Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FYDEREK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Ciężkie zapalenie przełyku ze zwężeniem jako późne powikłanie refluksu żołądkowo-przełykowego po operacji przetoki przełykowo-tchawiczej i atrezji przełyku - opis przypadku.
Tytuł angielski: Severe esophagitis with stricture as a late complication of gastroesophageal reflux after operation for tracheoesophageal fistula and oesophageal atresia - case report.
Autorzy: Wędrychowicz Andrzej, Sładek Małgorzata, Jedynak-Wąsowicz Urszula, Fyderek Krzysztof
Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (2) s.173-176, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,561

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiamy przypadek 13-letniej dziewczynki po operacji atrezji przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą w okresie noworodkowym, która zgłosiła się z powodu występująccych od 3 lat odbijań, ślinotoku oraz czkawki. Na podstawie badania scyntygraficznego rozpoznano refluks żołądkowo-przełykowy. W wykonanym badaniu gastroskopowym z oceną histopatolgoiczną wycinków stwierdzono znacznego stopnia zmiany zapalne w górnej części przełyku z cechami dysplazji (przełyk Barretta) oraz zwężenie przełyku w części środkowej, uniemożliwiające przejście gastroskopu. W leczeniu zastosowano blokery pompy protonowej oraz rozszerzania przełyku rozszerzadłami rtęciowymi typu bougie. W kontrolnym badaniu gastroskopowym stwierdzono regresję zmian zapalnych w górnej części przełyku i uwidoczniono zmiany zapalne w przełyku poniżej zwężenia oraz w żołądku i dwunastnicy. Obecnie u dziewczynki kontynuowane jest przewlekłe leczenie blokerami pompy protonowej oraz zabiegi rozszerzania przełyku.

  Streszczenie angielskie: We present a case of 13-years-old girl operated at the neonatal age for esohageal atresia and tracheoesophageal fistula, complained of eructations, sialorrhoea and hiccups for 3 years. The gastroesophageal reflux was diagnosed using scintigraphy. Gastroscopy revealed severe esophagitis with dysplasia (Barrett's esophagus) in the upper part of the esophagus and stricture in the middle part of the esophagus, impossible to pass the gastroscope. The proton pomp inhibitors (omeprazol) and esophageal dilatations with the bougie dilators were used in the treatment. The control gastroscopy revealed regression of the inflammation in the upper part of the esophagus and inflammation in the lower part of th esophagus, stomach and duodenum. We continue the treatment with proton pomp inhibitors and esophageal dilatations.


  2/11

  Tytuł oryginału: Choroba refluksowa u dzieci.
  Tytuł angielski: Gastroesophageal reflux disease in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.333-335, tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia motoryki górnego odcinka przewodu pokarmowego u dzieci z zakażeniem Helicobacter pylori.
  Tytuł angielski: Upper gastrointestinal motility disturbances in children with Helicobacter pylori gastritis.
  Autorzy: Sładek Małgorzata, Jedynak-Wąsowicz Urszula, Pieczarkowski Stanisław, Wędrychowicz Andrzej, Gruszka Małgorzata, Fyderek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.335-338, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Związek między refluksem żołądkowo-przełykowym (GER), zakażeniem Helicobacter pylori (H.p.) i eradykacją H.p. nie jest ustalony. Uważa się, że H.p. nie jest czynnikiem ryzyka GER a wręcz u niektórych pacjentów może mieć wpływ ochronny. Cel pracy: Celem pracy była ocena wpływu zakażenia H.p. na czynność motoryczną górnego odcinka przewodu pokarmowego oraz ustalenie czy eradyakcja H.p. wpływa na GER u dzieci z zapaleniem żołądka wywołanym H.p. Materiał i metodyka: Badania przeprowadzono u 33 dzieci z zapaleniem żołądka o etiologii H.p. Zakażenie H.p. było diagnozowane na podstawie badania histopatologicznego wycinków żołądka i szybkiego testu urazowego. GER rozpoznawano na podstawie 24-godzinnej pH-metrii przełyku. Czynność motoryczną przełyku oceniano na podstawie badania manometrycznego a czynność elektryczną żołądka na podstawie elektrogastrografii. Badania wykonywano przed i po eradykacji H.p. Nie stwierdzono różnicy statystycznie znamiennej w częstości występowania GER przed i po eradykacji. Eradykacja znamiennie zmniejszała częstość nasilonego refluksu. Nie stwierdzono zależności między napięciem LES a występowaniem i nasileniem GER. Normogastria była dominującym rytmem czynności elektrycznej żołądka przed i po eradykacji. Wnioski: w badanej grupie dzieci eradyakcja H.p. nie miała wpływu na częstość występowania GER, natomiast znamiennie zmniejszała częstość nasilonego GER. Występowanie i nasilenie GER przed i po eradykacji nie było związane z napięciem LES. Zakażenie H.p. nie miało wpływu na czynność motoryczną przełyku jak również na dominującą czynność elektryczną żołądka.


  4/11

  Tytuł oryginału: Interleukina 1á i antagonista receptora interleukiny 1 w stolcu i surowicy a wykładniki stanu zapalengo u dzieci z aktywnym wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Tytuł angielski: Stool and serum interleukin 1á and interleukin 1 receptor antagonist and laboratory disease markers in children with active ulcerative colitis.
  Autorzy: Wędrychowicz Andrzej, Fyderek Krzysztof, Stopyrowa Janina
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.369-372, il., bibliogr. 17 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Interleukina 1á (IL-1á) oraz antagonista receptora interleukiny 1 (IL-1ra) biorą udział w rozwoju reakcji zapalenj we rzodziejącym zapaleniu jelita grubego (w.z.j.g.), dotychczas nieokreślono jednak stopnia korelacji miejscowo uwalnianych mediatorów zapalnych z ogólnoustrojowymi wykładnikami stanu zapalnego. Cel pracy: Celem pracy była ocena korelacji stężeń IL-1á i IL-1ra oraz wartości współczynnika IL-1ra/IL-1á w surowicy i stolcu z wartościami OB, leukocytozy oraz liczby płytek u dzieci z aktywnym w.z.j.g. Materiał i metodyka: Do badań włączono 20 dzieci z aktywnym w.z.j.g. Grupę kontrolną stanowiło 14 zdrowych dzieci. Stężenia IL-1á i IL-1ra oznaczano w surowicy i supernatantach wykonanych ze stolca przy użyciu zestawów ELISA Quantikine firmy R&D Systems, USA. Stężenia IL-1á i IL-1ra oraz OB, leukocytozę i liczbę płytek oznaczano trzykrotnie, przy przyjęciu do szpitala oraz po 1 i 3 miesiącach leczenia. Wyniki: Stężenia Il-1á oraz IL-1ra osiągały znacznie wyższe wartości w stolcu niż w surowicy przy przyjęciu do szpitala, obniżając się stopniowo w trakcie leczenia w porównaniu do grupy kontrolnej (p 0,0001). Stężenie IL-1á w surowicy wykazywało korelację z OB (R = 0,43; p 0,05), zaś w stolcu z leukocytozą (R = -0,39; p 0,05) oraz liczbą płytek (R - 0,41; p 0,05). Stężęnie IL-1ra w surowicy nie wykazywało korelacji z żadnym z badanych parametrów, zaś w stolcu korelowało tylko z liczbą płytek (R = 0,40; p 0,05). Współczynnik IL-1ra/IL-1á wykazywał znacznie niższe wartości w stolcu niż w surowicy przy przyjęciu do szpitala, wzrastające stopniowo w trakcie leczenia (p 0,0001)...


  5/11

  Tytuł oryginału: 24- godzinna pH-metria przełyku u dzieci: metodyka, wskazania, ograniczenia.
  Tytuł angielski: 24- hour esophageal pH monitoring in children: methodology, indications, disadvantages.
  Autorzy: Kwiecień Jarosław, Fyderek Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (4) s.441-444, bibliogr. 24 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nieswoiste zapalenie jelit Łódź 22.03. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: 24-godzinna pH-metria przełyku jest jedną z najważniejszych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełyku. Podstawową zasadą badania pH-metrycznego jest zapis wartości pH poprzez wewnątrzprzełykową elektrodę, podłączoną do zewnętrznego rejestratora danych. Istnieje wiele wskazań do wykonania monitorowania pH w przełyku. 24-godzinna pH-metria jest wskazana w diagnostyce pacjentów podejrzewanych o atypową postać choroby refluksowej przełyku, u pacjentów, u których rozważany jest zabieg operacyjny antyrefluksowy, jak również u chorych po zabiegu chirurgicznym, w celu oceny efektów leczenia. Monitorowanie pH w przełyku jest również wskazane u pacjentów z typowymi objawami refluksu żołądkowo-przełykowego, jeżeli te objawy nie ustępują pomimo typowego leczenia antyrefluksowego. Autorzy szczegółowo opisują metodologię badania pH-metrii przełyku. Dyskutowane są wady i zalety tej metody badawczej. Autorzy podkreślają, że mimo relatywnie wystandaryzowanej metodologii badania, nadal istnieje wiele kontrowersji w zakresie interpretacji klinicznej danych uzyskanych z zapisów pH-metrycznych. Ocena zapisu pH-metrycznego zawsze powinna być dokonywana razem z analizą stanu klinicznego pacjenta i z uwzględnieniem wyników innych wykonanych badań.


  6/11

  Tytuł oryginału: Czynnościowe bóle brzucha u dzieci - algorytm postępowania diagnostycznego.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Sładek Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.79-82, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono sposób postępowania diagnostycznego w czynnościowych bólach brzucha u dzieci. Algorytm został opracowany na podstawie II rzymskiej klasyfikacji czynnościowych schorzeń przewodu pokarmowego oraz w oparciu o postanowienia spotkania roboczego Sekcji Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci.


  7/11

  Tytuł oryginału: Postępowanie z refluksem żołądkowo-przełykowym u dzieci.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.108, 110, 112-115, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Refluksem żołądkowo-przełykowym (r.ż.-p.) nazywamy każde mimowolne cofanie się zawartości żołądka do przełyku. Gdy r.ż.-p. jest widoczny na zewnątrz, mówimy wtedy o ulewaniach. Blisko połowa niemowląt między 2 a 8 miesiącem życia ulewa. Z czasem zjawisko to ustępuje samoistnie pomiędzy 10 a 12 miesiącem życia ulewa tylko 5 proc. dzieci. U nielicznych niemowląt dochodzi do zmian w samym przełyku i powikłań ogólnych takich jak np. zahamowanie przyrostu masy ciała, objawy z układu oddechowego czy nerwowego. Wtedy taki refluks nazywamy patologicznym, czyli chorobą refluksową. U dzieci starszych mogą pojawić się poza wymiotami, ulewaniami także objawy takie jak ból lub pieczenie w klatce piersiowej, zgaga. Niekiedy choroba refluksowa może przebiegać skrycie, a objawy są nietypowe, np. astma. W przypadku niemowląt postępowanie lecznicze, z uwagi na przemijający charakter objawów, zwykle polega na pouczeniu rodziców i zmianie diety. U dzieci powyżej 2 roku życia postępowanie diagnostyczno-lecznicze jest zbliżone do tego u ludzi dorosłych. Tradycyjnie obejmuje ono zmianę stylu życia, następnie zastosowanie leków zobojętniających, prokinetyków, antagonistów receptora H2 (H2RA) i blokerów pompy protonowej (PPI). Obecnie coraz popularniejsza staje się "terapia schodząca" (step down), w której, po wstępnym rozpoznaniu choroby refluksowej, kurację rozpoczyna się od H2RA czy PPI.


  8/11

  Tytuł oryginału: Postępowanie z refluksem żołądkowo-przełykowym u dzieci.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (1) s.58, 60, 62-65, il., tab., bibliogr. 6 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Refluksem żołądkowo-przełykowym (r.ż.-p) nazywamy każde mimowolne cofanie się zawartości żołądka do przełyku. Gdy r.ż.-p. jest widoczny nazewnątrz, mówimy wtedy o ulewaniach. Blisko połowa niemowląt między 2 a 8 miesiącem życia ulewa. Z czasem zjawisko to ustępuje samoistnie i pomiędzy 10 a 12 miesiącem życia ulewa tylko 5 proc. dzieci. U nielicznych niemowląt dochodzi do zmian w samym przełyku i powikłań ogólnych takich jak np. zahamowanie przyrostu masy ciała, objawy z układu oddechowego czy nerwowego. Wtedy taki refluks nazywamy patologicznym, czyli chorobą refluksową. U dzieci starszych mogą pojawiać się poza wymiotami, ulewaniami objawy takie jak ból lub pieczenie w klatce piersiowej, zgaga. Niekiedy choroba refluksowa może przebiegać skrycie, a objawy są nietypowe, np. astma. W przypadku niemowlat postępowanie lecznicze, z uwagi na przemijający charakter objawów, zwykle polega na pouczeniu rodziców i zmianie diety. U dzieci powyżej 2 roku życia postępowanie diagnostyczno-lecznicze jest zbliżone do tego u ludzi dorosłych. Tradycyjnie obejmuje ono zmianę stylu życia, następnie zastosowanie leków zobojętniających, prokinetyków, antagonistów receptora H2 (H2RA) i blokerów pompy protonowej (PPI). Obecnie coraz popularniejsza staje się "terapia schodząca" (step down), w której, po wstępnym rozpoznaniu choroby refluksowej, kurację rozpoczyna się od H2RA czy PPL.


  9/11

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania i zasady interpretacji badania EGG u dzieci. Konsensus uzgodniony w trakcie spotkania Sekcji Zaburzeń Motoryki Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, Zabrze, dnia 25.05.2002 r.
  Tytuł angielski: Performance and interpretation of EGG in children.
  Autorzy: Fyderek Krzysztof, Kwiecień Jarosław, Socha J., Ryżko J., Iwańczak F., Iwańczak B., Pytrus T., Wąsowska-Królikowska K., Toporowska-Kowalska E., Uścinowicz M., Składek M., Bogunia E.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (10) s.592-593
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca techniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono technikę wykonywania badania elektrogastrograficznego z uwzględnieniem warunków badania i umiejscowienia elektrod. Podano też podstawowe kryteria analizy zapisu.

  Streszczenie angielskie: The technical problems of EGG are described which included general conditions to perform this diagnostic test and placement of electrodes. The basic criteria for analaysis of the results are presented.


  10/11

  Tytuł oryginału: 24-godzinna pH-metria przełyku w diagnostyce choroby refluksowej przełyku u dzieci.
  Autorzy: Kwiecień Jarosław, Fyderek Krzysztof
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (6) s.412-417, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: 24-godzinna pH-metria przełyku jest jedną z podstawowych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełyku. Autorzy opisali metodologię badania oraz wskazania i przeciwwskazania do jego wykonywania. Omówione zostały wady i zalety tej metody badawczej. Podkreślono trudności w interpretacji klinicznej danych uzyskanych z zapisów pH-metrycznych.


  11/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Diagnostyka i leczenie refluksu żołądkowo-przełykowego u niemowląt i dzieci starszych. Wytyczne North American Society for Pediatric Gastroenterology and Nutrition. Cz. 2].
  Autorzy: Fyderek Krzysztof
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (3) s.72, 75, bibliogr. 5 poz. - Tł. artyk. z czas. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 2001; 32 suppl. 2 : S1-S31
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: