Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GAŹDZIK
Liczba odnalezionych rekordów: 18Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/18

Tytuł oryginału: Endoprotezoplastyka modularna PSO w materiale własnym.
Tytuł angielski: PSO modular hip endoprothesis - personal experiences.
Autorzy: Gaździk Tadeusz S., Bożek Marek, Wójcik Bogdan
Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (1) s.19-24, il., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,360

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Reimplantacja protezy stawu biodrowego, szczególnie ze współistniejacą destrukcją kostną wokół trzpienia endoprotezy, powodującą całkowitą utratę właściwości mechanicznych tej części stawu, to jeden z poważniejszych problemów w dzisiejszej ortopedii. W okresie od maja 1998 roku do sierpnia 2000 roku w Klinice Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej wykonano dziewięć relloplastyk rekonstrukcyjnych stawu biodrowego sposobem PSO firmy Biomet. W czterech przypadkach przyczyną ich zastosowania było obluzowanie pierwotnej endoprotezy z masywnym uszkodzenziem kości wokół jej trzpienia. U trzech chorych endoprotezę PSO zastosowano w następstwie obluzowania drugiej endoprotezdy. U dwóch pacjentów endoprotezę zastosowano po destabilizacji złamania przezkrętarzowego, któremu towrzyszyła znaczna destrukcja głowy i okolicy podkrętarzowej kości udowej. W ocenie czynnościowej posłużono się skalą Merle d'Aubiigne'a. Przed zabiegiem operacyjnym uzyskano średnio 8 punktów, w 6 miesięcy po zabiegu - 10 punktów, uzyskując przede wszystkim ustąpienie dolegliwosci bólowych. U dwóch chorych wystąpiło zwichnięcie protezy - u jednej w 15 dobie, a u drugiej - 6 miesięcy po operacji. Naszym zdaniem endoptotezoplasatyka PSO jest godna polecenia u chorych z dużym uszkodzeniem kości udowej po pierwotnych lub wtórnych endoprotezoplastykach oraz w nie wygojonych złamaniach okolicy krętarzowej.

  Streszczenie angielskie: Hip prosthesis reimplantation, particularly with concomitatnt bone destructions around the stem, leading to a total loss of mechanical properties of the joint, is a major concern of modern orthopedic. Between may 1998 and august 2000 nine reimplantation procedures were performed in our Department. All were performed with the uase of the Biomet PSO system. In four cases reimplantation was performed because of aseptic loosening of the prosthesis, with massive bone destruction around the stem. In there cases surgery was necessary because of loosening of reimplanted prothesis. In two cases PSO prosthesis was used because of intertrochanteric fracture instability concomitant with massive femoral head and intertrochanetic bone destruction. Functional assessment was based on the Merle d'Aubigne classification. On 6 points were attented before surgery and 10 points - 6 months post-up, the difference resulting from a decrease of pain. Luxation of the prosthesis was noted in two cases one 15 days after surgery and the other one 6 months postup. In our opinion use of PSO endoprosthesis is a very valuable method of treating cases with bone destruction of the femour following loosening of hip prosthesis.


  2/18

  Tytuł oryginału: Wymiana aseptycznie obluzowanych panewek cementowych stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Revision arthroplasty in aseptic loosening of cemented sockets of hip prosthesis.
  Autorzy: Gaździk Tadeusz S., Wójcik Bogdan, Niedźwiedzki Łukasz, Dec Juliusz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (2) s.137-142, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wczesnych wyników realloplastyki cementowych panewek stawu biodrowego. Ocenie poddano 67 chorych (53 kobiety i 14 mężczyzn) w wieku od 47 do 78 lat (średnia 72 lata), u których wykonano 68 operacji z powodu aseptycznego obluzowania panewki. Stwierdzono, że odpowiednio wczesne podjęcie decyzji leczenia operacyjnego może uchronić chorego przed rozległym i ryzykownym zabiegiem operacyjnym oraz poprawić wyniki końcowe. W przypadkach masywnych ubytków panewki miednicy, dobre wczesne wyniki przynosi zastosowanie przeszczepów kostnych z użyciem dodatkowych pierścieni i siatek wzmacniających strukturę panewki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess early results of revision arthroplasty in aseptic loosening of cemented sockets. A group of 67 patietns (53 females and 14 males) age ranging from 47 to 78 years (average: 72 years) who underwent revision arthroplasty because of aseptic loosening of cemented sockets. Early surgical treatment can spare the patient from a risky procedure and lead to better end results. In cases with massive bone destruction of the pelvis good results can be achieved by using bone grafts and anti-protrusion cages.


  3/18

  Tytuł oryginału: Elevated plasma homocysteine level as a risk factor for hypertension.
  Tytuł polski: Podwyższone stężenie homocysteiny w osoczu jako czynnik ryzyka nadciśnienia tętniczego.
  Autorzy: Kądziela Jacek, Makowiecka-Cieśla Magdalena, Dzielińska Zofia, Sitkiewicz Dariusz, Gaździk Danuta, Szaroszyk Włodzimierz, Piotrowski Walerian, Januszewicz Andrzej, Rużyłło Witold
  Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (2) s.75-82, tab., bibliogr. 38 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,470

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena związku pomiędzy stężeniem homocysteiny a występowaniem nadciśnienia tętniczego. Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 88 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym (62 mężczyzn i 26 kobiet w wieku 18-72 lat) i 120 zdrowych ochotników (87 mężczyzn i 33 kobiety, w wieku 32-81 lat). Stężenie homocysteiny w osoczu na oznaczono metodę FPI (Fluorescence Polarization Immunoassay), stężenia kwasu foliowego i witaminy B12 oznaczano chemiluminescencji. Wyniki. Stężenie homocysteiny było większe w grupie pacjentów niż w grupie kontrolnej (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/l, p 0,001, skorygowane względem wieku). Podwyższone stężenie homocysteiny - definiowane jako stężenie powyżej 90 pecentyla rozkładu w grupie kontrolnej ( ň 13,52 ćmol/l) - zaobserwowano u 24 proc. pacjentów i u 10 proc. osób z grupy kontrolnej. Iloraz szans (OR, odds ratio) wystąpienia nadciśnienia tętniczego u osób z podwyższonym stężeniem homocysteiny wyniósł 2,8 (95-procentowy przedział ufności 1,3 - 6,1, p 0,01). W analizie wieloczynnikowej, po uwzględnieniu innych czynników ryzyka (wiek, płeć, wskaźnik masy ciała, palenie tytoniu, występowanie chorób układu krążenia w rodzinie, hiperlipidemia), podwyższone stężenie homocysteiny pozostało niezależnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego (OR 6,6, 95-procentowy przedział ufności 2,3 - 19,1, p 0,001). Iloraz szans wystąpienia nadciśnienia tętniczego przy wzroście stężenia homocysteiny o 5 ćmol/l wyniósł 1,7 ...

  Streszczenie angielskie: Background. The aim of the study was to assess the significance of association between hypertension (Ht) and circulating homocysteine concentrations. Material and methods. 88 consecutive hypertensive patients (62 men and 26 women, aged 18 to 72 years) and 120 healthy controls (87 men and 33 women, aged 32 - 81 years) were investigated. Homocysteine was assayed using Fluorescence Polarisation Immunoassay on the IMx Analyser made by Axis Biochemicals. Plasma folate and plasma vitamin B12 were assayed with chemiluminescency and IMMULITE Automated Analyser made by the Diagnostic Products Corporation. Results. Homocysteine concentrations were higher in patients than in controls (12,07 ń 5,1 vs. 10,72 ń 2,13 ćmol/L, p 0,001, adjusted for age). Elevated homocysteine level - defined as a level above the 90th p.c. of the control distribution ( ň 13,52 ćmol/L) - was seen in 24 p.c. of the patients compared with 10 p.c. of the control group (p 0,05). The odds ratio (OR) for Ht in persons with an elevated homocysteine level was 2,8 (95 p.c. CI 1,3 - 6,1, p 0,01). After adjustment for conventional risk factors (age, gender, body mass index, smoking, family history of cardiovascular disease, hyperlipidemia), an elevated homocysteine level remained an independent risk factor for Ht (OR 6,6, 95 p.c. CI 2,3 - 19,1, p 0,001). The OR for Ht of 5 ćmol/L increment in homocysteine level was 1,7 (95 p.c. CI 1,1 - 2,6, p 0,001), and in multivariate analysis OR was 3,8 (95 p.c. CI ...


  4/18

  Tytuł oryginału: Leczenie deformacji stóp w mózgowym porażeniu dziecięcym - taktyka postępowania.
  Tytuł angielski: Management of foot deformity in cerabral palsy.
  Autorzy: Barczyński Andrzej, Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Klosa Zygmunt
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.21-26, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga podjęcia odpowiedniej taktyki postępowania, która powinna być oparta na długofalowym leczeniu, począwszy od wczesnej interwencji, poprzez program funkcjonalnej oceny, rehabilitacji, do terapii metodami zachowawczymi (podanie preparatów toksyny botulinowej, unieruchomienie gipsowe, ortezy) i chirurgicznymi. Korekcja zniekształceń stopy jest tylko częścią ogólnego procesu leczenia, którego celem jest zwykle przywrócenie równowagi między antagonistycznymi grupami mięśni, co wpływa na poprawę lokomocji, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz umożliwienie zaopatrzenia ortopedycznego. W latach 1997 - 2001 leczono 58 dzieci z deformacjami stóp w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Omówiono mechanizm powstawania zniekształceń, a także taktykę postępowania w zależności od typu i stopnia deformacji oraz wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Treatment of patients with cerebral palsy need particular management: diagnostics, early interventions, programme of functional estimations, rehabilitation, therapy with conservative methods (injections of botulin toxin, immobilizing cast) and surgical methods. Correction of foot deformations is only one part of general process of tereatment, which taraget is usually equalisation strength between antagonistic muscle groups, what influences on improvement of locomotion, enlargement of range joint mobility, diminution of pain and making possible orthopaedic supplies. In 1997 - 2001 we treated 58 children with foot deformation in cerebral palsy. One talk overed mechanism of deformation and management in dependences from type, degree of deformation, and age of patient.


  5/18

  Tytuł oryginału: Wydłużanie uda na gwoździu śródszpikowym - założenia teoretyczne.
  Tytuł angielski: Femoral lengthening over intramedullary nail: the theoretical basis.
  Autorzy: Ryba Jan, Gaździk Tadeusz S.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.452-458, il., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia współczesne możliwości wykorzystania gwoździa śródszpikowego ryglowanego w czasie wydłużania kości udowej. Dodatkowa jej stabilizacja gwoździem śródszpikowym ryglowanym umożliwiła wczesne usunięcie dystraktora zewnętrznego, tuż po osiągnięciu zaplanowanego wydłużenia. Zmniejszenie ryzyka złamania wydłużonej kości udowej oraz ograniczenia ruchomości stawu kolanowego wskazuje, iż powyższa metoda jest godna polecenia, pomimo wymaganego rozleglejszego zabiegu operacyjnego.


  6/18

  Tytuł oryginału: Zakażenia szpitalne w oddziale urazowo-ortopedycznym specjalistycznego szpitala wielooddziałowego.
  Tytuł angielski: Hospital infections in the orthopedics and traumatology department of a large multi-department specialized hospital.
  Autorzy: Bożek Marek, Gaździk Tadeusz S., Mrozek Stanisław
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.488-491, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zakażenia szpitalne są wciąż jednym z poważniejszych problemów medycznych, szczególnie w oddziałach zabiegowych. Materiał i metody. W roku 1996 w Klinice Ortopedii wykonano 173 badania mikrobiologiczne, a w roku 2000 - 1114 badań. Wyniki. Najczęściej izolowanym drobnoustrojem z zakażeń szpitalnych, w Klinice Ortopedii, jest Staphylococcus aureus i w roku 2000 stanowił 23,13 proc. wszystkich wyników. Najczęściej rejestrowano zakażenia w obrębie miejsca operacyjnego oraz układu moczowego. W analizowanym okresie procentowy współczynnik zakażeń szpitalnych wynosił w roku 1996 - 6,32 proc., w 1997 - 8,27 proc., w 1998 - 5,48 proc., w 1999 - 8,28 proc., a w 2000 - 7,23 proc. Wnioski. Zmniejszenie tego współczynnika, pomimo zwiększenia liczby hospitalizacji i operacji, zawdzięczamy między innymi stałej kontroli i rejestracji zakażeń szpitalnych.


  7/18

  Tytuł oryginału: Fotogrametria - mity i rzeczywistość.
  Tytuł angielski: Photogrammetry: myths and reality.
  Autorzy: Nowotny J., Gaździk T., Zawieska D., Podlasiak P.
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (4) s.498-502, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają w pracy wartość badania fotogrametrycznego w kompleksowej diagnostyce wad postawy. Zwracają uwagę, że badanie to nie informując w istocie o postawie ciała jako całości może być traktowane obecnie jedynie jako badanie dodatkowe. Autorzy podkreślają, że nadal podstawę do rozpoznawania dysfunkcji narządu ruchu powinno być wnikliwe, klasyczne badanie przedmiotowe.


  8/18

  Tytuł oryginału: Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni : badanie, objawy, testy
  Autorzy: Buckup Klaus
  Opracowanie edytorskie: Gaździk Tadeusz Szymon (tł. i przedm.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, XII, [3], 246 s. : il., tab., bibliogr. 17 poz., 21 cm. - Tyt. oryg. Klinische Tests an Knochen Gelenken und Muskeln
  Sygnatura GBL: 735,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/18

  Tytuł oryginału: Ortopedia i traumatologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Gaździk Tadeusz Szymon
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 444 s. : il., tab., bibliogr. 102 poz., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,704

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/18

  Tytuł oryginału: Ocena zakresu ruchomości stawu kolanowego w trakcie wydłużania uda metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Evaluation a range of the motion of knee during femoral lengthening by Ilizarov method.
  Autorzy: Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Ryba Jan, Barczyński Andrzej, Golonka Joanna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.622-625, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przykurcz wyprostny stawu kolanowego jest zawsze obecnym problemem w czasie wydłużania uda. Jest on zależny od takich czynników jak: rehablitacja, konstrukcja aparatu Ilizarowa, wielkość wydłużania i etiologia skrócenia. Materiał i metody. W latach 1998-2001 leczono 34 dzieci ze skróceniem uda. Przykurcz występował we wszystkich przypadkach. Wyniki. Dynamika procesu wydłużenia była ściśle zależna od wzrastania i likwidacja powstającego przykurczu. Przy przestrzeganiu podanych zasad przykurcz wyprostny stawu kolanowego ustępował zawsze w kilka miesięcy po zdjęciu aparatu Ilizarowa. Wnioski. Właściwy program rehabilitacyjny jest równorzędnym elementem do postępowania chirurgicznego. Ograniczenie ilości impulsów i ich właściwa lokalizacja pomaga w późniejszej rehabilitacji.


  11/18

  Tytuł oryginału: Patofizjologia złamań kręgosłupa
  Autorzy: Gaździk Tadeusz Szymon
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.112-115, bibliogr. 15 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/18

  Tytuł oryginału: Gwóźdź Gamma w leczeniu złamań bliższego końca kości udowej
  Autorzy: Jaworski Jerzy M., Gaździk Tadeusz S[zymon], Godula Ryszard, Kaleta Marek
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.126-129, il., bibliogr. 19 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/18

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań okolicy krętarzowej kości udowej sposobem DHS - dalsze spostrzeżenia
  Autorzy: Dec Juliusz, Bożek Marek, Gaździk Tadeusz Szymon
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.133-135, tab., bibliogr. 14 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/18

  Tytuł oryginału: Densytometryczna ocena gęstości tkanki kostnej w świeżych złamaniach bliższej nasady kości udowej
  Autorzy: Kaleta Marek, Gaździk Tadeusz S[zymon], Wroński Sławomir, Jaworski Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.142-149, il., tab., bibliogr. 58 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/18

  Tytuł oryginału: Przemodelowanie przynasady bliższej po zespoleniu młodzieńczego złuszczenia głowy kości udowej
  Autorzy: Ryba Jan, Gaździk Tadeusz S.
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.67-70, il., tab., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/18

  Tytuł oryginału: Anatomia kliniczna otoczenia stawu biodrowego w obrazach MR.
  Tytuł angielski: Clinical anatomy in the vicinity of the hip joint in magnetic resonance imaging.
  Autorzy: Jaworski Jerzy M., Gaździk Tadeusz Sz., Kluczewska Ewa, Kaleta Marek, Wójcik Krzysztof, Kluczewska-Zygan Katarzyna, Konopka Marek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.667-672, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Analizie poddano obrazy uzyskane w badaniu MR miednicy u 24 pacjentów kierowanych do badania narządów miednicy małej, u których w badaniu MR nie stwierdzono patologii w zakresie stawów biodrowych. Wyniki i wnioski. W oparciu o znajomość anatomii opisowej i topograficznej otoczenia stawu biodrowego zidentyfikowano na uzyskanych obrazach głównie struktury kostne stawu biodrowego oraz otaczające go mięśnie, naczynia krwionośne i nerwy. Zaproponowano kliniczny podział mięśni otaczających staw biodrowy.

  Streszczenie angielskie: Background. MRIs were obtained from 24 patients with suspicion of small pelvis pathology, with no indication of hip joint pathology. Results and conclusions. Based on the normal descriptive and topographical anatomy of the hip joint and its vivinity, the authors identified onthe MRIs the main bony, muscular, vascular and nervous structures comprising and surrounding the hip joint. A clinical division of the muscles surrounding the hip joint is proposed.


  17/18

  Tytuł oryginału: Różnice gęstości mineralnej tkanki kostnej kończyn dolnych u dzieci z anisomelią.
  Tytuł angielski: Differences in lower limb bone mineral density in children with anisomelia.
  Autorzy: Wroński Sławomir, Gaździk Tadeusz S., Kaleta Marek, Kotas-Strzoda Justyna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.694-702, il., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Nierówność kończyn donych (anisomelia) może być spowodowana wieloma różnymi czynnikami etiologicznymi, które prowadzą do skrócenia (90 proc. przypadków), bądź wydłużenia kończyny (10 proc. przypadków). Nasuwa się teza, że uzyskane wyniki pomiarów DEXA należy odnosić do wykonanego jeszcze przed implantacją stabilizatora, pomiaru BMD wybranego obszaru kończyny operowanej. Praca przedstawia wyniki badań densytometrycznych przeprowadzonych u pacjentów leczonych w Katedrze i Klinice Ortopedii Śl.A.M., w latach 1997-1998, z powodu nierówności kończyn dolnych. Materiał i metoda. Badaniami objęto 57 chorych, 31 dziewcząt i 26 chłopców, u których zastosowano technikę Ilizarowa, wydłużając 33 kości udowe i 24 piszczelowe. Średnia wielkość skrócenia wynosiła 45 mm (48 mm w kości udowej i 42 mm w kości piszczelowej), a wiek pacjentów 13,8 lat (7-26). Badania przeprowadzono aparatem DPX firmy Lunar Corporation. Gęstość mineralną tkanki kostnej (BMD) mierzono w obrębie skróconego segmentu kończyny i porównywano z wynikiem analogicznego pomiaru kończyny przeciwległej. Wysokość ramki pomiarowej wynosiła 50 mm, a szerokość była równa szerokości kości. Pole pomiaru lokalizowano każdorazowo w odległości 3 lub 4 cm (odpowiednio w kości piszczelowej lub udowej) od linii stawu kolanowego, celem eliminacji dodatkowych zagęszczeń spowodowanych chrząstką wzrostową i nakładaniem się rzepki. Powtarzalność badań zapewniono dzięki utrzymującej stałą rotację wewnętrzną kończyny wynoszącą ...

  Streszczenie angielskie: Background. Lowe limb discrepancy (anisonelia) can be caused many different factors leading to shortening (90 p.c. of cases) or lengthening of a limb (10 p.c. of cases). This article presents the results of densitometric tests performed on patients treated for lower limb discrepancy in the Department of Orthopedics of the Silesian Academy of Medicine in the years 1997-1998. Material and methods. Our research involved 57 patients, 31 girls and 26 boys. The Ilizarow technique was used to lengthen 33 femurs and 24 tibias. The average discrepancy was 45 mm (48 mm in the femurs and 42 mm in the tibias), and the patients' average age was 13.8 years (range 7-26). The test were performed with a DPX apparatus by the Lunar Corporation. The bone mineral density (BMD) was measured in the area of the shortened limb segment and compared to the results of the analogous measurement of the opposite limb. The height of the measurement frame was 50 mm, and the width was equal to the width of the bone. The measurement field was located in each case at a distance of 3-4 cm (on the respective bone) from the line of the knee joint, in order to eliminate additional density caused by growth cortilage and the imposition of the patella. The repeatability of the tests was assured by a support maintaining constant internal limb rotation of 40ř. Results. A difference in BMD between the shorter limb and the opposite limb was foumd in 47 children (82.5 p.c.). The average was 16.5 p.c., wheraes it ...


  18/18

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego złamań kostek goleni : praca doktorska
  Autorzy: Wieczorek Jan, Gaździk Tadeusz Szymon (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski w Zabrzu, Miejski Szpital Oddział Ortopedyczno-Urazowy w Raciborzu, Klinika Ortopedyczna w Bad Steben
  Źródło: 2002, 164 k. : il., tab., bibliogr. 292 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: