Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GALA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych..
Tytuł angielski: The usage of additional paralleling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 3.
Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (11) s.17-20, il., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,636

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono wybrane przypadki zastosowania paralelometru wewnątrzustnego w leczeniu pacjentów z zastosowaniem stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The clinical usage of the intraoral paralleling devices and its application in the clinical treatment of the patients with fixed and removable prosthodontics.


  2/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.
  Tytuł angielski: The usage of additional paralelling devices in the clinical manufacture of fixed and removable prosthetic appliances. P. 2.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (10) s.14-17, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano procedurę pobierania wycisków z zastosowaniem koronowych kopuł transferowych stosowaną w wykonastwie stałych uzupełnień protetycznych.

  Streszczenie angielskie: The technique of taking the impressions for the working cast with the usage of the transfer copings system were described. This procedure is applied in the clinical treatment of the patients with fixed prosthodontics.


  3/15

  Tytuł oryginału: Diagnostyczne znaczenie oznaczania markerów aktywacji hemostazy w ostrej zakrzepicy żył głębokich.
  Tytuł angielski: Diagostic value of hemostasis activation markers in acute deep vein thrombosis.
  Autorzy: Tajanko Elżbieta, Galar Marzenna, Piszcz Jarosław, Kłoczko Janusz
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.237-241, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem niniejszej pracy była ocena diagnostycznej przydatności oznaczania poszczególnych markerów aktywacji hemostazy: fragmentu aktywacji protrombiny +2 (F1+2), kompleksu trombina-antytrombina III (TAT), kompleksu plazmina-ŕ2-antyplazmina (PAP) oraz D-dimeru u pacjentów z ostrą zakrzepicą żył głębokich. Badania przeprowadzono u 56 chorych ze świeżą, potwierdzoną flebograficznie zakrzepicą żył głębokich kończyn dolnych. Wykazano, że u chorych na zakrzepicę żylną dochodzi do znacznego wzrostu stężenia F1+2, kompleksów TAT i PAP oraz D-dimeru w osoczu krwi. W badanej grupie największą czułością charakteryzowało się oznaczanie stężenia F1+2, natomiast największą swoistość wykazywało oznaczanie stężenia D-dimeru. Przeprowadzona analiza regresji logistycznej wskazała, że najbardziej wiarygodnym parametrem, potiwerdzającym istnienie zakrzepicy jest oznaczanie D-dimeru, a jego łączne oznaczanie z pomiarem stężenia F1+2 podnosi wiarygodność wyniku do 97 p.c.

  Streszczenie angielskie: The aim of the following study was to evaluate the diagnostic value of selective hemostasis activation markers, prothrombin activation fragment 1+2 (F1+2), thrombin-antithrombin complex (TAT), plasmin-ŕ2-antiplasmin complex (PAP) and D-dimer in patients with acute deep venous thrombosis (DVT). THe study was performed on 56 patients with freshly diagnosed acute DVT confirmed by venography. The study indicated that patietns with acute venous thrombosishave increased concentrations of F1+2, TAT complex, PAP complex and D-dimer in blood plasma. The statistical showed that F1+2 is the most senesitive test while the D-dimer measurement proved to be the most specific in diagnosing DVT. THe conducted logistic regression showed that the most reliable parameter that confirms the existence of acute venous thrombosis is the D-dimer test. The measurement of both F1+2 and the D-dimer concentrations rises the reliability of the DVT up to 97 p.c.


  4/15

  Tytuł oryginału: Is the predictive power of previous fractures for new spine and non-spine fractures associated with biochemical evidence of altered bone remodelling? The EPOS study.
  Autorzy: Vergnaud P., Lunt M., Scheidt-Nave C., Poor G., Gennari C., Hoszowski K., Lopez Vaz A., Reid D. M., Benevolenskaya L., Grazio S., Weber K., Miazgowski T., Stepan J. J., Masaryk P., Galan F., Bruges Armas J., Lorenc R., Havelka S., Perez Cano R., Seibel M., Armbrecht G., Kaptoge S., O'Neill T. W., Silman A. J., Felsenberg D., Reeve J., Delmas P. D.
  Źródło: Clin. Chim. Acta 2002: 322 (1/2) s.121-132, tab., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 303,881

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bacground: In the European Prospective Osteoporosis Study (EPOS), a past spine fracture increased risk of an incident fracture 3.6 - 12-fold even after adjusting for BMD. We examined the possibility that biochemical marker levels were associated with this unexplained BMD-independent element of fracture risk. Each of 182 cases in EPOS of spine or non-spine fracture that occurred in 3.8 years of follow-up was matched by age, sex and study centre with two randomly assigned never-fractured controls and one case of past fracture. Analysis measured blind were: osteocalcin, bone-specific alkaline phosphatase, total alkaline phosphatase, serum creatinine, calcium, phosphatase and albumin, together with the collagen cross-links degradation products serum CTS and urine CTX. Most subjects also had bone density neasured by DXA. Results: Cases who had recent fractures did not differ in marlker levels from cases who had their had last fracture more than 3 years previously. No statistically significant effect of recent fracture was found for any marker except osteocalcin, which was 17.6 p.c. lower in recent peripheral cases compared to unfractured controls (p 0.05) and this was independent of BMD. Conclusion: Past fracture as a risk indicator for future fracture is not strongly mediated through increased bone turnover.


  5/15

  Tytuł oryginału: Olejki eteryczne w preparacie Alpa Francowka.
  Tytuł angielski: Essential oils in Alpa Francovka.
  Autorzy: Galanty Agnieszka, Janeczko Zbigniew
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (11) s.537-540, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pulmonologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Herbal remedies have been used for ages. Among these drugs one of the most popular are essential oils, especially their alcoholic solutions such as Amol, Melisana Klosterfrau, Bittner's Pervivo and Alpa. This latterproduct is a mixture of essential oils: clove oil, eucalyptus oil, anise oil, thyme oil, lavender oil, rosemary oil, dwarf mountain pine oil, cinnamon oil, cubeb iol, as well as individual constituents, such as menthol, isoborneol acetate, linalol, nerol and terpineol acetate. Alpa is used in the treatment of muscle pains, headaches, respiratory tract infections, and also to regulate digestion.


  6/15

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji układu krążenia przy pomocy echokardiografii przezprzełykowej - przydatność metody.
  Tytuł angielski: The use of trasoesophageal echocardiography for cardiovascular monitoring.
  Autorzy: Kucewicz Ewa, Czech Bronisław, Galar Bogumił, Juszczyk Grzegorz, Czaban Sławomir, Siemiątkowski Andrzej
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (3) s.203-206, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/15

  Tytuł oryginału: Insulinopodobny czynnik wzrostu-I, białko wiążące ten czynnik oraz hormon wzrostu w surowicy dzieci chorych na przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek.
  Tytuł angielski: Insulin-like growth factor-I, IGF binding protein-3 and growth hormone in children with chronic glomerulonephritis.
  Autorzy: Kiliś-Pstrusińska Katarzyna, Medyńska Anna, Galar Anna, Zwolińska Danuta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (71) s.379-381, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W przebiegu przewlekłych kłebuszkowych zapaleń nerek (KZN) może dochodzić do zaburzeń w systemie czynnika insulinopodobnego (IGF). Celem pracy była ocena stężenia IGF-I, białka wiążącego IGF (GFBP-3) oraz hormonu wzrostu (GH) w surowicy dzieci chorych na przewlekłe KZN. Badaniami objęto 60 dzieci chorych: 11 na KZN (podgrupa Ia), 49 na KZN i zespół nerczycowy (ZN) (podgrupa Ib) oraz 15 dzieci zdrowych, stanowiących grupę kontrolną. Oceniono wyniki badań biochemicznych krwi, wielkość białkomoczu, masę ciałą, wzrost oraz wskaźnik masy ciała (BMI) badanych. Stwierdzono istotnie wyższe stężenie GH, IGF-I i IGFBP-3 w całej grupie oraz w obu podgrupach (Ia i Ib) w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast nie wykazano różnic stężenia badanych parametrów między podgrupami chorych. Nie stwierdzono istotnych korelacji między wartościami GH, IGF-I, IGFBP-3 a stężeniem białka całkowitego, albumin, cholesterolu w surowicy, wielkością dobowego białkomoczu ani zależności stężenia GH, IGF-I, IGFBP-3 od płci, wieku dziecka, czasu trwania choroby, parametrów rozwoju fizycznego. Wzrost stężenia IGF-I i IGFBP-3 w surowicy dzieci chorych na przewlekłe KZN można wiązać z wyższą aktywnością GH u tych chorych, a także z ich prawidłowym stanem odżywienia.

  Streszczenie angielskie: In the course of chronic glomerulonephritis (CGN) dysfunctions in the system of the insulin-like growth factor (IGF) are possible. The aim of this study was to estimate the IGF-I, IGF binding protein-3 (IGFBP-3) and growth hormone (GH) concnetration in children with CGN. The tests were applied to the 60 children with CGN: 11 with CGN only (subgroup Ia) and 49 with CGN and nephrotic syndrome (subgroup Ib); and to the control group of 15 healthy children. The indicator of biochemical tests of blood, proteinuria, body-mass, height and BMI were analyzed. It was found that concnetrations of GH, IGF-I, IGFBP-3 in the group I were significantly higher than in the control group, but there were no significant differences between the subgroups. No significant correlations between the values of GH, IGF-I, IGFBP-3 and the values of total protein, albumine, cholesterol concnetrations in blood and 24h proteinuria were discerned. There was also no correlation between the values of GH, IGF-I, IGFBP-3 and the sex, age, disease duration and parameters, of children's physical development. The higher concentration of IGF-I, IGFBP-3 in children with CGN might be related to the higher GH activity in these children, as well as to their good nutritions state.


  8/15

  Tytuł oryginału: Antytrombina III, białko C oraz kompleksy trombina/antytrombina III (TAT) u chorych poddanych klasycznej lub laparoskopowej cholecystektomii z powodu przewlekłego kamicznego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
  Tytuł angielski: Antithrombina III, protein C and thrombin/antithrombin III complexes (TAT) in patients suffering from chronic cholecystolithiasis treated by classical and laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Lewandowski Jacek J., Galar Marzenna, Mazgajska-Barczyk Katarzyna, Panek Marian, Kłoczko Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.119-122, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podstawową metodą leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego jest leczenie chirurgiczne. Celem pracy była ocena układu hemostazy we wczesnym okresie pooperacyjnym u chorych na mamicę pęcherzyka żółciowego operowanych metodą klasyczną lu laparoskopową. Badania przeprowadzono u 48 chorych na przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego na tle kamicy, 20 osób operowano metodą laparoskopową, 19 metodą klasycznej cholecystektomii. Badania wykazały, że zarówno cholecystektomia klasyczna, jak i laparoskopowa powodują podobną generację trombiny w łożysku naczyniowym, co stanowi ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

  Streszczenie angielskie: Surgery is the basic treatment method of cholecystolithiasis. Traditional methods have been replaced laparoscopy. The aim of the study was the evaluation of haematosis after classical and laparoscopic cholecystectomy. The studies were conducted in 48 patients suffering from chronic cholecystolithiasis - 29 of them were operated on by laparoscopy, 19 patients were operated on by classical way. We revealed, that classical and laparoscopic cholecystectomy cause a similar increase of thrombin generating in vascular bed and are risk factors for occurrence of thrombo-embolic complications.


  9/15

  Tytuł oryginału: Studies on the pharmacokinetics of total and free valproate in mono- and bitherapy with carbamazepine in epileptic children and adolescents.
  Autorzy: Steinborn Barbara, Galas-Zgorzalewicz Bożena
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (2) s.97-100, tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to obtain a pharmacokinetic calculation for valproic acid (VPA) and its free fraction in 50 children and adolescents (4-18 years) treated for epilepsy in VPA monotherapy and bitherapy with carbamazepine (CBZ). The diurnal fluctuation of serum concentration of total and free VPA during monotherpay was observed. The additional antiepileptic medication of VPA and CBZ was connected with prominent diurnal free VPA serum fluctuations. Pharamcokinetic parameters of total and free VPA in monotherapy were significantly different. The change of free and total VPA pharamcokinetics during bitherapy with CBZ was observed, too. No changes in half-life time of VPA in mono- and bitherpay were noticed. THe variability of pharmacokinteic parameters of free VPA suggests the need for monitoring unbound VPA plasma concentrations during bitherpay with CBZ.


  10/15

  Tytuł oryginału: Stężenie czynnika tkankowego i jego inhibitora u chorych na guzy układu moczowego i choroby rozrostowej układu krwiotwórczego.
  Tytuł angielski: Tissue factor (TF) and its inhibitor (TFPI) concentrations in patients with urinary tract tumors and haematological malignancies.
  Autorzy: Radziwon Piotr, Schenk Joachim F., Mazgajska Katarzyna, Boczkowska-Radziwon Barbara, Galar Marzenna, Kłoczko Janusz, Wojtukiewicz Marek Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.308-311, il., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • nefrologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy były badania kliniczne nad określeniem stężenia TF i TFPI u chorych na choroby ropzrostowe układu krwiotwórczego lub nowotwory układu moczowego (rak nerki, rak pęcherza moczowego. Badaniami objęto chorych na ostrą białaczkę szpikową (AML) (20 chorych), przewlekłą białaczkę szpikową (CML) (21 chorych), przewlekłą białaczkę limfatyczną (CLL) (17 chorych), szpiczaka mnogiego (16 chorych), raka nerki (12 chorych), raka nabłonka przejściowego pęcherza moczowego (17 chorych). Dodatkowo przebadano grupę chorych z łagodnym rozrostem stercza (BPH) (n = 15). W porównaniu ze zdrowymi w badanych grupach chorych na AML, CML, CLL stwierdzono istotnie zwiększone stężenie TFPI przy zmniejszonej jego aktywności. Nie wykazano korelacji między stężeniem TF a stężeniem i aktywnością TFPI. Stwierdzono ujemną korelację między całkowitym stężeniem TFPI a jego aktywnością tylko w przypadku AML. W grupach chorych na raka stwierdzono w porównaniu z grupą zdrowych istotnie zwiększone stężenie TFPI, przy jednoczesnym braku istotnych różnic w stężeniu TF. Stwierdzono również zwiększenie stężenia TFPI w grupie chorych na raka nerki i chorych na raka pęcherza w stosunku do grupy chorych z BPH.


  11/15

  Tytuł oryginału: Analiza obrazu klinicznego, ewolucji oraz wyników leczenia zespołu Guillaina-Barrego u dzieci i młodzieży z regionu wielkopolsko-lubuskiego w latach 1982-2000 : praca doktorska
  Autorzy: Zielińska Mariola, Galas-Zgorzalewicz Bożena (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego w Poznaniu
  Źródło: 2002, 97 k. : il., tab., bibliogr. 89 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19821

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/15

  Tytuł oryginału: Wielogodzinne monitorowanie czynności bioelektrycznej mózgu w diagnostyce padaczki.
  Tytuł angielski: Long-term monitoring of cerebral bioelectric activity in the diagnostics of epilepsy.
  Autorzy: Nowak Rafał, Galas-Zgorzalewicz Bożena
  Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (4) s.185-192, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Badania bioelektryczne mózgu odgrywają decydującą rolę w poznaniu patomechanizmu napadu padaczkowego i klasyfikacji klinicznej, przyczyniając się do postępu terapeutycznego. Celem pracy było omówienie przydatności: 24-godzinnej rejestracji czynności bioelektrycznej mózgu u dzieci i młodzieży z padaczką oraz analizy tychże zapisów z użyciem technik komputerowych.

  Streszczenie angielskie: The introduction of methods using computer for electrophysiological examinations allowed for a different than conventional acquisition of EEG and improved the possibilities of its analysis with the use of quantitative analysis. The purpose of this paper was to define the usability of 24-hour cerebral, bioelectric activity recording in children and adolescents with epilepsy and to analyse these recordings with the use of computer techniques.


  13/15

  Tytuł oryginału: Artroskopia stawu skroniowo-żuchwowego - zarys postępowania.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Gołda Waldemar
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.17-19, il., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Staw skroniowo-żuchwowy posiada bardziej złożoną budowę funkcjonalną niż inne stawy ludzkiego organizmu. Jego usytuowanie w pobliżu ważnych struktur anatomicznych czaszki czyni go strukturą trudno dostępną w badaniu klinicznym. Na podstawie piśmiennictwa przedstawiono technikę wykonania artroskopii stawu skroniowego żuchwowego oraz wskazania i przeciwwskazania do wykonania tego zabiegu.


  14/15

  Tytuł oryginału: Zastosowanie pomocniczych aparatów równoległościowych w klinicznym wykonawstwie stałych i ruchomych uzupełnień protetycznych.
  Autorzy: Gala Andrzej, Czupryna Sylwia, Chołociński Grzegorz
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (7) s.15-18, il., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule opisano kilka wybranych pomocniczych instrumentów i ich wykorzystanie podczas kliniczych zabiegów protetycznych w częściowych brakach uzębienia.


  15/15

  Tytuł oryginału: Parafunkcje i dysfunkcje narządu żucia w grupie młodzieży niesłyszącej.
  Autorzy: Gala Andrzej, Łyszczarz Robert, Łyszczarz Justyna, Lewandowska Anna
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (6) s.22, 24-25, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Parafunkcje, są to utrwalone nawyki ruchowe mięśni żucia, które nie leczone prowadzą z czasem do powstania dysfunckcji narządu żucia. Szkodliwe skutki uprawiania parafunkcji są tym groźniejsze, im w młodszym wieku dochodzi do ich powstania. Rozwijający się organizm jest szczególnie podatny na działanie szkodliwych czynników, dlatego tak istotne jest wykrywanie i leczenie parafunkcji oraz wczesne leczenie szkód do jakich doprowadziły w układzie stomatognatycznym. W pracy poddano ocenie częstość występowania parafunkcji narządu żucia w grupie 67 głuchoniemych uczniów. Zbadano młodzież w wieku od 16 do 23 lat. Grupę porównaczą stanowili uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Krakowie w liczbie 67 osób. Celem pracy było porównanie ilości i jakości parafunkcji w obu zbadanych grupach, oraz ocena ich wpływu na układ stomatognatyczny, ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń w stawach skroniowo-żuchwowych. Na podstawie otrzymanych wyników, nie stwierdzono istotnych różnic w częstości występowania parafunkcji w obu badanych grupach, niemniej jednak, wśród młodzieży niesłyszącej zaobserwowano częstsze występowanie zaburzeń czynnościowych w stawie skroniowo-żuchwowym oraz znacznie większą liczbę utraconych zębów. Zaproponowano ewentualne sposoby leczenia i pouczono badanych o konieczności eliminacji szkodliwych przyzwyczajeń.

  stosując format: