Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GÓRNY
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Biologiczne czynniki szkodliwe dla zdrowia - klasyfikacja i kryteria oceny narażenia.
Tytuł angielski: Biological factors hazardous to human health: classification and criteria of exposure assessment.
Autorzy: Dutkiewicz Jacek, Górny Rafał L.
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (1) : VIII Sympozjum "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy" s.29-39, il., tab., bibliogr. 70 poz., sum. - 8 Sympozjum pt. Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy Łódź 30.05-01.06. 2001
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Biologiczne czynniki zagrożenia zawodowego obejmują nie tylko znane od dawna czynniki zakaźne (wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty), ale również czynniki o działaniu alergizującym i toksycznym, które w wielu grupach zawodowych są główną przyczyną zachorowań. Wiele z tych czynników (alergeny i toksyny drobnoustrojowe, alergeny roślinne i zwierzęce) to składniki bioaerozoli, stanowiące zagrożenie zawodowych chorób układu oddechowego wśród rolników przedstawicieli innych zawodów. W odróżnieniu od większości czynników chemicznych i fizycznych, w skali światowej brak jest ogólnie akceptowanych kryteriów oceny narażenia na czynniki biologiczne, jak również ogólnie uznanych wartości progowych i zaleceń metodycznych. Brak tych kryteriów utrudnia wdrażanie w Polsce i w innych krajach Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej 2000/54/EC, dotyczącej ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na czynniki biologiczne w miejscu pracy. W Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie opracowano projekt wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na bioareozole związane z pyłami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, z uwzględnieniem ogólnej liczby bakterii mezofilnych, bakterii Gram-ujemnych, termofilnych promieniowców, grzybów i endotoksyny bakteryjnej. Propozycja ta może być punktem wyjścia do opracowania odpowiednich norm fakultatywnych, które ułatwiłyby wdrażanie w praktyce wymienionej wyżej Dyrektywy. Do tego czasu ważne jest ścisłe przestrzeganie obowiązujących norm ...

  Streszczenie angielskie: Occupational biohazards include not only factors that have long been known (viruses, bacteria, fungi, parasites), but also agents exerting allergic and toxic effects, which are directly responsible for the development of various diseases in many occupational groups. Numerous agents of this group (allergens, microbial toxins, pollen allergens and allergens of animals origin) are components of bioaerosols - potential hazards inducing occupational respiratory diseases among farmers and people involved in other occupations. Contrary to the majority of chemical and physical factors, neither commonly approved criteria for assessing exposure to biological factors, nor threshold values and methodological recommendations are as yeat available. The lack of these criteria renders it difficult to implement in Poland and in other coutries Directive 2000/54/EC on the protection of workers against the risk occupational exposure to biohazards, issued by the European Community. The Institute of Rural Medicine in Lublin has drafted the proposals for threshold limit values of occupational exposure to bioaerosols associated with plant and animal dusts, including: nesophilic bacteria, Gram-negative bactera, thermophilic actinomycetes, fungi and bacterial endotoxins. These proposals could be considered as a starting point for developing appropriate facultative standards hat would faciliate the practical implementation of the aforesaid Directive. Meantime it is essential to be strict in ...


  2/8

  Tytuł oryginału: Becterial and fungal aerosols in indoor environment in Central and Eastern European countries.
  Autorzy: Górny Rafał L., Dutkiewicz Jacek
  Źródło: Ann. Agric. Environ. Med. 2002: 9 (1) s.17-23, tab., bibliogr. 34 poz.
  Sygnatura GBL: 313,158

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Studies of indoor bioaerosols conducted in Central and Eastern European countries, as a result of the scarcity of funding, mostly do not attain the level presented by similar studies in Northern America and Western Europe. For socio-economic reasons, most of the intense studies on indoor bioaerosols in Central and Eastern European countries were carried out in industrial facilities and have contributed significantly to occupational health science. In contrast, until recently, insufficient of studies have been conducted on bioaerosols of residental and communal premises (dwellings, offices, schools, etc.) and no network for monitoring the microbiological quality of air in such premises exists. In Poland, in the mid-1990s complex bioaerosol investigations were carried out by the Bioaerosol Group at the Institute of Occupational Medicine and Environmental Health in Sosnowiec. The concentrations of airborne bacteria and fungi in dwellings without mold problems were between 88 - 4297 cfu/m**3 and 0 - 1997 cfu/m**3, while in moldy homes they were 178 - 4751 cfu/m**3 and 49 - 16968 cfu/m**3, respectively. As many as 167 microbial species were isolated from the air of examined dwellings. Most frequently occurred Gram-positive cocci (Micrococcus/Kocuria spp., Staphylococcus spp.), endospore-forming bacilli (Bacillus spp.), Gram-negative bacteria (Pseudomonadaceae, Aeromonas spp.), filamentous fungi (Penicillium spp., Aspregillus spp.), and yeasts. Notable studies of indoor bioaerosols have also been performed in the other Central and Eastern European countries: Lithuania, Latvia, Estonia,...


  3/8

  Tytuł oryginału: Human leptin administered intraperitoneally stimulates natriuresis and decreases renal medullary NA+, K+-ATPase activity in the rat - impaired effect in dietary-induced obesity.
  Autorzy: Bełtowski Jerzy, Wójcicka Grażyna, Górny Dionizy, Marciniak Andrzej
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (6) s.BR221-BR229, il., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: Leptin, produced by adipose tissue, apart from regulating food intake and energy expenditure, also has natriuretic activity. In this study we examined the effect of leptin on renal Na+, K+-ATPase responsible for active tubular sodium reabsorption, and compared the renal effects of leptin in lean and obese rats. Male Wistar rats were either kept on normal laboratory chow or made obese by a high-calorie diet. The animals were placed in metabolic cages and urine was collected in 2-hour periods. In lean animals, leptin (1 mg/kg i.p.) caused a 139.5 p.c. increase in uring output, a 112.4 p.c. increase in natriuresis, and a 57.2 p.c. increase in the fractional excretion of sodium, but had no effect on the glomerular filtration rate. Leptin at this dose decreased renal medullary Na+, K+-ATPase activity at 30 minutes, 1 hour and 2 hours by 31 p.c., 34.3 p.c. and 21.2 p.c., respectively. The effect of leptin on Na+, K+-ATPase at 1 hour was dose-dependent; the lowest dose inducing significant inhibition was 0.25 mg/kg. By contrast, leptin had no effect on either cortical Na+, K+-ATPase or the ouabain-resistant fraction of ATPas. In obese rats, leptin increased urine output by only 29.1 p.c. and natriuresis by 28.9 p.c., and had no significant effect on medullary Na+, K+-ATPase. Leptin stimulates natriuresis primarily by inhibiting tubular sodium reabsorption. This effect is mediated, at least partially, by decreased Na+, K+-ATPase actaivity in the ranal medulla, and is impaired in obese rats.


  4/8

  Tytuł oryginału: Patofizjologia : podręcznik dla studentów medycyny
  Autorzy: Bańkowski Edward, Bełtowski Jerzy, Białkowska Magdalena, Chłap Zbigniew, Cybulska Barbara, Czekalski Stanisław, Czokało-Plichta Maria, Dąbrowski Ryszard, Dzierżkowska Jolanta, Fidziańska Elżbieta, Fogel Wiesława A., Górnicki Mirosław, Górny Dionizy, Gujski Mariusz, Gumułka Stanisław W., Guzek Jan W., Jagielski Józef, Kaleta Zbigniew, Kłosiewicz-Latoszek Longina, Knapowski Jan, Kostowski Wojciech, Kotschy Maria, Kowalski Janusz, Kwarecki Krzysztof, Markiewicz Lech, Maślińska Danuta, Maśliński Czesław, Maśliński Sławomir, Opuchlik Andrzej, Poppe Paweł, Ryżewski Jan, Szostak Wiktor B., Szukiewicz Dariusz, Śródka Andrzej, Tchórzewski Henryk, Tyrakowski Tomasz, Witanowska Anna, Wróbel Jan, Zaremba Jacek, Ziemba Andrzej W., Ziemlański Światosław, Zużewicz Krystyna, Żarski Stefan
  Opracowanie edytorskie: Maśliński Sławomir (red.), Ryżewski Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 3
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 1067, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,706

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: Zachowanie się procesów oksydacyjno-antyoksydacyjnych w organizmie w zdrowiu i niektórych stanach patologicznych : praca doktorska
  Autorzy: Rola Radosław, Górny Dionizy (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Patofizjologii w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], III, 164 k. : il., tab., bibliogr. 423 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20241

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • króliki
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • ciąża


  6/8

  Tytuł oryginału: Dynamika peroksydacji lipidów w wybranych narządach w przebiegu doświadczalnego, martwiczo-krwotocznego zapalenia trzustki : praca doktorska
  Autorzy: Barham Stanisława, Górny Dionizy (promot.).; Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 81 k. : il., tab., bibliogr. 200 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20214

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  7/8

  Tytuł oryginału: The opposite effects of cyclic AMP-protein kinase a signal transduction pathway on renal cortical and medullary Na+, K+-ATPase activity.
  Autorzy: Bełtowski J[erzy], Marciniak A[ndrzej], Wójcicka G[rażyna], Górny D.
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (2) s.211-231, il., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Cyclic AMP-protein kinase A (PKA) pathway plays an important role in signal transduction in renal tubular cells, however, its role in transport regulation is not completely estabilished. The aim of this study was to invastigate in vivo the effect of PKA on renal Na+, K+-ATPase activity. The study was performed in male Wistar rats. The animals were anaesthetized with pentobarbital and investigated drugs were infused through the catheter inserted into the abdominal aorta. Na+, K-ATPase activity was assayed in an isolated microsomal fraction of the renal cortex and medulla. Cell-permeable cAMP analogue, dibutyryl-cAMP (db-cAMP), dosedependently stimulated Na+, K+-ATPase in the renal cortex and inhbited in the renal medulla. Maximal stimulation (+38.5 p.c.) and inhibition 9-46.8 p.c.0 were observed at a dose of 10**-6 mol/kg/min. Measurement of Na+, K+-ATPase activity at different Na+concentrations revealed that in the renal cortex db-cAMP increased Vmax of the enzyme without any effect on sodium affinity, whereas in the renalmedulla decrease in Vmax was accompanied by decreased sodium affinity, evidenced by elevated K0.5 for sodium. The effect of db-cAMP was mimicked by the infusion of either adenylate cyclase activator, forskolin, or inhibitor of phosphodiesterase, IBBX. Both stimulatory and inhibitory effects of db-cAMP were prevented by pretreatment with protein kinase A inhibitor, KT 5720 (10**8 mol/kg/min) but not by inhibitor of protein kinase G, KT 5823. The inhibitory effect in the renal medulla was ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Zabiegi naprawcze na zastawkach mitralnej i aortalnej w leczeniu chirurgicznym nabytych wad serca. Praca poglądowa.
  Tytuł angielski: A review of mitral and aortic value reconstructive procedures in the surgical treatment of acquired heart valve disease.
  Autorzy: Górny Adam, Sarnowski Wojciech
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.195-200, bibliogr. 44 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wszczepianie protez zastawkowych niesie za sobą ryzyko powikłań, takich jak zapalenie wsierdzia, dysfunkcja zastawki, jej zakrzepica, zatorowość oraz krwawienia związane z koniecznością przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego. Problemów tych pozwala uniknąć udana operacja naprawcza, która powoduje poprawę w zakresie objawów podmiotowych nie upośledzając czynności lewej komory. Wybór rodzaju zabiegu i możliwość dokonania plastyki zależy przede wszystkim od anatomii zastawki i doświadczenia chirurga. Dzięki dobrze udokumentowanym technikom chirurgicznym i określeniu wskazań do rekonstrukcji mitralnej jej wyniki są zadowalające. Badania wskazują na korzyści, jakie z chirurgii naprawczej mogą odnieść także chorzy z wadą zastawki aortalnej. Wyniki odległe zabiegów rekonstrukcyjnych okazały się zbliżone do uzyskiwanych u chorych poddawanych wymianie zastawek, nawet w przypadku rzadko wykonywanych zabiegów jednoczesnej plastyki dwu zastawek. Ceną za zdecydowanie niższe odsetki powikłań typowych dla wszczepienia protez zastawkowych jest ograniczona trwałość naprawy, zwłaszcza zastawki aortalnej. Stąd po operacji naprawczej wskazana jest wczesna kontrola jej efektów.

  Streszczenie angielskie: Valve replacement brings the risk of complications such as endocarditis, valve disfunction, valve thromosis, embolism and bleedings connected with the need for prolonged anticoagulative treatment. These problems may be avoided by performing a reconstructive operation that leads to clinical improvement and does not affect left ventricular function. The choice of procedure and the efficacy of the repair mainly depend on the valve anatomy and the experience of the surgeon. Thanks to the well documented surgical techniques and the definition of therapeutic indications, the results of mitral reconstruction are satisfactory. Studies show that patients with aortic valve disease can also benefit from reconstructive surgery. Repair procedures demonstrate long-term outcomes similar to those in patients who have undergone valve replacement, even those rare cases of combined double valve plasty. Valve repair significantly reduces the percentage of complications typically related to prosthetic valve implantation, although the durability of repair is limited, especially that of the aortic valve repair. Thus, early control of repair effects is needed after surgery.

  stosując format: