Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GÓRAJ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Zastosowanie protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu.
Tytuł angielski: The use of proton magnetic resonance spectroscopic imaging (CSI) in creating the metabolite maps of the brain and evaluation of brain neoplasms.
Autorzy: Gajewicz Witold, Góraj Bożena
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.35-42, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zaprezentowanie możliwości 1H MRS techniką CSI w tworzeniu map metabolicznych mózgowia i ocenie nowotworów mózgu. Badania wykonano u 10 zdrowych ochotników i 5 chorych z podejrzeniem nowotworu mózgu przy pomocy 1,5 T skatnera RM. U każdego z pacjentów wykonywano najpierw badanie RM mózgowia, a następnie 1H MRS w sekwencji CSI SE 135 i dodatkowo SVS STEAM 20. Dane analizowano w postaci spektrów dla poszczególnych voxeli, jako mapy metabolitów i spektralne. W 14 przypadkach możliwe było utworzenie obrazu spektroskopowego - mapy metabolitów i spektralnej. U 1 pacjenta z nowotworem spektra nie były czytelne ze względu na artefakty ruchowe. U zdrowych ochotników możliwa była równoczesna ocena zawartości metabolitów w istocie białej i szarej w wielu objętościach zainteresowania. W wypadku zmian nowotworowych obraz spektroskopowy, na podstawie stężeń wybranej substancji, pozwalał na uwidocznienie guza i jego heterogennej struktury, a analiza spektrum pozwoliła na rozpoznanie rodzaju zmiany, które potwierdzono badaniem histopatologiczny. O przydatności 1H MRS techniką CSI w diagnostyce nowotworów mózgu decydują następjące czynniki: większość tkanki guza może być pokryta licznymi obszarami zainteresowania, możliwe jest uwidocznienie heterogennej struktury guza, dane spektralne są mniej zależne od wcześniejszego wyboru pojedynczego obszaru zainteresowania przez badającego. Długi czas badania może być wniektórych przypadkach ograniczeniem metody.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to present the possibilities of 1H MRS with CSI technique in performing the metabolite maps and evaluation of the brain neoplasms. We examined 10 healthy volunteers and 5 patietns suspected of brain neoplasms using 1,5 T MR scanner. In each patient we first performed brain MRI. After obtaining the MR images in both groups 1H MRS was perfomed using CSI SE 135 and SVS STEAM 20 sequences. The obtained data were analysed as single spectra for consecutive voxels, metabolite maps and spectral maps. The authors obtained clear spectra and performed metabolite maps and spectral maps in 14 cases. In one case examination was inadequate because of movement artifacts. In healthy volunteers it was possible to observe metabolite contents within brain white and gray matter in multiple volumes of interest simultaneously. In the neoplasm cases the spectroscopic image performed on the basis of concentrations of a chosen metabolite enabled to visualize the tumors' heterogeneity. Analysis of the spectra from the chosen voxels enabled identification of the tumor type confirmed later by pathology. 1H MRS CSI is a useful tool in the evaluation of brain tumors because: most of the tumor tissue can be covered by multiple voxels, tumor heterogeneity can be assessed, measurements are less biased by the pre-selection of the volume(s) of interest by the operator. The risk of movement artifacts connected with long acquisition time can be the limitation of the method.


  2/6

  Tytuł oryginału: Czynnościowy rezonans magnetyczny w planowaniu oszczędzających zabiegów neurochirurgicznych u pacjentów z guzami mózgu.
  Tytuł angielski: Functional magnetic resonance imaging in planning cortex centres-saving neurosurgical interventions in patients with brain tumours.
  Autorzy: Majos Agata, Góraj Bożena
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.43-46, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie możliwosci wykorzystania czynnościowego RM (cRM) opartego na efekcie BOLD, jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu. Do badań zakwalifikowano 12 praworęcznych chorych z guzami okolicy bruzdy środkowej (bś). Wszyscy chorzy poddani byli konwencjonalnemu i czynnościowemu RM w aparacie 1,5T; wykorzystano techniki SE oraz EPI. Rejestracja danych przy zastosowaniu techniki EPI prowadzona była w naprzemiennych okresach spoczynku i podczas wykonywania zadań o charakterze ruchowym i czuciowym. Analizę danych przeprowadzono w oparciu o standartowe oprogramowanie aparatu RM (Siemens). U dwóch pacjentów bś nie została zidentyfikowana; u 10, których wyniki poddano dalszej analizie, uzyskano miejscowy wzrost aktywności w okolicy pojedynczej bruzdy mózgu zdefiniowanej jako bś. Wzrost aktywacji korowej w obrębie bś zaobserwowano w zadaniach czuciowych u 8, w zadaniach ruchowych u 9 chorych. Uzyskane wyniki potwierdzają możliwość wykrzystania cRM jako metody przedoperacyjnego mapowania pierwszorzędowych ośrodków czucia i ruchu u pacjentów z guzami mózgu.

  Streszczenie angielskie: Functional magnetic resonance imaging (MRI) as a new, presurgical, non-invasive method based on BOLD-effect would enable the precise localisation of central sulcus (CS) and therfore eloquent centres of the brain situated in its vicinity. These possibilities offered by fMRI examinations have a high clinical value at present. The aim of our study was to determine the usefullness of fMRI technique in presurgical mapping of sensory and motor centres in patietns with brain tumours. Twelve patietns aged (20-50 yrs.) with tumours in te vicinity of the CS were included. All underwent conventional and functional MRI in the 1,5 T MRI scanner (Magnetom VisionPlus Siemens). The spin-echo and echo-planar techniques were used during periods of rest and while carrying out specific, motor and sensory tasks. The data was analysed in a standard way using a dedicated software provided by the manufacturer of the scanner. Local increase in signal intensity was found in the region of a single brain sulcus identified as the CS in 10 patients. CS was not identified in the remaining 2 patients. Increase in signal intensity in the CS area was observed during sensory tasks in 9 patients and during motor tasks in 8 patients from a group of 10 who took part in further analysis. The usefulness of functional MRI presurgical mapping of sensory and motor centres in patients with brain tumours proved.


  3/6

  Tytuł oryginału: Wartość hydrosonografii w rozpoznawaniu chorób jelita grubego w porównaniu z badaniem dwukontrastowym i kolonoskopią : praca doktorska
  Autorzy: Gajewicz Marzena Anna, Góraj Bożena (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Zakład Radiologii, Diagnostyki Obrazowej w Łodzi
  Źródło: 2002, 107 k. : il., tab., bibliogr. 87 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20061

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  4/6

  Tytuł oryginału: Obrazowanie mózgu metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego (cRM).
  Tytuł angielski: Brain imaging using functional magnetic resonance.
  Autorzy: Salegierska-Barwińska Anna, Góraj Bożena
  Źródło: Aktual. Neurol. 2002: 2 (2) s.165-167, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,631

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozwój fizyki medycznej stał się skutecznym środkiem prowadzacym do doskonalenia uwidaczniania morfologii i organizacji mózgu poprzez wprowadzenie nowych metod diagnostyki obrazowej. W niniejszym artykule przedstawiamy metodę czynnościowego RM (cRM) z zastosowaniem techniki BOLD i obrazowania echoplanarnego. cRM jest użytecznym narzędziem do badania aktywności ludzkiego mózgu i może być pomocny w przedoperacyjnym mapowaniu mózgu.


  5/6

  Tytuł oryginału: Diagnosis of vestibular schwannoma based on audiological tests, radiological investigations and vestibular evoked myogenic potentials.
  Autorzy: Morawiec-Bajda Alina, Olszycki Marek, Pietruszewska Wioletta, Góraj Bożena, Gryczyński Maciej
  Źródło: Ann. Acad. Med. Lodz. 2002: 43 (4) s.17-24, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 702,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/6

  Tytuł oryginału: Zdrowie w pielęgniarstwie.
  Tytuł angielski: Health in nursing.
  Autorzy: Górajek-Jóźwik Jolanta
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.140-145, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo

  Streszczenie polskie: Zdrowie nie jest przedmiotem zainteresowania jednej dyscypliny, tym samym przedstawicieli jednej grupy zawodowej. Celem pracy jest próba ukazania merytorycznego i praktycznego wymiaru zdrowia analizowanego w odniesieniu do pielęgniarstwa. W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentów, a jej przedmiot stanowiły treści wybranych opracowań, w których wartościowane jest pojęcie zdrowia w relacji do pielęgniarstwa. Szczególna uwaga skupiona została na tożsamości pielęgniarstwa opartego na paradygmacie zdrowia. Praca składa się z dwóch, komplementarnych części. W pierwszej - analizie poddane zostały założenia teoretyczne F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem i M. Rogers odnoszące się do zdrowia. W kolejnej - będącej wyborem zagadnień, zasygnalizowano odzwierciedlenie zdrowia w rodzimym pielęgniarstwie, ze szczególnym podkreśleniem idei wyrażonej w aktualnie realizowanych programach kształcenia pielęgniarek. W wyniku dokonanej analizy ukazano teroetyczno-praktyczny kontekst zdrowia w pielęgniastwie, tym samym jego bogactwo w postaci opracowań teoretycznych oraz doświadczeń praktycznych w obszarze zdrowia. W podsumowaniu starano się ukazać czynniki mogące decydować o pomijaniu pielęgniarstwa w rozważaniach nad zakresem i charakterem wkładu poszczególnych dyscyplin w zagadnienie zdrowia.

  Streszczenie angielskie: It has been acknowledged that the problem of health is a subject of interest not for just one discipline, and consequently not for the representatives of just one group of professionals. The goal of this study is an attempt to show the essential and practical dimensions of health with respect to nursing. The method applied in the present study was the analysis of documents and the object were the contents of selected works in which the concept of health is evaluated with relation to nursing. A particular attention was paid to the identity of nursing based on the paradigm of health. The study consists of two complementary parts. In the first one - the theoretical assumptions of Florence Nigtingale, V. Henderson, D. Orem and M. Rogers were analyzed with reference to health. In the other part, which is a selection of topics, the manifestation of health in nursing was a prticular importance with special emphasis on the Polish idea expressed in currently followed nursing curricula. The analysis resulted in the presentation of the theoretical and the practical context of health in nursing, and that accounts for its abundance in the form of numerous theoretical works and practical experiences in the health sector. In the conclusions it was attempted to demonstrate the possible factors determining the disregard of the nursing science in the considerations on the scope and the character of the contribution of individual disciplines ins the health concept.

  stosując format: