Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAJEK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zależność wyniku testu pionizacyjnego od zastosowanego w nim protokołu. Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego.
Tytuł angielski: Results of head-up tilt test in relation to the protocol used. The pilot results of the Polish multicenter study.
Autorzy: Koźluk Edward, Kozłowski Dariusz, Szufladowicz Ewa, Gajek Jacek, Krupa Wojciech, Piątkowska Agnieszka, Zyśko Dorota, Zastawna Inga, Walczak Franciszek, Świątecka Grażyna
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.217-225, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Omdlenia kardiopresyjne występują wcześniej niż wazodepresyjne. Z kolei prowokacja nitrogliceryną (NTG) może fałszywie zwiększać częstość rozpoznań zespołu wazowagalnego ze składową ciśnieniową. Jest to istotne ze względu na obserwowaną tendencję do skracania protokołu pionizacyjnego (TT) przez wcześniejsze podanie NTG. Cel pracy: Porównanie wyników TT wykonywanych przy użyciu różnych protokołów i ocena wpływu wcześniejszego podania podjęzykowo 0,25 mg NTG na wynik badania. Materiał i metody: Przeanalizowano 446 TT (259 K; wiek 41 ń 19 lat). Grupa 1 - test bierny 60 min (n = 97), grupa 2 - test bierny 45 min + 20 min po NTG (n = 150), grupa 3 - 30 min + 20 min po NTG (n = 93), grupa 4 - 20 min + 20 min po NTG (n = 106). Wyniki: Grupa 1: test ujemny - 62 (64 proc.), omdlenie o typie mieszanym (1 wg VASIS) - 20 (21 proc.), kardiodepresyjnym (VASIS 2) - 10 (10 proc.), wazodepresyjnym (VASIS 3 - 5 (5 proc.), reakcja fałszywie dodatnia - 0; grupa 2: odpowiednio - 28 (19 proc.), 63 (42 proc.), 36 (24 proc.), 23 (13 proc.), 3 (2 proc.); grupa 3: 46 (50 proc.), 20 (22 proc.), 16 (17 proc.), 11 (12 proc.), 0; grupa 4: 39 (37 proc.), 30 (28 proc.), 26 (24 proc.), 4 (4 proc.), 3 (3 proc.). U 4 chorych z grupy 4 (4 proc.) wystąpiła reakcja dysautonomiczna. Nie wykazano istotnych różnic między grupą 3 i 4. W grupie 1 było więcej wyników ujemnych (vs. grupa 2, 3-4 odpowiednio p 0,0000002; 0,004), przedłużenie fazy biernej przed NTG zwiększało liczbę dodatnich TT (p 0,0003). W grupie 4 było mniej wyników wazodepresyjnych niż w grupie 2 (p 0,025)...


  2/4

  Tytuł oryginału: Niekorzystny wpływ terapii lekiem á-adrenolitycznym na chorego z omdleniami wazowagalnymi.
  Tytuł angielski: Negative influence of á-blocker therapy in patient with vasovagal syncope.
  Autorzy: Gajek Jacek, Zyśko Dorota, Halawa Bogumił
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.271-274, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Leki á-adrenolityczne stosuje się w leczeniu omdleń wazowagalnych, gdyż poprzez zmniejszenie kurczliwości mięśnia sercowego i aktywacji jego mechanoreceptorów mogą istotnie przyczyniać się do zahamowania reakcji neurokardiogennej. Jednak teoretycznie istnieje niebezpieczeństwo, że w razie wystąpienia omdlenia leki te mogą zaostrzyć jego przebieg poprzez swoje ujemne działanie chronotropowe, dromotropowe i batmotropowe. Przedstawiono przypadek 23-letniego mężczyzny, u którego pierwotnie rozpoznano omdlenia neurokardiogenne o mechanizmie mieszanym, a podczas badania na stole pochyleniowym wystąpił rytm zastepczy węzłowy o częstości 46/min. Kliniczny efekt leczenia á-adrenolitykiem był dobry. Kontrolne badanie na stole pochyleniowym sprowokowało omdlenie wazowagalne o mechanizmie kardiopresyjnym z pauzą RR równą 6,3 s. Wobec nielicznych pozycji piśmiennictwa na ten temat autorzy przedstawiają możliwe hipotezy opisanej reakcji.


  3/4

  Tytuł oryginału: Wpływ jednorazowego wysiłku fizycznego na aktywność układu współczulnego u chorych na łagodne nadciśnienie tętnicze.
  Tytuł angielski: The influence of single moderate physical exercise on the sympathetic nervous system activity in patients with mild essential hypertension.
  Autorzy: Gajek Jacek, Zyśko Jacek
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (6) s.1145-1150, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Układ współczulny może odgrywać istotną rolę w rozwoju i utrwaleniu nadciśnienia tętniczego. Jego aktywność można oceniać na podstawie stężenia całkowitych amin katecholowych w surowicy krwi, stężenia neuropeptydu Y (NPY) i gęstości oraz funkcji receptorów adrenergicznych. Chorzy na nadciśnienie tętnicze są bardziej skłonni do nadmiernej reakcji współczulnej, np. pod wpływem wysiłku fizycznego. Celem badania była ocena aktywności współczulnej u młodych osób z rozpoznanym łagodnym, nieleczonym nadciśnieniem tętniczym. Grupa badana i metodyka: badanie wykonano u 22 chorych w wieku 38,5 ń 10,3 lat i 20 zdrowych ochotników w wieku 38,5 ń 8,6 stanowiących grupę kontrolną. Gęstość receptorów ŕ2- i á-adrenergicznych oznaczano za pomocą 3H-yohimbiny i 125I-cyjanopndololu, stężenie całkowitych amin katecholowych i aktywność reninową osocza metodą radioenzymatyczną, a stężenie neuropeptydu Y i aldosteronu metoda radioimmunologiczną. Krew do badań pobierano dwukrotnie: w warunkach podstawowych oraz tuż po zakończeniu próby wysiłkowej na ergometrze rowerowym. Wyniki: stężenie NPY nie różniło się w warunkach podstwowych, a wzrosło istotnie w grupie chorych po wysiłku (p 0,05). Gęstość receptorów ŕ2- i á-adrenergicznych była podobna w spoczynku i po wysiłku i nie różniła się istotnie pomiędzy grupami. Stężenie całkowitych katecholamin, aktywność reninowa osocza i stężenie aldosteronu wzrostało istotnie po wysiłku w podobnym stopniu w obu badanych grupach (p 0,05). Stężenie ...

  Streszczenie angielskie: Sympathetic nervous system may play an important role in development and maintenance of hypertension. its activity can be assessed by plasma levels of catecholamines, neuropeptide Y (NPY) and adrenergic receptor density. Hypertensive subjects may be more prone to reveal overactivity of sympathetic nervous system, for instance as a result of physical stress. The aim of the study was to determinet the activity of sympathetic nervous system in young patients with newly recognized, untreated mild hypertension. investigated groups and methods: the study was carried our in 22 patietns (age 38,5 ń 10,3 years) and 20 normotensive volunteers (age 38,5 ń 8,6 years) as a control group, matched for sex. Density of ŕ2- and á-adrenergic receptors using 3H-yohimbine and 125I-cyanopindolol respectively, total catecholamines and plasma renin activity using radioenzymatic assay, neuropeptide Y and aldosterone using radioimmunoassay were assessed in the blood taken in the supine position and after moderate bicycle ergometer exercise. Results: plasma concentration of NPY at rest did not differ between the groups, but increased signifciantly after exercise and was greater in hypertensive patients (p 0,05). The density of ŕ2- and á-adrenergic receptors at rest and after exercise in hypertensive subjects was unchanged when comparing to healthy individuals. The plamsa concentrations of endogenous catecholamines, plasma renin activity and aldosterone level increase during exercise in both ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Udar mózgu a test pochyleniowy.
  Tytuł angielski: Stroke and tilt table testing.
  Autorzy: Gajek Jacek, Zyśko Dorota
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.583-586, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Vasovagal syncope is deemed to be a disease with a good prognosis. Nevertheless it may lead to complications, the best known are traumatic ones which can affect the high percentage of syncopal patients. In patients with structural heart disease, advanced atherosclerosis of coronary and cerebral arteries, the drop of blood pressure in the course of vasovagal reaction may cause complications but the casual relationship between vasovagal syncope and cerebral stroke, myocardial infarction or sudden cardiac death is very difficult if possible to prove in the given case and its occurrence is underestimated. Authors present a case of woman with a cerebral stroke that occurred after syncopal spell which was similar to earlier episodes of syncope. In the discussion the authors consider the indications and contraindications to performing tilt table testing with or without pharmacological provocation in patients after cerebral stoke.

  stosując format: