Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: FURMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/21

Tytuł oryginału: Wpływ impedancji ucha środkowego na przebieg progu słyszalności u dzieci z przerostem trzeciego migdałka.
Tytuł angielski: The influence of the middle-ear impedance on the hearing threshold level in children with adenoid hypertrophy.
Autorzy: Furmann Anna, Goińska Alicja, Hojan Edward, Perz Piotr
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (1) s.77-81, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przerost trzeciego migdałka powoduje u dzieci podwyższenie progu słyszalności, szczególnie dla małych częstotliwości. Wpływa on także na podatność ucha środkowego, a co za tym idzie, na jego impedancję. Na podstawie przeprowadzonych badań u 18 dzieci z przerostem trzeciego migdałka stwierdzono istnienie zależności między wartością impedancji ucha środkowego a wartością progu słyszalności dla częstotliwości 250, 1000 i 2000 Hz oraz średnią wartością ubytków słuchu dla częstotliwości 250, 1000 i 2000 Hz.

  Streszczenie angielskie: The adenoid hypertrophy in children may lift the hearing threshold level especially for low frequency and also influence on the middle-ear impedance. The authors tested eighteen children with adenoid hypertrophy and ten healthy children. The tone audiometry for 250 Hz-8 kHz and impedance audiometry was made. For eight children with adenoid hypertrophy tests were made before and after adenoidectomy (surgical removal of the adenoids). The authors found the relation between the curve of the hearing threshold level and the middle-ear impedance. It was found correlation between the middle-ear impedance and the value of hearing threshold level for 250 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz and average of value for 250, 500 and 1000 Hz. There was no correlation etween the middle-ear impedance and the value of hearing threshold level for 500 Hz and average of value for 500, 1000 and 2000 Hz.


  2/21

  Tytuł oryginału: Pamięci profesora Stanisława Kohlmnzera [1919-2001].
  Autorzy: Furmanowa Mirosława
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (1) s.13-14, il.
  Sygnatura GBL: 311,671

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kohlmnzer
 • Stanisław 1919-2001


  3/21

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki leczenia skojarzonego z udziałem przedoperacyjnej chemioterapii i resekcji u chorych na miejscowo-zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca.
  Tytuł angielski: Late results of the combined treatment with the use of preoperative chemiotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Paprota Krzysztof, Kaczmarek-Borowska Bożena, Budny Bożena, Sawicki Marek, Korobowicz Elżbieta, Zdunek Małgorzata, Jabłonka Andrzej, Jabłonka Stanisław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (1/2) s.34-43, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is the assessment of efficacy of combined treatment (preoperative chemotherapy and surgery of locally advanced non-small cell lung cancer. Material included sixty-two NSCLC patients treated in the Department of Thoracic Surgery of Medical School of Lublin between February 1993 and October 1997. Treatment was started with 2 or 3 courses of chemotherapy. In 51 cases chemotherapy was based on Cisplatin. Response (CR + PR) to chemotherapy was observed in 30 cases (48,8 p.c.). 21 - 25 days after last course of chemotherapy resections were carried out. In 1 case it was lobectomy, in 25 cases -pneumonectomy and in 36 - extended pneumonectomy. In 56 cases resection was radical, in 6 cases non-radical. No perioperative deaths or bronchial fistulas were observed. Median survival was 21,4 months and 5-years survival - 35,25 p.c. The results confirm the usefulness of preoperative chemotherapy in locally advanced NSCLC.


  4/21

  Tytuł oryginału: Molekularne podłoże selektywności na podstawie struktur krystalicznych kanałów bakteryjnych.
  Tytuł angielski: Crystal structures of bacterial ion channels reveal molecular basis of ion selectivity.
  Autorzy: Koprowski Piotr, Furmanek Artur, Kubalski Andrzej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.263-271, il., bibliogr. [25] poz., sum. - Konferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne Łódź 07-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie angielskie: The principles of ionic selectivity of the two crystallised bacterial ion channels are described. These channels are: the potassium channel KcsA, whose amino-acid sequence is homologous to the eukaryotic voltage - dependent potassium channels and the chloride channel EcClC that is a prokaryotic member of the CIC family of chloride channels. In conclusion: although the overall molecular architecture of KcsA is different from that of EcCIC, the selectivity filters in both cases show similarities. They both utilise helix dipoles organised within the channel molecule in such a fashion to produce electrostatically favourable environment for anions (in the case of EcCIC) or cations (in the case of KcsA).


  5/21

  Tytuł oryginału: Porfiria skórna późna u chorej na przewlekłą niewydolność nerek leczonej zabiegami hemodializ - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Dermatosis bullosa in a patient with chronic renal failure under hemodialysis treatment - case report.
  Autorzy: Wanic-Kossowska Maria, Furmanowska Anna, Pawliczak Elżbieta, Kozioł Lidia, Bajew Liliana, Kobelski Mikołaj, Czekalski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.671-674, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek 45-letniej chorej z przewlekłą niewydolnością nerek leczonej zabiegami hemodializ, u której wystąpiły zmiany skórne typowe dla porfirii skórnej późnej. Rozpoznanie ustalono na podstawie badania klinicznego oraz na podstawie badania histopatologicznego wycinka skóry. Stwierdzano ponadto mierną nadwrażliwość skóry na promienie UVA, w surowicy wykazano znacznie podwyższone stężenie glinu i ołowiu. Nie stwierdzono obecności porfiryn w moczu (zbiórka dobowa 100 ml) i w płynie dializacyjnym.

  Streszczenie angielskie: A case of 45-year -old patient with chronic renal failure treated by hemodialysis associated with skin changes typical for porphyria cutanea tarda is reported. The diagnosis was based on clinical manifestations and on histopathologic examination of the skin segment. The skin was low sensitive for UVA rays, serum levels of aluminium and lead were significantly elevated. We did not find porphyrins in the urine (24-hour collection 100 ml) as well as in the dialysis fluid.


  6/21

  Tytuł oryginału: Ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia cementowej protezy stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected parameters of blood coagulation and the fibrynolosis system in patients undergoing total hip replacement surgery.
  Autorzy: Sokołowska Bożena, Piecuch Wiesław, Walter-Croneck Adam, Dmoszyńska Anna, Furmanik Franciszek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.502-508, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Chorzy poddani operacjom ortopedycznym, a zwłaszcza wszczepieniu całkowitej protwezy cementowej stawu biodrowego należą do grupy chorych dużego ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych. Pooperacyjna zakrzepica żył głębokich może dotyczyć od 40 do 80 proc. tych chorych. U 4 - 19 proc. chorych rozwija się jawna klinicznie zatorowość płuc i z tej grupy ok. 7 proc stanowią przypadki śmiertelne. Dokładna ocena zaburzeń krzepniecia w okresie okołooperacyjnym mogłaby doprowadzić do wyłonienia czynników ryzyka rozwoju powikłań zakrzepowo-zatorowych i ułatwić skuteczniejsze postępowanie profilaktyczne. Celem pracy była ocena dynamiki wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy u chorych poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Badaniem objęto 66 pacjentów poddanych zabiegowi wszczepienia całkowitej cementowej protezy stawu biodrowego. Wśród chorych było 51 kobiet i 15 mężczyzn w wieku od 47 do 78 lat, średnio 64 lata. U 32 (grupa A) chorych zabieg wykonano z zastosowaniem normowolemicznej hemodylucji, u 34 (grupa B) - zabieg wykonano bez zastosowania tej procedury. Wszyscy chorzy otrzymywali profilaktycznie heparynę drobnocząsteczkową, preparat Clexane w dawce 40 mg/dz. Badania układu krzepnięcia wykonywano trzykrotnie: w dniu zabiegu rano - badanie 1, w dniu zabiegu wieczorem - badanie 2 i w pierwszej dobie po zabiegu - badanie 3. Oceniano: stężenia: kompleksów trombina-antytrombina (TAT), fragamentów 1 + 2 protrombiny (F1 + ...

  Streszczenie angielskie: Patients underging orthopedic surgery, particularly total hip replacement procedure belong to a group of patients with a high risk of thromboembolic complications. Postoperative deep vein thrombosis may occur in 40 - 80 of these patients. 4 - 19 p.c. of patients develop clinically evident pulmonary embolism and approximately 7 p.c. of cases in this group result in death. A through evaluation of coagulation disorders in the perioperative period could lead to detecting risk factors of thromboembolic complications development and could facilitate more effective prophylaxis management. The aim of this study was to evaluate the dynamics of serlected blood coagulation and fibrynolosis parameters in patients undergoing total hip replacement surgery. The study included 66 patients undergoing total hip replacement surgery. The group consisted of 51 women and 15 men, within the age range of 47 - 78, the mean age was 64. In 32 (group A) patients surgery was performed with the use of normovolemic hemodilution, in 34 (gropup B) the hemodilution procedure was not applied. The patients received low molecular heparin as prophylaxis started 12 hours prior surgery and continued for 5 weks after. The examination of the coagulation system was performed: in the morning of the day of the operation - examination 1, on the day of the operation in the evening - examination 2, and on the first day after operation - examination 3. We determined the concentrations of thrombin-antithrombin ...


  7/21

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu i zespół niewydolności śródbłonka naczyń w przewlekłej niewydolności nerek.
  Tytuł angielski: Nitric oxide and endothelial cell dysfunction syndrome in chronic renal failure.
  Autorzy: Zalewski Grzegorz, Furman Karolina, Borawski Jacek, Myśliwiec Michał
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (3) s.152-155, il., bibliogr. 43 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekła niewydolność nerek przyczynia się do szybkiego rozwoju miażdżycy, będącej m.in. skutkiem niewydolności śródbłonka naczyniowego. W artykule przedstawiono rolę śródbłonkowego układu tlenku azotu oraz jego zaburzenia powstające w związku z przewlekłym zapaleniem, stresem oksydacyjnym, hiperhomocysteinemią, nadczynnością przytarczyc, niedokrwistością, leczeniem erytropoetyną i innymi stanami towarzyszącymi niewydolności nerek.

  Streszczenie angielskie: Chronic renal failure is a state of accelerated atherosclerosis due to dysfunction of vascular endothelial cells. In this review, we describe the role of endothelial nitric oxide system and its derangement in renal failure. We also discuss the involvement of chronic inflammation, oxidative stress, hyperhomocysteinemia, hyperparathyroidism, anemia, erythropoietin therapy and other disorders in the link between disturbed nitric oxide and atherosclerosis.


  8/21

  Tytuł oryginału: Antimicrobial effect of Rhodiola rosea L. roots and callus extracts on some strains of Staphylococcus aureus.
  Tytuł polski: Wpływ wyciągów z korzeni i kalusa Rhodiola rosea L. na niektóre szczepy Staphylococcus aureus.
  Autorzy: Furmanowa M[irosława], Starościak B., Lutomski J., Kozłowski J., Urbańska N[atalia], Krajewska-Patan A., Pietrosiuk A[gnieszka], Szypuła W[ojciech]
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (1) s.23-31, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Wyciągi z korzeni Rhodiola rosea L. zebranych ze środowiska naturalnego (Babia Góra, Karpaty) oraz Ogrodu Roślin Leczniczych Instytutu Roślin i Przetworów Zielarkich w Poznaniu, jak również wyciągi z kalusa in vitro, zmniejszały wzrost trzech szczepów Staphylococcus aureus: ATCC 6538 P, ATCC 25923 i NCTC 4163. Najbardziej wrażliwy był S. aureus NCTC 4163. Wyciągi z korzeni były bardziej aktywne. Powodowały większą strefę zahamowania wzrostu.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola rosea obtained from intact plant roots harvested from the Medicinal Plants Garden of the Institute of Medicinal Plants in Poznań, from plants growing in the wild (Babia Góra in the Carpathian Mountains) and from callus cultivated in vitro reduced the growth of the three Staphylococcus aureus strains: ATCC 6538 P, ATCC 25923 and NCTC 4163. S. Aureus NCTC 4163 was the most sensitive to their action. The extracts of intact plant roots produced a higher growth inhibition zone than callus extracts.


  9/21

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu wybranych czynników klinicznych na wyniki leczenia chirurgicznego chorych na grzybniaka kropidlakowatego płuc : praca doktorska
  Autorzy: Sagan Dariusz, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie
  Źródło: 2002, [4], 115 k. : il., tab., bibliogr. 233 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/21

  Tytuł oryginału: Centella asiatica (L.) Urban cultured in vitro - the effect of Zn and Ti ions application on growth of plantlets and accumulation of selected elements.
  Tytuł polski: Centella asiatica (L.) Urban w hodowli in vitro - ocena efektu działąnia jonów Zn i Ti na wzrost roślin i gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków.
  Autorzy: Wierzchowska-Renke K[rystyna], Guzewska J., Furmanowa M., Ochocka J. R., Oklejak M., Dorosz A., Wróbel M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.261-269, il., tab., bibliogr. 16 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy omówiono w jaki sposób abiotyczne czynniki stresogenne, takie jak jony Zn i Ti, działają na wzrost Centella asiatica (L.) Urban (Apiaceae) oraz na gromadzenie przez nie niektórych pierwiastków. Rośliny hodowawano na pożywkach Nitsch i Nitsch (NN) lub Schenk i Hildebrandt (SH) z różnymi regulatorami wzrostu. Jony Zn w postaci ZnSO4 w 4 stężeniach dodawano do pożywki na 3 do 7 tygodni. Jony tytanu zawarte w nawozie dolistnym - Tytanicie, dodawano do pożywki lub rośliny zanurzano w 0,04 proc. roztworze, a następnie płukano lub nie w wodzie. Oznaczano zawartość form "wolnych" (rozpuszczalnych w wodzie) i "związanych" (w strukturach komórkowych) wybranych biopierwiastków: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca and Mg metodą ASA stosując spektrofotometr SP 1900 Pye Unicam. Przeprowadzone obserwacje wykazały, że podanie jonów cynku i tytanu wpływa nie tylko na wzrost i rozwój C. asiatica w hodowli in vitro, lecz także wywołuje zmiany w jej składzie mineralnym. W badanych próbach stwierdzono znaczne różnice w zawartości oznaczanych pierwiastków (Cu, Zn, Mn, Fe, Mg, Ca). Na poziom ich oddziaływała nie tylko ilość Zn dodanego do pożywki, czy forma podania jonów tytanu, lecz także czas ekspozycji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to find how the abiotic stress factors, such as Zn and Ti ions, influenced on growth factor and accumulation of some elements in plantlets of C. asiatica (L.) Urban (Apiaceae). Plantlets were cultured on Nitsch and Nitsch (NN) or Schenk and Hildebrandt (SH) modified media with various growth regulators. Zn ions as ZnSO4 were additionaly put into medium in 4 concentrations for 3 to 7 weeks. Ti ions as 0.04 p.c. solution of Tytanit - foliar fertilizer were added into medium or stems of plantlets were soakink in solution only or with subsequent rinsing in sterile water. The concentrations of selected biolelments: Cu, Mn, Zn, Fe, Ca, and Mg (determined by ASA using Spectrophotometer SP 1900 Pye Unicam in "free" (soluble in water) and "bound" (in cell structure) forms were evaluated. The observations have shown tha Zn and Ti application influenced on the weight and development of Centella asiatica cultured in vitro and caused changes in their mineral composition. Important differences in concentration of evaluated elements were found in studied samples. The content of analysed bioelements was dependent not only on Zn concentration in the medium but also of the form of Ti application or of the duration of the experiment.


  11/21

  Tytuł oryginału: Preliminary report on phytochemistry of medicinal plant Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim.
  Tytuł polski: Wstępne badania fitochemiczne rośliny leczniczej Rhodiola Kirilowii (Regel.) Maxim.
  Autorzy: Pietrosiuk A., Zych M., Kozłowski J., Furmanowa M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (3) s.136-145, il., bibliogr. 23 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Wyciąg z korzeni kilkuletniej rośliny Rhodiola Kirilowii został poddany badaniom fitochemicznym metodą HPLC. Ich celem było znalezienie aktywnych związków: salidrozylu, tyrozolu, rozawiny, alkoholu cynamonowego i triandryny. W badanych ekstraktach nie znaleziono żadnej z wymienionych substancji. Na chromatogramach zaobserwowano natomiast występowanie piku (Rt 8,9 min., o największej absorbancji przy lambda = 220 nm) niezidentyfikowanej substancji. Dalsze badania w toku.

  Streszczenie angielskie: Extracts of Rhodiola Kirilowii plant roots (several years old plant) were studied by HPLC methods. The aim of these studies was searching for active substances: salidroside, tyrosol, rosavin, cinnamyl alcohol and triandrine. In studied extracts mentioned above substances were not found. On chromatograms only peak (Rt 8,9 min., maximal absorbance at lambda = 220 nm) of notidentified substance was observed. Further investigations are in progress.


  12/21

  Tytuł oryginału: Wpływ krótkotrwałej terapii inhibitorem reduktazy HMG-CoA na wybrane parametry odczynu zapalnego u chorych z chorobą niedokrwienną serca i hipercholesterolemią : praca doktorska
  Autorzy: Furmaniuk Jaromir, Wykrętowicz Andrzej (promot.).; Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 67 k. : il., tab., bibliogr. 84 poz., streszcz., maszyn. - Karty luzem w teczce
  Sygnatura GBL: 45/20529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  13/21

  Tytuł oryginału: Glucosylation of p-tyrosol to salidroside by Rhodiola rosea L. cell cultures.
  Tytuł polski: Glukozylacja p-tyrozolu do salidrozydu w hodowlach komórkowych Rhodiola rosea L.
  Autorzy: Furmanowa M., Hartwich M., Alfermann A. W.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (2) s.71-75, tab., bibliogr. 27 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie polskie: Na drodze biotransformacji (glukozylacji) w hodowlach komórkowych Rhodiola rosea z p-tyrozolu wytwarzano salidrozyd. Substrat był przetwarzany w 57 proc. po 72 godz. inkubacji. Obecność salidrozydu i p-tyrozolu stwierdzano przy użyciu TLC i RP-HPLC w przestrzeniach międzykomórkowych wszystkich komórek R. rosea. Zawartość salidrozydu kształtowała się w granicach 1,21 - 2,31 proc. suchej masy komórek.

  Streszczenie angielskie: Salidroside was produced using Rhodiola rosea cell cultures via biotransformation (glucosylation) of the exogenously added p-tyrosol substrate within and in vitro system. The substrate was transformed up to 57 p.c. after 72 hours of incubation. Among the biotransformation products, salidroside and tyrosol were found in intracellular spaces of all the cell treated using TLC and RP-HPLC methods. Salidroside yields of 1.21 - 2.31 p.c. dry weight were obtained.


  14/21

  Tytuł oryginału: The effect of Centella asiatica, Echinacea purpurea and Melaleuca alternifolia on cellular immunity in mice.
  Autorzy: Skopińska-Różewska Ewa, Furmanowa Mirosława, Guzewska Joanna, Sokolnicka Irena, Sommer Ewa, Bany Janusz
  Źródło: Centr. Eur. J. Immunol. 2002: 27 (4) s.142-148, il., tab., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,243

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • myszy

  Streszczenie angielskie: Two herbal extracts, Centella asiatica, Echinacea purpurea, and oil of Melaleuca alternifolia, which have been used as folk medicine in Asia, America and Australia respectively, were administered to Balb/c mice and evaluated for their ex vivo ability to influence in vitro proliferative, and in vivo local groft-versus-host activity of splenic lymphocytes (cutaneous angiogenesis test, LIA). Significant stimulatory effect of Centella on lymphocyte proliferative response and inhibitory on splenocytes angiogenic activity was observed. Echinacea enhanced lymphocyte proliferation in the presence of low and intermediate concentration of mitogen only, G-V-H splenocytes activity was stimulated by Echinacea. Inhalations of mice with Melaleuca alternifolia (tea tree) oil resulted in suppression of splenocytes proliferative activity, except intermediate concentration of mitogen after shorter exposition to oil, where stimulation was observed. Tea tree oil enhanced angiogenic activity of splenocytes.


  15/21

  Tytuł oryginału: Ocena jakości życia chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) leczonych chirurgicznie lub w sposób skojarzony z udziałem chirurgii : praca doktorska
  Autorzy: Wachowicz Małgorzata, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinka Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie
  Źródło: 2002, 130 k. : il., tab., bibliogr. 189 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20866

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/21

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia operacyjnego na wybrane parametry badań spirometrycznych i gazometrii krwi tętniczej u chorych z różnego stopnia zwężeniem tchawicy w przebiegu wola : praca doktorska
  Autorzy: Wilk Violetta, Furmanik Franciszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie, Wojewódzki Zespół Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej Oddział Wewnętrzny w Radomiu
  Źródło: 2002, 107, 14 k. : il., tab., bibliogr. 252 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20871

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  17/21

  Tytuł oryginału: Ditlenek azotu (IV), ditlenek siarki (IV), pył zawieszony, benzo(a)piren i substancje smołowe w powietrzu atmosferycznym w Gdańsku.
  Tytuł angielski: Nitrogen dioxide, sulphur dioxide, suspended particalate matter, benzo(a)pyrene and tar substances in ambient air in Gdańsk. P. 1.
  Autorzy: Halkiewicz Jan, Nowakowska Joanna, Jamrógiewicz Zygmunt, Furman Barbara, Strzęp Elżbieta, Krupieńczyk Janina, Piszczek Michał, Strzemieczny Ryszard, Łukasiak Jerzy
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.265-280, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  18/21

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu leczenia radiojodem lub operacyjnie wola toksycznego na wybrane parametry hemodynamiki mięśnia sercowego : praca doktorska
  Autorzy: Narożnik Sławomir, Furmanik Franciszek (promot.).; [Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej w Lublinie]
  Źródło: 2002, 122 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/21

  Tytuł oryginału: Wybrane aspekty urazów klatki piersiowej.
  Tytuł angielski: Some aspects of thoracic cage's injuries.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Sawicki Marek, Rybojad Paweł
  Źródło: Rocz. Dziec. Chir. Uraz. 2002: 6 s.140-149, il., tab., bibliogr. 50 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,543

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono aktualne poglądy na temat urazów klatki piersiowej. Najczęściej spotykanymi zespołami pourazowymi, tak u dzieci jak i u dorosłych, są złamania żeber, powikłania opłucnowe, stłuczenie płuc i mięśnia sercowego. Najgroźniejszym następstwem tych urazów jest krwawienie. Jego żródłem są najczęściej duże naczynia środpiersia lub wnęki płuc. Innym stanem naglącym jest odma prężna. Drenaż jamy opłucnowej jest najczęściej wykonywanym zabiegiem po urazach klatki piersiowej. Spełnia on podwójną rolę: diagnostyczną i leczniczą. Po urazie klatki piersiowej często dochodzi do stłuczenia płuca, które powoduje upośledzenie jego funkcji na skutek narastającego obrzęku i krwawienia do miąższu. Jednym z najczęściej przeoczonych następstw tępego urazu klatki piersiowej jest stłuczenie mięśnia sercowego, które może doprowadzić do zgonu, dlatego chorzy po masywnym urazie klatki piersiowej wymagają hospitalizacji połączonej z monitorowaniem pracy serca.

  Streszczenie angielskie: The paper presents actual opinions on the subject of thoracic cage's injuries. Fractures of ribs, pleural complications, contusion of the lung and cardiac muscle are the most frequent post-traumatic syndromes in children and adults. Bleeding in the most dangerous result of these injuries. Great vessels of the mediastinum or the pulmonary hilus are most often the source of such bleeding. Tension pneumothorax is the other emergency. Drainage of the pleural cavity is the most frequent procedure in thoracic injuries. It has double role: diagnostic and therapeutic. Pulmonary contusion is frequent after trauma of the thorax and it deteriorates the function of the lung because of oncreasing edema and bleeding into parenchyma. Contusion of the cardiac muscle is one of the most often omitted results of closed thoracic injury. It can lead to decease, so patients after massive thoracic injury need hospitalization with monitoring of cardiac action.


  20/21

  Tytuł oryginału: Long-term survival after bronchial sleeve resections.
  Tytuł polski: Odległe wyniki resekcji mankietowych drzewa oskrzelowego.
  Autorzy: Furmanik Franciszek, Czajkowski Marek, Sawicki Marek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.413-420, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W okresie od lutego 1990 r. do lutego 2000 r. wykonano w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej AM w Lublinie 53 resekcje anatomiczne tkanki płuca, połączone z resekcją mankietową drzewa oskrzelowego. Celem prezentowanego badania była analiza odległych wyników leczenia operacyjengo. Większość chorych (86,8 proc.) operowano z powodu niedrobnokmórkowego raka płuca (NDRP). Zanotowano 3 zgony okołooperacyjne (5,7 proc.). Mediana przeżycia dla wszystkich operowanych chorych wynosi 45,6 meisiąca, a dla 45 chorych operowanych z powodu NDRP 41,2 miesiąca. Skumulowany odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych operowanych z powodu NDRP wyniósł 38,6 proc. Znamienny wpływ na czas ich przezycia miały: przedoperacyjny stan sprawności wg WHO oraz wystąpienie cechy N2 i nieradykalność resekcji. Wydaje się, że wobec zbliżonej skuteczności, ograniczonej liczby powikłań i zgonów okołooperacyjnych, a także korzyści czynnościowych resekcje mankietowe mogą być wykonywane zarówno ze wskazań czynnościowych, jak i anatomicznych w każdym kwalifikującym się do tego przypadku.

  Streszczenie angielskie: Between February 1990 and February 2000, 53 anatomical pulmonary tissue resections with sleeve bronchial resections have been performed in teh Department of Thoracic Surgery of Medical University of Lublin. The aim of the present study was the evaluation of long-term results of operative treatment. Most of the cases (86.8 p.c.) were patients with non-small cell lung cancer. Three perioperative deaths (5.7 p.c.) were recorded. The mean time of survival for all patietns was 45.6 months and for NSCLC patietns was 41.2 months. The cumulative 5 years' survival rate in cancer patients was 38.6 p.c. Preoperative performance status, presence of N2 and non-radical resection have been recognised as significant prognostic factors in cancer patients. In our opinion, in view of comparable efficacy, low morbidity, mortality and functional benefits pulmonary sleeve resections should be considered in every patient with favourable anatomical and functional conditions.


  21/21

  Tytuł oryginału: Impact of preoperative chemotherapy and/or antimicrobial prophylaxis on dynamics of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization.
  Autorzy: Malm Anna, Głowniak-Korona Izabela, Kasprzycka Anna, Rybojad Paweł, Górniewski Grzegorz, Furmanik Franciszek
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.167-170, tab., bibliogr. 7 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Analysis of nasopharyngeal microflora in patients with lung cancer during short-term hospitalization, who routinely receive antimicrobial prophylaxis before pulmonary resection operations, suggests that preoperative chemotherapy can be regarded as an additional risk factor for colonization of upper respiratory tract with Gram-negative rods of the family Enteterobacteriaceae or with yeast-like fungi - Candida spp.

  stosując format: