Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GÓRSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/46

Tytuł oryginału: Zmiany stężeń wolnych aminokwasów w surowicy krwi pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego leczonych operacyjnie.
Tytuł angielski: Changes in free amino acid concentration in the blood serum of patients with surgically treated digestive tract neoplasms.
Autorzy: Dardzińska Iwona, Pasternak Kazimierz, Górski Andrzej, Kanadys-Sobieraj Barbara
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.55-59, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aminokwasy odgrywają ważną rolę przede wszystkim jako materiał budulcowy peptydów i białek strulturalnych i enzymatycznych. Wolne aminokwasy mogą pochodzić zarówno z białek pokarmowych, jak i białek własnych organizmu ulegających procesowi degradacji. W przypadku nowotworu przewodu pokarmowego zachodzą, w różnym stopniu, zaburzenia trawienia i wchłaniania a ponadto zabieg operacyjny może rownież mieć wpływ na zmiany w stężeniu wolnych amionokwasów. Badania przeprowadzono na surowicy krwi pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka żołądka, raka jelita grubego i raka trzustki. Surowicę krwi uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych i kontrolnych. Pobierano ją w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny, w pierwszej dobie po zabiegu oraz w piątej dobie po zabiegu operacyjnym. W badanych surowicach oznaczono stężenie wolnych aminokwasów stosując metodę chromatografii jonowymiennej przy wykorzystaniu automatycznego analizatora aminokwasów firmy Microtechna Praha. Wykazano różnice w stężeniu wolnych aminokwasów w badanych surowicach krwi. Stężenia wolnych aminokwasów różniły się w badanych surowicach pacjentów przed zabiegiem operacyjnym. W dobie po zabiegu operacyjnym w surowicy krwi u wszystkich pacjentów obserwowano obniżenie stężenia wolnych aminokwasów. W piątej dobie po zabiegu operacyjnym stężenie aminikwasów nie uległo zasadniczej zmianie, natomaist zmianie ulegał profil jakościowy aminokwasów.

  Streszczenie angielskie: Amino acids play an important biological role, especially as the structural material in peptides and structural and enzymatic proteins. Free amino acids can derive from digested proteins as well as from degraded endogenous proteins. In the case of digestive tract neoplasm, deficiencies of digestion and absorption occur in varying degrees. Surgeery can also result in changes in amino acid concentrations. Test were conducted utilizing blood serum samples of patients surgically treated fir stomach cancer, cancer of the large intestine, and pancreatic cancer. Serum samples were obtained from patients during diagnosis and monitoring. Samples were obtained one day before surgery, one day after sugery, and five days after surgery. Free amino acid concentrations were determined by ionic-exchange chromatography method using an automated amino acid analyzer by Microtechnika Praha. Differences in free amino acid concentrations among the serum samples were determined. Free amino acid concentrations varied among the samples taken pre-operatively. These levels were found to be reduced in the samples taken one day after surgery, while samples taken on the fifth post-surgical day were basically inchanged - however the amino acid profile did change.


  2/46

  Tytuł oryginału: Expression of FasL gene in T cells of renal allograft recipients.
  Autorzy: Kasprzycka Monika, Kłodos Konrad, Nowaczyk Maria, Wyzgał Janusz, Podobińska Iwona, Durlik Magdalena, Górski Andrzej
  Źródło: Immunol. Lett. 2002: 80 (1) s.9-13, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 312,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: FasL molecule expressed on activated T cells induces apoptosis in Fas-expressing cells. It is possible that apoptosis induced by FasL is involved in the process of allograft destruction brought about by infiltrating T cells. The aim of our study was to evaluate expression of FasL gene in peripheral blood T cells of renal allograft recipients (RAR). We have studied 25 patients: 16 with uneventful stable course (RAR-S) and nine during biopsy proven chronic rejection (RAR-CH). The relative expression of FasL mRNA compared with that of á-actin was established by semi-quantitive RT-PCR. We have found that FasL gene expression was significantly increased in T cells of RAR-CH compared to RAR-S (P 0.01). Our results suggest that T cells expression of FasL gene is increased during chronic rejection. Therefore, this phenomenon may pay a role in allograft injury associated with that process. Further studies are needed to unravel possible clinical consequences of observed differences in T cell expression of FasL.


  3/46

  Tytuł oryginału: Enhanced T cells interactions with extracellular matrix proteins in infertile women with endometriosis.
  Autorzy: Jerzak Małgorzata, Baranowski Włodzimierz, Rechberger Tomasz, Górski Andrzej
  Źródło: Immunol. Lett. 2002: 81 (1) s.65-70, il., tab., bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 312,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Essential features of endometriosis involve interactions with extracellular matrix (ECM). Recent data emphasize the important role of ECM proteins in the regulation of T cell function. The aim of this study was to determine activated T cell adhesion to ECM proteins in infertile women with endometriosis. Nine women with endometriosis diagnosed by laparoscopy according to the Revised American Fertility Society classification and ten normal healthy women with a previous successful pregnancy outcome were studied. We investigated phorbol acetate myristate (PMA) or phytohemaglutinin (PHA) activated peripheral blood T cell adhesion to the following proteins of ECM: collagen IV (C-IV), elastin (E) and fibronectin (Fn). In addition, CD4, CD8, CD29, CD45RO exspression on peripheral CD3+ T cells were studied using flow cytometry. We determine that PHA-activated T cell adhesion to C-IV and Fn are significantly higher in infertile women with endometriosis when compared to normal healthy women (P 0.05). No significant differences were noted in T cell's surface antigens expression between study groups. Our data suggest the existence of disturbed T cell-ECM interactions in infertile women with endometriosis. Further studies are needed to determine the role of these abnormalities in the pathogenesis of endometriosis.


  4/46

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na stężenia sICAM-1 i sIL-2R w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on serum levels of sICAM-1, sIL-2R and clinical parameters of asthma in children.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Jerzyńska Joanna, Majak Paweł, Grzelewski Tomasz, Górski Paweł, Stelmach Włodzimierz, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.99-103, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Jedną z charakterystycznych cech astmy jest zmienność procesu zapalnego. Dlatego ciągłe jego monitorowanie, np. poprzez pomiary stężenia markerów we krwi obwodowej jest bardzo istotne. Aby ocenić wpływ terapii na zapalenie alergiczne dokonaliśmy pomiarów stężeń sIL-2R, aICAM-1 w surowicy oraz parametrów klinicznych przed i po 4. tygodniach terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem i formoterolem. Było to 8-tygodniowe, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie ślepe badanie 158. dzieci chorych na astmę oskrzelową umiarkowaną. Chorzy zostali przydzieleni do grup otrzymujących 400 ćg triamcinolonu (n=28) lub 5-10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n=27) lub 16 mg nedokromilu (n=30) lub 24 ćg formoterolu (n=29) lub placebo (n=44). Badanie ukończyło 140 dzieci. Stężenia sIL-2R i sICAM-1 w surowicy uległy statystycznie istotnemu obniżeniu po leczeniu triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem, czemu towarzyszyła poprawa parametrów klinicznych; terapia triamcinolonem miała najsilniejszy wpływ na większość parametrów (poza FEV1). Średnie stężenia sIL-2R w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 724,1 i 486,1 pg/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio 760,2 i 596,7 pg/ml (p 0,001); montelukastem odpowiednio 617,9 i 491,2 pg/ml (p 0,001); formoterolem odpowiednio 705,4 i 698,9 pg/ml (p=0,8). Średnie stężenia sICAM-1 w surowicy przed i po terapii triamcinolonem wynosiły odpowiednio 262,4 i 210,4 ng/ml (p 0,001); nedokromilem odpowiednio ...

  Streszczenie angielskie: One of the characteristics of asthma is the variability of inflammation. Thus, it is important to monitor inflammation serially in asthma, e.g. by the use of peripheral blood markers. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured serum levels of sIL-2R, sICAM-1 and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil and formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 158 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated 400 ćg triamcinolon (n=28), 5 or 10 mg) according to age) montelukast (n=270, 16mg nedocromil (n=30), 24 ćg formoterol (n=29) or placebo (n=44). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil sIL-2R and sICAM-1 serum level significantly decreased, and all clinical parameters improved, treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean sIL-2R before and after treatment with triamcinolon were 724.1 pg/ml and 486.1 pg/ml respectively (p 0.001); with nedocromil were 760.2 pg/ml and 596.7 pg/ml respectively (p 0.001); with montelukast were 617.9 pg/ml and 491.2 pg/ml respectively (p 0.001); with formoterol were 705.4 pg/ml and 698.9 pg/ml respectively (p=0.8). Mean sICAM-1 serum levels before and after treatment with triamcinolon were 262.4 ng/ml and 210.4 ng/ml respectively (p=0.001); with nedocromil were 292.9 ng/ml and 258.4 ng/ml ...


  5/46

  Tytuł oryginału: Płucne i oskrzelowe powikłania grypy.
  Tytuł angielski: Pulmonary complications of influenza.
  Autorzy: Piotrowski Wojciech J., Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 (1) s.27-31, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wirusy grypy wywołują ostre objawy oddechowe, które w okresie epidemii mogą występować aż u 20 proc. populacji. Mimo, że w większości przypadków obserwujemy tendencję do samowyleczenia, to zdarzają się również ciężkie powikłania, nierzadko prowadzące do zgonu. Większe ryzyko powikłań występuje u małych dzieci, osób starszych, pensjonariuszy domów opieki, chorych na przewlekłe schorzenia układu oddechowego i krążenia oraz inne choroby upośledzające odporność. W artykule omówiono najczęściej występujące płucne i okrzelowe powikłania grypy, takie jak pierwotne i wtórne zapalenie głuc, zwłóknienie, zarostowe zapalenie oskrzelików, a także wpływ infekcji grypowej na przebieg astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Specjalną uwagę poświęcono znaczeniu szczepień przeciwgrypowych w profilaktyce.

  Streszczenie angielskie: Influenza viruses usually cause acute respiratory symptoms, and may affect up to 20 p.c. of population during epidemic. Althoug in the majority of cases the disease subside without treatment, severe complications and deaths may also occur. At higher risk are: infants, elderly persons, residents of nursing homes, patients suffering from chronic respiratory and circulatory disorders, and other diseases leading to impaired immune response. The present paper describes the most common respiratory complications of influenza, such a primary and secondary pneumonia, long fibrosis, bronchitis obliterns, and also the impact of influenca on asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Special regard was paid to prophylactic anti-influenca vacciantions.


  6/46

  Tytuł oryginału: Eotaxin but not MCP - 3 induces eosinophil influx into nasal fluid in allergic patients.
  Autorzy: Górski P., Wittczak T., Walusiak J., Pałczyński C., Ruta U., Kuna P., Alam R.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (6) s.519-528, il., bibliogr. 36 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacground: Eotaxin and MCP-3 (CC chemokines), owing to their preferential action on eosinophils, seem to be the very importance in the patophysiology of allergic rhinitis and asthma. The purpose of this study was to examine the effect of intranasally administered eotaxin and MCP-3 after specific allergen priming on the influx of inflammatory cells and their soluble mediators into the nasal mucosa. Methods: Eotaxin and MCP-3 have been applied intranasally at the increasing doses of 1, 5 and 10 ćg to allergic patients after priming. The 'nasal pool' technique was used. The cell count and biochemical parameters in nasal lavage were evaluated before 30 min, and 4 and 24 h after the challenge with chemokines. Results: Both eotaxin and MCP-3 induced the increase in clinical 'score' lasting till 24 h. Eosinophil influx into nasal mucosa after provocation with eotaxin was also obsrved. The challenge with MCP-3 did not induce any significant changes in nasal lavage fluid. Conclusions: Eotaxin is likely to play an important role in the pathogenesis of allergic conditions in humans. MCP-3 did not induce inflammatory cell influx into nasal mucosa. The role of this chemokine in the pathogenesis of allergic inflammation is difficult to assess and requires further research.


  7/46

  Tytuł oryginału: Alergolog a lekarz podstawowej opieki zdrowotnej - współdziałanie i współodpowiedzialność.
  Tytuł angielski: Allergologist and general practitioner - collaboration and co-responsibility.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.137-140, bibliogr. 14 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W latach 70. zaobserwowano gwałtowny wzrost zachorowań na astmę. W Polsce na tę chorobę cierpi 5,4 p.c. dorosłych i 8,5 proc. dzieci. Ta dramatyczna tendencja występuje równolegle wraz ze wzrostem bezpośrednich i pośrednich kosztów leczenia chorych na astmę i alergię. System służby zdrowia w Polsce bazuje na kompetencjach specjalistów i lekarzy podstawowej opieki medycznej, co rodzi wiele problemów, szczególnie w dziedzinie profilaktyki. Właśnie profilaktyka i edukacja pacjentów i ich rodzin znajduje się na pierwszym miejscu. Terapia powinna rozpoczynać się od diagnozy postawionej przez lekarza specjalistę oraz określenia rodzaju leczenia, zaś lekarz podstawowej opieki medycznej będzie kontynuował terapię, konsultując się systematycznie ze specjalistą. Przypadki ciężkiej astmy oskrzelowej oraz chorzy poddani immunoterapii swoistej powinni pozostawać pod stałą opieką specjalisty. Tylko wzajemna współpraca lekarzy specjalistów i lekarzy pierwszego kontaktu może dać wymierny efekt zmierzający do poprawy zdrowia chorego i kondycji całej służby zdrowia w Polsce.

  Streszczenie angielskie: The incidence of allergic diseases have increased since 70th. 5.4 p.c. of adults and 8.5 p.c. of children suffer from bronchial asthma in Poland. This dramatic tendency coexists with a big direct and indirect cost of the care on allergic patients. The structure of healthcare in Poland is based on a competition between general practitioners and specialists, that makes many difficulties in the care especially in prophylaxis of allergy. One should postulate a strict collaboration instead the present situation. There are many fields on which collaboration seems to be very simple as prophylaxis and education of patients and their families. The therapy should begin from diagnosis by specialist. In many cases GP should continue therapy using specialists as consultants only. The severe bronchial asthma and patients treated with immunotherapy should maintain under the care of allergists.


  8/46

  Tytuł oryginału: Interakcje limfocytów T z elastyną i ich znaczenie w immunopatologii.
  Tytuł angielski: The interactions of T lymphocytes with elastin and their significance in immunopathology.
  Autorzy: Targońska Magdalena, Górski Andrzej, Kasprzycka Monika, Nowaczyk Maria
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (1) s.3-10, bibliogr. s. 9-10, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Recent data indicate that human T lymphocytes can adhere to elastin and respond to co-stimulatory signals of that protein. This reactivity is mediated by non-integrin receptor, elastin binding protein. In addition, another receptor belonging to integrin family may be also involved. T cell interactions with elastin (but not other extracellular matrix proteins) appear to be upregulated in healthy males and at least some patients with vasculitis. Interestingly, statins in pharmacological concentrations strongly and selectively block those interactions. Our data point to the potential role of T cell interactions with elastin in immunopathology of vasculitis and atherosclerosis.


  9/46

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich.
  Tytuł angielski: The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers.
  Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary, Hanke Wojciech, Górski Paweł, Wyszyńska-Pużyńska Czesława, Mierzwa Lidia, Pawlukiewicz Małgorzata, Wittczak Tomasz, Krakowiak Anna, Ruta Urszula, Wągrowska-Koski Ewa
  Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.209-218, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,901

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie prospekrywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE). W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19.2 proc. do 30,7 proc., w tym z pospolitymi alergenami środowiska z 18,8 proc. na 30 proc., a z alergenami zawodowymi z 1,7 proc. na 12,9 proc. Po dwóch latach nauki zawodu u 18,1 proc. badanych stwierdzono nadwrażliwość na alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe (IS 9,06 95 proc. PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk factor for hypersensitivity to occupational allergens in apprentic bakers. The study group comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as skin prick test (SPT) with common and occupational allergens were performed in all subjects prior to occupational exposure and one two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated in all of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and ŕ-amylase IgE were estimated. Almost 2 p.c. of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7 p.c., including common (from 18.8 to 30 p.c.) and occupational (from 1.7 to 12.9 p.c.) allergens. In 18.1 p.c. of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen specific IgE developed during the study period. Logistic regresion analysis revealed that positive SPT with allergens is a significant risk factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95 p.c. CI: 2.53 -32.46). The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to occupational exposure. The outcome of the tests should enable better identification of subjects at the highst risk of ...


  10/46

  Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u kobiet wykonujących pracę fizyczną o różnym stopniu ciężkości.
  Tytuł angielski: Ischaemic heart disease risk factor in blue-collar women with different level of physical work.
  Autorzy: Bojarska Diana, Górski Paweł
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.25-29, tab., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności i umieralności kobiet z powodu ChNS, również kobiet młodych w wieku rozrodczym oraz wykonujących zawodowo wysiłek fizyczny. Oceniano częstość występowania wybranych czynników ryzyka ChNS u kobiet wykonujących pracę fizyczną o różnym stopniu ciężkości. Badaniami objęto 120 kobiet wykonujących ciężką pracę fizyczną (CPF) i 57 kobiet wykonujących lekką pracę fizyczną (LPF). Oceniono występowanie nałogu palenia tytoniu, biernego narażenia na dym tytoniowy w pracy i w domu, nadwagi i otyłości, dyslipidemii oraz aktywność fizyczną w czasie wolnym od pracy. W grupie CPF przeważało palenie tytoniu, narażenie niepalących na dym tytoniowy, szczególnie w miejscu pracy, oraz hiperlipidemia mieszana. W grupie LPF przeważała otyłość, znaczny przyrost masy ciała w stosunku do masy ciała w wieku 20 lat, hipercholesterolemia. W przebiegu badań ustalono duże rozpowszechnienie czynników ryzyka ChNS wśród kobiet wykonujących zawodowo wysiłek fizyczny. Wydaje się, że styl życia i sposób odżywiania się przyczyniają się do rozpowszechnienia wśród nich badanych czynników ryzyka ChNS.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to examine the level of some conventional coronary heart disease risk factors in blue-collar women and evaluate the link between the spreading of this risk factors and the level of physical work. The active smoking, exposure to environmental tobacco smoke, overweight and obesity, abnormal lipid levels and leisure-time physical acitivity were analyzed. 120 women of hard physical work and 57 women of light physical work in the age of 25 ń 45 y. were examined. The questionnaire and full physical examination were performed. In the group of hard physical work the prevalence of active smoking, environmental tobaco smoke exposure and mixed hyperlipidemia. The prevalence of hypercholesterolemia and obesity were observed in the group of light physical work. The high level of coronary artery disease risk-factors were found out in groups of blue-collar women with high and low level of occupational physical activity. It seems that lifestyle and diet plays an important role in spreading of the risk factors of CAD in blue-collar women.


  11/46

  Tytuł oryginału: Desloratadyna w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa - wieloośrodkowe badania w Polsce.
  Tytuł angielski: Desloratadine in the treatment of allergic perennial rhinitis. A multicenter study in Poland.
  Autorzy: Ciebiada Maciej, Górska-Ciebiada Małgorzata, Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 8 (2) s.101-105, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przesłanki: Desloratadyna jest nowym lekiem przeciwhistaminowym mającym szerokie zastosowanie, m.in. w leczeniu nieżytu alergicznego nosa. Cel: Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej i działań niepożądanych desloratadyny w leczeniu całorocznego alergicznego nieżytu nosa. Metody: W badaniu uczestniczyło 439 chorych uczulonych na roztocza kurzu domowego. W ciagu 28 dni podawano pacjentom 5 mg desloratadyny dziennie w próbie otwartej. Wyniki: Stwierdzono, że lek zmniejsza uczucie blokady nosa, natężenie kichania, świądu nosa i objawów alergicznego zapalenia spojówek. Nie stwierdzono istotnych objawów niepożądanych. Wnioski: Wyniki pracy wskazują, że desloratadyna jest skutecznym i bezpiecznym lekiem w terapii całorocznego nieżytu nosa.

  Streszczenie angielskie: Background: Desloratadine is an antihistaminic drug representing a new generation of H1 blockers with broad antiallergic activity. Aims: The study was performed to evaluate the efficacy of a new antihistaminic drug deslroatadine in treatment of perennial allergic rhinitis. Methods: In 439 patietns desloratadine was given orally for 28 days. The efficacy and side effects were evaluated with the use of symptom score. Results: Desloratadine significantly diminished all symptoms and especially nasal blockade. No important side effects were revealed. Conclusions: The results of the study show that desloratadine created a new possibilities in the management in allergic rhinitis.


  12/46

  Tytuł oryginału: Ocena przydatności preparatu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanałów korzeniowych. Badania w elektronowym mikrosokopie skaningowym.
  Tytuł angielski: Evaluation of the usefulness of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of root canals. SEM studies.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (5) s.24-26, il., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena przydatności preparatu File-Eze zastosowanego naprzemiennie z 1 proc. roztworem podchlorynu sodu podczas ultradźwiękowego opracowywania kanałów korzeniowych. Badania przeprowadzono na 12 usuniętych jednokanałowych zębach ludzkich (grupa I: ultradźwięki i 1 proc. roztwór podchlorynu sodu; grupa II: ultradźwięki, 1 proc. roztwór podchlorynu sodu i File-Eze). Obserwacje przeprowadzone w elektronowym mikroskopie skaningowym wykazały, iż zastosowanie prepartu File-Eze podczas ultradźwiękowego opracowania kanału korzeniowego zapewnia skuteczniejsze oczyszczenie jego światła. Trudne do osiągnięcia pozostaje nadal całkowite usunięcie zanieczyszczeń z odcinka przyszczytowego kanału.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the usefulness of the preparation File-Eze used alternately with a 1 proc solution of sodium hypochlorite during ultrasonic instrumentation of root canals. The study was carried out on 12 extracted human teth with one canal (group I: ultrasonics and 1 p.c. sodium hypochlorite; group II : ultrasonics, 1 p.c. sodium hypochlorite and File-Eze). Observation carried out in the scanning electron microscope showed that the use of the preparation File-Eze during ultrasonic instrumentation of the root canal ensures a more effective cleaning of the lumen. It still remains difficult to attain total removal of debris from the apical part of the canal.


  13/46

  Tytuł oryginału: Leczenie objawowe a przeciwzapalne astmy.
  Tytuł angielski: Symptomatic and antiinflammatory treatment in asthma.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.34-35 - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/46

  Tytuł oryginału: Nowotwory dziedziczne u dzieci - guz Wilmsa.
  Tytuł angielski: Hereditary tumors in children - nephroblastoma.
  Autorzy: Cybulski Cezary, Jakubowska Anna, Dębniak Tadeusz, Górski Bohdan, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Kamieńska Elżbieta, Zajączek Stanisław, Lubiński Jan
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (5) s.300-307, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • nefrologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nerczak płodowy (nephroblastoma) jest najczęstszym guzem nerek wieku dziecięcego. Około 10 proc. pacjentów z nerczakiem płodowym rozwija wady rozwojowe, a w szczególności wnętrostwo/spodziectwo, przerost połowiczy lub zespoły wad wrodzonych, takie jak Denysa-Drasha (DDS), WAGR, Beckwith-Wiedemanna (BWS). Zespoły genetyczne związane z podwyższonym ryzykiem nerczaka płodowego najczęściej powstają w wyniku mutacji konstytucyjnych de novo. Zespół Denysa-Drasha jest wywołany małymi mutacjami germinalnymi w obrębie części genu WT1 i obejmuje występowanie ciężkich malformacji układu moczowo-płciowego (obojnactwo rzekome), niewydolności nerek z rozlanym mezangialnym szkliwieniem kłębuszków nerkowych oraz guza Wilmsa. Delecja germinalna całego genu WT1 (11p13) doprowadza do rozwoju zespołu WAGR, w którym występuje guz Wilmsa, anitridia, wady układu moczowo-płciowego oraz upośledzenie umysłowe. Defekty germinalne locus WT2 (11p15) prowadzą do rozwoju zespołu Beckwith-Wiedemanna (BWS), który charakteryzuje się występowaniem macrosomii, przerostu języka i wad przedniej ściany jamy brzusznej oraz innych wad. W 1-2 proc. ogólu przypadków obserwuje się rodzinne występowanie guza Wilmsa. Sposób dziedziczenia rodzinnej postaci nephroblastoma odpowiada dziedziczeniu autosomalnemu dominującemu z niepełną penetracją. Mniejszość przypadków rodzinnych jest wywołana mutacjami WT1 lub WT2, defektami locus FWT1 (17 q) lub FWT2 (19 q), co sugeruje istnienie innych genów związanych z rodzinną ...

  Streszczenie angielskie: A strong familiar cancer aggregation, or a congenital or genetic disorder associated with an increased risk of cancer is recognized in approximately 10-15 p.c. of childhood tumors. The cancers that occur in disorders such as xeroderma pigmentosum, ataxia teleangiectasia, Bloom syndrome, Beckwith-Wiedemann syndrome are generally secondary phenotypic manifestations to other physical stigmata of these disorders. Some cancer syndromes, such as hereditary retinoblastoma, Li-Fraumeni, familiar adenomatous polyposis coli are recognized only by their malignant manifestations with nonmalignant characteristics being virtually absent. Wilms' tumor is the most common malignant renal tumor of childhood. About 10 p.c. of Wilms' tumors occurs in individuals with congenital anomalies such as cryptorchidism/hypospadias, hemihypertrophy, or malformation syndromes, particularly Denys-Drash (DDS), WAGR (Wilms' tumor, aniridia, genitourinary anomalies, mental retardation), Beckwith-Wiedemann (BWS) syndromes which usually arise as de novo events. DDS is caused by point mutations in zinc finger region of WT1 gene and is characterized by ambiguous genitalia, diffuse mesangial sclerosis and Wilms tumor. Patients with a deletio of WT1 gene develop WAGR syndrome. Mutations in WT2 locus are associated with pathogenesis of BWS, which is characterized by pre-and postnatal overgrowth, marcroglossia and anterior abdominal wall defects. Variable complications of BWS include organomegaly, ...


  15/46

  Tytuł oryginału: Skuteczność endoskopowego leczenia teflonem pierwotnego odpływu pęcherzowo-moczowodowego u dzieci.
  Tytuł angielski: The efficacy of endoscopic teflon treatment of primary vesicoureteral reflux in children.
  Autorzy: Górski Krzysztof, Fryczkowski Mieczysław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.60-67, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cofanie się moczu z pęcherza moczowego do moczowodów określane jest mianem odpływu pęcherzowo-moczowodowego (refluxus vesicoureteralis) (opm). Odpływowi pęcherzowo-moczowodowemu wyższego stopnia często towarzyszy nefropatia refluksowa. Leczenie odpływu pęcherzowo-moczowodowego ma na celu zlikwidowanie zakażeń dróg moczowych i uchronienie nerek przed destrukcją spowodowaną falą zwrotną moczu. Materiał i metoda. W latach 1991-1996 metodą endoskopową leczono 202 dzieci z pierwotnym odpływem pęcherzowo-moczowodowym. Ogółem wykonano 346 wstrzyknięć teflonu pod ujścia moczowodowe. Średni czas obserwacji wyniósł 3,5 roku (39 miesięcy); średni wiek leczonych: 5,1 roku. Wyniki. Uzyskano 95,4 proc. dobrych wyników w odniesieniu do ujść moczowodowych i 94 proc. w odniesieniu do liczby dzieci. Zaobserwowano, że już pierwszy zabieg powoduje ustąpienie bakteriomoczu u 92 proc. leczonych i, choć nie jest to jednoznaczne z ustąpieniem opm, to w znacznym stopniu zapobiega i ochrania nerki przed NR. Porównanie ostatecznych wyników endoskopowego leczenia w zależności od zaawansowania NR wykazały statystycznie istotne różnice pomiędzy 0ř a 1ř oraz 0ř a 2ř, jak również brak istotności statystycznej pomiędzy 1ř a 2ř. Wnioski. Endoskopowe wstrzyknięcie teflonu pod ujście moczowodowe to zabieg bezpieczny, skuteczny i powtarzalny. Leczenie endoskopowe jest metodą mniej agresywną od leczenia operacyjnego, nie wymaga hospitalizacji, znieczulenie jest płytkie i krótkotrwałe, a odsetek ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. In vesicoureteral reflux (VUR) the urine flows back from bladder into ureters. High grade VUR is often accompanied by nephropathy. The aim of the treatment is to remove urinary tract infections and to protect kidneys against destruction by the urine. Material and method. Between 1991 and 1996, 202 children with primary VUR were treated endoscopically. The teflon paste was inserted below 346 ureteral orifices. Mean follow up was 3.5 years (39 months), and mean patietns age was 5.1 years. Results. The results were satisfactory in 95.4 p.c. of ureteral orificies and in 94 p.c. of patietns. After first teflon insertion we observed cessation of bacteriuria in 92 p.c. of patients. This phenomenon is not synonymous with cessation of VUR, but significantly protects kidneys from nephropathy. The comparison of our results of endoscopic treatment in the realtionship with VUR grade showed significant differences between 0ř and 1ř, as well as between 0ř and 2ř, but no significant differences between 1ř and 2ř. Conclusions. Endoscopic insertion of teflon paste below ureteral orifice is a safe, effective and repeatable mode of treatment. This method is less aggressive than an open oepration, may be performed without hospitalization, in short and little anesthesia, and the percentage of complications is less than after surgery. First insertion of teflon paste is the most effective; its result depends of VUR grade, and in 92 p.c. of patients leads to cessation of ...


  16/46

  Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
  Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
  Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  17/46

  Tytuł oryginału: Wpływ acetonidu triamcinolonu, montelukastu, nedokromilu sodu, formoterolu na eozynofilę krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz przebieg kliniczny astmy u dzieci.
  Tytuł angielski: Effect of triamcinolone acetonide, montelukast, nedocromil sodium, formoterol on eosinophil blood counts, ECP serum levels and clinical parameters in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.208-213, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • hematologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych, w którym pośredniczą eozynofile, jest głównym mechanizmem patogenetycznym w astmie. Glikokortykosteroidy mają potwierdzon właściwości przeciwzapalne, natomiast wpływ formoterolu, montelukastu i nedokromilu na mediatory zapalenia jest badany. Liczba eozynofilów we krwi obwodowej i stężenie eozynofilowego białka kationowego (ECP) w surowicy są często używane jako markery klinicznego monitorowania aktywności choroby. Celem tego badania było określenie wpływu terapii triamcinolonem, montelukastem, nedokromilem oraz formoterolem na liczbę eozynofilów w krwi obwodowej i stężenie ECP w surowicy oraz parametry kliniczne. Badanie randomizowane (8-tygodniowe) prowadzone było metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanej placebo i przeprowadzono je u 154, dzieci z umiarkowaną astmą atopową. Chorzy zostali zrandomizowani i rozmieszczeni w grupach otrzymujących 40 ćg triamcinolonu (n - 28); 5 lub 10 mg (zależnie od wieku) montelukastu (n - 27); 24 ćg formoterolu (n - 28); 16 mg nedokromilu sodu (n - 26) lub placebo (n - 45). Badanie ukończyło 140 dzieci. Po leczeniu triamcinolonem i montelukastem eozynofilia krwi obwodowej istotnie obniżyła się, a po leczeniu triamcinolonem, montelukastem i nedokromilem uzyskano obniżenie stężenia ECP w surowicy; parametry kliniczne uległy statystycznie istotnej poprawie po leczeniu każdym lekiem; efekt leczenia triamcinolonem był najsilniejszy. Średnia liczba eozynofilów we krwi obwodowej przed i po leczeniu ...

  Streszczenie angielskie: Eosinophil-mediated damage to the respiratory epithelium is a major pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed pathogenetic mechanism in asthma. Glucocorticoids have confirmed antiinflammatory properties and effect of formoterol, montelukast and nedocromil on markers of inflammation has been studied. Eosinophil blood counts and eosinophil cation protein (ECP) serum level are often use as markers of clinical monitoring of the disease activity. To evaluate the effect of treatment on allergic inflammation, we measured eosinophil blood counts and ECP serum level, and clinical parameters before and after 4 weeks treatment with triamcinolon, montelukast, nedocromil, formoterol. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial fo 154 children with moderate atopic asthma. Patients were randomly allocated to receive 400 mg triamcinolon (n = 28), 5 or 10 mg (according to age) montelukast (n = 27), 16 mg nedocromil (n = 26), 24 ćg formoterol (n = 28) or placebo (n = 45). 140 children completed the study. After treatment with triamcinolon and montelukast eosinophil blood counts significantly decreased, after treatment with triamcinolon, montelukast and nedocromil ECP serum level significantly decreased; all clinical parameters improved after treatment with each drug; treatment with triamcinolon had the strongest effect on most parameters (except of FEV1). Mean eosinophil blood counts before and after treatment with triamcinolon were ...


  18/46

  Tytuł oryginału: Wpływ nedokromilu sodu na stężenie IL-4 i IgE w surowicy dzieci chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Nedocromil sodium decreased serum levels of IL-4 and IgE in children with asthma.
  Autorzy: Stelmach Iwona, Grzelewski Tomasz, Stelmach Włodzimierz, Majak Paweł, Jerzyńska Joanna, Górski Paweł, Kuna Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.214-217, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W drogach oddechowych ludzi chorujących na astmę zwiększone jest stężenie proalergicznej interleukiny IL-4, która jest podstawową cytokiną regulującą wiele etapów zapalenia alergicznego. IL-4 wraz z IL-13 stanowią główny bodziec do podjęcia przez limfocyty B wytwarzania immunoglobulin klasy E mających ogromne znaczenie w astmie atopowej a taką jest w 90 proc. astma dziecięca. Mechanizm działania nedokromilu sodu, chętnie stosowanego u dzieci, jest dyskutowany. Nasze wcześniejsze badanie na temat wpływu nedokromilu na różne markery zapalenia wykazało obniżenie stężeń IL-4 i IgE w surowicy po monoterapii u 15 dzieci chorych na astmę oskrzelową. Obecnie przeprowadziliśmy badanie na większej grupie chorych. Celem badania było określenie wpływu miesięcznej monoterapii nedokromilem sodu na stężena IL-4 i IgE w surowicy oraz objawy kliniczne i nadreaktywność oskrzeli u dzieci chorych na astmę atopową umiarkowaną. Było to 8-tygodniowe badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane przy użyciu placebo, przeprowadzone u 81 dzieci z umiarkowaną astmą atopową, uczulonych na roztocza kurzu domowego. Chorzy zostali zrandomizowani i zakwalifikowani do grup otrzymujących nedokromil sodu w dawce 2 wziewy (0,002 g/wziew) 4 razy dziennie (n = 34) lub placebo (n = 47). Badanie ukończyło 69 dzieci. Po terapii nedokromilem stwierdzono istotne obniżenie stężenia IL-4 oraz IgE w surowicy a także znaczne zmniejszeie objawów klinicznych i nadreaktywności. Średnie stężenia IL-4 w ...

  Streszczenie angielskie: Levels of pro-allergic cytokine IL-4 are increased in asthmatic airways, contributing to allergic inflammation. IL-4 and IL-13 are the most important factors in production of class E immunoglobulin, playing major role in childhood atopic asthma. The mechanism of effect of nedocromil, often prescribed in children, has been discussed. Our previous study on the effect of nedocromil on different inflammatory markers, showed decreased levels of IL-4 and IgE after monotherapy in 15 asthmatic children. The purpose of this study was to define the effect of treatment with nedocromil on serum level of IL-4 and IgE, clinical symptoms and bronchial hyperreactivity (BHR) in children with moderate atopic asthma. It was 8 week, placebo-controlled and randomized, double blind trial of 81 children with moderate atopic asthma allergic to dust mite. Patients were randomly allocated to receive nedocromil sodium two puffs four times daily (0.002 g/puff) (n = 34) or placebo (n = 47).69 children completed the study. After treatment with nedocromil the levels of IL-4 and IgE in blood serum in study group significantly decreased, and all cinical parameters improved. Mean levels of IL-4 in serum before and after treatment with nedocromil were 0.13 pg/ml ń 0.01 and 0.12 pg/ml ń 0.02 respectively (p 0.01). Mean serum levels of IgE before and after treatment with nedocromil were 556.83 IU/ml ń 201,3 and 485 IU/ml ń 200.5 respectively (p 0.02). This study demonstrate that one possible way by ...


  19/46

  Tytuł oryginału: Cockroach allergy and exposure to cockroach allergen in Polish children with asthma.
  Autorzy: Stelmach I., Jerzyńska J., Stelmach W., Majak P., Chew G., Górski P., Kuna P.
  Źródło: Allergy 2002: 57 (8) s.701-705, il., tab., bibliogr. 25 poz.
  Sygnatura GBL: 302,302

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Bacgriund: Asthma morbidity increases every year, especially among children, and exposure to high levels of indoor allergens is a very important factor. We evaluated the prevalence and exposure to cockroach (CR) allergen in asthmatic children in Poland, and also tested the hypothesis that asthma with allergy to CR is more severe than with allergy to other antigens. Methods: One hundred and sixty children with asthma were examined, had skin prick tests (SPT) with common and CR allergens, underwent spirometry, and provocation tests to histamine. Children with positive SPT to CR had measured specific IgE levels to this antigen and Bla g 2 concentrations were measured in their homes. Results: The most common allergen, was dust mite 51.3 p.c., followed by pollen 48.8 p.c. and CR allergen 24.3 p.c. In children with CR sensitivity, 13 p.c. had mild ashma, 26 p.c. moderate and 61 p.c. had severe asthma. Their levels forced expiratory volume in one second (FEV1), and te provocative concentration of histamine that caused a 20 p.c. fall in FEV1 (PC20), were statistically lower than in the group of children with other than CR allergies. Bla g 2 antigen was detected in 55.13 p.c. samples. The highest levels of Bla g 2 were found in old houses, without central heating, and in houses with lower income. Conclusion: In Polish children, CR allergen is a very important factor of sensitivity. Concentratins of Bla g 2 in homes are higher than previously reported in other European countries, and are strongly related to the houses' characteristics. Also, children with CR hypersensitivity have severe asthma more often than children with other allergies.


  20/46

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Częstość występowania i czynniki etiologiczne biegunki u osób podróżujących do Kenii, Indii lub na Jamajkę].
  Autorzy: Goljan Jolanta, Górski Jacek
  Źródło: Med. Prakt. 2002 (5) s.111, 113, bibliogr. 6 poz. - Tł. na podst. artyk. z czasop. The Journal of Infectious Diseases, 2002; 185: 497-502
  Sygnatura GBL: 312,921

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/46

  Tytuł oryginału: Clinical characteristics of hereditary ovarian cancer (HOC) in Poland.
  Autorzy: Menkiszak Janusz, Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Gronwald Jacek, Huzarski Tomasz, Byrski Tomasz, Foszczyńska-Kłoda Małgorzata, Fliciński Jacek, Brzosko Marek, Rzepka-Górska Izabella, Lubiński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (9) s.733-739, tab., bibliogr. 24 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • immunologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono charakterystykę kliniczna dziedzicznego raka jajnika (DRJ) w populacji polskiej. Oceniano wiek zachorowania, stopnie zaawansowania klinicznego (FIGO), stopnie morfologicznej złośliwości (G) oraz częstość występowania raka typu surowiczego. Analizie poddano 142 DRJ z 82 rodzin, które następnie sklasyfikowano na badane grupy i podgrupy na podstawie danych rodowodowo-klinicznych i wyników badan molekularno-genetycznych na obecność mutacji konstytucyjnych genu BRCA1. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że cechy kliniczne DRJ w Polsce oraz innych krajach są podobne, a poszerzenie kryteriów rodowodowo-klinicznych o testy DNA umożliwia wykrywanie podgrup DRJ o odmiennych cechach klinicznych.

  Streszczenie angielskie: Background: Hereditary ovarian cancer (HOC), as any genetic disease, may display clinical characteristics that depends on population. Aim of the study: The aim of the study was to described clinical characteristics of HOC in Polish population basing on analysis of the following features: age at onset, clinical staging, morphological grading and prevalence of serous adenocarcinoma. Material and method: The cases were selected basing on analysis of pedigree/clinical features and molecular studies of founder mutations of BRCA1 gene in Poland. results: The patients; age at diagnosis was ca 49-52 and was similar in all groups. The exception was the subgroup without mutations in group II (breast and ovarian cancers found in families) with mean age at diagnosis ca 46 years (n = 9). In patients with HOC without mutation of BRCA1 gene, lower FIGO stage and lower morphological grade were detected more frequently. The majority of HOC showed histopathological pattern of serous adenocarcinoma. Conclusions: 1. Clinnical features of HOC in Poland and in other countries are similar. 2. Introduction of DNA test to the clinical and pedigree diagnostic criteria allows detection of subgroups of HOC with different clinical features.


  22/46

  Tytuł oryginału: Effect of acute exercise on the content of free sphinganine and sphingosine in different skeletal muscle types of the rat.
  Autorzy: Dobrzyń A., Górski J.
  Źródło: Horm. Metab. Res. 2002: 34 (9) s.523-529, il., tab., bibliogr. 31 poz.
  Sygnatura GBL: 312,226

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: It has previously been shown that prolonged exercise of moderate intensity reduces the content of ceramide in each type of skeletal muscle. This was accompanied by a reduction in the activity of neutral, Mg++-dependent sphingomyelinase (the major enzyme responsible for ceramide formation from sphingomyelin) in the soleus and red gastrocnemius, but not in the white gastrocnemius (A. Dobrzyń and J. Górski, Am. J. Physiol.: Endocrinol. Metab. 282: E277 - E285, 2002). No other data on regulation of ceramide metabolism in contracting muscles are available. The aim of the present study was to examine the content of sphinganine (a key precursor of ceramide on the de novo synthesis route) and the content of sphingosine (the main product of ceramide catabolism) in different skeletal muscle types after two kinds of acute exercise. The experiments were carried out on 30 male Wistar rats, 250-280 g of body weight. The rats were divided equally into three groups: 1 - control, 2 - run until exhaustion (1200 m/h, + 10ř incline), 3 - a group in which the sciatic nerve was stimulated 10 min with tetanic pulses (60 pulses/min). Samples were taken of the soleus and of the red and white section of the gastrocnemius. These muscles are composed mostly of the slow-twitch oxidative, fast-twitchoxidative-glycolytic and fast-twitch glycolytic fibers, respectively. Lipids were extracted with chloroform/methanol. Sphinganine and sphingosine were quantified by high-performance liquid chromatography. Atrest, the content of sphinganine in ...


  23/46

  Tytuł oryginału: Farmakoterapia astmy oskrzelowej - uwagi do raportu GINA 2002.
  Tytuł angielski: Treatment of asthma - based on GINA 2002.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.95-98 - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/46

  Tytuł oryginału: Kliniczna ocena endometru Raypex 4. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: A clinical evaluation of the Raypex 4 apex locator. A preliminary report.
  Autorzy: Lipski Mariusz, Woźniak Krzysztof, Lichota Damian, Górski Maciej, Łagocka Ryta
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.35-38, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie dokładności lokalizacji otworu wierzchołkowego korzenia zęba za pomocą endometru Raypex 4 w porównaniu ze zdjęciem rentgenowskim i badaniem z użyciem radiografu Digora. Prawidłowe wskazanie uzyskano w przypadku 60 kanałów (83,3 proc.) (koniec narzędzia znajdował się 0-2 mm przed wierzchołkiem radiologicznym korzenia zęba); w 12 przypadkach (16,7 proc.) stwierdzono pomiary za długie.


  25/46

  Tytuł oryginału: Stymulcja ekspresji adhezyjnych cząsteczek ludzkiego śródbłonka naczyniowego przez toksyny Bacteroides fragilis - wpływ polimyksyny B.
  Tytuł angielski: Stimulation of adhesion molecule expression on vascular endothelium by Bacteroides fragilis toxins - influence of polymyxin B.
  Autorzy: Rokosz Alicja, Meisel-Mikołajczyk Felicja, Kot Katarzyna, Malchar Cezary, Zawidzka Elwira, Nowaczyk Maria, Górski Andrzej
  Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (3) s.243-251, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,458

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Przygotowano lipopolisacharydy jednego nieenterotoksynotwórczego (NTBF) i trzech enterotoksynotwórczych (ETBF) szczepów B. fragilis oraz enterotoksynę B. fragilis. Badano wpływ polimyksyny B na stymulację ekspresji cząsteczek adhezyjnych: selektyny E, ICAM-1 i VCAM-1 na powierzchni komórek ludzkiego śródbłonka naczyniowego przez przygotowane preparaty bakteryjne. Do oznaczenia cząsteczek adhezyjnych zastosowano test ELISA z przeciwciałami monoklonalnymi. Stwierdzono, że polimyksyna B zmienia poziom ekspresji selektyny E, ICAM-1 i VCAM-1 podczas jednoczesnego działania z lipopolisacharydami lub enterotoksyną B. fragilis.


  26/46

  Tytuł oryginału: Molecular basis of inherited predispositions for tumors.
  Autorzy: Lubiński Jan, Górski Bohdan, Kurzawski Grzegorz, Jakubowska Anna, Cybulski Cezary, Suchy Janina, Dębniak Tadeusz, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Nej Katarzyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.571-581, il., tab., bibliogr. [63] poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: On the basis of literature data and own experience the authors review the current knowledge about the molecular basis of inherited predispositions for tumors. They hpothesize that in the near perspective 5-10 years studies using existing registry data/metarial and the latest novel tehcnology will allow the identification of the molecular background for the majority of hereditay cancers which will have normous practical consequences especially for the prevention of malignancies.


  27/46

  Tytuł oryginału: List papieża ... do organizatorów i uczestników Konferencji pt. "Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie".
  Autorzy: Joannes Paulus II
  Opracowanie edytorskie: Górski A. (tł.).
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.303-306 - Konferencja pt. Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie Warszawa 05-06.04. 2002 - Tekst również w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,515

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Temat osobowy:
 • Wojtyła
 • Karol 1920-


  28/46

  Tytuł oryginału: Przewlekła choroba obturacyjna płuc - problem epidemiologiczny i kliniczny.
  Autorzy: Antczak Adam, Górski Paweł
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (1/2) s.4-7, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pochp jest jedną z najczęściej występujących chorób na świecie. Charakteryzuje ją stały i postępujący wzrost zachorowalności, chorobowości jak i śmiertelności. W pracy omówiono epidemiologię pochp oraz przedstawiono podstawowe czynniki ryzyka choroby.


  29/46

  Tytuł oryginału: Ocena wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą u chorych w wieku podeszłym.
  Tytuł angielski: Results of hemiarthroplasty in femoral neck fracture treatment in elderly patients.
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.473-479, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Retrospektywnej analizie poddano 457 chorych leczonych z powodu złamania szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą stawu biodrowego. Średni wiek chorych wynosił od 60 do 103 lat (średnia 83 lata). W badaniu kontrolnym uzyskano informację o 331 chorych. Średni okres obserwacji wynosił 52 miesiące (od 4 do 114). W okresie hospitalizacji zmarło 19 pacjentów (4,2 proc.). Powikłania ogólne w okresie hospitalizacji wystąpiły u 67 chorych (14,6 proc.). Śmiertelność w okresie 12 miesięcy od operacji wynosiła 15,7 proc. Średni czas przeżycia wynosił 36,5 miesiąca. Stosując kryteria Merle d'Aubigne-Postela uzyskano zadowalający wynik leczenia u 154 chorych (75,9 proc.). Sposób osadzenia protezy (techniką bezcementową lub z użyciem cementu) nie wpływał w istotny sposób na wynik leczenia. Stopień aktywności ruchowej, taki jak przed złamaniem, uzyskało 94 chorych (46,3 proc.) Reoperacji wymagało 27 chorych (8,1 proc.). Konieczność odroczenia operacji z powodu złego stanu ogólnego chorego i upośledzona aktywność ruchowa przed zabiegiem operacyjnym są istotnymi negatywnymi czynnikami rokowniczymi.


  30/46

  Tytuł oryginału: Stres oksydacyjny w chorobach skóry.
  Tytuł angielski: Oxidative stress in skin diseases.
  Autorzy: Ciebiada Maciej, Pietras Tadeusz, Górski Paweł
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (2) s.90-98, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroby zapalne skóry stanowią ważny problem epidemiologiczny na świecie. Najnowsze badania dowiodły, że wolne rodniki generowane w nadmiarze podczas zapalenia, odgrywają ważną rolę w zapoczątkowaniu, przebiegu i podtrzymywaniu reakcji zapalnych. Nadprodukcja wolnych rodników określana jest mianem stresu oksydacyjnego. Uważa się, że stres oksydacyjny bierze udział nie tylko w zapaleniu, ale również w patogenezie starzenia się skóry i rozwoju nowotworów. Artykuł ten przedstawia definicję i mechanizm stresu oksydacyjnego, biochemię wolnych rodników, a także zależne od stanu redoks procesy i czynniki biorące udział w przebiegu zapalenia, takie jak: kinazy białkowe, czynniki transkrypcyjne, cytokiny cząsteczki adhezyjne, markery powierzchniowe komórek dendrytycznych, receptory limfocytów T. Przedstawiono również potencjalne możliwości terapeutyczne w zapobieganiu uszkodzeniom tkanek wywołanym przez wolne rodniki.

  Streszczenie angielskie: Inflammatory skin diseases account for a large proportion of all skin disorders and constitute a major health problem worldwide. Recently investigations have revealed that the free radicals, excessively generated in inflammation, play a very important role at the beginning, during and in maintenance of inflammatory reactions. This overproduction of free radicals is known aas an "oxidative stress". The oxidative stress is believed to be involved not only in inflammation but in pathophysiology of skin aging and skin cancers too. This article focuses on definition and mechanisms of oxidative stress, biochemistry of free radicals, moreover redox sensitive events in inflammatory scenario of skin inflammation which comprise, among other things: several kinases, transceiption factors, cytokines, adhesion molecules, dendritic cell surface markers, the T lymphocyte receptor. In addition potential therapeutic approaches to the prevention of free radical damage are considered.


  31/46

  Tytuł oryginału: Ocena odległych wyników leczenia złamań szyjki kości udowej endoprotezoplastyką połowiczą
  Autorzy: Zgoda Marcin, Ambroziak Maciej, Górski Radosław, Babiak Ireneusz, Kowalewski Michał, Mickielewicz Edward
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.163-167, tab., bibliogr. 27 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  32/46

  Tytuł oryginału: Conflict of interest and its significance in science and medicine. The proceedings of an International Conference held in Warsaw.
  Opracowanie edytorskie: Górski Andrzej (Ed.).
  Źródło: Sci. Eng. Ethics 2002: 8 (3) s.257-474, il., tab., bibliogr. [przy artyk.] - Międzynarodowa konferencja pt. Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie Warszawa 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 735,647

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  33/46

  Tytuł oryginału: Conflict of interest and its significance in science and medicine.
  Autorzy: Górski Andrzej
  Źródło: Sci. Eng. Ethics 2002: 8 (3) : Conflict of interest and its significance in science and medicine s.216-262, bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Konflikt interesów i jego znaczenie w nauce i medycynie Warszawa 05-06.04. 2002
  Sygnatura GBL: 735,647

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny


  34/46

  Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia z chirurgii przewodu pokarmowego i naczyń obwodowych
  Autorzy: Bocian Roman, Ciesielski Andrzej, Cywiński Jarosław, Czajkowski Jan, Górski Aleksander, Hasiura Robert, Joss Andrzej, Kaszyński Marek, Korżyk Piotr, Kotala Marek, Kunecki Marek, Masłowski Mariusz, Mikołajczyk Adam, Okraszewski Jerzy, Pakuła Dariusz, Westfal Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Joss Andrzej (red.), Ciesielski Andrzej (red.), Kaszyński Marek (red.), Mikołajczyk Adam (red.), Okraszewski Jerzy (red.).; Akademia Medyczna Instytut Chirurgii, Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Łodzi
  Źródło: - Łódź, AM 2002, 168 s. : il., tab., 26 cm.
  Sygnatura GBL: 802,297

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia


  35/46

  Tytuł oryginału: Nasal provocation test in diagnosis of occupational allergy.
  Tytuł polski: Testy prowokacyjne w diagnostyce alergii zawodowej.
  Autorzy: Górski P.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (2) s.81-86, tab., bibliogr. 27 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono rolę testów prowokacji donosowej w rozpoznawaniu alergii zawodowej. W materiale z płukania nosa oceniano stężenie eozynofilowego białka kationowego (EPC) i tryptazy komórki tucznej (MCT) po prowokacji aldehydem glutarowym. Wykazano, że zmiany w cytologii, w stężeniach mediatorów w materiale z płukania nosa oraz w spirometrii pozwalają na rozpoznanie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i astmy spowodowanej aldehydem glutarowym.

  Streszczenie angielskie: The role of nasal provocation tests in diagnosis of occupational allergy was presented in this study. The concentrations of eosinophil cationic protein (ECP) and mast cell tryptase (MCT) in nasal lavage fluid after exposure to glutar-aldehyde were evaluated. The results of the study showed that changes in cytology and mediators of inflammation in nasal fluid in coincidence with spirometry changes could identify patients with occupational asthma and rhinitis.


  36/46

  Tytuł oryginału: Otępienie wywołane odkładaniem się złogów alfa-synukleiny.
  Tytuł angielski: Dementia with Lewy bodies.
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Ciebiada Maciej, Witusik Andrzej, Wierzbiński Piotr, Górski Paweł
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.223-235, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nieprawidłowa kumulacja biłek w ośrodkowym układzie nerwowym jest najważniejszą przyczyną chorób neurodegeneracyjnych. Ciałka Lewy'ego są złogami złożonymi głównie z białka synukleiny odpowiedzialnymi za powstawanie chorób Parkinsona i otępienia z ciałkami Lewy'ego. Jest ono uważane za drugą co do częstości przyczynę otępień. Złogi złożone z synukleiny spotyka się również w zaniku wieloukładowym. Otępienie z ciałami Lewy'ego charakteryzuje się deficytami uwagi, charakterem czołowo-podkorowym, obecnością halucynacji wzrokowych, objawami pozapiramidowymi i fluktuacjami funkcji poznawcznych. W leczeniu tego otępienia lekami z wyboru są inhibitory acetylocholinoesterazy.

  Streszczenie angielskie: Abnormal accumulation and dysfunction of synaptic proteins play an important role in the pathogenesis of several neurodegenerative disorders. Lewy bodies, the fibrous portion of which contains the protein ŕ-synuclein, can be neurotoxic, analogous to the proposed toxicity of amyloid plaques in Alzheimer disease. Lewy bodies are found in degeneration of the brain stem and cortical neurons in Parkinson's disease and in dementia with Lewy bodies, which is the second most common cause of cognitive impairment in patients with dementia. Recent studies have shown that Lewy bodies are also present in multiple system atrophy. Dementia with Lewy bodies is characterised by attentional deficits, frontal-subcortical dysfunction, visual hallucinations, Parkinsonism, and fluctuation of cognition. Dementia with Lewy bodies is amenable to treatment with cholinesterase inhibitors.


  37/46

  Tytuł oryginału: Mutacje w mitochondrialnym DNA jako czynnik ryzyka rozwoju otępinia - nowy paradygmat.
  Tytuł angielski: Mitochondrial DNA mutation as a risk factor of dementia - a new paradigm.
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Witusik Andrzej, Górski Paweł
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (3) s.259-269, bibliogr. 60 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Mitochondria pełnią kluczową rolę w metabolizmie energetycznym komórki. Wytwarzają ATP dzięki procesowo fosforylacji oksydatywnej. Organelle te pełnią również kluczową rolę w indukowaniu programowanej śmierci komórki (apoptozy). Mitochondria zawierają własny mitochondrialny DNA, który replikuje się niezależnie od DNA jądrowego. Punktowe mutacje w mitochondrialnym DNA, który jest szczególnie narażony na stres oksydacyjny, są jedną z przyczyn otępienia. Mutacje w mitochondrialnym DNA pociągają za sobą wzrost wytwarzania reaktywnych postaci tlenu przez enzymy łańcucha oddechowego. Nadmiar reaktywnych postaci tlenu indukuje apoptozę zależną od mitochondriów, indukuje proces peroksydacji lipidów i spryzja agregacji i odkłądaniu się złogów białek typowych dla otępień. Wymienione procesy doprowadzają do rozwoju otępień.

  Streszczenie angielskie: Mitochondria have a pivotal role in cell metabolism, being the major site of ATP production via oxidative phosphorylation. They have a critical role in apoptotic cell death; and they also contribute to human gentics since mitochondria have a functional genome separate from that of nuclear DNA. Recent observations suggest that the accumulation of point mutations of mitochondrial DNA may be important in the pathogenesis of demantia. THe increasing formation and release of reactive oxygen species by failed respiratory chain enzymes induces lipid peroxidation process, apoptosis and subsequent cell death, and promotes protein aggregation and accumulation in the central nervous system. These changes induce neurodegenration of brain and promote progress of dementia.


  38/46

  Tytuł oryginału: Kortykosteroidy wziewne w leczeniu astmy oskrzelowej.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Świat Med. Farm. 2002 (6) s.48-50, tab.
  Sygnatura GBL: 313,638

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • immunologia
 • farmacja
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  39/46

  Tytuł oryginału: Charakterystyka wybranych cech klinicznych dziedzicznych raków jajnika u nosicielek mutacji konstytucyjnej genu BRCA1.
  Tytuł angielski: Characteristics of selected features of hereditary ovarian cancer in carirs of constitutional BRCA1 gene mutation.
  Autorzy: Menkiszak Janusz, Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Gronwald Jacek, Huzarski Tomasz, Byrski Tomasz, Foszczyńska-Kłoda Małgorzata, Fliciński Jacek, Brzosko Marek, Rzepka-Górska Izabella, Lubiński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.1084-1089, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.O6. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy oceniono - wiek rozpoznania, stopień zaawansowania klinicznego (FIGO) i mofologicznej złośliwości (G) jako cechy charakterystyczne dla dziedzicznych raków jajnka (DRJ) u nosicielek mutacji konstytucyjnej genu BRCA1. Zbadano 16 przypadków dziedzicznych raków jajnika z 14 rodzin. Zebrane dane poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że oceniane cechy kliniczne DRH w badanym materiale występują z częstością podobną jak w innych populacjach, a wysoki stopień morfologicznej złośliwości jest najbardziej charakterystyczną cechą DRJ.

  Streszczenie angielskie: Background: Hereditary ovarian cancer in BRCA1 constitutional mutation carriers shows a characteristic clincial pattern. Aim of the study: Evaluationof the type of mutation, age of onset, clinical stage (FIGO) and morphological grade (G) of ovarian cancers in BRCA1 mutation carries. Material and method: We analysed 16 cases of hereditary ovarian cancers form 14 families. The cases were included into studied gorup as a result of evaluation of pedigree criteria and molecular-genetic analyses detecting constitutional mutation - 5382insC, C61G, 4153delA - founder muatations dominating the Polish population. The following features were compared between studied and control group: C1 - age of onset of ovarian cancer in 5-year intervals (below 35, 40, 45, 50 and 55 years of age); C2 - clinical staging (FIGO) I/II or III/IV: C3 - grading (G1 - G3). The data were analyzed statistically. Results: Age of onset 50, OR - 2,52 is highly characteristic for BRCA1 mutation carries. Similarly the staging III/IV is more often observed in studied group - OR 2,71. The most characteristic of studied group is high morphological grading - OR 12,38. Conclusions: 1. Features of HOC in studied material and in other populations are similar 2. High morphological grading is the most characteristic for HOC in BRCA1 carriers.


  40/46

  Tytuł oryginału: Wpływ pyłu tytoniowego na układ oddechowy i wybrane parametry immunologiczne.
  Tytuł angielski: Influence of tobacco dust on the respiratory system and selected immunological parameters.
  Autorzy: Ignacak Adam, Guzik Tomasz J., Górski Lech, Czerniawska-Mysik Grażyna, Adamek-Guzik Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.789-792, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • toksykologia
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pył tytoniowy zawiera wiele immunogennych lub toksycznych składników. Wpływ długotrwałego narażenia na pył tytoniowy u pracowników przemysłu tytoniowego na czynność płuc oraz reaktywność alergiczną nie jest jednak znany. Celem pracy była ocena wpływu na wybrane parametry spirometryczne i odczynowość alergiczną przewlekłej ekspozycji na pył tytoniowy. Przebadano 40 pracowników przemysłu tytoniowego, 19 kobiet i 21 mężczyzn w wieku 25 - 59 lat (śr. 36,6) przewlekle (5 - 31 lat, śr. 12.6) narażonych na pył tytoniowy. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób nie narażonych na działanie pyłu tytoniu - 14 kobiet i 16 mężczyzn w wieku 25 - 60 lat (śr. 36,6 lat). Przeprowadzono wywiad epidemiologiczny w oparciu o jednolity kwestionariusz, wykonano oznaczenie bezwzględnej eozynofilii, testy skórne z pospolitymi alergenami wziewnymi (pyłki traw, chwastów, kurz domowy, pierze) oraz wyciągiem z tytoniu, pomiar poziomu IgE całkowitych i swoistych (tytoń), testy degranulacji bazofilów, test destrukcji neurofilów, spirometrię. Badania wykazały istotnie statystycznie obniżone wartości FEV1/VC u pracowników zakładów tytoniowych w porównaniu z grupą kontrolną (91,5 ń 11,6 proc. vs. 101,7 ń 10.7 proc. warat. nal.: p = 0,0004). Znamiennie częstsze (p = 0,035) zmiany o charakterze łągodnej obturacji oskrzeli (FEV1/VC 88 proc. i FEV1 70 proc. wart. nal.) stwierdzono w grupie badanej (u 30 proc. osób), w porównaniu z grupą kontrolną (u 6,7 proc. osób). Całkowite poziomy IgE, eozynofilia, ...

  Streszczenie angielskie: Tobacco dust contains various immunologically active as well as toxic substances. However the realtionship between allergic reactivity or lung function with chronic exposure to tobacco dust remains unclear. Accordingly the aim of the present study was to investigate the relationship between occupational chronic exposition to tobacco dust, respiratory function and some allergic reaction parameters. Methods: 40 tobacco factory workers (47.5 p.c. women and 52.5 p.c. men) aged 25 - 59 years (mean 36.5) chronically (5-31 years, mean 12.6) exposed to tobacco dust were included into the study. Control group consisted of 30 subjects (46.7 p.c. women, 53.3 p.c. men) aged 25 - 60 years (mean 36.6) not exposed to tobacco leaves' dust. Detailed epidemiological data was collected. Additionally total IgE, specific (tobacco) IgE, eosinophil blood counts, skin tests (mixed grass and weed pollens, house duse, feather, tobacco extracts), basophil degranulation and neutrophil destruction test with tobacco extracts as well as spirometry were studied in these groups. We found that FEV1/VC was significantly lower in tobacco industry workers chronically exposed to tobacco dust than in the control group (91.5 ń 11.6 p.c. vs. 101.7 ń 10.7 p.c. n; p = 0.0004). These subjects were also characterized by higher occurrence of mild bronchial obturation (FEV1/VC 88 p.c. and FEV1 70 p.c.) which was present in 30 p.c. tobacco factory workers and in 6.7 p.c of control group (p = 0.035). Levels of ...


  41/46

  Tytuł oryginału: Accumulation of specific ceramides in ischemic/reperfused rat heart; effect of ischemic preconditioning.
  Autorzy: Beręsewicz A., Dobrzyń A., Górski J.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (3) s.371-382, il., tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Ceramide signalling has been implicated in the mechanism of myocardial ischemia/reperfusion injury (IR). This study tested the hypothesis that ceramides containing a specific amino-linked acyl residue mediate the injury, and that ischemic preconditioning (IPC) affords myocardial protection because it prevents increased ceramide acumulation in IR myocardium. Perfused rat hearts were subjected either to the sham perfusion or to 30 min global ischemia/30 min reperfusion (IR) or were preconditioned prior to the standard IR. The ventricles were harvested for biochemical assay that involved transmethylation of ceramide amino linked acyl residues, and gas liquid chromatography measurement of acyl methyl esters. Fourteen ceramides containing myrystic, palmitic, palmitoleic, stearic, oleic, linoleic, linolenic, arachidic, arachidonic, eicosapentaenoic, behenic, docosapentaenoic, docosahexaenoic or nervonic acid were identified in the myocardium of rats. The total basal ceramide concentration in the myocardium was 135 nmol/g tissue, and it was increased by 14.1 p.c. and 48.4 p.c. in the ischemia and IR group, respectively. However, in fact, IR increased the accumulation of only 7 out of 14 ceramides identified in the heart (i.e., those containing palmitic, stearic, oleic, linoleic, and arachidonic acid), and the relative magnitude of these increases varied between the particular ceramides and was independent from their basal tissue concentration. IPC improved postichemic hemodynamic recovery and partially prevented ...


  42/46

  Tytuł oryginału: Global initiative for asthma 2002 - what concerns occupational medicine.
  Autorzy: Górski Paweł
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (3) s.207-208
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  43/46

  Tytuł oryginału: Markers of pulmonary diseases in exhaled breath condensate.
  Autorzy: Antczak Adam, Górski Paweł
  Źródło: Int. J. Occup. Med. Environ. Health 2002: 15 (4) s.317-323, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 306,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Exhaled breath condensate has been more and more extensively used as a novel and non-invasive method to study airway inflammation. It is simple to perform, very well tolerated by patients and no adverse events have been reproted so far. Serial measurements can be made with no harmful effects on patients, which is of extreme value in occupational medicine. Exhaed breath condensate has been obtained from both adult and children patients suffering from various pulmonary diseases such as asthma, cystic fibrosis, chronic obstructive pulmonary disease, and interstitial lung diseases. Several markers and mediators are detectable in breath condensate: hydrogen peroxide, thiobarbituric acid-reactive substanes, isoprostanes, prostaglandins and leukotrienes. Nitric oxide-related markers ahve also been studied in teh condensate. There is increasing body of evidence that changes in condensate markers reflect local abnormalities of airway lining fluid.


  44/46

  Tytuł oryginału: Successful pregnancy outcome after intravenous immunoglobulin therapy in woman with a history of four recurrent spontaneous abortions and subsequent endometriosis-associated infertility.
  Autorzy: Jerzak Małgorzata, Kraczkowski Janusz, Krzyżanowski Arkadiusz, Sawulicka-Oleszczuk Henryka, Górski Andrzej, Semczuk Marian
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (1) s.64-65, bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the work was to determine pregnancy outcome after a small-dose intravenous immunoglobulin (IVIG) and additional immunosupressive therapy (prednison, aspirin) in woman with an increased number of natural killer cells (NK cell) who has a history of recurrent spontaneous abortions (RSA) and endometriosis-associated infertility. Case report concerning pregnancy outcome in woman with four RSA and moderate endometriosis after immunosupression (IVIG/prednison/aspirin therapy). The following immune parameters of cellular (CD3, CD4, CD8, CD16, CD56 expressions, NK cell activity) and humoral immune response (circulating anticoagulants, anticardiolipin, anti-nuclear autoantibodies) were studied. Immunosupression therapy controlled CD16 NK cell level and NK cell activity and favored a successful pregnancy. IVIG/prednison/aspirin immunotherapy might be effective treatment for women with the history of RSA and diagnosed endometriosis. Regulation of NK cell activity may underlie possible effect of IVIG action in such cases.


  45/46

  Tytuł oryginału: Znaczenie tokoferolu i deprenylu w leczeniu otępień.
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Górski Paweł
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.287-298, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Uważa się, że stres oksydacyjny związany z mitochondriami odgrywa ważną rolę w patogenezie otępień. Anionorodnik ponadtlenkowy wytwarzany w mitochondriach indukuje proces peroksydacji lipidów, syntezę nadtlenku wodoru i odkładanie się blaszek betaamyloidu. Tokoferol - inhibitor mitochondrialnej peroksydacji lipidów i deprenyl (selegilina) inhibitor monoaminooksydazy B ochraniają lipidy mózgowia przed stresem oksydacyjnym indukowanym przez mitochondria. Kontrolowane badania kliniczne potwierdziły skuteczność tokoferolu (2000 IU/dobę) i deprenylu (10 mg/dobe) u chorych z umiarkowanym otępieniem. Leki te sprawiają deteriorację intelektualną u chorych.

  Streszczenie angielskie: Many lines of evidence suggest that mitochondrial oxidative stress is important in pathogenesis of dementias. Superoxide anion generated by mitochondria induces lipid peroxidation, synthesis of hydrogen peroxide and betaamyloid plaques formation. Tocopherol the inhibitor of lipid peroxidation and deprenyl the inhibitor of monoaminooxidase prevent the oxidative injury of human brain mitochondria. A placebo-controlled, clinical trial of tocopherol and deprenyl in subjects with moderately advanced Alzheimer disease indicated, that group treated with tocopherol (2000 IU) or deprenyl (10 mg) may slow functional and mental deterioration.


  46/46

  Tytuł oryginału: Czy preparaty miłorzębu mają znaczenie w opóźnieniu rozwoju otępienia?
  Autorzy: Pietras Tadeusz, Górski Paweł
  Źródło: Farmakoter. Psychiatr. Neurol. 2002 (3) s.299-308, bibliogr. 53 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,385

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ekstrakt EGb 761 otrzymany z miłorzębu posiada korzystne działanie w chorobach neurodegeneracyjnych mózgu. Poprawia nieznacznie funkcje poznawcze w otępieniach i spowalnia ich przebieg. Uważa się, że biologiczne działanie składników preparatu EGb 761 związane jest z działaniem antyoksydacyjnym i hamowaniem procesu peroksydacji lipidów. Flawonoidy wyizolowane z preparatu mogą hamować aktywność monoaminooksydazy w mózgu i wpływać na kontrolę fosforylacji oksydatywnej w mitochondriach. Preparat EGb 761 jest użyteczny we wspomagającym leczeniu otępień.

  Streszczenie angielskie: Ginko biloba extracts such as EGb-761 have been suggested to have a multitude of beneficial effects on brain function, from enhancing cognitive function in dementia. Several mechanisms of actionm are useful in explaining how EGb 761 benefits patients with AD and other age-related, neurodegenerative disorders. The EGb 761 possess antioxidant and free radical-scavening activities and inhibit membrane lipid peroxidation. Flavonoids purchased from EGb 761 may inhibit the monoaminooxidase activity in brain and they increase the respiratory control ratio of brain mitochondria. EGb 761 is useful drug in dementia and other neurodegenerative diseases.

  stosując format: