Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GÓRECKI
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Uszkodzenia chrząstki stawu kolanowego. Sposoby rozpoznawania i leczenia].
Autorzy: Górecki Andrzej
Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (1) s.83-84 - Tł. artyk. z czas. The Physician and Sportsmedicine 2001; 29(5)
Sygnatura GBL: 312,978

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/24

  Tytuł oryginału: Doświadczenie w zastosowaniu okrężnej miotomii przełyku oraz przemieszczeniu żołądka do klatki piersiowej w leczeniu operacyjnym niedrożności przełyku z dużym dystansem.
  Tytuł angielski: Experience with circular myotomy and thoracic stomach transposition for of long gap esophageal atresia.
  Autorzy: Bysiek Adam, Górecki Wojciech, Celmer Elżbieta, Taczanowska Anna, Palka Joanna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.167-171, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 1 Połączone Sympozjum Sekcji Endoskopowej i Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Kraków 06-08.09. 2001
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dziesięcioro dzieci z niedrożnością przełyku z dużym dystansem poddano leczeniu w Klinice Chirurgii Dziecięcej w Krakowie w latach 1988-2001. Miotomię sposobem Livaditis wykonano u siedmiorga dzieci. W grupie tej u pięciorga z nich występowała niedrożność z przetoką przełykowo-tchawiczą dolną. U jednego dziecka wykonano doraźne pierwotne zespolenie przełyku. U pozostałych zaopatrzono przetokę i założono gastrostomię w pierwszej dobie życia. U noworodków bez przetoki przełykowo-tchwiczej nie podejmowano prób doraźnego zespolenia przełyku, gastrostomię wykonywano u nich między 1 a 2 dobą życia. Wiek podczas zabiegu zespolenia przełyku wahał się od 1 doby do 13 miesięcy, masa ciała od 2,7 do 9 kg. U trojga małych pacjentów przemieszczono żołądek do klatki piersiowej. W jednym przypadku wada miała postać niedrożności z przetoką dolną, dziecko zostało przesłane z innego ośrodka z wyłonionym przełykiem na szyi. U pozostałych dwojga dzieci - bez przetoki przełykowo-tchawiczej, operację wykonano po nieskutecznych wielotygodniowych próbach wydłużania przełyku przez mechaniczne rozciąganie górnego i dolnego kikuta. Wiek dzieci podczas operacji wahał się od 21 do 30 miesięcy. Po operacji sposobem Livaditis zmarło dwoje dzieci, żadne z powodu powikłań miotomii przełyku. U wszystkich dzieci, które przeżyły stwierdzano niewielkiego stopnia zwężenie w miejscu zespolenia, które skutecznie rozszerzano. Okres obserwacji dzieci wynosił od 3 do 13 lat. Stan wszystkich z nich jest dobry. ...

  Streszczenie angielskie: Long gap esophageal atresia renders primary esophageal anastomosis practically impossible unless special techniques are employted. At times the patietn's esophagus may not be salvaged and a gastric transposition is necessary. Ten children with long gap esophageal atresia were treated at Departmetn of Pediatric Surgery, Cracow, in the years 1988-2001. Seven patietns were subjected to Livaditis circular myotomy. In this group five vhildren had esophageal atresia with an inferior tracheo-esophageal fistula. in one patient an emergency primary esophageal anastomosis was done. In the remaining children the fistula was suture ligated and a gastrostomy was performed in the first day of life. No attmepts at an emergency esophageal anastomosis were made in newborns without tracheo-esophageal fistulas and gastrostomies were performed between the first and second day of life. prior to surgery three children were at homu. Age upon surgery ranged from 1 day to 13 maonths, body mass was 2.7 - 9 kg. In three patients a gastric transposition was performed. In this group in one case the defect was associated with an inferior fistula and the patient was referred to our center with externalized esophagus. The remaining two patietns without a fistula were oerpated on following unsuccessful attmepts at esophageal lengthening by mechanical stretching of both esophageal stumps over several weeks. In this group age upon surgery ranged from 21 to 30 months of life. After the Livaditis ...


  3/24

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnej rekonstrukcji wrodzonego zwichnięcia stawu biodrowego u dzieci.
  Tytuł angielski: Results of surgical reconstruction of the hip in congenital disclocation of the hip in children.
  Autorzy: Anyżewski Piotr, Górecki Andrzej, Gidziński Paweł, Pawłowski Włodzimierz
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.239-246, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy oceniono wyniki operacyjnego leczenia 51 zwichniętych stawów biodrowych (13 zwichnięć obustronnych, 25 jednostronnych) u 38 dzieci (5 chłopców i 33 dziewczynki). Postępowanie operacyjne polegało na wykonaniu repozycji otwartej z jednoczasową korekcją ustawienia końca bliższego kości udowej i plastyki panewki. W rekonstrukcji panewki stosowano trzy metody operacyjne: osteotomię Pembertona, osteotomię Saltera, plastykę panewki typu "shelf-operation". Ocena wyników uzyskanych w naszym materiale wskazuje (średni czas obserwacji - 73 miesiące), że jednoczasowa pełna rekontrukcja stawów biodrowych u dzieci do 4 roku życia, bez względu na typ rekonstrukcji dachu panewki, w ponad 84 proc. przypadków dała klinicznie wynik dobry i bardzo dobry.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a series of 51 hips (5 boys, 33 girls) that underwent recontructive surgery because of congenital hip dislocation. Surgical treatment involved a one-stage procedure, consisting of correction of the proximal femur positon and acetabuloplasty. Acetabulum reconstruction was achieved by using one of three methods: Pemberton osteotomy, Salter osteotomy and a "shelf-type" acetabuloplasty. Excellent and good results were found in 84 p.c. of the cases under 4 years of age, irrespective of the acetabuloplasty implemented.


  4/24

  Tytuł oryginału: Effect of thrombolysis delay on the clinical course of acute myocardial infarction in a Warsaw hospital.
  Tytuł polski: Opóźnienie trombolizy w szpitalu warszawskim a przebieg kliniczny świeżego zawału serca.
  Autorzy: Górecki Aleksander, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Łukaszewicz Rafał, Maciejewski Paweł, Ceremużyński Leszek
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (7) s.16-23, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Beckground. It has been well established that the reduction of duration of myocardial ischaemia improves in patients with acute myocardial infarction (IM). Aim.To assess the relationship between thrombolysis delay and the clinical course of MI as well as the occurrence of non-invasive coronary reperfusion markers. Methods. The study group consisted of 140 consecutive patients with acute MI who received thrombolytic therapy within 12 hours from the onset of symptoms. The following in-hospital clinical parameters were analysed: death, re-infarction, recurrent angina, heart failure, dangerous arrhythmias (sustained ventricular tachycardia or ventricular fibrillation occurring after 24 hoursof MI) and conduction disturbances requiring temporary pacing (3rd degree atrio-ventricular block or other distal block). Successful reperfusion was defined as the reduction of the ST segment elevation by ň 50 p.c. compared with baseline ECG, assessed in ECG recorded two hours from the initiation of thrombolysis. Results. The mean time from the onest of symptoms to the initiation of thrombolysis was 3.6ń3 hours (range 0.5-12 hours). The main component of treatment delay was patient's reluctance in calling for help which reached almost 3 hours (mean 2.7ń2.8 hours). Patients with complicated MI (n=60) had significantly longer thrombolysis delay compared with patients with uncomplicated MI (n=59) (4.8ń3.3 hours vs 2.8ń2.4 hours; p=0.001). A similar difference was found when patients with and without reperfusion were compared (2.1ń1.4 vs 5.9ń3.2 hours, respectively; p=0.0001). Conclusions. There is a significant...


  5/24

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia złamania kręgosłupa w osteoporozie w materiale własnym.
  Tytuł angielski: Results of vertebral fractures treatment in osteoporosis in own material.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.164-169, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Złamania kręgosłupa w przebiegu osteoporozy są jej jednym z najpoważniejszych powikłań. Ze względu na znaczne nasilenie dolegliwości bólowych stanowią poważny problem leczniczy. Wstęp obejmuje klasyfikację złamań, zasady diagnostyki obrazowej i różnicowania oraz opis postępowania terapeutycznego stosowanego w praktyce klinicznej. Materiał i metody. Praca jest retrospektywną analizą wyników leczenia złamań kręgosłupa w latach 1997-2000. Materiał stanowi grupa 64 (58 kobiet i 6 mężczyzn) w średnim wieku 69 lat (56-77) pacjentów z osteoporozą, leczonych przedstawionym we wstępie programem postępowania. Dokonano oceny z uwzględnieniem wyników leczenia, dolegliwości bólowych po jego zakończeniu i zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Wyniki. Dla 41 proc. spośród badanych dolegliwości bólowe występowały sporadycznie, a dla 59 proc. często.

  Streszczenie angielskie: Background. Vertebral fractures in patients with oeteoporosis are the most serious complication of this disease. It seems to be an important therapeutic problem, becasue of the intensity of the pain syndrome. Introduction presents classification, imaging and differantial diagnostics, presentation of therapeutic intervention used in clinical practice. Material and methods. The work is a retrospective clinical analysis of vertebral fractures treatment results from the period 1997-2000. Material consists of 64 (58 women and 6 men) in average age of 69 (56-77) cases with spine fractures and osteoporosis treated with, presented in introduction protocol. Results. 41 p.c. of this gropu declared the pain occurring rare, and 59 p.c. - frequently.


  6/24

  Tytuł oryginału: Problemy w leczeniu złamań kończyny dolnej w osteoporozie.
  Tytuł angielski: Problems in the treatment of lower limb fractures in osteoporosis.
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (2) s.182-184, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Złamania są manifestacją kliniczną osteoporozy, najczęstszej choroby metabolicznej tkanki kostnej. Doprowadza ona do zmniejszonej wytrzymałości mechanicznej kości i zwiększa podatność na złamania. Identyfikacja czynników ryzyka osteoporozy, pomiary gęstości kości mineralnej tkanki kostnej oraz markerów obrotu kostnego pozwalają określać i monitorować stopień zaawansowania problemu. Charakterystyka samego schorzenia narzuca jednak specyficzne zasady postępowania w leczeniu uszkodzeń urazowych narządu ruchu powstałych na tle osteoporozy. Zasadą jest dążenie do jak najszybszego uruchomienia pacjenta w celu przywrócenia sprawności ruchowej. Dobór metod leczenia powinen uwzględniać zaawansowany wiek pacjentów oraz ich stan ogólny. W pracy przedstawiono zasady postępowania leczniczego w odniesieniu do uszkodzeń kończyny dolnej w przebiegu osteoporozy, z uwzględnieniem zasad profilaktyki przeciwzakrzepowej. Obowiązującą zasadą jest jednak dobór metody leczniczej do rodzaju uszkodzenia, stanu pacjenta, współistniejących chorób, jak też możliwości i doświadczenia ośrodka.

  Streszczenie angielskie: The fractures are the clinical manifestations of osteoporosis, the most common metabolic bone disease. It leads do decreased mechanical resistance of bone and increased ability of fractures. Identification of risk factors, bone mineral density and bone marters measures helps to identify and control the severity of the problem However; the characteristics of the disorder obliges the specific conditions in treatment of the traumatic lesions to the locomotor system related to osteoporosis. The first rule is the need to achieve the fastest mobilization of the patient. The choice of the treatment method should take age and general condition of the patient to consideration. The work presents the principles of proceedings in treatment of traumatic lesions of the lower extremities resulting from osteoporosis with consideration of the antithrombotic prophylaxis. Matching the method with relation to fracture type, general condition of the patient, coexisting diseases as well as the center ability and experience is still valid condition.


  7/24

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia stawu kolanowego
  Autorzy: Górecki Andrzej, Kuś Wojciech, Michalski Paweł, Purski Karol, Świątkowski Jan
  Opracowanie edytorskie: Górecki Andrzej (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 356, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Chirurga i Anestezjologa 41
  Sygnatura GBL: 735,271

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/24

  Tytuł oryginału: A prospective comparison of antibiotic usage in pediatric surgical patients: the safety, advantage, and effectiveness of the surgical infection society guidelines versus a common practice.
  Autorzy: Górecki Wojciech, Grochowska Elżbieta, Krysta Mirosław, Wojciechowski Piotr, Taczanowska Anna, Stanek Beata
  Źródło: J. Pediatr. Surg. 2002: 37 (10) s.1430-1434, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,145

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Background: The Surgical Infection Society (SIS) guidelines for antibiotic (Ab) usage minimally changed the surgical practice. The authors believed that clinical evidence of the safety, advantage, and effectiveness of SIS guidelines may improve inappropriate usage of Ab. Methods: A group of dedicated surgeons attempted to use Ab appropriately to SIS guidelines in their patients (group A). A comparison was made with a concurrent cohort of patients (group B), treated by surgeons who were nonsupporters of SIS guidelines. The trial was conducted in 378 children between. March 1999 and May 2000. The outcome measures were morbidity and mortality rates, Ab treatment duration, timing of administration, unjustified spectrum, and swith of Ab. Analysis of variance and Xý test were used in statistics. P value less than .05 was considered significant (s). results: Group A included 124 patients and Group B, 254. There were no intergroup differences in age, sex, and clen/contaminated/ratio of procedures. The mean duration of Ab treatment was 3.9 days in group A, versus 7.1 days in group B (s), with overall rate of appropriateness of 77 p.c. versus 36 p.c. (s) and no differences in mortality and morbidity rates. Conclusion: Perhaps these results may change Ab usage in pediatric surgery.


  9/24

  Tytuł oryginału: Is chest pain still the most important symptom of acute coronary syndrome?
  Tytuł polski: Czy ból nadal pozostaje najważniejszym objawem w ostrym zespole wieńcowym?
  Autorzy: Łukaszewicz Rafał, Bednarz Bronisław, Chamiec Tomasz, Maciejewski Paweł, Górecki Aleksander
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.313-321, il., tab., bibliogr. 16 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background. Acute corponary syndrome (ACS) carries the risk of death due to electrical or haemodynamical disturbances. Thus, rapid in-hospital treatment is neccesary. To achieve this, a patent, his family and his physican should correctly diagnose ACS, based mainly on clinical symptomsm. Aim. To assess the symptomatology of ACS and to established whether modern management of ischemic heart disease did not change ACS clinical characteristics. Methods. The study group consisted of 156 conscutive patients (96 males, mean age 65 ń 15 years) admitted to hospital due to ACS. Physicians prospectively filled in a questionnaire addressing ACS symptomatology, including chest pain charcteristics and clinical symptoms of painless ACS. Results. Retrostemal chest pain was present in 119 (76 p.c.) presents, six (4 p.c.) patients had pain localised outside thorax (jaws or epigastric region) whereas 31 (20 p.c.) patients had painless ACS. In the latter group the most frequent symptoms were dyspnea and marked weakness. Conclusion. Chest pain remains the most frequent symptom of ACS and its prevalnence is similar to that previously described in literature. Almost a quater of patients have painless ACS; in those patients other intensive and sudden symptoms may suggest ACS.


  10/24

  Tytuł oryginału: Informator o szkoleniu podyplomowym w roku akademickim 2002/2003
  Opracowanie edytorskie: Kokot Zenon (przedm.), Górecki Mieczysław (przedm.).
  Źródło: - Poznań, Dział Wydaw. Uczelnianych AM 2002, 15 s., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 660,787

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • informator

  Temat korporatywny:
 • Akademia Medyczna w Poznaniu


  11/24

  Tytuł oryginału: Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej
  Autorzy: Tramś Marek, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.146-149, il., tab., bibliogr. 12 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  12/24

  Tytuł oryginału: Artroskopowa weryfikacja wyników badań rezonansu magnetycznego w uszkodzeniach stawu kolanowego
  Autorzy: Tramś Marek, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.149-152, il., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/24

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne zgorzeli Fourniera.
  Tytuł angielski: Fournier's gangrene.
  Autorzy: Adamiak Zbigniew, Chyrek Adam, Górecki Janusz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.247-249, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zespół Fourniera jest to martwica tkanki podskórnej i skóry o piorunującym przebiegu septycznym, zjawisko bardzo rzadkie, wywołane przez mieszaną florę bakteryjną. Autorzy przedstawili przypadek 47-letniego mężczyzny ze zgorzelą Fourniera prącia, moszny i podbrzusza. Po wyprowadzeniu chorego ze wstrząsu septycznego dokonano chirurgicznego usunięcia wszystkich tkanek martwiczych i wielokrotnt drenaż rany pooperacyjnej oraz zastosowano intensywną antybiotykoterapię. Chorego wyleczono, uzyskując bardzo dobry wynik kosmetyczny.

  Streszczenie angielskie: The Fournier's gangrene is a necrotic infection of the subcutaneous tissue and skinwith fulminating septic course. The disease is very rare and is caused by mixed bacterial flora. The authors present a case of 47 year old male with Fournier's gangrene of the penis, scrotum and hypogastrium, treated successfully by surgical remooval of all necratic tissue, adequate drainage, broad spectrum antibiotic-therapy and antishock procedures. The patient has been cured with a vang good cosmetics effect.


  14/24

  Tytuł oryginału: XXIV Congress of the European Society of Cardiology, Berlin, 31 sierpnia - 4 września 2002.
  Autorzy: Górecki Aleksander, Chamiec Tomasz, Gębalska Jadwiga
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (11) s.471-474 - 24 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Berlin 31.08-04.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne


  15/24

  Tytuł oryginału: Uprima - nowy lek dla chorych z zaburzeniami wzwodu.
  Autorzy: Górecki Robert
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.71, 74 - 32 Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Wrocław 13-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • seksuologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  16/24

  Tytuł oryginału: Złamania kręgosłupa na tle osteoporozy
  Autorzy: Górecki Andrzej, Chmielewski Dariusz
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.116-118, bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/24

  Tytuł oryginału: Alloplastyka stawu ramiennego
  Autorzy: Górecki A[ndrzej], Struzik S[ławomir]
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.168-170, il., bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/24

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia uszkodzeń urazowych narządu ruchu na tle osteoporozy w materiale własnym [Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu AM w Warszawie]
  Autorzy: Chmielewski Dariusz, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.176-179, tab., bibliogr. 12 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/24

  Tytuł oryginału: Artroskopowe leczenie zespołu ciasnoty przestrzeni podbarkowej
  Autorzy: Tramś Marek, Górecki Andrzej, Struzik Sławomir, Świąder Piotr
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.195-197, il., bibliogr. 11 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  20/24

  Tytuł oryginału: Zastosowanie różnych elementów mocujących przeszczep więzadła krzyżowego przedniego
  Autorzy: Świąder Piotr, Kuś Wojciech Maria, Wiśniewski Włodzimierz, Strzelczyk Piotr, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.225-226, tab., bibliogr. 5 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  21/24

  Tytuł oryginału: Wpływ współistniejących uszkodzeń stawu kolanowego na wyniki rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego
  Autorzy: Strzelczyk Piotr, Kuś Wojciech Maria, Świąder Piotr, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.227-228, tab., bibliogr. 6 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/24

  Tytuł oryginału: Protezoplastyka stawu kolanowego z zastosowaniem systemu nawigacji komputerowej Orthopilot
  Autorzy: Kowalski Marcin, Górecki Andrzej
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.229-231, il., bibliogr. 10 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  23/24

  Tytuł oryginału: Zasady i wyniki leczenia zakażeń wikłających 62 złamania kości goleni
  Autorzy: Babiak Ireneusz, Górecki Andrzej, Matuszewski Tomasz, Macias Jarosław, Żarek Sławomir
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.278-285, tab., bibliogr. 41 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  24/24

  Tytuł oryginału: Poziom zasadowego czynnika wzrostu fibroblastów (BFGF) we wczesnym okresie osteogenezy dystrakcyjnej
  Autorzy: Benke G., Żarek S., Glinkowski W., Macias J., Górecki A[ndrzej]
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.332-333, bibliogr. 5 poz., sum. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: