (tł.), Zaczek Anna (tł.).
  Źródło: - Krakow, Fundacja Zdrowia Publicznego ; Uniwersyteckie Wydaw. Medyczne "Vesalius" 2002, 78 s. : il., 24 cm. - tyt. oryg. Classification of Diseases and Health Related Problems : tenth revision
  Sygnatura GBL: 740,380

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Comparative studies of osteoblast and fibroblast type I collagen in a patient with osteogenesis imperfecta type IV.
  Autorzy: Galicka Anna, Wołczyński Sławomir, Gińdzieński Andrzej
  Źródło: J. Pathol. 2002: 196 (2) s.235-237, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 302,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The expression of type I collagen has been compared in fibroblast and osteoblast cultures of a patient with moderately severe osteogenesis imperfecta (OI) type IV, with respect to control cells. Electrophoretic analysis of type I collagen showed that both OI osteoblasts and fibroblasts synthesized normal chains with delayed migration. However, the osteoblasts contained a higher proportion of abnormal chains than fibroblasts from the proband. Pulse-chase experiments showed that the trimers containing abnormal chains were cleared more rapidly from osteoblasts than fibroblasts. Moreover, the collagen secreted by OI osteoblests had thermal stability 1řC higher than collagen secreted by OI fibroblasts. These results suggest that the abnormal collagen in osteoblasts may be more resistant to intra- and extracellular degradation and my thus have better survival than in fibroblasts. This finding could have implications for understanding the clinical phenotype of OI.


  4/6

  Tytuł oryginału: Upośledzenie funkcji mięśnia serca i naczyń wieńcowych u osób z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Myocardial and coronary vessel dysfunction in diabetes 1 patients.
  Autorzy: Konduracka Ewa, Galicka-Latała Danuta, Piwowarska Wiesława, Sieradzki Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.514-518, bibliogr. 46 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pomimo znacznego postępu w diagnostyce i leczeniu pacjentów z cukrzycą, powikłania w układzie sercowo-naczyniowym są wciąż główną przyczyną śmierci u tych pacjentów. Cukrzyca wpływa na funkcję mięśnia serca i naczyń wieńcowych przez makroangiopatię, mikroangiopatię, zaburzenia metaboliczne oraz neuropatię autonomicznej części układu nerwowego. Wszystkie te czynniki prowadzą do zaburzeń funkcji rozkurczowej i skurczowej mięśnia serca. Kardiomiopatia, zastoinowa niewydolność krążeniowa oraz groźne zaburzenia rytmu serca są końcowym stadium tych powikłań. Makroangiopatia przebiega jako przyspieszona miażdżyca (obejmująca także tętnice wieńcowe), której skutki mogą być obserwowane u osób już około 30 roku życia. Przyczyny zwiększonego ryzyka makroangiopatii u osób z cukrzycą typu 1 nie są do końca jasne. Jest niewiele perspektywnych badań klinicznych, pozwalających ocenić rzeczywistą przyczynę zwiększonej częstości i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca w tej grupie pacjentów. Oprócz tradycyjnych czynników ryzyka miażdżycy takich jak: predyspozycja genetyczna, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemie, otyłość, palenie papierosów, niewłaściwa dieta, u chorych z cukrzycą obserwuje się wiele innych istotnych czynników ryzyka miażdżycy. Tylko nieliczne badania sugerują, że hiperglikemia, procesy glikacji, glikoksydacji białek, lipoprotein, zmiany w ich składzie oraz mikroalbuminiria, zaburzenia w układzie krzepnięcia i fibrynolizy są dodatkowymi czynnikami ryzyka ...

  Streszczenie angielskie: Despite of dramatical improvement in diagnostic procedures and treatment of diabetic patients, cardio-vascular complications are still the most frequent causes of death in these patients. Diabetes influences myocardial and coronary vessels function by coexisting macroangiopathy, microangiopathy, metabolic disturbances and autonomic nervous system neuropathy. All these factors results in diastolic dysfunction of the heart. Cardiomyopathy, congestive heart failure and serious arrhythmias are the end stage of diabetic complications. Macroangiopathy demonstrates accelerated atherosclerosis (involving coronary arteries), which consequences can be observed in 1 type diabetes patients at around the age of 30. Causes of increased risk of macroangiography in type 1 diabetic patients are not clear. There are not many clinical, prospective trials which can allow for etiology determination of the increased incidence of atherosclerosis and mortality due to coronary artery disease in this population. Adding to traditional risk factors of atherosclerosis like genetic factors, hypertension, dyslipidaemia, obesity, smoking and improper diet, other important risk factors are observed in diabetic patients. Only few clinical trials suggest that hyperglycemia, glycation, glycoxidation of proteins, lipoproteins, changes in their composition, microalbuminuria, coagulation, fibrinolytic disturbances are additional risk factors of endothelium dysfunction and atherosclerosis. Prevention and ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Czynniki predykcyjne neuropatii cukrzycowej w zależności od przyjętych kryteriów jej rozpoznawania.
  Tytuł angielski: Predictors for diabetic neuropathy according to applied criteria of its diagnosis.
  Autorzy: Gryz Elżbieta A., Szermer Paweł, Galicka-Latała Danuta, Sieradzki Jacek, Szczudlik Andrzej
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.881-884, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Z powodu braku powszechnie stsowanych kryteriów rozpoznawania neuropatii cukrzycowej trudne jest sprecyzowanie czynników sprzyjająych powstawaniu neuropatii cukrzycowej. W dotychczasowych badaniach profile czynników ryzyka neuropatii znacznie się różnią. Celem niniejszego badania było określenie czynników predykcyjnych w zależności od różnych, przyjętych kryteriów jej rozpoznaia. Do badania włączono 95 pacjentów z cukrzycą. Kryteria wykluczenia obejmowały mocznicę, alkoholizm oraz radikulopatię. Grupę kontrolną stanowiły 43 zdrowe osoby. U wszystkich pacjentów przeprowadzono badanie kliniczne, instrumentalną ocenę czucia powierzchniowego i głębokiego, testy oceniające sercowo-naczyniowy układ autonomiczny oraz badania przewodnictwa nerwowego. Na podstawie przeprowadzonej oceny pacjentów zakwalifikowano do następujących grup: bez neuropatii, podejrzenie neuropatii, neuropatia potwierdzona w badaniu klinicznym, neuropatia potwierdzona w badaniu elektrofizjologicznym, neuropatia autonomiczna. Analiza wykazała, że najważniejszymi czynnikami predykcyjnymi u pacjentów z objawami podmiotowymi był typ 2 cukrzycy, czas trwania cukrzycy oraz starszy wiek. W przypadku neuropatii rozpoznanej w oparciu o badanie kliniczne czynniki predykcyjne obejmowały typ 2 cukrzycy oraz czas trwania choroby. U pacjentów z neuropatią potwiedzoną w badaniach elektrofizjologicznych oraz z neuropatią autonomiczną jedynie czas trwania cukrzycy wciąż okazał się być istotnym czynnikiem predykcyjnym ...

  Streszczenie angielskie: It is difficult to estabilish predictors for diabetic neuropathy because no generally accepted criteria of its diagnosis exist. In previous investigations risk factors profiles for neuropathy differ markedly. The aim of this study was to assess risk predictors for diabetic neuropathy in relation to difefrent criteria of its diagnosis. Ninety-five diabetic patients entered the study. The exclusion criteria included uremia, alcohol abuse and radiculopathy. Control group consisted of 43 healthy volunteers. All patients underwent the clinical assessment, instrumental evaluation of superficial and deep sensation, tests of cardivascular autonomic function and nerve conduction studies. According to the performed assessment patients were classified into following groups: without neuropathy, suspicion of neuropathy, neuropathy confirmed in clinical examination, neuropathy confirmed in electrophysiological testing, autonomic neuropathy. Analysis showed that the most important predictors in patients with subjective symptoms were type 2 diabetes mellitus, diabetes duration and age of patients. When neuropathy was diagnosed according to the clinical examination, predictors included type 2 diabetesmellitus and duration of the disease. In the cases of neuropathy confirmed by electrophysiological studies and autonomic neuropathy, only diabetes duration appeared to be a significant predictor. Our study demonstrated that predictors for diabetic neuropathy varied in relation to ...


  6/6

  Tytuł oryginału: Direct sequencing of PCR products for mutation detection in osteogenesis imperfecta.
  Autorzy: Galicka Anna, Gindzieński Andrzej
  Źródło: J. Appl. Genet. 2002: 43 (3) s.365-369, il., tab., bibliogr. [7] poz.
  Sygnatura GBL: 305,055

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • komunikat
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: This work present a short and simple method for mutation detection in type I collagen genes, based on the direct sequencing of single-stranded DNA. The sequencing of type I collagen genes is complicated and difficult because of their large size and highly repertitive and GC-rich coding regions. Although many techniques have been developed for mutation screening in osteogenesis imperfecta (OI), they represent differentdegrees of sensivity and are difficult to reproduce and too expensive for aplication in each laboratory. The method described here is short, easy and especially useful for sequencing of collagen genes in OI cases, in which the region with a suspected structurl defect is localized by collagen analysis.

  stosując format: