Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GĘBSKA-KUCZEROWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Wybrane zagadnienia promocji zdrowia
Autorzy: Cianciara Dorota, Gębska-Kuczerowska Anita, Karski Jerzy B., Leowski Jerzy, Leśniewska-Bąkowska Iwona, Miller Maria, Sokołowska Maria; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Szkoła Zdrowia Publicznego, Zakład Epidemiologii i Biostatystyki w Warszawie, Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Zakład Promocji Zdrowia w Warszawie
Źródło: - Warszawa, CMKP ; PZH 2002, 113 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,544


2/5

Tytuł oryginału: Charakterystyka grupy osób w podeszłym wieku uczestniczących w badaniu zależności między aktywnością a stanem zdrowia.
Tytuł angielski: Characteristics of the elderly in the study on assessment of the impact of the activity level on health status.
Autorzy: Gębska-Kuczerowska Anita
Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.463-470, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,250

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca stanowi uzupełnienie analizy zależności między aktywnością i stanem zdrowia badanej populacji seniorów. Przedstawiono charakterystykę objętej badaniem grupy osób w wieku 65 lat i powyżej uwzględniając wyniki oceny częstości występowania chorób i dolegliwości, rozpowszechnienie niesprawności, informując o hospitalizacji, wskaźnik BMI, kondycję psychospołeczną oraz rozpowszechnienie różnych form aktywności. Wśród badanych 96 proc. osób chorowało przewlekle: 87 proc. na choroby układu krążenia, 63 proc. na choroby narządu ruchu. W okresie 5-ciu lat hospitalizowano 50 proc. respondentów. Aktywność fizyczną, prospołeczną i intelektualną podejmowało 4,3 proc. badanych osób.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena zależności między aktywnością a stanem zdrowia ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Assessment of the impact of the activity on health status in elderly.
  Autorzy: Gębska-Kuczerowska Anita
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (3) s.471-477, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny zależności pomiędzy aktywnością fizyczną, prospołeczną i intelektualną a stanem zdrowia osób w podeszłym wieku. Analiza wyników badania potwierdziła korzystny i wielostronny wpływ różnych form aktywności na stan zdrowia, oceniany w wymiarze biologicznym i psychospołecznym. Wykazano potrzebę kierowania programów promocji zdrowia do osób w wieku podeszłym.


  4/5

  Tytuł oryginału: Samoocena stanu zdrowia młodzieży a sprawność i aktywność fizyczna.
  Autorzy: Supranowicz Piotr, Miller Maria, Gębska-Kuczerowska Anita, Urban Ewa
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.18-20, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/5

  Tytuł oryginału: Ocena uwarunkowań wypadków i urazów u ludzi w podeszłym wieku.
  Tytuł angielski: Assessment of the determinants of accidents and injuries among the elderly people.
  Autorzy: Gębska-Kuczerowska Anita, Miller Maria, Wysocki Mirosław, Supranowicz Piotr, Rabczenko Daniel
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.91-96, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Według danych GUS, co 10 osoba w wieku podeszłym jest niepełnosprawna w wyniku wypadku i urazu (1996). Celem przedstawionej pracy była ocena przyczyn i czynników ryyzka wypadków wśród osób w wieku podeszłym oraz rodzaju stosowanego leczenia. Stan zdrowia oceniany był na podstawie danych dotyczących rozpoznawanych chorób, dolegliwości oraz orzeczonego stopnia inwalidztwa. Badaniu poddano 1910 osób z terenu Polski w wieku 65 lat i powyżej. W grupie badanych 35 proc. osób uległo wypadkowi w ciągu ostatnich 10 lat. Wypadki miały miejsce najczęściej poza domem (64 proc.). W 56 proc. przypadków ofiary wypadków korzystały z opieki medycznej, w tym 29 proc. wymagało hospitalizacji. Miejsce zamieszkania, wykształcenie, stan cywilny oraz wskaźnik masy ciała BMI (body mass index) nie miały wpływu na ryzyko wypadku. Istotną grupę ryzyka stanowiły osoby mieszkające samotnie (bez rodziny). Wraz z wiekiem rosło ryzyko wypadku (1 proc. na rok). Najniższe ryzyko wypadku stwierdzono w grupie osób z umiarkowaną aktywnością fizyczną.

  Streszczenie angielskie: According to the GUS data in Poland every tenth person over the 60 years were physically handicapped due to accidents and injuries (1996). The aim of the present study was to assess the causes and risk factors of accidents in the elderly and types of action taken. Health status was estimated on the basis of information about diseases, complaints, stage of disability. Study covered 1910 subjects from Poland. In the investigated group 35 p.c. subjects had an accident in the previous 10 years. Accidents happened most frequently out of home (64 p.c.). 56 p.c. of victims of accidents needed medical care (29 p.c. were admitted to hospital). Place of inhabitancy, educational status, marital status, BMI had no influence on the risk of accidents. Only linving alone (without family) was a significant risk factor. The risk accidents increased porportionally to the age in the study group (1 p.c. per year). The lowest rate of accidents was observed in the group of moderate physical activity.

  stosując format: