Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: GŁOWNIAK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Prawo farmaceutyczne.
Autorzy: Głowniak Maria
Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (2) s.10-17, sum.
Sygnatura GBL: 313,596

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W pierwszej części artykułu omówiono strukturę oraz zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych, który został powołany w oparciu o ustawę z zdnia 6.09.2001 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1379). Dalsza część tekstu poświęcona jest Ustawie Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1381), która dostosowuje ustawodawstwo do wiążących Rzeczpospolitą Polską aktów prawa międzynarodowego, respektując dyrektywy Unii Europejskiej. Omówiono najważniejsze przepisy dotyczące zagadnień jak: wytwarzanie, dopuszczanie do obrotu, reklama, obrót produktami leczniczymi oraz kontrola i nadzór w powyższym zakresie.


  2/7

  Tytuł oryginału: Materiały III Międzynarodowego Sympozjum nt. chromatografia produktów pochodzenia naturalnego.
  Tytuł angielski: Subjects of the IIIth International Symposium on Chromatography of Natural Products.
  Autorzy: Głowniak Kazimierz
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.165-168 - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  3/7

  Tytuł oryginału: The effect of metal ions action on volatile oil content and composition in medicinal plants from Umbelliferae family.
  Tytuł polski: Wpływ jonów metali na zawartość i skład olejku eterycznego w roślinach leczniczych z rodziny Umbelliferae.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Ochocka J. R., Głowniak K[azimierz], Marek D., Jańczyk J.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.233-241, il., tab., bibliogr. 12 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono reakcje roślin z rodziny Umbelliferae wywołane przez oddziaływanie na nie jonów Ti, Mn i Cu. Materiałem badanym były: Crithmum maritimum L. - rośliny nawożone dolistnie 0,04 proc. roztworem Tytanitu (Ti stanowi jego główny składnik), Pastinaca sativa L. - stresowany przez 24, 48 i 72 godziny roztworami Cu, mieszaniną roztworów Cu + Mn i tytanitem (0,04 proc. i 0,4 proc.) oraz Peucedanum verticillare Koch, srtresowany roztworami jonów Cu i Cu + Ti (24, 48 i 72 godziny). Stwierdzono, że na zawartość olejku i jego skład w roślinach poddanych działaniu wyżej wymienionych jonów metali wpływa szereg czynników, takich jak stężenie i rodzaj roztworu stresującego, sposób jego podania (np. dolistne), czas ekspozycji oraz wiek roślin narażonych na stres. Reakcja poszczególnych gatunków była odmienna.

  Streszczenie angielskie: We describe the reaction of Umbeliferae family plants caused by Ti, Mn and Cu ions application. The studied material was: Crithmum maritimum L. after fertilization with 0.04 Tytanit (Ti main component) formula on the leaves Pastinaca staiva L. stressed with Cu and Cu + Mn and Tytanit (0.04 p.c. and 0.4 p.c.) for 24, 48 and 72 h, Peucedanum verticillare Koch, stressed with Cu and Cu + Ti (24, 48 and 72 h). The volatile oils content and compositum in plants stressed with metal ions solutions depends on many factoprs. Among them one should mention the method of application (leaves' fertilization, direct effect), their concentrations, the time of exposition and age of plants exposed to the stress. The reaction of particular plant species to the experimental stress varied.


  4/7

  Tytuł oryginału: The influence of stress factors on the concentration of radionuclids in some Asteraceae and Apiaceae plants.
  Tytuł polski: Wpływ czynników stresogennych na zawartość radionuklidów w niektórych roślinach z rodziny Asteraceae i Apiaceae.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K., Mysłek-Laurikainen B., Głowniak K., Matul M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.82-88, il., tab., bibliogr. 13 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W pracy prześledzono wpływ czynników stresogennych, takich jak bliskość ciągów komunikacyjnych o różnym natężeniu ruchu, nawożenie jonami tytanu oraz opanowanie przez mszyce Aphis sp. na zawartość radionuklidów w roślinach leczniczych z rodzin Asteracae i Apiaceae. Stwierdzono, że wszystkie badane rośliny zawierają radionuklidy cezu, radu i potasu. Zawartość radu, podobnie jak cezu, w większości prób była niska. Przeprowadzone analizy wykazały, że badane rośliny zawierały znaczne ilości radioaktywnego izotopu potasu. Maksymalne zawartości radionuklidów stwierdzono w próbach pozyskanych ze stanowisk zlokalizowanych przy najruchliwszych drogach. Zaobserwowano, że zastosowane nawożenie jonami tytanu wpłynęło nie tylko na wzrost i rozwój roślin lecz także na zawartość w nich radionuklidów. Odmienna była reakcja poszczególnych organów Pastinaca sativa na opanowanie tej rośliny przez mszyce. Liście roślin kontrolnych gromadziły więcej 210Pb niż liście pasternaku na których były mszyce, natomiast korzenie bogatsze były w radioaktywny potas.

  Streszczenie angielskie: The study followed the influence of stress factors - such as growth close to the road, use of fertilization with Ti ions and APhis-infestation on accumulation of radionuclids in medicinal plant species belonging to Asteraceae and Apiaceae family. The analyzed plants contained various radionuclids of caesium, radium an potassium. The contents of radium was - as in the case of caesium - low in the majority of samples. The analysis of plants also revealed important quantities of radioactive potassium isotope 40K. The plants collected from roadsides with high traffic intensity accumulate much more of thoese radionuclids. The fertilization the Ti ions of mentioned plants influenced not only the height and the developement, but resulted in changes of radionuclids content as well. Leaves, fruits and roots of Pastinaca sativa reacted differently to pest treatments. Control plants leaves accumulated more 210Pb than Aphis-infested ones. The roots of control plants were richest in 40K.


  5/7

  Tytuł oryginału: Essential oil from fruit of Peucedanum tauricum Bieb.
  Autorzy: Bartnik Magdalena, Głowniak Kazimierz, Mardarowicz Marek
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (6) s.457-459, il., tab., bibliogr. 6 poz. - 3 Multidyscyplinarna Konferencja nt. badań nad lekami Piła 13-16.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: Essential oil from fruit of Peucedanum tauricum Bieb. was qualiatively and quantitatively investigated. The content of oil determined by distilation with water and m-xylene was 2.2 p.c. of dry mass. Gas chromatography (GC) with MS detection and flame ionisation detection (FID) showed that the oil contains 28 compounds (above 99 p.c. of sesquiterpense), of which 9 were identified as á-elemene (0.6 p.c.), á-caryophyllene (0.3 p.c.), ŕ-guaiene (0.2 p.c.), ŕ-humulene (0.8 p.c.), ç-gurjenene (5.6 p.c.), á-selinene (2.3 p.c.), ŕ-selinene (2.2 p.c.), ç-cadinene (0.3 p.c.). Predominating sesquiterpenoids (RI 1529 - 35.9 p.c., RI 1526 - 27.2 p.c., RI 1537 - 7.1 p.c.) were not identified, and their mass spectra were similar to mass spectra of selinene derivatives.


  6/7

  Tytuł oryginału: Badania fitochemiczne nad alkaloidami pirolizydynowymi w wybranych surowicach z rodziny Boraginaceae i Compositae : praca doktorska
  Autorzy: Mroczek Tomasz, Głowniak Kazimierz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Farmakognozji w Lublinie
  Źródło: 2002, 318 s. : il., tab., bibliogr. 290 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/20958

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  7/7

  Tytuł oryginału: Impact of preoperative chemotherapy and/or antimicrobial prophylaxis on dynamics of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization.
  Autorzy: Malm Anna, Głowniak-Korona Izabela, Kasprzycka Anna, Rybojad Paweł, Górniewski Grzegorz, Furmanik Franciszek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.167-170, tab., bibliogr. 7 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Analysis of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization, who routinely receive antimicrobial prophylaxis before pulmonary resection operations, suggests that preoperative chemotherapy can be regarded as an additional risk factor for colonization of upper respiratory tract with Gram-negative rods of the family Enteterobacteriaceae or with yeast-like fungi - Candida spp.

  stosując format: